پایان نامه رایگان با موضوع کسب و کار، کارکنان دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده

دانلود پایان نامه ارشد

آکادميک
مصاحبه هاي گسترده با كارآفرينان آکادميک و مديران تجاري سازي
مسايل كليدي تحقيق، شناسايي و بررسي مي شود و يك سري توصيه، جهت تقويت عملكرد كلي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي ارائه مي گردد

(Slaugther and Leslie, 1997)
آمريكا، استراليا، انگلستان و كانادا
شناسايي ساختارهاي پاسخگويي به تغييرات
مدل هاي کينزي و ماركسيستي
مصاحبه با دانشگاهيان و اعضاي هيات علمي
تبيين و توسعه مفهوم سرمايه داري آکادميک111

(Schomoch, 1999)
آلمان و آمريكا
بررسي تعامل دانشگاه و صنعت
انتقالات دانش
تشريح تعامل
شناسائي تشابهات و تفاوت هاي مربوط به رسميت

(Klofsten and Jones-Evans, 2000)
دانشگاه هاي ايرلند و سوئد
بررسي فعاليت هاي دانشگاهيان در ارتباط با صنعت در دو کشور کوچک اروپايي
كارآفريني آکادميک
ده مورد مطالعه موردي و 1857 پرسشنامه ساختار يافته به تمام دانشگاهيان
تاثير تجربيات كارآفرينانه قبلي در بين دانشگاهيان هر دو كشور و اقدامات عملي آنان در فعاليت هايي نظير مشاوره و پژوهش هاي قراردادي
غير رسمي
(Ryu, 1998)
دانشگاه يونسي كره
چگونه دانشگاه ها و استادان به تقاضاي توليد دانش پاسخ مي دهند
تحقيقات کارآفرينانه112
مصاحبه نيمه ساختار يافته با استادان تمام وقت مرد
شناسايي برنامه ريزي استراتژيک و توسعه خدمات علمي
عوامل رسمي و غير رسمي
(Sporn, 2001)
دانشگاه هايي از آمريكا، ايتاليا و استراليا
شناسايي استراتژي تطبيق با تغييرات محيطي
رويكردهاي مربوط به نيروهاي محيطي و ساختارهاي دانشگاه
شش مطالعه موردي موسسات مواجه با تغيير محيط و ارائه پيشينه اي از تطبيق
شناسايي عوامل کليدي مربوط به فرايند تطبيق: محيط، فرهنگ، ساختار، مديريت، حاکميت و رهبري

(Poole, 2001)
دانشگاه هاي استراليا
شناسايي انواع استراتژي هاي بين المللي
رويكردهاي مربوط به استراتژي هاي بين المللي
مصاحبه با مسئولين اين فعاليت ها
شناسايي ساختارها، ادراک مشاركت کنندگان و عوامل موثر بر موفقيت و شكست

(Clark, 1998)
انگلستان، هلند، اسكاتلند، سوئد، فنلاند
بررسي اشکال مختلف سازماني در سازمان هاي كارآفرين
جهاني شدن
كارآفريني
مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته، مشاهده مستقيم و مستند سازي
شناسايي پنج عنصر مهم در دانشگاه هاي كارآفرين

(Heffernan and Poole, 2005)
مالزي، هنگ كنگ، سنگاپور
شناسايي عوامل كليدي مربوط به روابط با دانشگاه هاي ديگر
آموزش بين المللي
ده مطالعه موردي، مصاحبه
شناسايي عوامل كليدي مربوط به اعتماد، تطبيق، ارتباطات و فرهنگ

2-4-6 چارچوب او شي و همکاران
اوشي و سايرين (O’Shea et al.2005) در بررسي خود در دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، بدنبال اين بودند که دريابد که چرا برخي دانشگاه ها در توليد شرکت هاي انشعابي از بقيه موفق ترند. آنها در مطالعه خود از ديدگاه منبع محور بهره برده و به اين نتيجه رسيدند که مرتبط بودن منابع دانشگاهي و ترکيب آنهاست که موجب اين تمايز مي گردد.
اوشي و سايرين (O’Shea et al. 2007) در مقاله ديگري به تبيين آناتومي MIT به عنوان يک دانشگاه کارآفرين پرداخته و عوامل موفقيت اين دانشگاه را مطرح مي نمايند. آنها پس از مرور ادبيات عواملي را استخراج کرده اند که موفقيت MIT را مديون آنها مي دانند. اين عوامل عبارتند از:
الف. تأمين وجوه اعطايي به MIT در راستاي تحقيقات علوم و مهندسي
ب. جريان وجوه صنعتي براي تحقيقات
پ. کيفيت کارکنان دانشگاهي
ت. ويژگي هاي سازماني همچون فعاليت ها و سياست هاي TLO
ث. مأموريت دانشگاه
ج. فرهنگ توسعه يافته در ميان اعضا هيئت علمي MIT
چ. پيشينه و سنت MIT
ح. زمينه جغرافيايي خارجي که MIT در آن مشغول به فعاليت مي باشد.
وي در مطالعه بعدي خود (O’Shea et al.2008) به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته و آناتومي دانشگاه کارآفرين را بيشتر تبيين مي نمايد. اين تحقيق نيز از رويکرد منبع محور پيروي کرده و دانشگاه MIT را به عنوان موضوع مورد بررسي خود انتخاب مي کند. ايشان از داده هاي ثانويه و مصاحبه ها بهره برده و به اين نتيجه رسيدند که چهار ويژگي در حمايت از شرکت هاي انشعابي حائز اهميت مي باشند؛ اين موارد عبارتند از: افراد، سازمان، فرهنگ، و محيط. آنها در انتهاي مقاله خود، چارچوبي براي شرکت هاي انشعابي دانشگاهي ارائه مي دهند که در شکل زير نشان داده شده است.
در اين مقاله، نويسندگان شش جريان تحقيق در زمينه شرکت هاي انشعابي دانشگاهي در حوزه کارآفريني دانشگاهي شناسايي شده است. ايشان بطور خاص بر تحقيقاتي متمرکز شده اند که عوامل تعيين کننده و پيامدهاي اين فعاليت را برجسته مي نمايند. چارچوب ارائه شده توسط ايشان در برگيرنده ديدگاهي اجتماعي-روانشناسانه است که شامل ويژگي هاي فردي دانشگاهيان، ويژگي هاي سازماني و نهادي و نيز عوامل محيطي مي باشد.
همانگونه که در چارچوب نشان داده شده است، چهار عامل بر نرخ فعاليت شرکت هاي انشعابي موثرند:
الف. درگيري در فعاليت کارآفرينانه (مطالعات ويژگي هاي فردي)
ب. ويژگي هاي دانشگاه ها نظير سرمايه انساني، منابع تجاري و فعاليت هاي نهادي (مطالعات متمرکز بر سازمان)
پ. زمينه اجتماعي گسترده تر دانشگاه، شامل «موانع113» و «عوامل بازدارنده114» شرکت هاي انشعابي (مطالعات نهادي و فرهنگي)
ت. ويژگي هاي خارجي همچون زيرساخت منطقه اي که بر فعاليت شرکت هاي انشعابي موثرند (مطالعات محيط خارجي)
همچنين ايشان در ادامه، دو دسته از تحقيقاتي را که به پيامدهاي فعاليت هاي شرکت هاي انشعابي مي پردازند، مطرح مي کنند.
ث. توسعه و عملکرد شرکت هاي انشعابي
ج. تاثير سرريز115 شرکت هاي انشعابي بر اقتصاد منطقه اي.

