پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

به حقوق صاحبان سهام، A1 وزن نسبت بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام، A1 وزن نسبت مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام، A1 وزن نسبت بدهيهاي جاري به موجودي كالا، A1 وزن نسبت بدهيهاي بلند مدت به سرمايه در گردش، A1 وزن نسبت نسبت توانايي پرداخت بهره، A1 وزن نسبت نسبت پوشش هزينه هاي ثابت و A1 وزن نسبت مالكانه است.
همچنين ،a11 تا a39 مقادير همگن شده هريك از نسبتهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه نهايي نسبتهاي اهرمي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح ذيل مي باشد :
جدول10-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
نسبت بدهي
126/0
119/0
109/0
بدهيهاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
055/0
050/0
005/0-
بدهيهاي جاري به حقوق صاحبان سهام
057/0
051/0
005/0-
مجموع بدهيها به حقوق صاحبان سهام
079/0
072/0
007/0-
بدهيهاي جاري به موجودي كالا
032/0
033/0
029/0
بدهي هاي بلند مدت به سرمايه در گردش
047/0
094/0-
047/0-
نسبت توانايي پرداخت بهره
113/0
040/0
023/0
نسبت پوشش هزينه هاي ثابت
113/0
040/0
024/0
نسبت مالكانه
108/0
063/0
006/0-
رتبه كل نسبتهاي اهرمي
730/0
375/0
115/0

وضعيت رتبه نسبتهاي اهرمي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار4-4) قابل مشاهده مي باشد :

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

د) نسبتهاي سود آوري :
جدول11-4: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
مقادير همگن شده در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
نسبتهاي سودآوري
حاشيه سود ناخالص
54/0
31/0
15/0

حاشيه سود خالص
65/0
16/0-
19/0-

سود هر سهم
60/0
17/0-
23/0-

سود تقسيمي هر سهم
63/0
37/0
0

درصد سود تقسيمي
73/0
27/0
0

رشد سود هر سهم
68/0
18/0-
14/0

P/E
72/0
99/0
28/0

بازده سهام
19/0
36/0
45/0-

بازده فروش
31/0
53/0
15/0

كيو توبين
07/0
17/0
76/0

بازده سرمايه در گردش
01/0
99/0
00062/0-

بازده سرمايه گذاري
69/0
05/0-
27/0

بازده حقوق صاحبان سهام
52/0
02/0
46/0-

جدول12-4: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
نسبتهاي سودآوري
حاشيه سود ناخالص
033/0

حاشيه سود خالص
062/0

سود هر سهم
062/0

سود تقسيمي هر سهم
062/0

درصد سود تقسيمي
062/0

رشد سود هر سهم
111/0

P/E
137/0

بازده سهام
174/0

بازده فروش
021/0

كيو توبين
129/0

بازده سرمايه در گردش
021/0

بازده سرمايه گذاري
062/0

بازده حقوق صاحبان سهام
062/0

بمنظور محاسبه رتبه كل آخرين نسبت از نسبتهاي مالي (نسبتهاي سودآوري) نيز با استفاده از فرمول هاي زير، وزن نهايي بدست آمده از روش AHP در مقدارعددي هر نسبت طي دوره هاي مختلف مالكيت (اطلاعات مندرج در جداول 11-4 و 12-4) ضرب و مقادير بدست آمده براي هر دوره از مالكيت با يكديگر جمع شد.

W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19) + (A10 * a110) + (A11 * a1119) + (A12 * a12) + (A13* a113)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29) + (A10 * a210) + (A11 * a211) + (A12 * a212+ (A13 * a213) +
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39) + (A10 * a310) + (A11 * a311) + (A12 * a312) + (A13 * a313)

در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه كل نسبتهاي سودآوري شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كل نسبتهاي سودآوري شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كل نسبتهاي سودآوري شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1وزن نسبت حاشيه سود ناخالص، A2 وزن نسبت حاشيه سودخالص، A3 وزن شاخص سود هر سهم، A4 وزن شاخص سود تقسيمي هر سهم، A5 وزن درصد سود تقسيمي هر سهم، A6 وزن رشد سود هر سهم، A7 وزن نسبت P/E، A8 وزن شاخص بازده سهام، A9 وزن بازده فروش، A10 وزن نسبت كيو توبين ، A11 وزن شاخص بازده سرمايه در گردش، A12 وزن شاخص بازده سرمايه گذاري و A13 وزن شاخص بازده حقوق صاحبان سهام است.
همچنين ،
a11 تا a313 مقادير همگن شده هريك از نسبتها و شاخصهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه نهايي نسبتهاي سودآوري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح (جدول 13-4) مي باشد.
همچنين وضعيت رتبه نسبتهاي سودآوري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در(نمودار5-4) قابل مشاهده مي باشد.

