پایان نامه رایگان درباره “، ضريب، تصاويري

دانلود پایان نامه ارشد

فعال و1 واحد يعني يعني(85/3%)به روش بي اثر يا خنثي طراحي شده است.چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 77/1 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که : متن فصل يازدهم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش ضعيف طراحي شده است، چون اطلاعات کافي در دسترس دانش آموزان قرار نمي دهد و از يادگيرنده تجزيه وتحليل و فعاليت مي خواهد بدون اينکه به دانش و اطلاعات پيش نياز وحقايق زير بناي استدلال توجهي داشته باشد .متن اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .

ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- بيان حقايق
a
33
24/40%

2- بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

b
1
22/1%

3- بيان تعريف

c
7
54/8%

4- سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است.
d
0
0
روش
فعال
1- سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
e
2
44/2%

2- از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
f
3
66/3%

3- از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود را تجزيه و تحليل کند.
g
21
61/25%

4- سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است .

h
15
29/18%
بي اثر
1- جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

i
0
0

2- سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.

j
0
0
جمع
Total
82

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

1

جدول شماره 13 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل دوازدهم ” دستگاه گردش خون ” .

e + f + g + h 2+3+21+15 41
1 = = = I =
33+1+7 41 a + b +c + d

ضريب درگيري دانش آموزان با متن فصل دوازدهم ” دستگاه گردش خون “

نمودار شماره 13 : توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل دوازدهم ” دستگاه گردش خون “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد : فصل دوازدهم با عنوان ” دستگاه گردش خون ” شامل 7 صفحه و 82 واحد متن تدوين شده است که 41 واحد يعني (50 % ) به روش غير فعال و 41 واحد يعني (50 % )به روش فعال طراحي شده است.چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 1است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري ” ويليام رومي ” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :متن فصل دوازدهم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش فعال طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به صورت بسيار فعال و مطلوب به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل وادار مي سازد.

جدول شماره 1-4 : مقايسه صور بيان مفاهيم در کل فصلهاي کتاب ازبعد متن
نشانه ها

فراواني

روش غير فعال

روش فعال
روش بي اثر

a

بيان حقايق

b

بيان نتايج با اصول کلي به وسيله ي مولف کتاب

c

بيان تعريف

d

سوال هايي که در متن مطرح شده و پاسخ آنها بلافاصله به وسيله مولف کتاب داده شده است
e

سوال هايي که در متن مطرح شده و مستلزم تجزيه و تحليل به وسيله دانش آموزان است.
f

از دانش آموزان خواسته مي شود،نتايجي راکه خود به دست آورده اند،تجزيه و تحليل کند.
g

از دانش آموز خواسته ميشود آزمايش انجام دهد،سپس نتايج خود رت تجزيه و تحليل کند.
h

سوال هايي که به منظور جلب توجه و برانگيختن حس کنجکاوي دانش آموزان مطرح شده و پاسخ آنها توسط مولف کتاب داده نشده است

i

جملاتي که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارند .

J

سوال هايي که مربوط به معاني و جمله بندي است.
فصلها

پيشگفتار
17
3
3
0
0
0
6
5
0
0

اول
22
0
1
0
1
0
9
4
1
0

دوم
21
0
4
0
0
1
15
9
0
0

سوم
27
7
3
0
0
0
8
9
0
0

چهارم
38
7
3
0
1
0
22
9
0
0

پنجم

10
0
6
1
0
0
25
8
0
0

ششم
26
3
4
0
0
0
37
7
0
0

هفتم
11
0
4
0
1
1
25
8
2
0

هشتم
7
0
3
0
1
1
30
8
0
0

نهم
25
0
10
0
2
1
13
11
1
0

دهم
46
3
2
1
0
0
6
7
1
1
يازدهم
9
0
0
0
0
1
8
7
1
0

دوازدهم
33
1
7
0
2
3
21
15
0
0
جمع
292
24
50
2
8
8
225
107
6
1

ب ) در حوزه ي تصوير

جدول شماره 14 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با پيش گفتار ” چه بوي خوبي “

ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- تصاويري که فقط به بيان حقايق مي پردازند ،و توضيحي است .
a
5
43/71%
روش
فعال
1- تصاويري که از دانش آموزان مي خواهد با استفاده از مفروضات داده شده ، آزمايش خاصي را انجام دهند و تجزيه و تحليل کنند .
b
2
57/28%
بي اثر
(خنثي )
1- تصاويري که وسايل لازم براي انجام آزمايش را تشريح مي کند .
c
0
0

2- تصاويري که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارد .

d
0
0
جمع
Total
7

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

4/0

2 b
4/0 = = I =
5 a

ضريب درگيري دانش آموزان با تصاوير پيشگفتار ” چه بوي خوبي “

نمودار شماره 14:توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با پيشگفتار ” چه بوي خوبي “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد : پيشگفتار با عنوان ” چه بوي خوبي ” شامل 6 صفحه و 7 واحد تصوير تدوين شده است که 5 واحد يعني( 43/71%) به روش غير فعال و 2 واحد يعني (57/28 %)به روش فعال طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 4/0 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي ” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :تصاوير پيشگفتار کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش نيمه فعال طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به صورت معمولي و متعارف به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل بر مي انگيزاند .تصاوير اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .
ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- تصاويري که فقط به بيان حقايق مي پردازند ،و توضيحي است .
a
6
50%
روش
فعال
1- تصاويري که از دانش آموزان مي خواهد با استفاده از مفروضات داده شده ، آزمايش خاصي را انجام دهند و تجزيه و تحليل کنند .
b
3
25%
بي اثر
(خنثي )
1- تصاويري که وسايل لازم براي انجام آزمايش را تشريح مي کند .

c
3
25%

2- تصاويري که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارد .

d
0
0
جمع
Total
12

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

5/0

جدول شماره 15 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده ” .

b 3
5/0 = = I =
6 a

ضريب درگيري دانش آموزان با تصاوير فصل اول ” ساحتمان بدن موجودات زنده “

نمودارشماره 15:توزيع فراواني و درصدتحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي دررابطه بافصل اول”ساختمان بدن موجودات زنده”
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد : فصل اول با عنوان” ساختمان بدن موجودات زنده” شامل 6 صفحه با 12 واحد تصوير طراحي شده است که 6 واحد يعني( 50 %)به روش غير فعال و 3 واحد يعني(25%)به روش فعال و 3 واحد يعني (25% )به روش بي اثر يا خنثي طراحي شده است.چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 5/0 است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري” ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :تصوير فصل اول کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش نيمه فعال طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به صورت معمولي و متعارف به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل بر مي انگيزاند .تصاوير اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .

ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- تصاويري که فقط به بيان حقايق مي پردازند ،و توضيحي است .
a
3
25%
روش
فعال
1- تصاويري که از دانش آموزان مي خواهد با استفاده از مفروضات داده شده ، آزمايش خاصي را انجام دهند و تجزيه و تحليل کنند .
b
6
50%
بي اثر
(خنثي )
1- تصاويري که وسايل لازم براي انجام آزمايش را تشريح مي کند .

c
3
25%

2- تصاويري که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارد .

d
0

جمع
Total
12

100%

ضريب در گيري محاسبه شده
I

2

جدول شماره 16 : توزيع فراواني و درصد ،تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه چهارم ابتدايي در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ ” .

b 6

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره "، نتايج، هايي Next Entries پایان نامه رایگان درباره "، تصاويري، طراحي