پایان نامه رایگان درباره “، تجربي، پايه

دانلود پایان نامه ارشد

تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل يازدهم ” دستگاه تنفس “
– نمودار شماره13 :توزيع فراواني و درصد تحليل متن کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوازدهم ” دستگاه گردش خون “
– نمودار شماره14 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با پيشگغتار ” چه بوي خوبي “
– نمودار شماره15 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده “
– نمودار شماره16 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “
– نمودار شماره17 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل سوم ” گياهان موجودات پرارزش “
– نمودار شماره18 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل چهارم ” جانوران بي مهره “
– نمودار شماره19 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل پنجم ” مخلوطها “
– نمودار شماره20 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل ششم ” نور و بازتابش “
– نمودار شماره21 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هفتم ” الکتريسيته “
– نمودار شماره22 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل هشتم ” آهن ربا “
– نمودار شماره23 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل نهم ” سنگها “
– نمودار شماره24 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دهم ” زمين و همسايه هاي آن “
– نمودار شماره25 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل يازدهم ” دستگاه تنفس “
– نمودار شماره26 :توزيع فراواني و درصد تحليل تصاوير کتاب علوم تجربي
پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوازدهم ” دستگاه گردش خون “
– نمودار شماره27 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل اول ” ساختمان بدن موجودات زنده “
– نمودار شماره28 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل دوم ” غذاسازان بزرگ “
– نمودار شماره29 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل سوم ” گياهان موجودات پرارزش “
– نمودار شماره30 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم دررابطه با فصل چهارم “جانوران بي مهره “
– نمودار شماره31 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل پنجم ” مخلوطها “
– نمودار شماره32 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل ششم ” نور و بازتابش “
– نمودار شماره33 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل هفتم ” الکتريسيته “
– نمودار شماره34 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل هشتم ” آهن ربا “
– نمودار شماره35 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل نهم ” سنگها “
– نمودار شماره36 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم دررابطه بافصل دهم”زمين و همسايه هاي آن “
– نمودار شماره37 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه ي چهارم در رابطه با فصل يازدهم ” دستگاه تنفس “
– نمودار شماره38 :توزيع فراواني و درصد هدفهاي رفتاري حيطه شناختي کتاب علوم تجربي پايه چهارم دررابطه با فصل دوازدهم”دستگاه گردش خون “

“Content analysis should begin where traditional modes of research end”

جايي که ساير روشهاي تحقيق سنتي خاتمه مي يابند، تحليل محتوا شروع مي شود.(لاسول،لرنر و پل 1952 )

