پایان نامه رایگان درباره “، حدودي، پاسخگويان

دانلود پایان نامه ارشد

يا تا حدودي موافقم را داده اند، و6/6 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” من واقعا حضور نيروهاي معنوي، قدرت الهي و امدادهاي غيبي را در زندگي ام احساس مي کنم. ” 4/8پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 1/82 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و4/9 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” احساس طلب بخششاز خداوند، براي جبران گناهانم، بيشتر وقت ها به من دست مي دهد. ” 6درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 6/86 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و3/7 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.

جدول 4-18توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دينداري(بعد احساسي)
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

1/2%
1/2%
1/2%
8
خيلي كم
9/2%
8/0%
8/0%
3
كم
9/8%
6%
6%
23
متوسط
2/20%
3/11%
2/11%
43
زياد
100%
8/79%
4/79%
304
خيلي زياد

100%
5/99%
381
كل
در مجموع مي توان گفت 6/90 درصد پاسخگويان دينداري آنها ” زياد يا خيلي زياد” و 9/2درصد آنها داراي دينداري ” كم يا خيلي كم” و 6 درصد دينداري آنها در حد ” متوسط” است

جدول 4-19 شاخص هاي مركزي در متغير دينداري(بعد احساسي)
381
تعداد معتبر
2
بي جواب
37/4
ميانگين
7/4
ميانه
0.8
انحراف معيار
همچنانكه ملاحظه مي گردد اكثريت قابل توجه پاسخگويان به گويه هايي كه حكايت از دينداري(بعد احساسي) دارد پاسخ مثبت داده اند؛ به طوريكه نظرات پاسخگويان در بازه]5-1[ ميانگيني معادل 37/4دارد كه از ميانگين نظري (3) خيلي بالاتر است.

نمودار 4-12نمودار هيستوگرام توزيع دينداري(بعد احساسي)

نمودار فوق هيستوگرام دينداري در بين پاسخگويان است كه حكايت از توزيع غير نرمال دينداري در بين پاسخگويان دارد.شايان ذكر است كه نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف نيز مؤيد نكته مذكور است. (جدول شماره 6-2 در قسمت پيوست )

نمودار 4-13توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دينداري

همچنانكه ملاحظه مي گردد؛ بالاترين ستون (مد ) مربوط به دسته ” خيلي زياد” است. يعني 4/79 درصد پاسخگويان داراي دينداري خيلي زياد هستند.
4-2-7-4-احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بيقدرتي)
بيگانگي اجتماعي به طور کلي به معناي بيگانگي فرد از جنبه هاي اصلي وجود اجتماعي اش است(محسني تبريزي،1373 :73 به نقل ازگودرزي1374).
جدول 4-20 توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي)
کاملا مخالفم
تاحدودي
مخالفم
نظري
ندارم
تا حدودي
موافقم
کاملا موافقم

8/42%
3/32%
1/7%
4/9%
4/8%
خوشبختي وبدبختي هر کسي دست خود اوست.(-)
29%
7/22%
4/21%
6/11%
15%
از دست افرادي مثل من، کاري براي جامعه بر نمي آيد.(+)
9/12%
8/14%
8/24%
14%
5/33%
در فعاليت هاي سياسي شرکت نمي کنم، چون معتقدم تاثيري در بهبود اوضاع سياسي واجتماعي ندارد.(+)
7/20%
9/24%
5/11%
5/26%
3/16%
در برخورد با مشکلات، اغلب احساس ناتواني مي کنم.(+)
همچنانكه مشاهده مي شود پاسخگويان در پاسخ به گويه ” خوشبختي وبدبختي هر کسي دست خود اوست.” 1/75پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 8/17 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و1/7 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” از دست افرادي مثل من، کاري براي جامعه بر نمي آيد. “7/51 پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 6/26 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و4/21 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” در فعاليت هاي سياسي شرکت نمي کنم، چون معتقدم تاثيري در بهبود اوضاع سياسي واجتماعي ندارد. ” 7/27پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 5/47 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و8/24 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” در برخورد با مشکلات، اغلب احساس ناتواني مي کنم. ” 6/45پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 8/42 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و5/11 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.

