پایان نامه رایگان درباره ، ،

دانلود پایان نامه ارشد

حالت ، با افزایش ، جابجایی کل سد کاهش می یابد. مقایسه حالت با ، نشان می دهد که جابجایی کل در ، به ازای ، بزرگتر از و به ازای ، تقریبا برابر با ، می باشد. در مقایسه با مشاهده گردید که تنها به ازای ، جابجایی کل سد در حالت بزرگتر از می باشد و در بقیه حالات ارتفاعی جابجایی کل کوچکتر از می باشد. مقایسه با رفتار مشابه با مقایسه و دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره افزایش،، مقادیر،، E3 Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه شهری، تحلیل های آماری، دسترسی مناسب