پایان نامه رایگان درباره آثار ادبی، اثر ادبی و هنری، حقوق ایران، طرح و نقش

دانلود پایان نامه ارشد

باید حمایت لازم را از آن به عمل آورند. مسلماً همانطور که در مقدمه بحث گفته شد، حمایت از اثر مشروط بر این است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و مقررات آمره، در تعارض نباشد.
گفتار چهارم: ضرورت اصیل بودن اثر
برای اینکه اثر ادبی و هنری مورد حمایت قرار گیرد اصالت آن ضرورت دارد. نظام های حقوقی مختلف بر لزوم تحقق این شرط به عنوان یک شرط اساسی اتفاق نظر دارند.
برای بررسی دقیق تر اصالت به عنوان اصلی ترین شرط حمایت از آثار، از یک سو مطالعه مفهوم آن ( بند اول) و از سوی دیگر تشخیص اصالت در آثار مختلف (بند دوم)، ضروری به نظر می رسد.
بند اول: مفهوم اصالت
1-1: حقوق موضوعه
منظور از اصیل بودن اثر این است که اثر توسط شخص پدید آورنده خلق شده باشد. به عبارت دیگر اثر باید زائیده تراوشهای فکری پدید آورنده باشد تا از حمایت قانونی و قضایی برخوردار شود. در نظام معروف به کپی رایت تا زمانی که اثر تکثیر (کپی)نشده، اصیل شمرده می شود.51
در حقوق ایران مفهوم اصالت تحت عنوان ابتکاری بودن اثر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 اثر را آن چیزی تعریف می کند که از راه دانش و هنر و یا ابتکار پدید آورنده، ایجاد می شود.
ضرورت ابتکاری بودن اثر در بند 5 راجع به نقاشی، تصویر و نظایر آن، بند 8 مرتبط با اثر عکاسی، بند 9 در خصوص هنرهای دستی یا صنعتی و امثال آن و بند 10 در خصوص آثار فولکلوریک، بند 11 ناظر بر آثار فنی و بالاخره بند 12 در خصوص آثاری که از ترکیب سایر آثار ایجاد می شود، به صراحت ذکر شده است.
در زمینه نرم افزارها، هر چند قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال 1379 حکمی در این خصوص ندارد، ولی آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 23/4/1383 در ماده 3 خود مشخصاً بر ضرورت ابتکاری بودن نرم افزار و خلق آن به توسط پدید آورنده تأکید کرده است. به موجب این ماده: « پدید آورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند. »
با توجه به توصیفی که از اصالت اثر ارائه شده، مشخص می شود ابتکاری بودن اثر ویژگی های اصیل بودن را که همانا صدور و آفرینش اثر از سوی پدید آورنده است، تأمین می کند؛ به عبارت دیگر می توان گفت که ابتکاری بودن اثر مترادف اصیل بودن آن است .52
در حقوق فرانسه ، رویه قضایی آن کشور بر این نکته تأکید دارد که اثر نه تنها صرف نظر از شکل، بیان، نوع، شایستگی و هدف آن باید اصالت داشته باشد،53 قضات مکلف اند در صورت اختلاف، در خصوص اصالت یا عدم اصالت اثر تحقیق کنند. با این حال تشخیص اصالت اثر همواره آسان نیست. نه تنها باید بین مفهوم اصالت و مفهوم تازگی، بلکه بین اصالت مطلق و اصالت نسبی تفکیک قائل شد.
1-2: تفکیک اصالت از تازگی
هر چند آثار ادبی و هنری اغلب تازگی دارند ولی تازگی شرط ضروری برای حمایت از این آثار نیست. عنصر اصلی در حمایت از آثار ادبی و هنری این است که، نقش شخصیت پدید آورنده در اثر مورد نزاع مشخص شود. بنابراین اثر نه تنها به خلق چیزی که قبلاً موجود نبوده گفته می شود بلکه به آن چیزی که از طریق مشاهده آثار قبلی ایجاد شده نیز اطلاق می شود. بنابراین، اثری که با تصویربرداری از یک تابلو یا اقتباس از یک مجسمه ایجاد شده، همان قدر مورد حمایت خواهد بود که پدید آورندگان آثار اولیه از آن برخوردار بودند.
در واقع اصالت یک اثر ادبی و هنری به ندرت مورد تردید قرار می گیرد، زیرا اصالت بر اساس معیارهای ذهنی سنجیده می شود نه عینی یا نوعی. به عبارت دیگر آنچه شرط حمایت محسوب می شود این است که اثر مظهر شخصیت پدید آورنده باشد. برخلاف آثار ادبی و هنری که برای حمایت از آنها اصالت به مفهوم گفته شده، کفایت می کند، در آثار مرتبط با مالکیت صنعتی نظیر اختراعات، احراز تازگی اثر به عنوان یک معیار عینی به منظور حمایت از این گونه آثار ضرورت دارد. دلیل چنین تفاوتی بین آثار ادبی و هنری و اختراعات این است که هدف اصلی حق مؤلف حمایت از پدید آورندگان است، در حالی که در خصوص اختراعات، هدف حمایت از حقوق اجتماعی است.54
نتیجه آنکه نباید دو مفهوم اصالت و تازگی را یکی دانست و پدید آورنده اثر ادبی و هنری را به این دلیل که اثر مخلوق او دارای تازگی نیست از حمایت قانونی محروم کرد؛ به عبارت دیگر همین که اثر ادبی و هنری قابل انتساب به پدید آورنده باشد و اثر ناشی از تراوشهای فکری او محسوب شود، باید مورد حمایت قرار گیرد، صرف نظر از اینکه علاوه بر اصالت دارای تازگی باشد یا نباشد.
