پایان نامه رایگان درباره “، تصاويري، طراحي

دانلود پایان نامه ارشد

2 = = I = 3 a

ضريب درگيري دانش آموزان با تصاوير فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “

نمودار شماره 16:توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “
نتايج : با توجه به ارقام مندرج در طرازهاي جدول و پيکره ي نمودار ترسيمي نتايج زير حاصل مي گردد : فصل دوم با عنوان ” غذا سازان بزرگ ” شامل 8 صفحه با 12 واحد تصوير طراحي شده است که 3 واحد يعني (25 %)به روش غير فعال و 6 واحد يعني (50%)به روش فعال و 3 واحد يعني (25% )به روش بي اثر يا خنثي طراحي شده است .چون ضريب درگيري محاسبه شده مساوي با 2است ،با عنايت به معيارهاي تفسير ضريب درگيري”ويليام رومي” و با توجه به مقادير فوق نتيجه مي شود که :تصاوير فصل دوم کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي به روش ضعيف طراحي شده است ، چون دانش آموزان را به فعاليت ، تفکر و تجزيه و تحليل بر نمي انگيزاند . تصاوير اين فصل نياز به بازنگري و تجديد نظر دارد .

ملاک

روش

ملاک ها و معيارها
نشانه
فراواني

درصد

روش
غير
فعال
1- تصاويري که فقط به بيان حقايق مي پردازند ،و توضيحي است .
a
7
70%
روش
فعال
1- تصاويري که از دانش آموزان مي خواهد با استفاده از مفروضات داده شده ، آزمايش خاصي را انجام دهند و تجزيه و تحليل کنند .
b
3
30%
بي اثر
(خنثي )
1- تصاويري که وسايل لازم براي انجام آزمايش را تشريح مي کند .

c
0
0

2- تصاويري که در هيچ يک از طبقات فوق قرار ندارد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره "، ضريب، تصاويري Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، اضطراب اجتماعی، کیفیت زندگی