پایان نامه رایگان درباره آﭖامپ، I/O، —

دانلود پایان نامه ارشد

تغذیه

VSS
1
ولتاژ ۵ ولت منبع تغذیه

VDD
2
ولتاژ کنترل شدت نور صفحه

VEE
3
اگر RS=0 باشد رجیستر دستور انتخاب ﻣﯽشود.
اگر RS=1 باشد رجیستر داده انتخاب ﻣﯽشود.
/
RS
4
R/W=0 برای نوشتن اطلاعات
R/W=1 برای خواندن اطلاعات

R/W
5
فعال ساز
I
E
6
بیت ۰ باس داده
I/O
D0
7
بیت 1 باس داده
I/O
D1
8
بیت 2 باس داده
I/O
D2
9
بیت 3 باس داده
I/O
D3
10
بیت 4 باس داده
I/O
D4
11
بیت 5 باس داده
I/O
D5
12
بیت 6 باس داده
I/O
D6
13
بیت 7 باس داده
I/O
D7
14
آنود LED پشت زمینه LCD

BLA
15
کاتود LED پشت زمینه LCD

BLK
16

پایه ‪: RS36‬ در داخل ‪ LCD‬دو رجیستر وجود دارد،که توسط پایه ‪ RS‬انتخاب ﻣﯽشوند.اگر‪ RS=0‬شود‬ ‫رجیستر دستور37 انتخاب ﻣﯽشود تا فرماﻥهایی مانند پیکرﻩبندی ‪،LCD‬ پاک کردن LCD، جابه جایی مکان نما و… برای ‪ LCD‬ارسال شود.‬ ‫در صورتی که اگر RS=1 شود، رجیستر داده38 ‬انتخاب ﻣﯽشود، تا کاربر بتواند اطلاعاتی را‬ ‫که می خواهد روی ‪ LCD‬بنویسد برای ‪ LCD‬ارسال کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫پایه ‪: R/W‬ به کمک این پایه کاربر مشخص ﻣﯽکند که می خواهد اطلاعات را روی ‪ LCD‬بنویسد یا از‬ ‫روی آن بخواند. اگر این پایه یک شود اطلاعات از روی ‪ LCD‬ خوانده ﻣﯽشود و در صورتی که صفر شود‬ ‫اطلاعات روی آن نوشته ﻣﯽشود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫پایه E : ‬اگر در این پایه پالسی از یک به صفر قرار داده شود، اطلاعاتی که بر روی پایه های D0 تا D7 قرار‬ ‫دارد درون یکی از رجیسترهایی که توسط پایه RS‬ مشخص ﻣﯽشود، جای می‬ ‫گیرد. حداقل زمانی که این پایه باید صفر باشد 450 نانو ثانیه است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نکته: برای کنترل نور پس زمینه همانطور که در جدول ملاحظه می فرمایید، باید از یک مقاومت متغیر استفاده نماییم. در این حالت باید پایه شماره 3 را به یک پتاسیومتر وصل کنیم. پایه شماره 15 هم با کمک یک مقاومتی که درحدود 200 تا 300 اهم است به ولتاژ +5V متصل ﻣﯽگردد. پایه های 1، 2 و 16 به صورت مستقیم، به ترتیب به زمین، +5V و زمین وصل ﻣﯽشوند.
4-2-5 Op-Amp
تقويتﻛﻨﻨﺪﻩ های عملیاتی که به آنها Op-Amp نیز گفته ﻣﯽشود کاربردهای زیادی در مدارات الکترونیکی دارند. آﭖامپﻫﺎ بصورت مدارات یکپارچه39 ساخته ﻣﯽشوند. آﭖامپﻫﺎ از تعداد زیادی ترانزیستور و مقاومت و بعضاً یک خازن ساخته ﻣﯽشوند. و ما فقط مدارات داخلی را با توجه به ویژﮔﻰهای ترمینال ورودی و خروجی آن بررسی خواهیم کرد.

شکل 4-3: Op-Amp

از لحاظ مداری آﭖامپ دارای 3 ترمینال است: دو ورودی، یک خروجی. و دارای دو منبع تغذیه مثبت و منفی ﻣﯽباشد.

شکل 4-4: ترمينال های يک Op-Amp

آﭖامپ طوری ساخته ﻣﯽشود که اختلاف ولتاژ بین ورودی مثبت و منفی را تقویت نماید. تفاضل این دومقدار (V2-V1) در یک بهره A ضرب شده و مقدار A(V2-V1) در خروجی آﭖامپ ظاهر ﻣﯽشود. مقاومت ورودی یک آﭖامپ ایده آل بی نهایت است لذا هیچ یک از ورودی های آن جریان نمی کشند. مقاومت خروجی آﭖامپ ایده آل صفر در نظر گرفته ﻣﯽشود لذا میتواند A(V2-V1) ولتاژ را به هر باری تحویل دهد. یک آﭖامپ ایده آل فقط به مقدار تفاضل ولتاژ دو وروی v1 و v2 پاسخ مـﯽدهد و مقدار بهره آن براﻯ سیگنال مشترک صفر است. برای مثال اگر v1=v2=1v باشد خروجی آﭖامپ صفر خواهد بود. خروجی آﭖامپ هم فاز با ورودی v2 بوده و با ورودی v1 غیر هم فاز خواهد بود. از این رو رودی V2 را non-inverting و ورودی v1 را inverting می نامند.

شکل 4-5: ورودی های inverting و noninverting در يک Op-Amp

ما به طور خاص در این پروژه از تقويتﻛﻨﻨﺪﻩ عملیاتی LM358N استفاده ﻣﯽکنیم. این آﻯسی یک آﭖامپ شامل دو تقويتﻛﻨﻨﺪﻩ کم مصرف با بهره بالا و قیمت پایین ﻣﯽباشد. از خصوصیات این تراشه امپدانس ورودی بالا و جریان تغذیه کم ﻣﯽباشد [88].

شکل 4-6: تقويت کننده عملياتی LM358N
4-2-6 microSD Module
بعد از اتمام طراحی و پیاده سازی سنسور به منظور جمع آوری دادﻩهای اولیه به منظور آموزش الگوریتم نوشته شده در گوشی نياز به ذخيره سازي اطلاعاتي داریم و اين اطلاعات بعد از ذخيره سازي بايد در يك وسيله ديگر (مثلا يك كامپيوتر) خوانده شود. اين اطلاعات را بر روي یک كارت حافظه با فرمت استاندارد که قابل شناسايي براي كامپيوتر باشد می نویسیم. برای استفاده درست از کارت حافظه باید با الگوريتم‏های خواندن و نوشتن ماژولی که این عملیات را برعهده ﻣﯽگیرد آشنا باشیم. ماژولی که در این بخش در نظر گرفته شده است microSD Module یا MMC است. در این پروژه از نوع MMC/SD RW v3.0 استفاده شده است [89].

شکل 4-7: microSD Module با يک حافظه 32GB

از مزاياي اين ابزار ميتوان به این موارد اشاره كرد: 1- حذف كامپيوتر و نرﻡﺍفزارهاي جانبي آن در كنار دستگاههايي كه نياز به ذخيره و بازيابي اطلاعات دارند.2- انجام كليه اعمال مربوط به مديريت فايلها و پوشه ها. 3- توانايي برقراري ارتباط با انواع مختلف ميكروكنترلرها بدون توجه به نوع آن.4- سرعت مناسب در ذخيره و بازيابي اطلاعات.5- حجم و وزن كم آن و قابليت نصب به روي بردهاي ديجيتالي كه نياز به ذخيره سازي اطلاعات برمبناي FAT12، FAT16 و FAT32 دارند. 6- پشتيباني از خانواده كارتهاي MMC، SD و SDHC موجود در بازار تا ظرفيت 32 گيگا بايت. بر روی این ماژول مجموعه چند پین برای ارتباط با میکروکنترلر و همچنین تغذیه مدار وجود دارد. در پین های مربوط به ردیف J1، اولین پین از سمت چپ مربوط به ریست ماژول، دومین پین تغذیه مثبت 3.3V، پین سوم تغذیه منفی یا زمین آن، و پین های مرتبط با میکروکنترلر به ترتیب پین Tx برای ارسال داده به میکروکنترلر، پین Rx برای دریافت داده از میکروکنترلر، پین Err ارسال وجود خطا در دستور یا خط ارسال و دریافت داده به میکروکنترلر، پین DB اعلام مشغول بودن ماژول حافظه به میکروکنترلر و در نهایت پین UB برای اعلام مشغول نگه داشتن ماژول از طرف برنامه نویس ﻣﯽباشد.
4-2-7 مبدل آنالوگ به ديجيتال خارجی ADC0804
و اما برای خواندن داده از سنسور GSR به علت تداخل سیگنال خروجی آن با مجموع خروجی های شتاﺏسنج مجبور به استفاده از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال خارجی شدیم. سادهﺗرﻳﻦ راه برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال استفاده از آﻯسی هایی مشابه ADC0804 ﻣﯽباشد.

شکل 4-8: مبدل آنالوگ به ديجيتال خارجی ADC0804 با دقت 8 بيت

ورودی دیجیتال از پین شماره 6 وارد شده و خروجی از پین های 11 تا 18 خارج ﻣﯽشود. برای اینکه این آﻯسی همیشه فعال باشد، پین شماره یک به گراند وصل ﻣﯽشود، اما در صورتی که بیشتر از یک آﻯسی ADC وجود داشته باشد با میکروکنترلر کنترل ﻣﯽشود. پین 7 به گراند وصل ﻣﯽشود. این آﻯسی دارای نوسان ساز داخلی ﻣﯽباشد اما برای فعالیت به خازن و مقاومت نیاز دارد. یک خازن 150pF بین پین شماره 4 و گراند قرار گرفته و سپس پین 4 با یک مقاومت 10KΩ به پین 19 وصل ﻣﯽشود. برای تغذیه مدار پین 20 را به VCC یا همان برق 5 ولت وصل کرده و پین های 8 و 10 به گراند وصل ﻣﯽشوند. برای مشخص کردن ولتاژ رفرنس این IC برای تبدیل ولتاژ ورودی به یک عدد بین 0 تا 255 ﻣﯽتوان پایه 9 آن را به نصف حد بالای ولتاژ ورودی وصل نمود. به طور مثال اگر بالاترین ولتاژ ورودی به این IC دارای مقدار 2.5V است، باید این پایه به یک مرجع ولتاژ (در بخش بعدی مفصلاً تشریح ﻣﯽشود) 1.25V متصل شود.
نحوه وصل کردن میکروکنترولر به آﻯسی ADC0804 بدین ترتیب است که برای کنترل ADC0804 از 3 خط فرمان استفاده ﻣﯽشود: 1- پین 2 ( خواندن ) از آﻯسی ADC0804 به پین C2 میکروکنترلر وصل ﻣﯽشود. 2- پین 3 ( نوشتن ) به پین C3 و 3- پین 5 ( وقفه ) به پین C5 متصل ﻣﯽگردد. 8 بیت خروجی آﻯسی ADC0804 به پورت D میکروکنترلر وصل ﻣﯽشود.
پین 18 ( دیتای 0 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D0
پین 17 ( دیتای 1 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D1
پین 16 ( دیتای 2 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D2
پین 15 ( دیتای 3 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D3
پین 14 ( دیتای 4 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D4
پین 13 ( دیتای 5 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D5
پین 12 ( دیتای 6 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D6
پین 11 ( دیتای 7 ) از آﻯسی ADC0804 به پین D7 از میکروکنترلر وصل ﻣﯽشوند [90].
4-2-8 توليد کننده مرجع ولتاژ REF30xx
در تبدیل مقادیر آنالوگ به دیجیتال توسط مبدل داخلی میکروکنترلر و یا توسط مبدل خارجی ADC0804 مقدار ولتاژ ورودی که عددی بین 0 تا 5V ﻣﯽتواند است، بستگی به دقت مبدل مثلاً اگر 8 بیتی باشد به یک عدد بین 0 تا 255 تبدیل ﻣﯽشود. اما اگر ولتاژ ورودی در بازه کمتری تولید ﻣﯽشود، بهتر است حداکثر ولتاژ ورودی مورد انتظار مبدل برای بالا بردن دقت کاهش یابد. در طراحی مدار سنسور ورودی های شتاﺏسنج به مبدل میکروکنترلر وارد ﻣﯽشوند. خروجی شتاﺏسنج ADXL335 عددی بین 0 تا 3.3V ﻣﯽباشد. برای تولید مرجع ولتاژ پین A2 با مرجع ولتاژ 0 و پین A3 را با 3.3V تنظیم شد. اما سوالی که مطرح است، چگونه ﻣﯽتوان این ولتاژ دقیق را تولید نمود. یک راه استفاده از رگولاتورهای LF33cv برای تولید ولتاژ 3.3V

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ثبت اختراعات، نقض قرارداد، نقض حقوق Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اصل لزوم قراردادها، حقوق فرانسه، جبران خسارت