شکل 2-2 چارچوب اوشی و همکاران (O’Shea et al. 2008)

2-4-7 چارچوب گيب و همکاران
الن گيب، گي هسکينز و يان روبرتسون (Gibb et al., 2009) در مقاله اي که در ارتباط با رهبري دانشگاه کارآفرين116 است، بدنبال ارائه راهکارهايي براي تأمين نيازهاي توسعه کارآفرينانه مؤسسات آموزش عالي بودند. اين مقاله که در قالب همکاري بين دانشکده کسب و کار سيد دانشگاه آکسفورد117 و کنسول ملي تحصيلات کارآفريني انگليس118 مهيا گرديده است، بدنبال روشن تر کردن وضعيت کارآفريني دانشگاهي و گرايش هر چه بيشتر مؤسسات آموزش عالي به اين مقوله مي باشد.
آنها با مشاهده آثار انديشمندان پيشين و نيز با نظر به چالش هاي مؤسسات آموزش عالي در زمينه گرايش به دانشگاه کارآفرين، دانشگاه کارآفرين را در قالب يک سازمان کارآفرين مطرح نموده و چارچوب زير را ارائه مي دهند. اين چارچوب براي ارزيابي چالش دانشگاه ها براي نائل شدن به طراحي کارآفرينانه سازماني پيشنهاد شده است.

شکل 2-3 چارچوب گيب و همکاران (Gibb et al., 2009)
آنها اذعان مي دارند که بايد بين مدل کارآفرينانه و ساير مفاهيم و رويکردهاي سازماني مربوط به دانشگاه، بويژه در طي دهه گذشته، تفاوت قائل شد؛ مواردي همچون مکتب مديريتي جديد119 (Deem 1998 and 2001)، مدل کسب و کار شرکتي120و تخصص گرايي121 (Blackmore and Blackwell 2006 Kolsaker 2008) و بازارگرايي122 (Bok, 2003). به زعم ايشان (Gibb et al, 2009) سازمان کارآفرين هم معناي هيچ کدام از اين موارد نبوده و مفهوم کارآفريني، آن را فراتر از زمينه مخاطره جديد و يا کسب و کار مي برد.
2-4-8 چارچوب فيلپات و سايرين
فيلپات و همکارانش (Philpott et al., 2010) در مقاله اي تحت عنوان «دانشگاه کارآفرين: بررسي تنش هاي آکادميک اساسي»123، به بررسي هر چه بيشتر فرايند هاي کارآفرينانه در دانشگاه ها پرداخته و تعدادي از موانع تحقق کارآفريني را شناسايي مي نمايند. آنها فعاليت هايي را که دانشگاه ها مي توانند در آنها شرکت کنند، در طيفي از نرم124 تا سخت125 آورده اند. ايشان معتقدند که اين طيف فعاليت هاي دانشگاهي معمول را به پارادايم کارآفريني نزديک تر مي کند. انواع فعاليت هاي کارآفرينانه دانشگاه ها، به ترتيب دوري از پارادايم سنتي و نزديکي به پارادايم کارآفرينانه، عبارتند از:
الف. ارائه افراد آموزش ديده بسيار واجد شرايط126 : تجهيز نيروي کاري با افراد تحصيل کرده127 ماهر.
ب. انتشار نتايج دانشگاهي128 : انتشار کتب، فصول کتاب و مقالات.
پ. دريافت وجوه اعطايي129 : کسب وجوه اعطايي تحقيقاتي در مقياس وسيع از منابع خارجي جهت تحقيقات پايه اي.
ت. مشاوره: فروش مستقيم تخصص دانشگاهي به سازمان هاي خارجي بمنظور حل مسائل عملي.
ث. دوره هاي آموزشي صنعت: آموزش دانشجويان صنعتي. اين دوره ها مي توانند شامل آموزش اجرايي شوند.
ج. تحقيقات قراردادي: انجام پروژه هاي تحقيقاتي معين با صنعت؛ بسياري از اين پروژه ها داراي تمرکز تجاري قوي هستند.
چ. اعطاي پتنت و ليسانس: محافظت از حقوق مالکيت معنوي اکتشافات و دانستني ها130ي توسعه يافته در دانشگاه.
ح. تشکيل بنگاه انشعابي: ايجاد بنگاه ها بر اساس تحقيقات دانشگاهي.
خ. ايجاد پارک فناوري: فراهم نمودن مکاني رسمي که در آن کسب و کار ها (بويژه کسب و کارهاي داراي فناوري بالا) بتوانند مستقر گشته و با دانشگاه در تعامل باشند.
شايان ذکر است که چارچوب ارائه شده توسط ايشان، به سطح پيچيدگي کارآفرينانه فعاليت هاي دانشگاهي اشاره داشته و حاصل تلاش کلفستن و جونز ايوانز (Klofsten & Evans, 2000) و لوئيس و همکاران (Louis, et al.,1985) مي باشد. مدل ارائه شده توسط ايشان در شکل زير نشان داده شده است. از نظر ايشان (Philpott et al, 2010) بکارگيري مأموريت سوم دانشگاهي بدون چالش و ريسک نيست. اغلب ريسک هاي مورد اشاره شامل فقدان آموزش و تحقيقات پايه، الزامات بيشتر در زمينه رازداري، تضاد منافع، تشديد تضاد داخلي و حتي برخي زيان هاي مالي محتمل (Slaughter and Leslie,1999) مي گردد.

