پایان نامه رایگان درباره ، استاندارد، واریانس:

دانلود پایان نامه ارشد

محاسبه می شود

(6-11)
Nمقدار اقلام در جمعیت است

برای جمعیت با تعداد نامتناهی از اعضا ممکن است نمونه متوسط محاسبه شود.

(6-12)
انحراف استاندارد: پراکندگی داده ها را در اطراف مقدار میانگین نشان می دهد.
(6-13)
N مقدار اقلام در جمعیت است

محاسبه ی مقدار δ اصولا آسان است ولی زمانیکه تعداد اقلام در جمعیت نا محدود باشد اغلب غیر ممکن است.
محاسبه ی انحراف استاندارد می تواند از رابطه ی زیر محاسبه شود
(6-14)
واریانس: با داشتن انحراف استاندارد می توان به آسانی واریانس را محاسبه کرد
(6-15)
نمونه گیری و توزیع:
الف – مدل نظری که احتمال بدست آوردن مقادیر ممکن از نمونه ها را شرح می دهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره محصولات کشاورزی، شبیه سازی Next Entries مقاله رایگان درمورد اهل بیت (ع)، فرهنگ اسلامی، ناسازگاری