پایان نامه رایگان درباره “، نتايج، هايي

دانلود پایان نامه ارشد

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
7
14%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
0
0

3- بيان تعريف

c
3
6%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
1
2%

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
1
2%

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
30
60%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
8
16%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
50
100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

4

جدول شماره 9 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل هشتم ” آهنربا ” د

e + f + g + h 1+1+30+8 40
4 = = = I =
10 7+3 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل هشتم ” آهنربا “

نمودار شماره 9 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با فصل هشتم ” آهنربا “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد:فصل هشتم با عنوان” آهن ربا” شامل 6 صفحه و 50 واحد متن تدوين شده است که 10واحد يعني (20%)به روش غير فعال و 40 واحد يعني(80%)به روش فعال طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با4است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي”و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که:متن فصل هشتم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش ضعيف طراحي شده است،چون اطلاعات کافي دردسترس دانش آموزان قرار نمي دهد واز يادگيرنده تجزيه وتحليل وفعاليت مي خواهد بدون اينکه به دانش و اطلاعات پيش نياز و حقايق زير بناي استدلال توجهي داشته باشد .متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
25
7/39%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
0
0

3- بيان تعريف

c
10
87/15%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
2
17/3%

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
1
58/1%

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
13
63/20%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
11
46/17%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
1
58/1%

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
63

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

77/0

جدول شماره 10 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل نهم ” سنگها ” .

e + f + g + h 2+1+13+11 27
77/0 = = = I =
35 25+10 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل نهم ” سنگها “

نمودار شماره 10 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با فصل نهم ” سنگها “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد:فصل نهم با عنوان” سنگها” شامل 12 صفحه و 63 واحد متن تدوين شده است که 35 واحد يعني( 57/55 %)به روش غير فعال و 27 واحد يعني (85/42 %)به روش فعال و 1 واحد يعني (58/1%)به روش بي اثر يا خنثي طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 77/0 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن فصل نهم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش نيمه فعال طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به صورت معمولي و متعارف به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل وادار مي سازد . متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
46
65/68%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
3
48/4%

3- بيان تعريف

c
2
98/2%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
1
5/1%

روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
0
0

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
0
0

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
6
95/8%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
7
44/10%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
1
5/1%

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
1
5/1%
جج
جمع
Total
67
100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

25/0

جدول شماره 11 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل دهم ” زمين و همسايه هاي آن ” .

e + f + g + h 6+7 13
25/0 = = = I =
46+3+2+1 52 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل دهم ” زمين و همسايه هاي آن “

نمودار شماره 11 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل دهم “زمين و همسايه هاي آن “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد : فصل دهم با عنوان” زمين و همسايه هاي آن ” شامل 10 صفحه و 67 واحد متن تدوين شده است که 52 واحد يعني( 61/77%)به روش غير فعال و 13 واحد يعني(39/19%)به روش فعال و 2 واحد يعني (3%)به روش بي اثر يا خنثي طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 25/0است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که:متن فصل دهم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش غير فعال طراحي شده است ،چون دانش آموزان را به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل وادار نمي سازد . متن اين فصل نياز به تجديد نظر ، بازنگري و تغييردارد .
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
9
61/34%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
0
0

3- بيان تعريف

c
0
0

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
0
0

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
1
85/1%

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
8
77/30%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
7
92/26%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
1
85/3%

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
26

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

77/1

جدول شماره 12 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل يازدهم ” دستگاه تنفس ” .

e + f + g + h 1+8+7 16
77/1 = = = I =
9 9 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل يازدهم ” دستگاه تنفس “

نمودار شماره 12 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با فصل يازدهم ” دستگاه تنفس “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد : فصل يازدهم با عنوان”دستگاه تنفس” شامل 4 صفحه و 26 واحد متن تدوين شده است که 9 واحد يعني(61/34%)به روش غير فعال و 16 واحد يعني(54/61%)به روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره "، ضريب، هايي Next Entries پایان نامه رایگان درباره "، ضريب، تصاويري