پایان نامه رایگان درباره ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

. يك پيشبيني يك پيشگويي در مورد رويدادهاي آينده در اختيار ميگذارد و ميتواند تجارب گذشته را به پيشبيني حوادث آينده مبدل سازد(كالپي و همكاران6،1992).
پیشبینی به سرمایهگذاران کمک میکند تا فرآیند تصمیمگیری خود را بهبود بخشند و خطای تصمیمهای خود را کاهش دهند. آنها علاقه دارند، منافع آینده سرمایهگذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند (زیبا خواجه محمود،1390).
و شواهد تجربی نشان میدهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیشبینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمتگذاری سهام از آن استفاده میکنند. این پیشبینیها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیشبینیها که مبنای تصمیمگیری آنهاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیشبینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است(کردستانی و آشتاب،1389).
و همانطور که گفته شد اهمیت سود پیشبینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیشبینی از دقت بیشتري برخوردار است. پژوهشها نشان میدهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظهاي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان میدهد(ریس،2007).
ویویان7(2008) با مطالعه نمونه بزرگی از شرکتها در سالهاي 1996 تا 2006 به رابطه معکوس و محکمی بین دقـت پیشبینی مدیریت و خطاي پیشبینی مدیریت دست یافت، این ارتباط براي افق زمانی کوتاهمدت ضعیفتـر و بـراي افـق زمانی بلندمدت قويتر بود.
جهانخانی و صفاریان به بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردي هـر سـهم 4 هفته قبل از اعلان طی سالهای 1374 و 1376 در بـورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سود برآوردي انتشار یافته هر سـهم داراي محتـواي اطلاعـاتی بـوده و باعـث تغییـر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شـده اسـت.
و اما یکی از اهداف سرمایهگذاران برای خرید سهام، دریافت سود نقدی سهام است. در نتیجه این عامل به مقدار زیادی روی تصمیمگیری آنها موثر است (هالستد8،2002).
و دیگر آنکه بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیمگیرندگان اقتصادی و مالی است. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند. آنها با استفاده از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد میپردازند. علاوه بر اینکه بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهامداران تشکیل میدهد، سود نشانهای است که موجب تغییر باورهای سرمایهگذاران می شود و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهدهای از تغییر نظاممند باورهای سرمایهگذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است(پاکدامن و همکاران،1390).
چن و فیرث9(1999) دقت پیشبینی سود و ارتباط آن بـا بـازده اولیـهی سهام شرکتهای جدیدالورود را در چین مورد بررسی قرار دادند. آنـان تمـامی شـرکتهای جدیدالورد به بورس اوراق بهادار شانگهای و بورس اوراق بهـادار شـن ژن را در طـی سالهای 1996 -1991 مطالعه کردند و دریافتند که پیشبینی سود این شرکتها بـه طور متوسط دقیق است و سود پیشبینی شده بـا ارزشـیابی شـرکتهـا ارتبـاط دارد.
فیرث و همکاران10(2005) نیز با انتخاب 175 شرکت از 468 شرکت که طـی سـالهـای 1996-1991 در بورس اوراق بهادار تایلند به ثبت رسیده بودند به مطالعـهی رابطـهی دقت پیش بینی سود و بازده اولیهی سهام شرکتهای جدیدالورود پرداختند و دریافتند که بین خطای پیشبینی سود و بازده اولیهی سهام رابطـهی مثبـت و معنـی دار وجـود دارد.