جدول 4-21توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير بيگانگي اجتماعي(بيقدرتي)
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

8/1%
8/1%
8/1%
7
بسيار كم
7/14%
9/12%
8/12%
49
كم
5/47%
8/32%
6/32%
125
متوسط
8/80%
3/33%
2/33%
127
زياد
100%
2/19%
1/19%
73
بسيارزياد

100%
5/99%
381
كل
همچنانكه ملاحظه مي گردد اكثر قابل توجه پاسخگويان به گويه هايي كه حكايت از بي قدرتي اجتماعي دارد پاسخ مثبت داده اند؛ در مجموع مي توان گفت 3/52 درصد پاسخگويان داراي احساس بيگانگي اجتماعي(بي قدرتي) ” زياد يا خيلي زياد” و 6/14درصد ” كم يا خيلي كم” و6/32%درصد آنها در حد ” متوسط” است

جدول 4-22 شاخصهاي مركزي در متغير بيگانگي اجتماعي(بعد بيقدرتي)
381
تعداد معتبر
2
بي جواب
76/2
ميانگين
7/2
ميانه
87/0
انحراف معيار
همچنانكه ملاحظه مي گردد تقريبا نيمي از پاسخگويان به گويه هايي كه حكايت از بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي) دارد پاسخ مثبت داده اند؛ به طوريكه نظرات پاسخگويان در بازه]5-1[ ميانگيني معادل 76/2دارد.

نمودار 4-14 نمودار هيستوگرام توزيع بيگانگي اجتماعي(بعد بيقدرتي)

نمودار فوق هيستوگرام احساس بيگانگي اجتماعي در بين پاسخگويان است كه حكايت از توزيع غير نرمال احساس بيگانگي اجتماعي در بين پاسخگويان دارد.شايان ذكر است نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف نيز مؤيد نكته مذكور است. (جدول شماره 6-2 در قسمت پيوست)

نمودار 4-15توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير بيگانگي اجتماعي(بعد بيقدرتي)

با توجه به نمودار فوق بالاترين ستون (مد) مربوط به دسته “زياد” است. به عبارتي ديگر2/33% پاسخگويان احساس بيگانگي اجتماعي بالا دارند.
4-2-7-5-مثبت نگري
مثبت نگري در اين تحقيق روي مثبت حوادث ووقايع را ديدن است.
جدول 4-23 توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير مثبت نگري
کاملا مخالفم
تاحدودي
مخالفم
نظري
ندارم
تا حدودي
موافقم
کاملا
موافقم

8/1%
7/3%
6%
7/25%
7/62%
خيلي از مردم جامعه فقط در فكر خودشان هستند و به جز خودشان به هيچ كس اهميت نمي دهند (- )
7/3%
6/7%
7/5%
5/36%
6/43%
خيلي ها فقط از آن رو با تو دوست هستند كه چيزي از تو مي خواهند. (- )
8/5%
15%
14%
6/21%
5/43%
هيچ كاري نمي توان كرد، هر چه مي گذرد شرايط زندگي مردم خرابتر مي شود (- )
2/24%
8/11%
9/22%
5/20%
5/20%
آينده روشن و اميدبخش است.(+)

همچنانكه مشاهده مي شود پاسخگويان در پاسخ به گويه ” خيلي از مردم جامعه فقط در فكر خودشان هستند و به جز خودشان به هيچ كس اهميت نمي دهند ” 5/5درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 7/87 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و6 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” خيلي ها فقط از آن رو با تو دوست هستند كه چيزي از تو مي خواهند.” 3/11 درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و1/80 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و7/5 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” هيچ كاري نمي توان كرد، هر چه مي گذرد شرايط زندگي مردم خرابتر مي‌شود ” 8/20درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 1/65درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و14 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” آينده روشن و اميد بخش است “36 درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 41 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و9/22 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.

