پایان نامه رایگان درباره آموزش علوم

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران از هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي ” پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي نشان مي دهد که :
1- در تدوين محتواي کتاب به همه سطوح حيطه شناختي به يک اندازه توجه نشده است .
2- محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پنجم سال 77 – 76 از نظر ميزان پوشش بر سطوح حيطه شناختي از توازن مناسبي برخوردار نمي باشد .
3- درتدوين محتوا ،سطح دانش وفهم بيشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد ،تجزيه وتحليل ، ترکيب و ارزشيابي کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .
4- در تدوين پرسشهاي کتاب به همه سطوح حيطه شناختي به يک اندازه توجه نشده است .
5- در تدوين پرسشهاي کتاب ،سطح دانش و درک و فهم و تجزيه و تحليل بيشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد و ترکيب و ارزشيابي کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .
6- فراواني و درصد هدفهاي رفتاري سطوح حيطه شناختي کتاب اجتماعي پنجم ابتدايي به ترتيب از بيشتر به کمتر عبارتند از : دانش – درک و فهم – تجزيه و تحليل – ارزشيابي – ترکيب – کاربرد.
نتايج پژوهش مهدي محمديان مقدم در سال 72-71 تحت عنوان ” تحليل محتواي کتابهاي جغرافياي دوره راهنمايي بر اساس طبقه بندي بلوم و همکاران از هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي ” پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم نشان مي دهد که :
1- مطالب و محتواي کتابهاي جغرافياي پايه اول ، دوم و سوم راهنمايي به گونه اي تدوين شده است که تاکيد اصلي بر هدفهاي سطح دانش و اطلاعات است ،بطوريکه 47 درصد از هدفهاي اين کتابها در سطح دانش قرار دارند .
2- در کتاب پايه سوم راهنمايي استفاده از هدفهاي سطح درک و فهم بيشتر از ساير پايه هاست ، بطوريکه 50 درصد از هدفهاي رفتاري اين کتاب در سطح درک و فهم قرار دارد .
3- در هر يک از سه پايه تحصيلي 9/16 ، 5/16 ، 4/7 درصد هدفهاي رفتاري به سطح کاربرد اختصاص دارد .
4- سطح تجزيه و تحليل ، فقط در کتاب پايه اول راهنمايي به ميزان 4/0 درصد مورد توجه قرار گرفته است .
5- هيچ يک از هدفهاي رفتاري کتابهاي اول ،دوم و سوم راهنمايي به سطح ترکيب توجه نداشته اند .
6- سطح ارزشيابي به ترتيب 3/2 ، 5/0 و 3/1 درصد در پايه هاي اول ، دوم و سوم راهنمايي تحصيلي مورد تاکيد قرار گرفته است .
نتايج پژوهش مينا بطجاني بزچلويي در سال 77 تحت عنوان ” تحليل محتواي تاريخ پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه بر اساس طبقه بندي بلوم و همکاران از هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي ” پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي نشان مي دهد که :
1- محتواي کتاب تاريخ پيش دانشگاهي نظام جديد به گونه اي تدوين و تنظيم شده که
– سطح دانش درس اول 64/17 درصد
– سطح درک و فهم درس اول 15/41 درصد
– سطح کاربرد در درس اول 76/11 درصد
– سطح تجزيه و تحليل در درس اول 88/5 درصد
– سطح ترکيب در درس اول 76/11 درصد
– سطح ارزشيابي در درس اول 64/17 درصد
– به اين ترتيب فراواني و درصد هدفهاي رفتاري سطوح حيطه شناختي به ترتيب از بيشتر به کمتر عبارتند از : دانش -درک و فهم – تجزيه و تحليل – ارزشيابي – ترکيب – کاربرد.
نتايج پژوهش حبيب ا.. تقي پور سهل آبادي در سال 72-71 تحت عنوان ” تعيين سطوح شناختي پرسشهاي کتب علوم تجربي دوره ابتدايي ” پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم نشان مي دهد که :
1- در کلاس اول دبستان ،12 درصد پرسشها در سطح دانش و 88 درصد در سطح درک قرار دارد .
2- در کلاس دوم دبستان ،31 درصد پرسشها در سطح دانش و 69 درصد در سطح درک قرار دارد .
3- در کلاس سوم دبستان ،64 درصد پرسشها در سطح دانش و 36 درصد در سطح درک قرار دارد .
4- در کلاس چهارم دبستان درقسمت به اين سوالات پاسخ دهيد ،71 درصد پرسشها در سطح دانش و 29 درصد در سطح درک قرار داشت ، درقسمت پرسشها 50 درصد آنها در سطح دانش و 50 درصد در سطح درک قرار دارد .
5- در کلاس پنجم دبستان ،77 درصد پرسشها در سطح دانش و 23 درصد در سطح درک قرار دارد .
