پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، اهرم مالی، تحقیق و توسعه، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

5 درصد معني‏دار هستند .ولي در بين متغيرهاي كنترلي دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولي ضريب برآوردي اين متغيرها معني‏دار نيستند. چکیده نتیجه آزمون فرضیه سوم با استفاده از این مدل در نگارهی 5-3 ارائه شده است.
نگاره 5-3 خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش با استفاده از مدل شرکت های با رشد بالا
متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی
تاثیر
جهت
انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

+
سن شرکت

+
اهرم مالی

+

در مدل شرکتهای با رشد پایین با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد یک متغير از جمله انحراف اهرم مالی نیز معني‏دار هستند و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه گذاری دارد که اين رابطه ها نیز با احتمال 95 درصد معني‏دار هستند.ولي در بين متغيرهاي كنترلي دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولي ضريب برآوردي اين متغيرها معني‏دار نيستند. با توجه به برآورد این دو مدل نتایج نشان می دهد که اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است اما بدلیل اینکه ضرایب آنها معنی دار نیستند نمی توان این فرضیه تایید کرد. چکیده نتیجه آزمون فرضیه سوم با استفاده از مدل شرکتهای با رشد پایین در نگاره 5-4 ارائه شده است

نگاره 5-3 خلاصه نتیایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش با استفاده از مدل شرکت های با رشد پایین
متغیر وابسته کل سرمایهگذاری
متغیر توضیحی
تاثیر
جهت
اهرم مالی

+
5-6 خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها و مقایسه با نتایج پیشین
در این پژوهش ، سه فرضیه مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج کلی آزمون این فرضیهها در بخش قبل بیان شد. در این بخش ، نتایج نهایی آزمون فرضیههای پژوهش در نگارهی5-5 ارائه شدهاند.
نگاره 5-5 نتایح نهایی آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه
نتیجه
اول
کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد
عدم تایید
دوم
اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است
عدم تایید
سوم
اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است
عدم تایید

بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی اول نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای وانگ و یو(2013)، لی و همکاران (2010)،چن و همکاران (2010)، بیدل و همکاران( 2009،2007،2006 ) و وردی (2006) درخارج از ایران و امیری و فرشی (1392) امیری و فرشی (1391) ، خدائی و یحیایی (1389) در تناقص است و با یافتههای پژوهش ثقفی، عرب مازار یزدی سازگاری دارد.
بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی دوم نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش وانگ و یو (2013) تناقص دارد.
بازنگری پژوهشهای گذشته در مورد فرضیهی سوم نشان میدهد، یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش وانگ و یو (2013) در خارج از ایران تناقص است و با یافتههای پژوهشهای ثقفی و عرب مازار یزدی(1389) و یحیایی و خدایی(1389) سازگاری دارد.
5-7 پیشنهادهای پژوهش
با توجه به نتاج پژوهش حاضر، پیشنهادهایی برای استفاده از این نتایج به شرح زیر اراده میگردد.
5-7-1 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
موضوعهاي مرتبط با كيفيت گزارشگري مالي، از جمله موضوعهاي مهمي است كه يافته هاي پژوهشهای علمي درباره آنها مي تواند به هیأت تدوين استانداردهاي حسابداري و فعالين در بازار سرمايه كشورمان كمك شاياني كرده، بستر مناسبي براي پژوهشهای دامنه دارتر فراهم آورد. برخي از موضوع هايي كه مي تواند در پژوهشهای مربوط بعدي، در بازار سرمايه ايران مدنظر قرارگيرد، به شرح زير است:
1-رابطه كيفيت گزارشگري مالي و تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه ايران؛
2-رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و تصمیات سرمايهگذاري؛
3-رابطه كيفيت گزارشگري مالي و تورم موجود در بازار سرمايه ايران؛
4-اثرات تعديلات سنواتي و تجديد ارائه صورت هاي مالي بر كيفيت گزارشگري مالي؛
5-رابطه مشكلات نمايندگي و تصمیمات سرمايه گذاري در ايران؛
6-با توجه به ويژگي خاص هر صنعت، پيشنهاد مي شود در پژوهشهای آتي رابطه كيفيت گزارشگري مالي در محدودیت اثر منفی تقسیم سود روی سرمايه گذاري به تفكيك صنايع انجام شود و
7- نظر به اينكه، مديران شركتهايي كه داراي جريانهاي نقدي آزاد و موجودي نقد بيشتري مي باشند فرصتهاي بيشتري براي درگيرشدن در فعاليتهاي سرمايه گذاري نامناسب دارند( وردی، 2006)، پيش بيني مي شود ارتباط بين کیفیت گزارشگري مالي و سرمايهگذاري براي شركتهاي با موجودي نقد زياد و داراي جريانهاي نقدي آزاد، قويتر باشد. اين موضوع مي تواند به عنوان يك موضوع پژوهش، مورد توجه قرار گيرد.
5-7-2 پیشنهادهای کاربردی
با توجه به يافته ها و نتايج حاصل از اين پژوهش همچنين مباني نظري تشريح شده در ادبيات اين پژوهش، راهكارهايي به شرح موارد ذيل در بازار سرمايه ايران پيشنهاد مي شود:
1- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادي نظارتي در بازار سرمايه ايران، بايد به منظور جهت دهي بازار به سمت كارايي، راهكارهايي عملي اتخاذ نمايد تا از وجود اطلاعات بيشتر يكي ازطرف هاي فعال در بازار نسبت به ديگري و داشتن مزيتي در اين رابطه و در نتيجه، حاكميت سيستم اطلاعاتي نامتقارن در آن که خود ميتواند به گزينش نادرست و خطر اخلاقي منجر گردد، جلوگيري كند. ازسوي ديگر، اين سازمان بايد از طريق نظارت بيشتر بر كيفيت و نه تنها كميت و ارائه بموقع گزارشهای مالي تهيه شده توسط حاكم در اين شركتها، آنها را به ارائه اطلاعاتي دقيق، واقعي و با كيفيت ملزم نمايد؛
2- مؤسسات حسابرسي نيز به عنوان نهاد نظارتي قدرتمند ديگر اين بازار، بايد از طريق افزايش كيفيت حسابرسي گزارشهاي مالي، كيفيت اين گزارشها رابراي گروههاي استفاده كننده تضمين نموده، وظيفه خود براي اعتباردهي به اين گزارشها را به بهترين شكل انجام دهند تا عملا توجه اين گروه هاي فعال در بازار را از اتكاي صرف بر كميت اقلام مندرج در گزارش هاي مالي(به ويژه ميزان سود ابرازي يا جمع دارايي هاي ثابت شركت) بر اصل مساله گزارشگري مالي و در نتيجه كيفيت آن سوق داده، كاركرد معمولا تشريفاتي اين گزارشها را به جنبه اي كاربردي تغيير شركتهاي فعال در بازار و همچنين روابط نمايندگي مؤسسات را به دقت در امر گزارشگري حسابرسي و اعتباردهي به گزارش هاي مالي ملزم نمايند و
3- با توجه به وضعیت موجود کل کشور و اهمیت و نقش محوري صنایع با فناوري بالا در رشد اقتصادي کشور پیشنهاد میشود که براي ایجاد فضا و امکانات مناسب براي توسعهي این صنایع شرایطی در نظر گرفته شود، که در آن توسعهي اقتصادي از طریق ترویج سرمایهگذاري در صنایع با فناوري بالا امکان پذیر شود. به علاوه، باتوجه به نقش انکار ناپذیر هزینههای تحقیق و توسعه به مدیران نیز پیشنهاد میشود که مقداری از سرمایهگذاری خود را در این بخش صرف کرده و همچنین در گزارشگری خود به صورت جداگانه نشان دهد.
5-8 محدودیتهای پژوهش
از جمله محدوديت ها و مشكلاتي كه در اجراي اين پژوهش وجود دارد و در تفسير نتايج آن بايد مورد ملاحظه قرار گيرد، ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود كه البته در بسياري از اين موارد نياز به انجام تحقيقات مستقلي وجود دارد:
1- آثار ناشي از تورم موجود در بازار سرمايه ايران ممكن است بر اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي
و نتايج تحقيق اثرگذار باشد؛
2- استفاده از تنها يك شاخص كيفيت گزارشگري مالي بود. هر چند پژوهشگران معتقدند از آن جا كه اقلام تعهدي هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود وزيان اثرات قابل توجهي دارد، استفاده از معيار كيفيت اقلام تعهدي، همانطور كه بيدل، هيلاري و وردي(2008) از آن استفاده نموده اند، جايگزين مناسبي براي كيفيت گزارشگري مالي محسوب مي شود و
3- شرکتهای محدودی در زمینهی تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کرده و یا در صورت سرمایهگذاری به نحو مناسب افشأ نشده است.
5-9 خلاصه فصل
این فصل با بیان خلاصهای از مطالب فصول گذشته از جمله چکیدهای از ماهیت پژوهش جامعه و نمونهی آماری مورد مطالعه، یان فرضیهها، تشریح روش اجرایی پژوهش آغاز شد. در ادامه، نتایج پژوهش ارائه و مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت و خلاصهی از نتایج پژوهش و مقایسهی آن با دیگر پژوهشهای انجام شده، در این زمینه بیان گردید . در پایان نیز پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه گردید.