بررسيهاي اخير نشان ميدهد كه بازده غيرعادي ميتواند تحت تاثير اطلاعات مالي شركتها باشد. به عبارت ديگر عدهاي از سرمايهگذاران توانستهاند با استفاده از تعدادي از نسبتهاي مالي، همانند سود -هر سهم- نرخ بازده مورد انتظاري را محاسبه كنند كه به علت عدم اطلاع ساير سرمايه گذاران از اين رابطه، اين اطلاعات در قيمت واقعي سهام منعكس نشده و سبب ايجاد بازده اضافي براي آن گروه از سرمايه گذاراني شده كه از اين رابطه آگاهي داشتهاند. بر اين اساس، در صورتي كه اكثر سرمايهگذاران از وجود اين رابطه آگاه شوند، بازده غيرعادي در بازار سرمايه تا حدي كاهش پيدا ميكند و بنابراين كارايي بازار افزايش پيدا خواهد كرد. در نتيجه شناسايي اطلاعات مالي انتشار يافته و بررسي رابطه آن با بازدهي غيرعادي از اهميت فراواني برخوردار است(کوشا ،1389).
ارایه پیشبینیهاي سود توسط مدیریت شرکتها ،از آن جهت که محتواي اطلاعاتی دارد، یکی از منـابع مهـم اطلاعـاتی براي استفادهکنندگان از اطلاعات مالی محسوب شده و میتواند بر ارزش بازار سهام و میزان بازده آن مـؤثر باشـد . بـازده غیرعادي سهام از جمله معیارهایی است که به منظور سنجش محتواي اطلاعاتی سود پیشبینی شـده شـرکتهـا، قابـل استفاده بوده و از آنجا که بازار، مازاد سود واقعی بر سود پیشبینی شده را به عنوان خبري خوب تلقـی مـینمایـد؛ بنـابراین، انتظار است که رابطه مستقیمی بین عامل مزبور و خطاي پیش بینی سود وجود داشته باشد(مشکی و ربانی،1390).
همانطور که میدانیم بازده داراییها11 یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت می باشد و از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه میشود، که به صورت درصد بیان میشود . اما نسبت بازده داراییها یکی از معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان میدهد(رمضانی،1387). و یکی از مزایای مهم بازده عملیاتی این است که مدیران را به کنترل داراییهای عملیاتی وادار میسازد.
و اما نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم از طريق تقسيم ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازار همان سهم بدست ميآيد. ارزش دفتري هر سهم نشان دهنده ارزشهاي تاريخي است. از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريانهاي نقدي آتي ميباشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقشهاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزشهاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت کاهش پيدا ميکند. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم طرز تفکر سرمايهگذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان ميکند.
اما همانطور که می دانیم احتمال تاثیر دو عامل اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذار از جهت حجم سرمایه گذاری و افق نگهداری سهام خاص،وجود دارد.
یکی از این عوامل همانطور که گفته شد، میتواند دقت پیش بینی سود سهام باشد ، که بر روی تصمیمگیری سرمایهگذار در ارتباط با حجم و افق نگهداری یک سهام خاص تاثیر داشته باشد.بافرض آنکه ، هر چه دقت پیشبینی سهامی خاص، بالاتر بود ،ممکن است معیار ریسک کمتر به نظر برسد و سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری در آن سهام نماید.
و اما از طرف دیگر ممکن است عامل تئوری پرتفوی و مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ، بر روی تصمیمگیری سرمایه گذار ، در ارتباط با حجم سرمایهگذاری و افق نگهداری سهامی خاص، موثر باشد.
که با توجه به موارد ذکر شده یکی از مسالههای اساسی پژوهش حاضر آن است ، که آیا دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر روی افق نگهداری سهام توسط سرمایهگذار و حجم سرمایهگذاری در سهامی خاص تاثیر دارد یا خیر؟ که فرضیهی اول و دوم پژوهش به این مساله میپردازد.
و اما از بعدی دیگر، پژوهش حاضر تاثیر دقت پیش بینی سود شرکت سرمایهپذیر را برروی عملکرد خود آن شرکت اعم از بازده سهام و بازده غیر عادی سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده عملیاتی در سال جاری را مورد آزمون قرار میدهد.که فرضیه سوم تا ششم نیز به این مساله میپردازد.