تفکیک بین مفهوم اصالت و تازگی به خصوص در مورد نرم افزارها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نرم افزار از یک سو می تواند به صرف داشتن اصالت از حمایت حق مؤلف بهره مند شود و از سوی دیگر در صورتی که دارای تازگی باشد، می تواند به عنوان اختراع هم شناخته شود و از حمایت های حقوق مالکیت صنعتی منتفی شود.55
1-3: اصالت مطلق و اصالت نسبی
همانطور که گفته شد اثر در صورت اصیل بودن قابل حمایت خواهد بود و فرقی نمی کند تازگی داشته باشد یا نداشته باشد، ولی اصالت خود به مطلق و نسبی قابل تقسیم است. اصالت مطلق است زمانی که اثر بر مبنای اثری که قبلاً ایجادشده پدید نیامده باشد و اصالت نسبی است هنگامی که اثر، برخی عناصر اساسی یک اثر پیشین را به عاریت گرفته باشد. در صورت اخیر ، عناصر عاریتی ممکن است به مرحله تدوین اثر ( به عنوان مثال طرح و نقشه اولیه) یا به مرحله اجرای آن (نظیر جملات، سبک ها، ابزارهای به کار گرفته شده) مربوط شود.
آثاری که بر پایه آثار پیشین ایجاد می شوند متعددند، از آن جمله می توان به اقتباس ها، ترجمه ها و جُنگها اشاره کرد. تفکیک بین اصالت مطلق و اصالت نسبی خالی از فایده عملی نیست. در واقع پدید آورنده اثری که دارای اصالت مطلق است بدون هیچ قید و شرطی از حق مؤلف برخوردار می شود در حالی که پدید آورنده اثری که اصالت نسبی دارد باید حقوق مادی و معنوی پدید آورنده اثری را که مبنای اثر او بوده رعایت کند.
با این حال تفکیک اثری که دارای اصالت مطلق است از اثری که اصالت آن نسبی است به خصوص در زمینه آثار اقتباسی، همواره آسان نیست. در خصوص این گونه آثار اگر آنچه به عاریت گرفته شده صرفاً ایده های اثر پیشین باشد، اثر جدید از اصالت مطلق برخوردار خواهد بود، زیرا ایده ها آزادانه قابل دسترسی هستند و از حق مؤلف برخوردار نیستند؛ ولی چنانچه اثر جدید شکل، طرح و نحوه تدوین اثر پیشین را عاریت گرفته باشد، اثر دارای اصالت نسبی بوده و پدید آورنده اثر جدید باید حقوق مادی و معنوی پدید آورنده اثر پیشین را حفظ کند.56
علاوه بر لزوم اصالت، در حقوق ایران حمایت از آثار ادبی و هنری و نرم افزارها خلق، انتشار یا توزیع یا تولید اثر برای اولین بار در ایران است و در خصوص ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مشروط به عمل متقابل است که این شرط در بخش هفتم تحت عنوان حقوق بین المللی مالکیت ادبی و هنری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
بند دوم: تشخیص اصالت
تبیین مفهوم اصالت با نوع اثر مورد نظر ارتباط مستقیم دارد و به عبارت دیگر تشخیص اصالت یک اثر باید با توجه به نوع آن ادبی، هنری و موسیقایی، عناوین آثار و پایگاه داده به عمل آید.

2-1: آثار ادبی، موسیقایی و هنری
1.آثار ادبی
در زمینه آثار ادبی ابتدا ایده شکل می گیرد و سپس بر اساس آن اثر تدوین می شود. بنابراین در خصوص این قبیل آثار، ایده مستقل از شکل بیان آن وجود دارد و ایده همانطور که گفته شد به تنهایی قابل حمایت نیست. در آثار ادبی این موضوع که اثر شخصاً به مرحله اجرا در آید یا خیر، اهمیتی ندارد. یک نویسنده می- تواند افکار خود را به وسیله قلم به رشته تحریر در آورد یا آن را شخصاً و یا توسط دیگری تحریر کند. بنابراین شخصی که نویسنده را در تحریر یاری می کند، نمی تواند از حمایت حق مؤلف برخوردار شود.