شکل 2-4 چارچوب فيلپات و همکاران (Philpott et al., 2010)
آنها معتقدند که فشارهاي اساسي متعددي در جهت تغييرات کارآفرينانه پيش مي روند. اين فشارها عبارتند از (Philpott et al., 2010):
اهميت روزافزون علوم فناورانه131 در توسعه اقتصادي و آزمايشگاه هاي دانشگاهي داراي اين قابليت در نتيجه ساليان سال تحقيقات پايه (Azagra-Caro et al.,2006; Etzkowitz, 2001 a).
مشروعيت توسعه اقتصادي به عنوان يک کارکرد آموزش عالي (Sutz, 2001; Calvert andMartin,2001; HEA,2002).
تغيير در مقررات مربوط به مالکيت حقوق مالکيت معنوي دانشگاهي (Powers, 2004).
افزايش وجوه دانشگاهي که منجر به شکاف هاي تأمين وجوه مي گردد (Chrisman et al., 1995; Slaughter and Leslie, 1999).

2-4-9 چارچوب نیلس و ورلي
جن نيلس و تيم ورلي (Nelles & Vorley, 2010) نيز در مقاله خودبه ايجاد يک معماري کارآفرينانه بمنظور مطالعه دانشگاه هاي معاصر، دانشگاه هاي کارآفرين، مي پردازند. آنها رويکردي عملگرا را در پيش گرفته و به دنبال پيدا کردن راه حل پاسخگويي دانشگاه ها به مأموريت سوم شان مي باشند. در اين راستا از ادبيات کارآفريني سازماني بهره برده و معماري سازمان را به عنوان مجموعه اي از عوامل داخلي متعامل جهت شکل گيري دستورکارهاي کارآفرينانه در دانشگاه ها مطرح مي نمايند. آنها در چارچوب خود اين عوامل داخلي را به پنج دسته تقسيم مي کنند: ساختارها، استراتژي ها، سيستم ها، رهبري و فرهنگ. چارچوب پيشنهادي آنها در جدول زير آمده است.

جدول 2-6 چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (Nelles & Vorley, 2010)
عنصر کارآفرينانه
تعريف شده به عنوان
منابع در ادبيات موجود

ساختارها
زيرساخت کارآفرينانه شامل TTOها، انکوباتورها، پارک هاي فناوري، پرتال هاي تجاري و …
DelCampo etal. (1999); Collin and Wakoh(2000) ; Friedman and Silberman (2003);Owen-Smith and Powell (2003); Powers and McDougall (2005); Siegel etal. (2003,2004)

سيستم ها
شبکه هاي ارتباطي و چيدمان ارتباطات بين ساختارها و دپارتمان ها، مديريت و …
Bercovitz etal. (2001); Etzkowit zand Klofsten (2005);Powers and McDougall (2005); Siegel etal. (2003, 2004);

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کارکنان دانشگاه، توسعه دانش، توسعه دانشگاه، انکوباتورها Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع فرهنگ کار، انکوباتورها، دانش آموختگان، دانشگاه کارآفرین