پایان نامه رایگان درباره “، نتايج، هايي

دانلود پایان نامه ارشد

آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
6
65/17%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
5
71/14%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
34

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

47/0

e + f + g + h 6+5 11
47/0 = = = I =
23 17+3+3 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن پيشگفتار ” چه بوي خوبي “

نمودار شماره1 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي دررابطه با پيشگفتار ” چه بوي خوبي ”
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زيرحاصل مي گردد: پيشگفتار با عنوان ” چه بوي خوبي ” شامل 6 صفحه و 34 واحد متن تدوين شده است که 23 واحد يعني ( 64/67 % ) به روش غير فعال و 11 واحد يعني (36/32 % )به روش فعال طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 47/0 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري ” ويليام رومي ” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن پيشگفتار کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش نيمه فعال طراحي شده است ،چون دانش آموزان را به صورت معمولي و متعارف به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل وادار مي سازد .متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
22
9/57%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
0
0

3- بيان تعريف

c
1
63/2%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
1
63/2%

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
0
0

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
9
7/23%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
4
51/10%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
1
63/2%

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
38
100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

60/0

جدول شماره 2 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده “

e + f + g + h 1+9+4 14
60/0 = = = I =
23 22+1 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده “

نمودار شماره2:توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي دررابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده ”
نتايج :با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زيرحاصل مي گردد: فصل اول با عنوان” ساختمان بدن موجودات زنده” شامل 6 صفحه و 38 واحد متن تدوين شده است که 23 واحد يعني( 53/60 % ) به روش غير فعال و 14 واحد يعني(84/36 % )به روش فعال و 1 واحد يعني (63/2% ) به روش بي اثر يا خنثي طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 60/0است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن فصل اول کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش نيمه فعال طراحي شده است ،چون دانش آموزان را به صورت معمولي و متعارف به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل وادار مي سازد .متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .

ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
21
42%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
0
0

3- بيان تعريف

c
4
8%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
0
0

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
1
2%

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
15
30%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
9
18%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
50

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

1

جدول شماره 3 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ ”

e + f + g + h 1+15+9 25
1 = = = I =
25 21+4 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “

نمودار شماره3 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي درابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد: فصل دوم با عنوان ” غذا سازان بزرگ ” شامل 8 صفحه و 50 واحد متن تدوين شده است که 25 واحد يعني (50 % ) به روش غير فعال و 25 واحد يعني (50 % )به روش فعال طراحي شده است.
چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 1است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري ” ويليام رومي ” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :
متن فصل دوم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش فعال طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به صورت بسيار فعال و مطلوب به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل وادار مي سازد
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
27
50%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
7
96/12%

3- بيان تعريف

c
3
56/5%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
0
0

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
0
0

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
8
81/14%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
9
67/16%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
54

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

45/0

جدول شماره 4: توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه
با فصل سوم ” گياهان ،موجودات پر ارزش ”

e + f + g + h 8+9 17
45/0 = = = I =
37 27+7+3 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل سوم ” گياهان ،موجودات پر ارزش “

نمودار شماره4 : توزيع فراواني و درصدتحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل سوم ” گياهان موجودات پرارزش “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد: فصل سوم با عنوان ” گياهان ،موجودات پر ارزش ” شامل 10 صفحه و 54 واحد متن تدوين شده است که 37 واحد يعني ( 52/68 % ) به روش غير فعال و 17 واحد يعني (48/31 % )به روش فعال طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 45/0 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن فصل سوم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش نيمه فعال طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به صورت معمولي و متعارف به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل وادار مي سازد . متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
38
5/47%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
7
75/8%

3- بيان تعريف

c
3
75/3%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره طرح پژوهش Next Entries پایان نامه رایگان درباره "، ضريب، هايي