پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت، راهنمایی و رانندگی، مکان یابی، طبیعت گردی

دانلود پایان نامه ارشد

نقش در امنیت حوزه غرب داشته، 184نفر زیاد، 80 نفر کم و 64 نفر خیلی کم را بیان نموده اند.

جدول 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
56
184
80
64
درصد
14.5
47.9
20.8
16.6

بنابراین با توجه به جدول فوق 14.5 درصد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته نقش در امنیت حوزه غرب داشته، 47.9 درصد زیاد، 20.8 درصد کم و 16.6 درصد خیلی کم را
بیان نموده اند.

نمودار 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران

بنابراین با توجه به موارد فوق پاسخ فرضیه مثبت بوده و پایگاههای راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری حوزه غرب گیلان نقش دارند.

فرضیه سوم
احساس امنیت در گردشگری باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان می گردد.
از مجموعه 384 نفر جامعه آماری درحوزه غرب گیلان 138 نفر خیلی زیاد پاسخ داده اند که احساس امنیت در گردشگری می توند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد، 171 نفر زیاد، 33 نفر کم و 42 نفرخیلی کم را بیان نموده اند.
جدول 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان
شرح
خیلی زیاد
زیاد
کم
خیلی کم
تعداد
138
171
33
42
درصد
35.9
44.5
8.5
10.9

بنابراین با توجه به جدول فوق 35.9 درصد خیلی زیاد پاسخ داده اند که احساس امنیت در گردشگری می‎توند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد، 44.5 درصد زیاد، 8.5 درصد کم و 10.9 درصدخیلی کم را بیان نموده اند.

نمودار 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان

بنابراین با توجه به موارد فوق پاسخ فرضیه مثبت بوده و احساس امنیت در گردشگری باعث رونق این صنعت در حوزه غرب گیلان می گردد.

5-3 پیشنهادات
کشور ما در وضعیت مناسبی به سر می برد. هر چند که در این زمینه گاه مواردی به چشم می خورند که خود در بعضی مواقع بخش امنیت داخلی ما را زیر سوال می برد. شاید این موارد ناچیز و اندک باشند اما در بخش امنیت کوچک ترین مسائل نیز باید بررسی و ریشه یابی شوند و با ارائه راهکارهای مناسب و اعمال آنها این موارد به نقطه صفر برسند. مواردی همچون گروگانگیری یک توریست ژاپنی در سیستان و بلوچستان، کشته شدن یک جهانگرد فرانسوی در اصفهان، آشوب اشرار در سیستان و بلوچستان و گروگانگیری تعدادی از سربازان نیروی انتظامی و به شهادت رسیدن تعدادی از آنها، ماجرای بم و به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان مان توسط اشرار، شرارت های گروه پ ک ک در مرز ترکیه و عراق و غیره. . . . اما در ابعاد کوچک تر نیز می توان به وجود موتورسوران در بافت های تاریخی و اماکن تاریخی که گاهی برای جهانگردان مشکلاتی را ایجاد می کنند همچنین کیف قاپی و به سرقت بردن اشیاء باارزش جهانگردان و بی انصافی در فروش اشیاء عتیقه به جهانگردان اشاره داشت. اما با توجه به اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط ماموران نیروی انتظامی و ساماندهی اراذل و اوباش در سطح شهر و ایجاد سایه امنیت و آرامش بر سطح شهرها و معابر و راه های کشور به نظر می رسد این اقدامات کشور را در سایه امن و آرامی قرار داده است. استان گیلان و محدوده مورد مطالعه نیز از این امر مستثنی نبوده و با وجود نیروهای انتظامی و پایگاههای راهنمایی و رانندگی احسا س امنیت برای گردشگران بیشترمی باشد. در نهایت با توجه به آنچه که گفته شد پیرامون امنیت و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری در بعد امنیت بین الملل و امنیت داخلی و شناسایی مشکلات و موانع آن راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
– تربیت نیروی انسانی کارآمد و آشنا به زبان های بین المللی
– تربیت پلیس گردشگری
– برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف در جهت توسعه و ارتقای امنیت
-آشنایی راهنمایان تور با مسائل امنیتی
– برقراری امنیت در سایت های گردشگری به خصوص در زمینه تورهای طبیعت گردی و کویرنوردی
– تامین امنیت برای گردشگران در ساعت های خلوت و کم تردد در بافت های تاریخی
– برخورد جدی با افرادی که به شکل غیرمجاز به راهنمایی جهانگردان می پردازند
-به همراه داشتن جی پی اس توسط راهنمایان تور در زمینه تورهای کویرنوردی
– هماهنگی و برقراری تعامل دوجانبه بین دفاتر مسافرتی و گردشگری یا راهنمایان تور و نیروی انتظامی در ارتباط با برگزاری تورهای گردشگری به خصوص کویرنوردی و طبیعت گردی