با توجه به تحقیقات انجام شده و موارد ذکر شده، تعداد بسیار اندکی از پژوهشها تاثیر دقت پیشبینی سود شرکت سرمایهپذیر را بر تصمیمات سرمایهگذاران، از نظر تغییر در حجم سرمایهگذاری و یا افق نگهداری سهام بررسی نمودهاند. و تعداد بسیار اندکی تاثیر دقت پیشبینی سود را بر روی بازده سهام و بازده غیر عادی سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده عملیاتی در سال جاری آزمودهاند.
و اما نکتهی مهمتر آنکه این پژوهش براساس پژوهش گودمن و همکاران، تاثیر میانگین سه سال دقت پیشبینی شرکت سرمایهپذیر را برعوامل ذکر شده در پاراگراف قبلی میآزماید.
اهمیت و ضرورت پژوهش
مساله از آنجا اهمیت پیدا میکند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها وحتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکتها میباشد(نوقابی،1392).
و از آنجا که بودجه بندی سرمایهای یکی از اساسیترین و مهمترین مسئولیتهای مدیریت شرکت است. یک عامل اصلی از سرمایه گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیشبینی بازدهی پروژهها است؛ به دلیل اینکه پیشبینی، یک نقش اصلی در روشهای ارزیابی سرمایه گذاری پروژهها بازی میکند. (گودمن و همکاران،2013).
به اعتقاد كالپي و همكاران12(1992) پيش بيني، فرآيند برآورد موقعيتهاي ناشناخته است. يك پيشبيني يك پيشگويي در مورد رويدادهاي آينده در اختيار ميگذارد و ميتواند تجارب گذشته را به پيشبيني حوادث آينده مبدل سازد.
بنابراین، تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها به مدیرانی برای پیشبینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایهگذاریهای بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیشبینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت میباشد، اما بیشترین این پیشبینیها داخلی بوده و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار میرود که توانایی پیش بینی پروژهها توسط مدیریت، که از نوع پیشبینیهای داخلی است در پیشبینیهای خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیشبینی سود ظاهر گردد(گودمن و همکاران،2013).
سود از جمله برترین شاخصهای اندازهگیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است( ثقفی و آقایی،1373).
اما سهامداران فقط به سود دوره جاری توجه نمیکنند، بلکه آنها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند(پنمن،2003).
صورت سود و زیان به عنوان یکی از انواع اطلاعاتی است که در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرد تا بتوانند بر مبنای آن اقدام به تصمیمگیری آگاهانه بنمایند(پناهی و عموقین،1392).
اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ، نحوه تهیه و ارائه آن نماید(مجتهدزاده و عاملی،1388).
پیش‌بینی سود هر سهم یکسری اطلاعات در مورد سود مورد انتظار برای بنگاه اقتصادی فراهم میکند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیش‌بینی سود توسط تحلیل‌گران، مدیران و یا با استفاده از مدل‌های سری زمانی انجام میشود. سودمندی هر یک از این منابع به میزان انحراف پیش‌بینی سود آن‌ها بستگی دارد. سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و خرید و قیمت‌گذاری سهام از پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کنند و دقت این پیش‌بینی‌ها برای سرمایه‌گذاران، مدیران و اعتبار‌دهندگان عاملی کلیدی و مهم میباشد(معتمدی و همکاران،1391).
بسیاری از سرمایهگذاران پیش بینی سود آتی را به عنوان عامل تعیین کننده در پیشبینی توزیع سود سهام آینده به کار میبرند و بدیهی است که سود سهام مورد انتظار به نوبه خود نقش تعیین کننده در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارد. از آنجا که پیشبینی سود برای سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از اهمیتی بالا برخوردار است، هیات استانداردهای حسابداری مالی13 در بیانیه شماره(1) خود چین بیان میدارد:
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقهمندند و به طور عمده سود به دست آمده را جهت پیشبینی سودهای آن و همچنین بررسی سودآوری مورد استفاده قرار میدهند. پیشبینی درست سود میتواند به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان جهت دستیابی به موارد زیر کمک کند:
1- کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری؛
2- پیشبینی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی، بازده سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد شرکت