جدول 4-24توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري
درصد تراكمي
درصد معتبر
درصد
فراواني

2/30%
2/30%
30%
115
خيلي كم
2/61%
31%
8/30%
118
كم
4/87%
2/26%
1/26%
100
متوسط
6/96%
2/9%
1/9%
35
زياد
100%
4/3%
4/3%
13
خيلي زياد

100%
5/99%
381
كل
همچنانكه ملاحظه مي گردد اكثر قابل توجه پاسخگويان به گويه هايي كه حكايت از مثبت نگري دارد پاسخ منفي داده اند؛در مجموع مي توان گفت 6/12 درصد پاسخگويان داراي مثبت نگري” زياد يا خيلي زياد” و2/61درصد ” كم يا خيلي كم” و2/26درصد آنها در حد ” متوسط” است

جدول 4-25شاخصهاي مركزي در متغير مثبت نگري
381
تعداد معتبر
2
بي جواب
16/2
ميانگين
2
ميانه
0.84
انحراف معيار
همچنانكه ملاحظه مي گردد مثبت نگري پاسخگويان در بازه]5-1[ميانگيني معادل 16/2 دارد كه کمتراز ميانگين نظري(3) است. انحراف معيار اين شاخص نيز نشان از چگونگي توزيع نظرات پاسخگويان نسبت به موضوع مورد بررسي دارد.

نمودار 4-16 نمودار هيستوگرام توزيع مثبت نگري در بين پاسخگويان

نمودار فوق هيستوگرام مثبت نگري در بين پاسخگويان است كه حكايت از توزيع غير نرمال مثبت نگري در بين پاسخگويان دارد.شايان ذكر است كه نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف نيز مؤيد نكته مذكور است. (جدول شماره6 -2 در قسمت پيوست)

نمودار 4-17 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري

همچنانكه ملاحظه مي گردد؛ بالاترين ستون (مد) مربوط به دسته “کم” است. يعني مثبت نگري 31 درصد پاسخگويان در حد”کم” مي باشد يا به عبارتي ديگر 31 درصد جامعه آماري بدبين هستند.
4-2-7-6-رضايت از خود
احساس مثبت داشتن نسبت به خود (ابعاد محبوبيت، موفقيت، مطرح بودن،..)

جدول شماره 4-26 توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از خود
کاملا مخالفم
تاحدودي
مخالفم
نظري
ندارم
تا حدودي
موافقم
کاملا موافقم

5/5%
5/4%
2/20%
3/37%
5/32%
اكثر اطرافيانم مرا دوست دارند.(+)
2/9%
4/9%
7/15%
3/42%
4/23%
در مقايسه با افراد هم سن و سال خودم، فرد موفقي هستم. (+)
9/24%
28%
9/25%
8/14%
3/6%
احساس مي كنم كه من فرد مطرحي در ميان
اطرافيانم نيستم.(-)
4/3%
8/1%
1/36%
3/30%
4/28%
من آدم خوبي هستم .(+)
8%
8%
8/21%
3/38%
9/23%
از عملكرد خودم لذت مي برم .(+)
9/57%
1/20%
4/12%
5/4%
5%
من به درد هيچ کاري نمي خورم.(-)

همچنانكه مشاهده مي شود پاسخگويان در پاسخ به گويه ” اكثر اطرافيانم مرا دوست دارند ” 10 درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 8/69 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و2/20 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” در مقايسه با افراد هم سن و سال خودم، فرد موفقي هستم. “6/18 درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 7/65 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و7/15 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” احساس مي كنم كه من فرد مطرحي در ميان اطرافيانم نيستم. ” 9/48 درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 1/21 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و9/25 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” من آدم خوبي هستم ” 2/5 درصد پاسخ کاملا مخالفم يا تا حدودي مخالفم داده اند و 7/58 درصد آنها پاسخ كاملا موافقم يا تا حدودي موافقم را داده اند، و1/36 درصد پاسخ نظري ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گويه ” از عملكرد خ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حدودي، "، گويه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اعتماد متقابل، اوقات فراغت