پیوستها وضمائم
پیوست الف) شرکت‌های عضو نمونه
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
1
آبگینه
26
تاید واتر
51
زامیاد
76
کاغذ سازی کاوه
2
آهنگری تراکتور
27
تراکتورسازی
52
سازه پویش
77
کربن ایران
3
آلومراد
28
تکنوتار
53
سالمین
78
کنتورسازی ایران
4
آما
29
تکین کو
54
سایپا
79
گل گهر
5
البرزدارو
30
جام دارو
55
سایپا شیشه
80
لامپ پارس شهاب
6
ایران تایر
31
چادرملو
56
سیمان قائن
81
لبنیات پاک
7
ایران ترانسفو
32
چرخشگر
57
سیمان کارون
82
لبنیات کالبر
8
ایران خودرو
33
چینی ایران
58
سیمان کرمان
83
لعابیران
9
ایرکا پارت صنعت
34
حمل و نقل توکا
59
سینادارو
84
لنت ترمز
10
باما
35
خاک چینی ایران
60
شهید قندی
85
لوله و ماشین سازی
11
بهنوش
36
خدمات کشاورزی
61
شیشه دارویی رازی
86
معدنی دماوند
12
بوتان
37
داده پردازی ایران
62
شیمیایی سینا
87
محورسازان
13
بیسکویت گرجی
38
دارو ابوریحان
63
صنعتی بارز
88
مس باهنر
14
پارس پامچال
39
دارو اسوه
64
صنعتی سپاهان
89
معادن منگنز ایران
15
پارس خزر
40
دارو اکسیر
65
فرآورده های نسوز آذر
90
معدنی املاح ایران
16
پارس خودرو
41
دارو داملران رازک
66
فروسیلیس ایران
91
مگسال
17
پارس دارو
42
دارو رازک
67
فنرسازی خاور
92
ملی صنایع مس ایران
18
پارس سوئیچ
43
دارو زهراوی
68
فولاد مبارکه اصفهان
93
مواد داروپخش
19
پتروشیمی آبادان
44
دارو لقمان
69
کارتن ایران
94
نساجی بروجرد
20
پتروشیمی شیراز
45
داروسازی کوثر
70
کاشی اصفهان
95
نفت بهران
21
پشم بافی توس
46
دشت مرغاب
71
کاشی الوند
96
نفت پارس
22
پشم شیشه ایران
47
ذغالسنگ نگین
72
کاشی پارس
97
نوش مازندران
23
پگاه خراسان
48
رادیاتور ایران
73
کاشی حافظ
98
نیروترانس
24
پلاسکوکار سایپا
49
روز دارو
74
کاشی سینا
99
نیروکلر
25
تامین ماسه
50
ریخته گری تراکتور
75
کاشی نیلو
 

پیوست ب- نتایج آزمون فرضیه
آمار توصیفی

همبستگی بین متغیرها

آزمون نرمال بودن
قبل از نرمال سازی

نرمال سازی

بعد از نرمال سازی

نمودار هیستوگرام نرمال

نمدار هستوگرام متغیرها

فرضیه اول
آزمون F لیمر و مدل آزمون

آزمون هاسمن

آزمون ناهمسانی

آزمون هم خطی

ضریب تعیین

آزمون دوربین و اتسون

فرضیه دوم
مدل اول(سرمایه گذاری تحقیق و توسعه)
آزمون F لیمر

آزمون مدل

آزمون ناهمسانی

آزمون هم خطی

ضریب تعیین

آزمون دوربین و اتسون

مدل دوم(سرمایه ای)
آزمون F لیمر

آزمون هاسمن

آزمون ناهمسانی

آزمون هم خطی

ضریب تعیین

آزمون دوربین و اتسون

فرضیه سوم
شرکت های رشد بالا
آزمون مدل فرضیه

آزمون ناهمسانی

آزمون هم خطی

آزمون دوربین و اتسون

شرکت های با رشد پایین
آزمون مدل فرضیه

آزمون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم، سود تقسیمی Next Entries منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، سود تقسیمی، تامین مالی، پاداش مدیریت