1-1 : مقدمه
امروزه توسعه ، هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاري هاي دولتها محسوب مي گردد .بديهي است که توفيق جوامع در زمينه هاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي در گرو برخورداري از يک نظام آموزش منسجم و پوياست.(معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني ،1378 ، ص 1)
پيشرفت در سرعت علوم در تمامي ابعاد و زمينه هاي علمي چنان سريع گشته که در بسياري از موارد موجب سر در گمي و حيرت انسان شده و باعث گرديده تا از بين آنها علوم مشترک ، استخراج و نگاهها به سوي نظريه عمومي سيستمها معطوف گردد . بدين معني که بايد هر سيستمي را در درون سيستم برتر فرد مورد مطالعه قرار داده و بنابراين سيستم آموزش را بايد درون جامعه که سيستم برتر آن است مطاله نمود و يا تدوين کتابها ي درسي بايد در درون سيستم آموزشي و برنامه ريزي درسي منظور گردد .( همان منبع ،ص 18 )
بايد در آموزش و پرورش اصول و قوانيني را تبيين نمود و از آن استفاده کرد که به عنوان يک الگو جهت جلوگيري از دوباره کاري و ايجاد وحدت نظري در مناطق يه کار رود .
از مطالب فوق چنين بر مي آيد که ضرورت وجودي نظام تعليم و تربيت بر هيچ ملتي پوشيده نيست و با توجه به تغيير و تحولات جوامع و پيشرفت علوم و نيز انفجار جمعيت و نياز مبرم و تقاضاي روز افزون نهادي به نام آموزش و پرورش بوجود آمده است که هدف عمده آن آموزش ثمر بخش است .
آموزش ثمر بخش ، آموزشي است که برنامه ريزي شده باشد . تضمين ثمر بخشي آموزش با صرف وقت حساب شده بدست مي آيد .برنامه ريزي براي آموزش يا براي تهيه يرنامه آموزشي ، مرحله اي از کار است که بيشترين زمان را به خود اختصاص مي دهد . (آقا زاده و احديان ، 1378 ، ص 115 )
به منظور ايجاد آموزش ثمربخش کسب آگاهي و شناختن عواملي که در آن موثر مي باشند ضروريست ، عواملي مانند بودجه ، رسانه آموزشي ، ويژگيهاي خانواده ها و اقوام ، برنامه درسي ،زمان لازم براي آموزش و انجام تکاليف ، شيوه مديريت مدارس ،انگيزش دانش آموزان ،ميزان و نوع تحصيلات معلمان ،جايگاه اجتماعي و ميزان درآمد معلمان ،روشهاي تدوين برنامه هاي درسي ،روشهاي تدريس ،امکانات و فضاي مناسب و … ، ازميان عوامل فوق ،برنامه درسي و عرضه مربوط به آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است که سابقه آن بطور غير رسمي با قدمت انسان آغاز مي شود .برنامه درسي از ساير علوم انساني متاثر شده است ، اما هيچ يک از آنها به تنهايي قادر نبوده است آن را به صورت يک رشته مستقل در آورد .
برنامه درسي به عنوان يک رشته مستقل و تخصصي از سال 1900 با انتشار کتابهايي در زمينه برنامه درسي پا به عرصه گذاشت .کتاب ” بوبيت ” (1918 ) به عنوان اولين کتاب مدون و اساسي يرنامه درسي به حساب مي آيد .( قورچيان ، 1372 ، ص 51 )
هر اندازه برنامه ريزي براي آموزش نظامدارتر باشد ،بهره برداري از پتانسيل نيروي انساني بهتر خواهد بود .
برنامه ريزي درسي که تمهيد و ابزاري براي تدوين نظامدار برنامه درسي است ، به متخصصان نظام آموزش و پرورش در پرورش نيروي انساني کارآمد کمک مي کند .( آقازاده و احديان ، 1378 ، ص 14 )
مفهوم برنامه ريزي درسي در بستر تاريخي خود تغييرات و تحولات بسياري را پذيرا بوده است . تا اواخر قرن 19 ، مفهوم برنامه درسي از چهارچوب محدود سنتي که اساس و محور کار آن تنها موضوع درسي يعني دست آورد ها و تجارب اندوخته شده علمي دانش بشر بود ، تجاوز نمي کرد .به عبارت ديگر براي برنامه ريزان درسي اين سوال مطرح بود که چه چيزي بايد آموخته شود ،يعني محتواي آموزش چه بايد باشد ؟که در اين معنا برنامه درسي برابر با محتوا تلقي مي گرديد .از اوايل قرن بيستم درباره مفهوم محدود برنامه درسي تغييرات گسترده و عميقي به عمل آمد ، تا جايي که در مفهوم جديد بر اساس نظر تايلر ،علاوه بر محتواي درسي ،هدفهاي آموزشي ، روشهاي تدريس و ارزشيابي از ميزان تحقق هدفها را نيز شامل مي گردد و هر يک از اجزاي برنامه در فرايند برنامه ريزي نسبت به يکديگر تاثير متقابل داشته و از اهميت برخوردارند. (تقي پور ظهير ، 1376، ص 16 )
برنامه و محتواي کتاب درسي يکي از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش اساسي دارد .اگر برنامه هاي درسي و محتواي کتابهاي مربوط به برنامه ها ، هماهنگ و همسو با هدفهاي کلي و جزئي نظام آموزشي نباشد ، نسبت به تحقق هدفهاي مورد انتظار نمي توان اميدوار بود .
از آنجا که نظام آموزش و پرورش در جمهوري اسلامي ايران متمرکز و برنامه و کتاب و معلم محورهاي اساسي آموزش و يادگيري هستند و با توجه به آنکه در بسياري از موارد کتاب درسي تنها رسانه آموزشي است که در اختيار معلم قرار دارد و فرايند تدريس ( ياددهي ) و يادگيري کلا با اتکاي محتواي برنامه درسي و مفاهيم و ارزشهاي مطرح شده در آن صورت مي پذيرد ، و از طرفي انواع ارزشيابي هاي تحصيلي و امتحانات و گزينشهاي متعدد بر مبناي محتواي کتابهاي درسي و ببرنامه آموزشي مربوط صورت مي گيرد ، نقش کتاب به عنوان برنامه آموزش بسيار مهم تلقي شده و جاي تعمق ، بررسي و تتبع فراوان دارد .بازنگري ، تجديد نظر و اصلاح برنامه و محتواي کتاب هاي درسي ، زمينه رشد و پيشرفت تحصيلي را فراهم مي آورد .
با ملاحظه موارد فوق محتواي مطلوب کتابهاي درسي مي تواند دانش آموزان را به چالش فکري وادارد و از جمود فکري و ذهني رها سازد و پاسخگوي نيازمنديهاي عصر جديد انسانها باشد .
در اين تحقيق کتاب علوم تجربي سال چهارم ابتدايي به عنوان محتواي آموزشي برنامه درسي با توجه به ملاکهاي تعيين شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
در عصر تسخير فضا ، دانش آموزان ما نياز دارند که مطالب جديد را درک کنند و به موازات پيشرفت علم بر معلومات علمي خود بيفزايند و غالبا اين نياز را با پرسشهاي متعدد از معلم يروز مي دهند .چنانچه ملتي بخواهد پيوستگي خود را با علم و تمدن و ترقيات بشري حفظ کند ،بايد کودکان خود را از کودکي ضمن تقويت ايمان به پروردگار ، به رموز علمي و کشف حقايق و کارهاي علمي و فني و ابتکاري آشنا سازد . راه عملي توصيه فوق ،پرورش استعداد ، ايجاد علاقه و مهارت در دانش آموزان در زمينه هاي مختلف مخصوصا دروس مربوط به علوم تجربي و کاربردهاي آن در زندگي روزمره مي باشد .(سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ، 1380 )
نظر به اينکه فعاليتهاي آموزشي در کشور ما بر محور کتاب درسي انجام مي گيرند و هر ساله با تلاش و مشکلات فراوان کتابهاي درسي براي موضوعهاي درسي مختلف در دسترس دانش آموزان قرار مي گيرند ، لازم است کتابهاي درسي موجود اثر بخش باشند ، چنانچه يکي از راههاي اثربخشي کتابهاي درسي ، تاليف آنها به شيوه فعال است و آن شيوه اي است که در آن فعاليت و پويايي يادگيرنده محور فرايند ياددهي- يادگيري لحاظ مي شود ،کتابهايي که به روش فعال تدوين شده باشند ،در تمام مراحل و بخشها ،ذهن يادگيرنده را به چالش مي کشاند و همواره يادگيرنده را در موقعيت جديد قرار داده و يا سوالي را مطرح مي کند تا يادگيرنده سعي مند مسائل را خودش حل نمايد و مطالب ياد گرفته شده قبلي را در يک موقعيت جديد بکار بندد .
اهميت دوره ابتدايي بر کسي پوشيده نيست ، زيرا همه متخصصان و روانشناسان تعليم و تربيت اذعان مي دارند که اين دوره نقش بسيار مهم و اساسي در تکوين شخصيت کودک دارد و در اهميت دوره ابتدايي همين بس که بدانيم زماني که بانک جهاني در سال 1963 ، اعطاي وام به بخش آموزشي را آغاز کرده است هدفش آن بوده تا کشورها را در توسعه کمي و بهبود کيفي آموزش ابتدايي مساعدت نمايد .( آقا زاده و احديان ، 1378 ، ص 14 )

1-2 بيان مساله
در نظام آموزش و پرورش ايران کتاب درسي بيش ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره آموزش علوم، طرح پژوهش Next Entries پایان نامه رایگان درباره سنجش عملکرد