نتايج پژوهش يحيي فرادي در سال 72-71 تحت عنوان ” بررسي محتواي کتابهاي رياضي دوره ابتدايي بر اساس طبقه بندي هدفهاي آموزشي در حيطه شناختي بلوم ” پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم نشان مي دهد که :
1- از 163 هدف رفتاري – شناختي استخراج شده از محتواي کتاب رياضي اول دبستان 5/5 درصد آن در سطح دانش ،8/90 درصد آن در سطح فهميدن و 7/3 در سطح کاربرد قرار داشت .
2- از محتواي کتاب رياضي سال دوم دبستان 131 هدف رفتاري – شناختي استخراج گرديد که 16 درصد اين هدفها در سطح دانستن ، 7/81 درصد در سطح درک و فهم و 3/2 درصد در سطح کاربستن قرار داشت .
3- جمعا 186 هدف رفتاري – شناختي از محتواي کتاب رياضي سال سوم دبستان استخراج شد که 1/29 درصد در سطح دانش ، 3/69 درصد در سطح فهميدن و 6/1 درصد آن در سطح کاربرد قرار داشت .
4- از محتواي کتاب رياضي سال چهارم دبستان 198 هدف رفتاري – شناختي استخراج گرديد که 7/24 درصد اين هدفها در سطح دانستن ، 3/73 درصد در سطح فهميدن و 2 درصد در سطح کاربستن قرار داشت .
5- از محتواي کتاب رياضي سال پنجم دبستان 177 هدف رفتاري – شناختي استخراج گرديد که 9/11 درصد از اين هدفها در سطح دانستن ، 3/85 درصد در سطح فهميدن و 8/2 درصد در سطح کاربرد قرار داشت .
نتايج پژوهش علي اکبر رحمي در سال 77 تحت عنوان ” تحليل محتواي کتاب علوم چهارم ابتدايي بر اساس بر اساس طبقه بندي بلوم و همکاران از هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي” پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز نشان مي دهد که:
1- در تدوين اين کتاب خوشبختانه به همه سطوح شناختي نسبتا به يک اندازه توجه شده است .
2- در تدوين محتوا به سطوح کاربرد و تجزيه و تحليل بيش از ديگر سطوح توجه شده است .
3- در تدوين محتواي کتاب علوم چهارم ابتدايي سال 77 از نظر ميزان پوششهاي کتاب ،همه سطوح حيطه شناختي تا حدودي از توازن مناسبي برخوردار است .
4- فراواني و درصد هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي به ترتيب از بيشتر به کمتر عبارتند از : کاربرد – تجزيه و تحليل – درک و فهم – دانش – ارزشيابي – ترکيب.
نتايج پژوهش عزيز ا… رحماني در سال 79-78 تحت عنوان ” تحليل محتواي کتب تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي بر اساس طبقه بندي بلوم و همکاران از هدفهاي رفتاري در سطوح حيطه شناختي ” پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي ، نشان مي دهد که :
– محتواي کتابهاي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي از نظر ميزان پوشش بر روي سطوح مختلف حيطه شناختي ، از توازن مناسبي برخوردار نمي باشد .

2-3-2 بررسي تحقيقات انجام شده درخارج ازايران
الف )در حوزه تحليل محتواي ويليام رومي
نتايج پژوهش ،رومي (1968)،از آن حکايت مي کند که :
وي شيوه آموزش علوم را فرايندي پژوهشي و اکتشافي در نظرمي گيردازاين رو پيوسته بر آن تاکيد دارد که نحوه آموزش علوم بايد به صورت فعال و تحقيقي باشد ، چون دانش آموزان را در يادگيري درگير مي کند .
نتايج پژوهش ،برونر (1972)،از آن حکايت مي کند که :
روشي که به صورت اکتشافي و فعال باشد ، فراموشي را به حداقل مي رساند ،براي انتقال شانس بيشتري دارد و پيشرفت دانش آموز را در سطوح بالا ساده تر مي کند ، و اين بهترين راه براي تشويق کاملترين شيوه تفکر علمي است که به درک شهودي منتهي مي شود .
نتايج پژوهش گيلسپي و آلپورت ( 1955 ) ، تحت عنوان “چشمداشت جوانان نسبت به آينده” نشان دهنده آن است که:
در ابن تحقيق ، پژوهشگران از دو فن مجزا براي جمع آوري اطلاعات و از دو شکل تحليل محتوا استفاده کردند .پرسشنامه اي را در بين نمونه اي از دانشجويان ايالات متحده ( آمريکا)زلاند نو ، آفريقاي جنوبي ، مصر ، مکزيک ، فرانسه ، ايتاليا ، آلمان ، ژاپن و اسرائيل توزيع کردند . پس از جمع آوري ، براي رمز گذاري سوالهاي باز از روش تحليل محتوا سود جستند .
نتايج پژوهش جف ( 1966 ) ، نشان مي دهد که :روش تحليل محتوا در روانپزشکي نيز مفيد بوده است ،به اين علت که اختلالات رواني ،صرف نظر از علت شناسي آنها ،در نهايت به صورت اختلالات اجتماعي بروز مي کند.ضبط صدا در مصاحبه هاي روان درماني ،حوزه کاملا جديد و منبع وسيعي از اسناد شخصي (بيماران ) را براي تحليل به وجود آورده است .به عنوان مثال “نسبت نوعي- نشانه اي”(تي تي آر ).با اين نسبت تغييرپذيري واژگان مورد استفاده ارتباط گر را مي سنجد . اين فرضيه که تغيير پذيري کلام با درمان موفقيت آميز افزايش مي يابد ،مورد تاييد قرار گرفته است .