2.آثار موسیقایی
در زمینه آثار موسیقایی تشخیص اصالت باید به گونه دیگری صورت گیرد. در واقع در این قبیل آثار، ایده به مفهومی که در آثار ادبی مورد نظر است، وجود ندارد. آثار موسیقایی مستقیماً با احساس سروکار دارند نه با تفکر. بنابراین در این گونه آثار برخلاف آثار ادبی چیزی وجود ندارد که قابل حمایت نباشد.
پدید آورنده این گونه آثار، ابتدا یک ملودی را تصور کرده، سپس یک هارمونی و یک ریتم را برای آن سوار می کند که در نتیجه ساختن آهنگ و نحوه بیان ( اجرای) آن را شکل می دهد. بنابراین اصالت می- تواند در هر یک از این عناصر ( ملودی، ریتم، هارمونی) ظهور پیدا کند. صرف نظر از این تفاوت، آثار ادبی و آثار موسیقایی در یک چیز مشترک هستند، اینکه در هر دو مقوله، اجرای شخصی اهمیت ندارد. موسیقیدان می تواند اثر را خود تدوین کند یا آن را به دیگری بسپارد.
3. آثار هنری
اول: هنرهای تجسمی
در هنرهای تجسمی، اصالت مفهومی خاص دارد؛ همانند آثار موسیقایی، در هنرهای تجسمی نیز اثر مستقیماً با احساس مرتبط است. با این حال طرح یک اثر مرتبط با هنرهای تجسمی نظیر طرح و نقشه اولیه، خود می- تواند اثر مستقلی به شمار آید که به تنهایی و مستقل از اثر نهایی مورد حمایت قرار گیرد.57
بنابراین از آنجا که مرحله مقدماتی وجود ندارد، اثر تجسمی در محتوا و نحوه ارائه است که شکل می گیرد. همین جاست که ویژگی این گونه آثار در ارتباط با مفهوم اصالت مشخص می شود. در واقع در زمینه آثار تجسمی برخلاف آثار ادبی و آثار موسیقایی، اجرای شخصی اثر تعیین کننده اصالت آن است.
هیچ اثر تجسمی بدون اجرای شخصی مورد حمایت نخواهد بود و از لحظه ای که این اجرا احراز شود نمی- توان حمایت از اثر را منتفی دانست. با این همه در آثار مشترک، آثار هنرهای تجسمی نیز وجود دارد.58
مفهوم ذهنی اصالت با ویژگی های آثار هنری- تجسمی نظیر معماری، هماهنگی دارد. شخصیت پدید آورنده و اجرای شخصی به راحتی در این گونه آثار متجلی می شود.
دوم: هنرهای معاصر
امروزه برخی آثار هنری در پی تشریح یک وضعیت یا یک احساس خاص نبوده و به خودی خود هیچ پیام ویژه ای ندارد. پدیده های نوین عرصه هنر همانند شخصیت زدایی از اثر، نشانه های نامعلوم و ضد هنر، در مفهوم اثر و اصالت- آنچنان که در حقوق سنتی مورد نظر است- تردید جدی ایجاد کرده است. به ویژه تحولات عملی هنرهای معاصر، تجدیدنظر در مفهوم اصالت و اجرای شخصی را بیش از پیش ضروری ساخته است.
قبل از هر چیز باید ضرورت تفکیک بین شکل بیان و ایده ، مورد بازنگری قرار گیرد. اگر در نظام سنتی حق مؤلف، ایده ها مورد حمایت قرار نمی گیرد، در هنرهای معاصر یا « هنرهای مفهومی»، هنرمندان بر آن اند که ایده ها باید صرف نظر از نحوه اجرا همانند یک « اثر» به طور کامل مورد حمایت قرار گیرند. به نظر برخی حقوق دانان، تفکیک بین شکل بیان و ایده ها، تفکیکی تصنعی است، زیرا در بسیاری از هنرهای معاصر، اثر به واقع در ایده ها تجلی می یابد.59
از سوی دیگر ویژگی های هنرهای معاصر، برخی از حقوقدانان را بر آن داشته تا خواستار بررسی مجدد نظریه رابطه بین شخصیت پدید آورنده و اثر شوند. درباره آثار هنری معاصر به ویژه نقاشیهای یکرنگ،60 هنرمندان عموماً در صددند تا با امکان ادراک مستقیم و قابل رؤیت، ردپای خود در اثر را از بین ببرند؛ به عبارت دیگر، بر عهده بیننده است که اثر را به گونه دیگری بنگرد.چگونگی تأثر بیننده از اثر، به دیدگاه میزان حساسیت و منش وی بستگی دارد. با این حال، ردپای شخصیت پدید آورنده به کلی گم نمی شود، بلکه به گونه ای ظریف و لطیف ادراک می شود.
بالاخره آنجا که پای هنرهای معاصر در میان است، اجرای شخصی اثر توسط هنرمند- که در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آثار ادبی، مالکیت فکری، نظم عمومی، بهره مندی Next Entries پایان نامه رایگان درباره کشور های توسعه یافته، حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری