پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

زاده در سال 1383 به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است . هم چنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند ، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قاليباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركتهاي واگذار شده طي سالهاي 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاري) پرداختند . بر اساس يافته هاي ايشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاري بهبود يافته است اما از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است . هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش هاي خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد. به همين دليل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهاي اقتصادي بعد از خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر موفقيت خصوصي سازي پيشنهاد نمودند كه در جريان خصوصي سازي ، دولت بايد در خلال و پس از برنامه خصوصي سازي نقشي بسيار اساسي ايفا كند ، از خريداران احتمالي خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئيات تهيه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظيم و جهت دهي شود و در صورت عدم اجراي تعهدات، در قرارداد جريمه معقولي منظور شود.
7) پايان نامه آقاي علي شهسواري به راهنمايي آقاي دكتر نقي بهرامفر (1385) به بررسي تاثير خصوصي سازي بر شركتهاي توليدي بر بازدهي و عملكرد مالي آنها مي پردازد و نتايج آن حاكي از آن است كه خصوصي سازي به جز صنعت وسايل نقليه موتوري تاثيري بر روي بازده سهام، بازده فروش و بازده دارايي هاي شركت هاي خصوصي شده نداشته است و همچنين خصوصي سازي در مورد بازده ارزش ويژه فقط در صنعت ساخت وسايل نقليه موتوري و صنعت ساخت محصولات كاغذي مؤثر بوده است و در ساير صنايع بي تاثير بوده است .
8) در پايان نامه آقاي عليرضا ابوالحسني به راهنمايي دكتر محمد رضا عسگري (1389) به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها پرداخته شده است . در اين تحقيق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي 32 شركت كه 50% سهام دولتي آنها به بخش خصوصي واگذار شده است طي سالهاي 1379-1387 مورد برسي قرار گرفت . نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقاي فرهاد علي محمد در پايان نامه كارشناسي ارشد (1388) با موضوع بررسي مقايسه اي عملكرد شركتهاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري نشان میدهد واگذاري شركتها به بخش خصوصي در هر يك از ابزارهاي ارزيابي عملكرد شركتها شامل نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگينشان بعد از خصوصيسازي افزايش يافته است و در نتيجه خصوصيسازي به بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده منجر ميگردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت میشود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.

6-2- بخش پنجم: معرفي شركت

شکل 1-2 : نماي كلي شركت سهامي آلومينيوم ايران واقع در كيلومتر 5 جاده اراك – تهران

1-6-2- كليات
شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو) به عنوان اولين توليد كننده شمش هاي آلومينيوم در ايران ، در زميني به مساحت 232هكتار در كيلومتر 5 جاده اراك – تهران واقع گرديده است. موضوع تأسيس كارخانه ايرالكو در سال 1346 به تصويب هيأت دولت رسيد و اقدامات مربوط به نصب تأسيسات و ساختمان از سال 1348 آغاز گرديد و در سال 1351 با دو خط توليد و ظرفيت 45000 تن در سال مورد بهره برداري قرار گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و افزودن سه خط ديگر به پروسه توليد ، ظرفيت توليد آلومينيوم اوليه به 120000تن در سال رسيد كه شامل انواع شمشها به صورت تي بار ، هزار پوندي ، آلياژهاي ريخته گري ، بيلت ، اسلب و… مي باشد. حدود 11000 كارخانه و كارگاه با بيش از 250000 نفر در صنايع وابسته به آلومينيوم اشتغال دارند . درجلسه اي كه در تاريخ 24/9/1360 باحضور وزير صنايع و وزير معادن و فلزات تشكيل گرديد كليه مسئوليتهاي اداره شركت ، براساس ماده 2 قانون تشكيل وزارت معادن و فلزات مصوب 4/5/1360 (كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درسال 1361) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به وزارت معادن و فلزات محول شد. – شركت آلومينيوم ايران (‌سهامي عام) در تاريخ 26/12/1374 با تغيير شخصيت حقوقي از سهامي خاص به سهامي عام تحت شماره 2600 اداره ثبت شركتهاي اراك به ثبت رسيد.
براساس لايحه شماره 20442/23260 مورخ 26/5/79 دولت مبني برتمركزامور صنعت ومعدن، تشكيل وزارت صنايع و معادن در جلسه علني مورخ 6/10/1379 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379به تأييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره 404- ق مورخ 12/10/1379 ابلاغ گرديد كه بر همين اساس شركت آلومينيوم از تاريخ فوق تحت پوشش وزارت صنايع ومعادن قرار گرفت.
براساس تصويب نامه شماره 1586/ت 24246 هـ مورخ 28/1/81 و مصوبه شماره 21192/ت 24246هـ مورخ 20/5/1381 هيأت محترم وزيران و بنابه دستور وزير محترم وقت صنايع و معادن جناب آقاي مهندس جهانگيري طي نامه شماره 109471 مورخ 29/5/81 مقرر گرديد تعداد 164.197.853 سهم متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران واگذار گردد كه اين مهم طي نامه شماره 153360/81 مورخ 19/12/81 از طرف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت نقل و انتقال سهام فوق الذكر اعلام و ثبت آن طي سال 1382در سازمان بورس اوراق بهادار تهران صورت پذيرفت.
اين شركت در تاريخ 26/12/1374 با تغيير شخصيت حقوقي از سهامي خاص به سهامي عام تحت شماره 2600 اداره ثبت شركتهاي اراك به ثبت رسيد و در تاريخ 9/5/75 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسي با نماد فايرا درج شد.
با توجه به اهميت مصرف انرژي در صنعت توليد آلومينيوم و احداث واحدهاي جديد عاري از آلودگي هاي زيست محيطي، در سال 1379 مطالعات وسيعي جهت احداث يك واحد توليد آلومينيوم با رعايت استانداردهاي زيست محيطي در جوار كارخانه موجود صورت پذيرفت و در سال 1381 كلنگ احداث يك واحد 110 هزار تني با فن آوري 200 كيلوآمپري مجهز به سيستم كنترل آلودگي در فضايي به وسعت 50 هكتار در ضلع شرقي ايرالكو بر زمين زده شد و عمليات اجرايي آن توسط پيمانكاران داخلي و خارجي در تاريخ 5/4/1382 شروع گرديد كه با حمايت وزارت صنايع و معادن و پيگيري جدي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و اهتمام و تلاش مديران و كارشناسان ايرالكو در ارديبهشت ماه 1386 مورد بهره برداري قرار گرفت.

2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه
طبق ماده 3 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارتست از :
الف ) تأسيس و ايجاد كارخانجات و تهيه مواد اوليه لازم جهت توليد و ساخت انواع محصولات آلومينيومي و آلياژهاي مربوطه و فروش آنها در داخل يا خارج  از كشور.
ب ) انجام واردات كليه مواد اوليه ، ماشين آلات و قطعات و لوازم يدكي و ساير مايحتاجي كه مورد نياز شركت ميباشد.
ج ) مشاركت با اشخاص حقيقي و يا حقوقي و سرمايه گذاري در ساير مؤسسات و شركتهاي توليدي ، خدماتي، بازرگاني داخلي و خارجي كه بطور مستقيم و ياغير مستقيم با موضوع شركت مرتبط ميباشند.
د ) مبادرت به هرگونه فعاليت صنعتي ، بازرگاني و مالي كه بطور مستقيم و ياغير مستقيم با انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.
هـ ) مبادرت به اكتشاف ، استخراج و بهره برداري از معادن مواد اوليه مورد نياز كارخانه و مشاركت در شركتهاي معدني ،‌ جهت تأمين و تهيه مواد اوليه.

3-6-2- سرمايه و سهام شركت
تركيب سهامداران و تعداد سهام شركت آلومينيوم ايران در بدو تأسيس و در سالهاي اوليه پس از آن به شرح زير بوده است :

جدول3-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس
سهامداران
سازمان  گسترش و نوسازي صنايع
دولت پاكستان
ساير سهامداران
مبلغ كل سهام (ريال)
سال
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ سهام(به ريال)
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ سهام
(‌به ريال)
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ سهام
( به ريال)

1346
52.500
70
52.500.000
3.750
5
3.750.000
18.750
25
18.750.000
75.000.000
1347
52.500
70
52.500.000
3.750
5
3.750.000
18.750
25
18.750.000
75.000.000
1348
262.500
70
262.500.000
18.750
5
18.750.000
93.750
25
93.750.000
375.000.000
1349
472.500
70
472.500.000
33.750
5
33.750.000
168.750
25
168.750.000
675.000.000
1350
757.500
7/77
757.500.000
48.750
5
48.750.000
187.500
3/17
187.500.000
975.000.000
1351
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1352
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1353
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1354
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1355
2.237.500
5/89
2.237.500.000
75.000
3
75.000.000
187.500
50/7
187.500.000
2.500.000.000

همچنين آخرين وضعيت و تركيب سهامداران و سرمايه شركت قبل از واگذاري آن بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز به شرح زير بوده است:

جدول 4-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي

رديف
سهامداران
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ  به ريال
1
سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران
164.197.145
51342/99
164.197.145.000
2
دولت پاكستان
792.050
48003/0
792.050.000
3
شركت خدمات بازرگاني معادن و فلزات غيرآهني
7.097
00430/0
7.097.000
4
شركت سرمايه گذاري ايرالكو
3.000
00182/0
3.000.000
5
سهام وثيقه
708
00043/0
708.000
جمـع
165.000.000
100
165.000.000.000

در اجراي مقررات واگذاري سهام ، طبق ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم و بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 50 درصد سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به عنوان يكي از شركتهاي قابل واگذاري از طريق سازمان خصوصي سازي به شرح ذيل واگذار گرديد:
– در مورخ 21/3/86 تعداد 8،250،000 سهم معادل 5% سهام كل شركت تحت عنوان كشف قيمت از طريق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه گرديد .
– در مورخ 6/4/86 تعداد 8،209،893 سهم معادل 5% سهام كل شركت در قالب سهام ترجيحي به پرسنل واجد شرايط طبق آئين نامه مربوطه واگذار شد .
– در مورخ 1/12/86 تعداد 66،000،000 سهم معادل 40% سهام كل شركت در قالب سهام مديريتي (بلوكي) بصورت نقد و اقساط معامله گرديد .
– همچنين طي سال 86 تعداد 49،500،000 سهم معادل 30% سهام كل شركت در قالب سهام عدالت به افراد واجد شرايط واگذار گرديد .
تركيب سهامداران شركت پس از اعمال تغييرات فوق و در پايان سال مالي منتهي به 29/12/1389 به شرح ذيل مي باشد:

جدول 5-2: تركيب سهامداران،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خصوصی سازی، سودآوری، عملکرد مالی، شاخص های سودآوری Next Entries پایان نامه رایگان درباره روش تحقیق، روش تحقیق علمی، صورت های مالی، مبانی نظری