پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

موسسه بزرگ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به صاحبکاران حسابرسانی است که متخصص صنعت نیستند. بنابراین یافته های این تحقیق با این دیدگاه موافق است که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت از کیفیت سود بهتری نسبت به صاحبکاران حسابرسان غیر متخصص صنعت برخوردارند.
کریشنان (2003) رابطه بین تخصص حسابرسی در صنعت و سطح مطلق اقلام اختیاری صاحبکار را بررسی می کند. او به این نتیجه دست یافت که صاحبکارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند، نسبت به آن هایی که استفاده می کنند دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری هستند.
چن و همکاران (2005) در کشور تایوان ارتباط بین مدت تصدی شریک و موسسه حسابرسی و کیفیت سود را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که رابطه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با دوره تصدی شریک حسابرس، معکوس است. بنابراین بین مدت تصدی شریک حسابرس و کیفیت سود رابطه مثبت وجود دارد. به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورت های مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، صاحبکار و حسابرس افزایش خواهد یافت.

چن و همکاران ( ۲۰۰۵ )، در پژوهشي تحت عنوان “کيفيت حسابرسي و مديريت سود برای شرکت های درگير در عرضه عمومی سهام تايوان”، با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کيفيت و مقايسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط اين ۴ شرکت با سود در ساير شرکت هايی که توسط غير اين ۴ شرکت حسابرسی شده اند، به بررسی ارتباط کيفيت حسابرسی و مديريت سود در مراحل قبل و بعد از عرضه عمومی سهام پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که اولا، در چنين شرکت هايی مديريت سود رخ می دهد و ثانيا، بين مديريت سود و کيفيت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، به اين صورت که بالاتر بودن کيفيت حسابرسی موجب کاهش مديريت سود در اين شرکت ها می شود.
چانتائووهمکارانش(2007) درتحقیقی با عنوان “اندازه حسابرس و مفهوم کیفیت حسابرسی: شواهدی از بازار حسابرسی رقابتی درچین” به تحلیل وشناخت بازار سهام از کیفیت حسابرسی، بین تعدادی از مؤسسات حسابرسی در بازارحسابرسی چین پرداختند. دراین تحقیق معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود است. آن ها رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی را طی سال های 2001 تا 2003 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اندازه های مختلف مؤسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذاراست و به طور نسبی سرمایه گذاران، مؤسسات حسابرسی بزرگتر رادارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند. این محققین همچنین به یک رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سود آوری دست یافتند. آن ها دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سود های غیرمنتظره حسابرسی شده به وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد. این اثر پس از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن ها مشخص گردید.
تندّلو و وانسترايلن ( ۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان مديريت سود و کيفيت حسابرسی در شرکت های اروپایی با در نظر گرفتن ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کيفيت و بررسی مديريت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط اين ۴ مؤسسه و مقايسه با مديريت سود صورت گرفته در شرکت هايی که توسط حسابرسانی غیر از 4 مؤسسه بزرگ حسابرسی شده اند، به اين نتيجه رسيدند که بين مديريت سود و کيفيت حسابرسی، ارتباط معنی داری وجود داشته و کيفيت بالای حسابرسی در شرکت هايی که دارای قوانين مالياتی مشابه هستند، باعث کاهش در مديريت سود می شود.
گول و همکاران (2009) به بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین دوره ی ابقای حسابرس و کیفیت سود می پردازند. نتایج این تحقیق نسان می دهد رابطه بین دوره ی کوتاه مدت ابقای حسابرس و کیفیت ضعیف تر سود برای صاحبکارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می شوند نسبت به دیگران ضعیف تر است.
لی(2010) در بررسی دوره تصدی حسابرس و رابطه آن با گزارشگری محافظه کارانه به این نتیجه رسید که در شرکت های بزرگ و شرکت هایی که از سوی حسابرس کنترل و مراقبت می شوند، این رابطه مثبت است اما در مورد شرکت های کوچک و شرکت هایی که از سوی حسابرسان مراقبت شدید نمی شوند، این رابطه منفی است .