جدول13-4 : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
حاشيه سود ناخالص
018/0
010/0
005/0
حاشيه سود خالص
040/0
010/0-
012/0
سود هر سهم
037/0
010/0-
014/0-
سود تقسيمي هر سهم
039/0
023/0
0
درصد سود تقسيمي
045/0
017/0
0
رشد سود هر سهم
076/0
020/0-
015/0
P/E
099/0
136/0
039/0
بازده سهام
033/0
062/0
079/0-
بازده فروش
007/0
011/0
003/0
كيو توبين
009/0
022/0
098/0
بازده سرمايه در گردش
00014/0
021/0
00001/0-
بازده سرمايه گذاري
043/0
003/0-
017/0
بازده حقوق صاحبان سهام
032/0
001/0-
029/0-
رتبه كل نسبتهاي سودآوري
478/0
205/0
043/0

نمودار 5-4: رتبه نسبتهاي سودآوري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

در اين مرحله و بمنظور تجزيه و تحليل فرضيه اول فرعي لازم است تا رتبه كل عملكرد مالي شركت محاسبه شود. بهمين خاطر ابتدا نسبت به وزن دهي هريك از نسبتهاي مالي براساس روش AHP اقدام شد كه نتيجه آن به شرح زير است:

جدول14-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
معيارهاي
عملكرد مالي
نسبتهاي نقدينگي
072/0

نسبتهاي فعاليت
123/0

نسبتهاي اهرمي
218/0

نسبتهاي سودآوري
587/0

بر اساس محاسبات قبلي، رتبه هريك از نسبتهاي مالي در اختيار مي باشد ( جداول 4-4، 7-4 ،10-4 و 13-4 ) لذا كافيست تا با استفاده از فرمولهاي زير رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت محاسبه شود.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34)

در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه كل عملكرد مالي شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كل عملكرد مالي شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كل عملكرد مالي شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبتهاي نقدينگي
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبتهاي فعاليت
A3: وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبتهاي اهرمي
A4: وزن بدست آمده از روش AHP براي نسبتهاي سودآوري

همچنين ،a11 تا a34 : رتبه هريك از نسبتهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح ذيل مي باشد :

جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه نسبتهاي مالي در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
معيارهاي عملكرد مالي
نسبتهاي نقدينگي
440/0
330/0
229/0

نسبتهاي فعاليت
287/0
078/0
311/0

نسبتهاي اهرمي
730/0
375/0
115/0

نسبتهاي سودآوري
478/0
205/0
043/0
رتبه كل عملكرد مالي
507/0
235/0
105/0

وضعيت رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار6-4) قابل مشاهده مي باشد.

نمودار 6-4 : رتبه عملكرد مالي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي دوم : اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در شركت سهامي آلومينيوم ايران موجب بهبود شاخصهاي عملكرد اقتصادي آن شركت شده است.
بمنظور آزمون فرضيه فرعي دوم، ابتدا مقادير هر يك از معيارهاي اقتصادي همگن سازي شد و پس از تعيين اهميت هر متغير اقتصادي نسبت به ساير متغيرهاي اقتصادي (مقايسه زوجي) براساس نظر گروه كارشناسان منتخب، نسبت به وارد نمودن اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعيين وزن نهايي هر متغير اقدام گرديد. نتيجه اقدامات مذكور به شرح مندرج در جداول 16-4 و 17- 4 مي باشد :
جدول16-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
مقادير همگن شده در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
عملكرد اقتصادي
ارزش افزوده اقتصادي
32/0
51/0-
18/0-

ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
28/0
56/0-
16/0-

ارزش افزوده بازار
13/0-
39/0-
48/0-

جدول17-4 : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي
شرح
وزن نهايي بدست آمده از روش AHP
عملكرد اقتصادي
ارزش افزوده اقتصادي
103/0

ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
216/0

ارزش افزوده بازار
682/0

پس از همگن سازي مقادير و تعيين وزن نهايي هر يك از معيارهاي اقتصادي به روش AHP، لازم است تا رتبه عملكرد اقتصادي شركت به تفكيك و بصورت كلي محاسبه شود. بهمين منظور و با استفاده از فرمول هاي زير، وزن نهايي بدست آمده از روش AHP براي هر معيار اقتصادي در مقاديرهمگن شده هر معيار طي دوره هاي مختلف مالكيت (اطلاعات مندرج در جداول 16-4 و 17-4) ضرب و حاصل جمع رتبه هاي مذكور بعنوان رتبه كل عملكرد اقتصادي در دوره هاي سه گانه مالكيت در نظر گرفته شد .
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33)
در فرمولهاي بالا :
W1 : رتبه كل عملكرد اقتصادي شركت قبل از خصوصي سازي
W2 : رتبه كل عملكرد اقتصادي شركت حين خصوصي سازي
W3 : رتبه كل عملكرد اقتصادي شركت بعد از خصوصي سازي
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP براي معيار ارزش افزوده اقتصادي
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP براي معيار ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
A3: وزن بدست آمده از روش AHP براي معيار ارزش افزوده بازار
همچنين ،a11 تا a33 : مقادير همگن شده هريك از معيارهاي مذكور در دوره هاي مختلف مالكيت مي باشد.
با اين توضيحات رتبه كل عملكرد اقتصادي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت به شرح ذيل مي باشد:

جدول 18-4 : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت
شرح
رتبه كل عملكرد اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت

دولتي
نيمه خصوصي
خصوصي
عملكرد اقتصادي
ارزش افزوده اقتصادي
032/0
052/0-
018/0-

ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
060/0
121/0-
035/0-

ارزش افزوده بازار
089/0-
266/0-
326/0-
رتبه كل عملكرداقتصادي
003/0
440/0-
379/0-

وضعيت رتبه كل عملكرد اقتصادي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقايسه با يكديگر در (نمودار 7-4) قابل مشاهده مي باشد.

نمودار7-4: رتبه عملكرد اقتصادي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي

در اين مرحله و با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات فرعي اول و دوم، مي بايست فرضيه اصلي اول مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. براي اين منظور مي بايست ابتدا وزن هريك از معيارهاي عملكرد ( مالي و اقتصادي ) به روش تحليل سلسله مراتبي تعيين گردد كه نتيجه آن به شرح (جدول19-4) است :

جدول19-4 : وزن نهايي هر يك از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه رایگان درباره مصرف مواد، سلسله مراتب