پایان نامه رایگان درباره “، ضريب، هايي

دانلود پایان نامه ارشد

آموزان است.
e
1
25/1%

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
0
0

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
22
5/27%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
9
25/11%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
80

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

66/0

جدول شماره 5 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل چهارم ” جانوران بي مهره “

e + f + g + h 1+22+9 32
66/0 = = = I =
48 7+3 38+ a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل چهارم ” جانوران بي مهره “

نمودار شماره 5 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي دررابطه با فصل چهارم ” جانوران بي مهره “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير مستفاد مي گردد: فصل چهارم با عنوان ” جانوران بي مهره ” شامل 8 صفحه و 80 واحد متن تدوين شده است که 48 واحد يعني (60 % ) به روش غير فعال و 32 واحد يعني (40 % )به روش فعال طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 66/0 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري” ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن فصل چهارم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش نيمه فعال طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به صورت معمولي و متعارف به فعاليت ، تفکر و فعاليت وادار مي سازد . متن اين فصل نياز به بازنگري دارد .
جدول شماره 6 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل پنجم ” مخلوطها “
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
10
20%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
0
0

3- بيان تعريف

c
6
12%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
1
2%
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
0
0

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
0
0

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
25
50%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
8
16%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
50
100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

94/1

e + f + g + h 25+8 33
94/1 = = = I =
17 10+6+1 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل پنجم ” مخلوطها “

نمودار شماره 6 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با فصل پنجم ” مخلوطها “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد : فصل پنجم با عنوان ” مخلوطها ” شامل 6 صفحه و 50 واحد متن تدوين شده است که 17 واحد يعني ( 34 % ) به روش غير فعال و 33 واحد يعني (66 % )به روش فعال طراحي شده است.
چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 94/1 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي ” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن فصل پنجم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش ضعيف طراحي شده است ، چون اطلاعات کافي در دسترس دانش آموزان قرار نمي دهد و از يادگيرنده تجزيه و تحليل و فعاليت مي خواهد بدون اينکه به دانش و اطلاعات پيش نياز و حقايق زير بناي استدلال توجهي داشته باشد .متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
26
77/33%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
3
9/3%

3- بيان تعريف

c
4
19/5%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
0
0

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
0
0

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
37
05/48%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
7
09/9%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
77
100%
ضريب در گيري محاسبه شده
I

33/1

جدول شماره 7 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل ششم ” نور و بازتابش ” د

e + f + g + h 37+7 44
33/1 = = = I =
33 26+3+4 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل ششم ” نور و بازتابش “

نمودار شماره 7 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با فصل ششم ” نور و بازتابش “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد: فصل ششم با عنوان” نور و بازتابش” شامل 8 صفحه و 77 واحد متن تدوين شده است که 33 واحد يعني (86/42 % ) به روش غير فعال و 44 واحد يعني (14/57 % )به روش فعال طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 33/1 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن فصل ششم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش فعال طراحي شده است ،چون دانش آموزان رابه صورت بسيار فعال ومطلوب به فعاليت ،تفکر و تجزيه و تحليل وادار مي سازد .
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
11
15/21%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
0
0

3- بيان تعريف

c
4
69/7%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
1
92/1%

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
1
92/1%

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
25
08/48%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
8
4/15%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
2
84/3%

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
52

ج
100%
ضريب در گيري محاسبه شده
I

33/2

جدول شماره 8 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل هفتم ” الکتريسيته “

د

e + f + g + h 1+1+25+8 35
33/2 = = = I =
15 11+4 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل هفتم ” الکتريسيته “

نمودار شماره 8 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با فصل هفتم ” الکتريسيته “
نتايج:با توجه به ارقام مندرج درطرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد:فصل هفتم با عنوان”الکتريسيته” شامل 8 صفحه و 52 واحدمتن تدوين شده است که 15 واحد يعني(84/28%)به روش غير فعال و 35 واحد يعني(32/67%)به روش فعال و2واحد يعني يعني(84/3%) به روش بي اثر ياخنثي طراحي شده است.چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 33/2است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که : متن فصل هفتم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش ضعيف طراحي شده است ، چون اطلاعات کافي در دسترس دانش آموزان قرار نمي دهد و از يادگيرنده تجزيه و تحليل و فعاليت مي خواهد بدون اينکه به دانش و اطلاعات پيش نياز و حقايق زير بناي استدلال توجهي داشته باشد .متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .
ملاک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره "، نتايج، هايي Next Entries پایان نامه رایگان درباره "، نتايج، هايي