نتايج پژوهش کراديک( 1962)،برادي ودنيس( 1964)، بيانگرآن است که :روش تحليل محتوا در حوزه ارتباطات غير کلامي ،جهت بررسيهاي ذهني نيز کاربرد دارد.در اين پژوهشهااز نقاشيهاي کودکان براي پي بردن به افکار و ذهنيت کودکان استفاده شد .
نتايج پژوهش وايت ( 1947 ) ، تحت عنوان “تحليل رمان اتوبيوگرافي پسر سياه” حاکي از آن است که:تحليل وي يک تحليل آماري ارزشها بود که با تفسير حاشيه اي کتاب ،کد گذاري آن با کمک سه نوع نماد آشکار شده بود.اين نمادها عبارت بودند از اهداف يا مقاصد ( غذا ،جنس ،دوستي )،قواعد اخلاقي(واقعيت و تمدن )اشخاص (سياهان و سفيدها)که در رمان فوق اين نمادها بطور مرکب وجود داشته است.
نتايج پژوهش ،ستيگلر ،گنزالز ، کاواناکا وسرانو (1999)،نشانگر آن است که :
ازضبط کردن نوارهاي ويديويي مراجعان يافته هاي مفيدي بدست خواهد آمد در نتيجه تحليل محتوا به محدوده ي تحليل متني محدود نمي شود ،بلکه به کد کردن عملکردهايي که از طريق مطالعات نوارهاي ويديويي بدست مي آيد نيز مرتبط مي شود .
نتايج پژوهش ،ويلاک ،هني و بيبل(2006)،بيانگر آن است که:
تصاويري که دانش آموزان ترسيم مي کنند اگر از طريق روش تحليل محتوا کد گذاري شود ،دادهاي سودمندي حاصل خواهد شد.در نتجه تحليل محتوا به محدوده ي تحليل متني محدود نمي شود ،بلکه به حوزه هاي ديگري مانند کد کردن تصاوير دانش آموزي نيز مرتبط مي شود .
ب ) در حوزه حيطه ي شناختي بلوم
نتايج پژوهش سدون ،ماداوس ، وودز و نوتال ( 1973 ) نشان مي دهد که : طبقه بندي حيطه شناختي يک ساختار لا شکل دارد که ساقه لا از دانش به درک و از آن به کاربرد مي رسد ، و بعد تقسيم مي شود به دو شاخه ، يک شاخه تحليل و شاخه ي ديگر از برکيب به ارزشيابي مي رسد .همچنين اين ساختار و تمامي اثرات وابسته به آن تلويحا اشاره دارند به اينکه تنها طبقات دانش ، درک و فهم ، کاربرد و تجزيه و تحليل بر اساس يادگيري و تجربه ،پيشرفت را اندازه گيري مي کنند در حاليکه ترکيب و ارزشيابي توانايي کلي را مي سنجند .
نتايج پژوهش ميگر ( 1961 )، تحت عنوان تدارک هدفهاي آموزشي نشان مي دهد که : بعضي کلمات مورد استفاده در تعريف هدفهاي آموزشي ، به سادگي قابل تبديل به رفتار هستند و بعضي کلمات ديگر قابل تبديل به رفتار نيستند . کلماتي مانند :دانستن ، فهميدن ، ارج شناختن ،لذت بردن و باور کردن قابل تفسيرند و کلماتي مانند نوشتن ،از حفظ گفتن ،مشخص کردن ،حل کردن ،ساختن ، مقايسه کردن و فهرست کردن کمتر قابل تفسيرند .
نتايج پژوهش ،ميگر (1972) ، بيانگر آن است که:
براي آنکه معلم انتظارات خود را از دانش آموزان مشخص سازد ، بايستي اهداف آموزشي را به صورت هدفهاي رفتاري روشن و رسا معين کند .
نتايج پژوهش ،بلوم (1956)،از آن حکايت مي کند که :
حوزه شناختي ،دانش و معلومات و تواناييها و مهارتهاي ذهني را در بر مي گيرد.به سخن ديگر هدفهاي حوزه شناختي به جريانهايي که با فعاليتهاي ذهني و فکري سرو کار دارند مربوط مي شوند . بخش اعظم فعاليتهاي آموزشي معلمان و کوششهاي يادگيري دانش آموزان ، در رابطه با وظايف آنها در دوران مختلف تحصيل ، به حوزه شناختي ارتباط دارد .

2-3-3 نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
با بررسي هر يک از تحقيقات ارايه شده در پيشينه پژوهش حاضر مي توان دريافت که :
اکثر پژوهشها فقط از آمار توصيفي استفاده شده وبه آمار استنباطي توجهي نشده بود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره مشارکت دانش آموزان، آموزش علوم Next Entries پایان نامه رایگان درباره ويليام، ضريب، رومي