منابع و مآخذ
1. احمدی، مسعود، (1381)، «مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی)»، مؤسسه نشر.
2. اسدي، حسن، پورنقي، امين، نوشين، اصفهاني و زيتونلي، حميد در مقاله ای با عنوان مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران
3. اسماعیلیان، جعفرنژاد، رضوانی، 1386 : مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل برنامه ریزی غیرخطی صحیح،
4. امینی، سید کاظم، (1369)، «آشنایی با مفاهیم کلی سازمان»، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
5. پورزاهدی، شتاب بوشهری، کورنک بهشتی، مرادی، 1389 : مکان یابی مراکز ارائه خدمات رقابتی با هدف کاهش ازدحام ترافیک شهری
6. پیتر، بامبرگر ولن شولم، (1381)، «استراتژی منابع انسانی»، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، دفتر پزوهش های فرهنگی.
7. تارخ، شکوهی، فیض اللهی، مدرس یزدی، 1388: طراحی مدل استوار برای مکان یابی واحدهای خدمات بیمارستانی و کارآیی آنها
8. تشکیلات و روش های پست راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا، (1376)، ناجا، طرح کوثر.
9. جاسبی، عبدالله، (1367)، «وظایف و روش های مدیریت»، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف.
10. جیمز، ای. اف استونر، (1379)، «مدیریت، رهبری، کنترل»، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، دفتر پژوشهی های فرهنگی.
11. حافظ نيا، محمد رضا، 1382 ،روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت
12. حافظ نيا، محمد رضا، 1382 ،روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت
13. حبیبی، 1393، روش مورگان، پایگاه مقاله پارس مدیر
14. داداش پور، رستمی، 1390 : در مقاله ای با عنوان سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارآیی در شهر یاسوج،
15. دانشگاه علوم انتظامی، شرح وظایف نیروی انتظامی، هیأت علمی دانشگاه، 1375.
16. دیناری، احمد ، 1391، سیاحت و سفر، دومين شماره از نشریه گردشگری و هتلداری سیاحت وسفر
17. دیناری،احمد ، 1381، اصول مديريت دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرتي و جهانگردي با نگرش بازاريابي و فروش انتشارات واژگان خرد – مشهد
18. رحيم‌پور، علي ،۱۳۸4 ،تسهيلات جهانگردي ژاپن ،نقش هستي، رسانه كاج، تهران
19. رضائیان، علی، 1378 ، «اصول مدیریت»، انتشارات سمت.
20. رضوانی، علی اصغر، 1374 ، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم
21. ریچارد، ال. دفت(1380)، «تئوری و طراحی سازمان»، ترجمه علی پارسائیان؛ سید محمد اعرابی، ج 1 و 2، دفتر پژوهش های فرهنگی.
22. زارعی، موحدی، 1390، ارائه الگویی برای مکان گزینی فضایی کتابخانه های عمومی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدلSWOT
23. زحمتکش کوبیجاری ، لیلا ، 1391،تحلیل مکانی – فضایی مراکزپذیرایی صومعه سرا و نقش آن در توسعه ی گرد شگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
24. سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح، 1378، نقشه های توپوگرافی انزلی، اردبیل در مقیاس 1:250000
25. سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح، 1383، نقشه های توپو گرافی، انزلی، ماسال، رضوانشهر، چوبر، آستارا در مقیاس 1:50000
26. سازمان جهانگردی، ۱۳79، برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی، ترجمه دكتر محمود عبدالله زاده
27. سایت سیری در ایران ، 1393، معرفی جاذبه های گردشگری ایران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره راهنمایی و رانندگی، احساس امنیت، امنیت ملی، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه درباره خرید آنی آنلاین، فروشگاه اینترنتی، رفتار خرید، جستجوی اینترنتی