جان لنارد و یو (2012) در تحقیق خود تحت عنوان “آیا مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟” به بررسی این موضوع پرداختند که چطور کیفیت سود ها بر تصمیمات سرمایه گذاری آن دسته از شرکت های چینی که حسابرسان Big4 را به کار نمی گیرند، تاثیر می گذارد. آن ها مدیریت سود ها را به کمک اقلام تعهدی اختیاری با به کارگیری مدل جونز(1991) ارزیابی نمودند و برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار دوره تصدی حسابرس و اهمیت مشتری استفاده نمودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره و دو مدل رگرسیون لجستیکی صورت پذیرفته است. نتایج آن ها نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی هستند. همچنین در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه مشتریان با اهمیت نسبت به گروه مشتریان کم اهمیت دارای سطح بالاتری است و نیز اینکه شرکت هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طولانی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای بیش سرمایه گذاری هستند.
تحقیق هومس وهمکاران (2013) با عنوان” کیفیت حسابرس و حقوق صاحبان سهام بیش ارزش گذاری شده” هدف از این مقاله، بررسی انگیزه های مربوط به حقوق صاحبان سهام بیش ارزش گذاری شده ورابطه آن با نتایج حاصل از مؤسسات حسابرسی در مورد اقلام تعهدی می باشد. برای بررسی چگونگی تاثیر حقوق صاحبان سهام در شرکت های بیش ارزش گذاری شده ورابطه آن با نتایج حاصل از مؤسسات حسابرسی به بررسی شرایط تعامل میان این سهامداران با متغیر های شاخص کیفیت حسابرسی پرداخته است. این تحقیق طی دوره زمانی 2009 -1998 انجام شده است. نتایج اصلی نشان می دهد ضرایب مثبت و معنا داری برای هریک از شرایط تعامل بین سهام های با ارزش گذاری بالا و کیفیت حسابرسی وجود دارد ونشان می دهد ارزش یک شرکت بسیار با ارزس در اثر کاهش اقلام تعهدی که توسط حسابرس با کیفیت اعلام شده، کاهش می یابد.
خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین المللی در جدول شماره 2-1 ارائه شده است.
جدول 2-1. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل
ردیف
عنوان
نام نویسنده
سال
نتیجه گیری
1
رابطه بین تخصص حسابرس و درآمد شرکت ها
بالسام و همکاران
2003
صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به صاحبکاران حسابرسانی است که متخصص صنعت نیستند..
2
رابطه بین تخصص حسابری در صنعت و سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری صاحبکار
کریشنان
2003
صاحبکارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند، نسبت به آن هایی که استفاده می کنند دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری هستند.
3
برسی ارتباط بین مدت تصدی شریک و موسسه حسابرسی و کیفیت سود
چن و همکاران
2005
به این نتیجه رسیدند که رابطه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با دوره تصدی شریک حسابرسی، معکوس است. بنابراین بین مدت تصدی شریک حسابرسی و کیفیت سود رابطه مثبت وجود دارد.
4
کيفيت حسابرسی و مديريت سود برای شرکت های درگير در عرضه عمومي سهام ٣ تايوان
چن و همکاران
2005
بين مديريت سود و کيفيت حسابرسی ارتباط معني داري وجود دارد، به اين صورت که بالاتر بودن کيفيت حسابرسي موجب کاهش مديريت سود در اين شرکت ها مي شود.
5
اندازه حسابرس و مفهوم کیفیت حسابرسی : شواهدی از بازار حسابرسی رقابتی درچین
چانتائو و همکارانش
2007
نتایج تحقیق آن ها نشان داد یک رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذاراز کیفیت سود آوری وجود دارد.و همچنین اندازه های مختلف موسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذاراست
6
مديريت سود و کيفيت حسابرسی درشرکت های اروپایی
تندّلو و وانسترايلن
2008
بين مديريت سود و کيفيت حسابرسي، ارتباط معني داری وجود داشته و کيفيت بالاي حسابرسی در شرکت هايی که دارای قوانين مالياتی مشابه هستند، باعث کاهش در مديريت سود می شود.

7
کيفيت حسابرسی و مديريت سود برای شرکت های درگير در عرضه عمومی سهام تايوان
گول و همکاران
2009
بين مديريت سود و کيفيت حسابرسي ارتباط معني داری وجود دارد، به اين صورت که بالاتر بودن کيفيت حسابرسی موجب کاهش مديريت سود در اين شرکت ها می شود.
8
بررسی دوره تصدی حسابرس ورابطه آن با گزار شگری محافظه کارانه
لی
0 201
رابطه بین دوره کوتاه مدت ابقای حسابرس وکیفیت ضعیف تر سود برای صاحبکارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می شوند نسبت به دیگران ضعیف تر است.
9
آیا مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟
جان لنارد و یو
2012
نتایج تحقیق نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی هستند. در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه مشتریان با اهمیت نسبت به گروه کم اهمیت دارای سطح بالاتری است و نیز اینکه شرکت هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طولانی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای بیش سرمایه گذاری هستند.
10
کیفیت حسابرس و حقوق صاحبان سهام شرکت های بیش ارزش گذاری شده
هومس وهمکاران
2013
نتایج اصلی نشان می دهد ضرایب مثبت و معنا داری برای هریک از شرایط تعامل بین سهام های با ارزش گذاری بالا و کیفیت حسابرسی وجود دارد ونشان می دهد ارزش یک شرکت بسیار با ارزس در اثر کاهش اقلام تعهدی که توسط حسابرس با کیفیت اعلام شده، کاهش می یابد.

سوابق پژوهشی مربوط درایران
درایران بطور خاص تحقیقی که پیرامون بررسی مقایسه ای کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها انجام شده باشد، یافت نشد، با این حال در ادامه تعدادی از تحقیقات مرتبط موجود در این حوزه ارائه شده است.
بهرامفر وشمس عالم (1383) به بررسی تاثیر متغیر های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1374 تا 1382 بررسی شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات تحقیق عبارتند از:
متغیر های حسابداری، دارای محتوای اطلاعاتی هستند. انتشار ارقام مندرج در صورت های مالی، بر بازده غیرعادی آتی سهام موثر است. بنابراین سرمایه گذاران ارقام صورت های مالی را اطلاعاتی مربوط می دانند واین اطلاعات قدرت تفسیر وضعیت یک شرکت و پیش بینی وضعیت آتی آن را دارا هستند.
سایر متغیر های حسابداری (متغیر هایی غیر از سود ) بر بازده غیر عادی آتی سهام موثرند. به عبارتی، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی، به جای استفاده یک جانبه گرایانه از سود خالص، ترجیح می دهند تا با استفاده از سایر متغیر های حسابداری، به تفسیر وضعیت یک شرکت بپردازند. این موضوع مطابق با نظریه کیفیت سود است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد، اقلام تعهدی با بازده غیر عادی آتی سهام رابطه معکوس دارند. در تحلیل این رابطه معکوس می توان گفت: سرمایه گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران، نسبت به افزایش فروش های غیر نقدی که متضمن ورود وجه نقد به شرکت نمی باشد و هم چنین به انباشت موجودی کالا، واکنش منفی نشان می دهند. از سوی دیگر، افزایش هزینه های معوق که موجب عدم خروج وجه نقد از شرکت می شود، با واکنش مثبت سرمایه گذاران مواجه است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد، نرخ بازده دارایی ها با بازده غیر عادی آتی سهام رابطه مستقیم دارد، بدین معنی که افزایش سود متناسب با دارایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ارزش گذاری، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مدیریت سود Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی