پایان نامه رایگان با موضوع کره جنوبی، روش نمونهگیری، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان یکی اقتصادهای پیشرفته طبقه بندی شده‌است و در همین راستا سئول، پایتخت این کشور یکی از ده شهر برجسته اقتصاد ی و مالی جهان است. کره جنوبی علی‌رغم کمبود منابع طبیعی و دارابودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه G ۲۰ به عنوان یکی از اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی می‌شود. اقتصاد کره جنوبی، سومین اقتصاد بزرگ آسیا و جزء ده اقتصاد برتر در دنیاست. همانند آلمان غربی و ژاپن، صنعتی سازی سریع از دهه ۱۹۶۰ کره جنوبی را به یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده در جهان تبدیل نمود.
از سال ۱۹۴۵ که دو کره جدا شدند تغییرات فرهنگی ای را تجربه کرده‌اند ولیکن فرهنگی مشترک داشته‌اند. به نظر تاریخی، کره جزوی از همسایه بزرگترش چین بوده‌است. کره هیچ وقت نتوانسته که از این حیث جدا از چین باشد. اکثریت نژادی این کشور را کره‌ای‌ها تشکیل می‌دهند. ۴۶٫۵٪ ازمردم این کشور بی دیننند ولی مابقی مردم آن اکثراً پیرو آئین‌های بودائی، کنفوسیوسی، چوندوگیو و مسیحی پروتستان و کاتولیک هستند. زبان رسمی ورایج زبان کره‌ای است.
عدم اتخاذ مواضع خصمانه و در کنار آن  عدم مشاركت در تحريم هاي اعمال شده در قبال جمهوري اسلامي ايران و پيشرفت هاي صنعتي و فني دركره این ایده را در جمهوری اسلامی ایران بوجود آورد که برای تامين بخشي از نيازمنديهاي كشورمان می تواند با  کره وارد معامله شود این موضوع بتدريج زمينه مساعدي را براي گسترش روابط دوجانبه فراهم آورد و در خرداد ماه 1368 متعاقب سفر معاون وقت آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كشورمان به سئول که پس از آتش بس در جنگ تحميلي برقرار شده بود ، تحولات جدیدی در روابط پیش آمد و متناسب با اولويت هاي سياست خارجي كشور اقدامات مناسبی صورت گرفت و اولين سفير جمهوري اسلامي ايران به سئول اعزام گرديد و از همين زمان روابط و همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي اقتصادي ، فني و صنعتي ارتقاء یافت و میزان آن به ويژه در دوران بازسازي جنگ تحميلي به چند برابر افزايش يافت. دولت كره و شركت هاي بزرگ اين كشور ضمن استقبال از گسترش همكاري ها و انجام پروژه هاي بزرگ، بر ميزان اعتبارات خود به جمهوري اسلامي ايران افزودند و بدينگونه حجم مبادلات بازرگاني دو كشور از سطح 500 ميليون دلار در سال 1357 در سال 1376 به 8/1 ميليارد دلار رسيد و در سال 1389 میزان آن به 5/11 میلیارد دلار رسید و این روند افزایشی نیز در سال 2011 ادامه داشت و نهایتا به رقم 5/18 میلیارد دلار بالغ گردید.در حال حاضر بالغ بر 150 شرکت کره ای فعال در ایران وجود دارد.
کره‌جنوبی که تعداد گردشگران خود را از ۵ میلیون گردشگر در ‏سال ۲۰۰۵ به ۱۱ میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۲ رساند، ‏برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۵ نیز هدفگذاری کرده‌اند. مخارج گردشگران کره ای در سال 2013 بالغ بر 17 میلیارد دلار بوده است و طبق آمار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 8727 کره ای در سال 1392 وارد ایران شده اند (www.visitkorea.or.kr & www.wikipedia.com)

7-2 خلاصه فصل دوم
مردم برای ارضای نیازهای مختلف خود به کشورهای دیگر سفر میکنند. با این حال کسانی نیز هستند که تمایلی برای سفر ندارند. با این وجود دو سوال اساسی به وجود میآید: نخست اینکه، چرا مردم به مسافرت میروند و چه مزایایی از سفر به دست میآورند؟
بازاریابی گردشگری بینالمللی در ایران به وفور به وسیله مشکلاتی درباره تصور ملی در ارتباط با وابستگیهای سیاسی و منطقهای و همچنین موضوعات فرهنگی و اجتماعی، با چالش روبرو شده است. این در حالی است که، ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان از نظر وسعت و قدمت مکانهای تاریخی و فرهنگی به شمار میرود. بر همین اساس، پتانسیل بسیار زیادی برای جلب گردشگران بینالمللی دارد.
در این فصل با بررسی ادبیات نظری پژوهش و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی پژوهش ارائه شد و محدودیتهای میانفردی، درونفردی، ساختاری و محدودیتهای مقصد، به عنوان متغیرهای اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم: روششنـاسـی پـژوهش

1-3 مقدمه
به کار گیری روش علمی در پژوهش، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روششناسی141 نیاز هست. دستیابی به هدفهای پژوهش زمانی حاصل میشود که جستجوی شناخت با روششناسی درست انجام پذیرد. روششناسی، پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری میکند (خاکی، 1390: 159). در این فصل مباحث مرتبط با روششناسی پژوهش به تفصیل تشریح میگردند.

2-3 نوع پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، «کاربردی»، و از نظر نحوه گردآوری دادهها، «توصیفی ـ پیمایشی» است.

3-3 جامعه آماری
گردشگران کرهای ورودی به ایران که در زمان انجام پژوهش در تهران حضور داشتهاند.

4-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری
سوالی که در تحقیق پیش می آید، این است که محقق چه تعداد از افراد جامعه مورد مطالعه را می تواند بعنوان نمونه تعیین کند یا به عبارتی حجم و تعداد افراد نمونه چند نفر باید باشد تا محقق بتواند با اطمینان خاطر نتایج حاصل و شاخص های محاسبه شده را به جامعه مورد مطالعه تعمیم دهد. بدین منظور می توان از تکنیک ها و روش های آماری معینی استفاده نمود. با توجه به این که در این پژوهش ما بدنبال بدست آوردن نسبت جامعه هستیم و نیز با توجه به در دست نبودن چارچوب جامعه آماری، فرمول زیر، فرمول مناسبی برای تعیین حجم نمونه می باشد.
n=(〖Za/2〗^(2 ). pq)/ε^2

n=(〖Za/2〗^(2 ). pq)/ε^2 = (〖(1/96)〗^2. 0.5 (0.5))/〖0/05〗^2 = 384/16 ≅ 385
در این فرمول:
n= حجم جامعه
ε= مقدار خطا
P= درصد صفت مورد نظر در جامعه
q= -1P
Z= متغیر استاندارد
حجم نمونه آماری این تحقیق با خطای 05/0 و طبق جدول کرجسی و مورگان برابر 385 می باشد.

2-4-3 روش نمونهگیری
انواع روشهای نمونهگیری به دو گروه احتمالی و غیراحتمالی تقسیم میشوند:

نمودار 1-3 انواع روشهای نمونهگیری
منبع: روستا، احمد، ونوس، داور، و ابراهیمی، عبدالحمید. (1387). مدیریت بازاریابی (چاپ دوازدهم). تهران: انتشارات سمت. ص. 102.

در این مطالعه از آنجایی که حجم جمعیت مورد نظر معلوم نبوده و از طرفی امکان دسترسی به همه اعضای جامعه وجود نداشت، از روش نمونه گیری غیر احتمالی استفاده شده است. از میان روش های غیر احتمالی، روش در دسترس را به کار برده ایم و سعی شده است نمونه ها تا آنجا که ممکن است، معرف گروه های متفاوت باشند.

5-3 تکنیکها و ابزارهای گردآوری دادهها
پژوهشگر برای گردآوری دادهها به ابزارهای گوناگونی نیاز دارد که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرآیند (روش) پژوهش است. هر یک از ابزارهای گوناگون گردآوری داده، مزیتها و عیبهایی دارند که در هنگام به کارگیری، باید به تأثیر آنها در هدف پژوهش توجه کرد و با رعایت نکتههای لازم، امکان افزایش اعتبار پژوهش را فراهم آورد. دادههایی که در پژوهش به کار برده میشوند ممکن است «اولیه» یا «ثانویه» باشند. دادههای اولیه را پژوهشگر به صورت دست اول و بیشتر با مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه به دست میآورد و دادههای ثانویه از منابع دیگر و به شیوههای گوناگون به دست میآیند (خاکی، 1390: 204-197).

1-5-3 دادههای اولیه: پرسشنامه
یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسش نامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی پیمایشی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشند یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود. پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیر های مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سوالات با استفاده از تکنیک های خاص و نیز مقیاس ها بگونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از جامعه یا نمونه مورد مطالعه گردآوری کرد (حافظ نیا، 1389: 214).
سوالات پرسشنامه با استفاده از طیف پنج گزینه‎ای لیکرت، و در جهت پاسخ به پرسش‎های پژوهش طراحی شده‎اند.
پژوهشگر با استفاده از 51 سوال اصلی، که در طیف لیکرت طراحی شدهاند، اقدام به بررسی متغیرهای اصلی پژوهش نموده است.
ترکیب سوالات پرسشنامه با توجه به متغیرهای پژوهش، ابعاد و شماره سوالات اختصاص یافته به شاخص‎ها، در جدول 2-3 آمده است. پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه، تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود.

جدول 2-3: ترکیب سوالات پرسشنامه
مؤلفه
بعد
شماره سوالات
تعداد سوالات
محدودیتهای مقصد
محدودیتها و تنگناهای شرعی و قانونی
بخش اول: سوال 6-1
6

محدودیتهای سیاسی
بخش اول: سوال 7
1

محدودیتهای اقتصادی
بخش اول: سوال 9-8
2

محدودیتهای اجتماعی،فرهنگی و عرفی
بخش اول: سوال 13-10
4

محدودیتهای مهارتی
بخش اول: سوال 14
1

ضعف زیرساخت ها و کمبود امکانات
بخش اول: سوال 24-15
10

محدودیتهای جغرافیایی
بخش اول: سوال 25
1

تفریح و سرگرمی
بخش اول: سوال 33-26
8
محدودیتهای ساختاری
توانایی سفر
بخش دوم: سوال 3-1
3

ادراک و آگاهی از ایران
بخش دوم: سوال 5-4
2

ویژگیهای گردشگر
بخش دوم: سوال10-6
5
محدودیتهای میان فردی
خانواده و دوستان
بخش سوم: سوال 2-1
2

جامعه گردشگر
بخش سوم: سوال 3
1

همراهان سفر
بخش سوم: سوال 4
1
محدودیتهای درون فردی
دین، نگرش و اعتقادات
بخش چهارم: سوال 3-1
3

اضطراب
بخش چهارم: سوال 4
1
سوالات جمعیتشناختی
بخش پنجم: سوال 9-1
9

6-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
هنگامی که کار پژوهش به پایان میرسد، اولین پرسشی که به عمل میآید درباره اعتبار و قابلیت اعتماد یافتهها است. لذا «روایی142» و «پایایی143» دو مفهوم اساسی هستند که آشنایی پژوهشگر با معانی و انواع آنها از ضرورتهای پژوهش است (خاکی، 1390: 229).

1-6-3 روایی
مفهوم روایی به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری (در اینجا، پرسشنامه) تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از روایی پرسشنامه نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و دیگران، 1390: 170).
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس، شامل مجموعهای از موردهای کافی برای استفاده از مفهوم (متغیر) است و با این پرسشها پیگیری میشود: آیا مقیاس مورد نظر، مناسب اندازهگیری متغیر است؟ آیا «متخصصان» تأیید میکنند که ابزار همان مفهوم یا متغیر را میسنجد؟ (خاکی، 1390: 230).
روایی پرسشنامه، با پاسخ مثبت اساتید محترم به سوالات بالا، و مصاحبه با تعدادی از اعضای جامعه، مورد تأیید قرار گرفت.

2-6-3 پایایی پرسشنامه
پایایی مقیاس به این موضوع برمی‌گردد که تا چه اندازه می‌توان با تکرار اندازه‌گیری، به نتایجی یکسان دست یافت. پایایی، با اندازه‌گیری مکرر سازه یا متغیر مورد علاقه، به دست می‌آید. هر چه درجه همبستگی بین امتیازات حاصل از اندازه‌گیری بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر است. روش آلفای کرونباخ144 مهمترین روش سنجش پایایی ابزار گردآوری دادهها میباشد که از طریق نرمافزار SPSS میتوان آن را محاسبه نمود. اگر مقدار آلفای کرونباخ کمتر از 70درصد باشد، پایایی قابل تأیید نیست، و هر چه مقدار این شاخص بیشتر از 70درصد باشد پایایی بهتری را نشان می‌دهد. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ برای 31 نمونه نخست استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پژوهش در جدول 3-3 نشان داده شده است. به دلیل بیشتر بودن این ضریب از 70 درصد است، پایایی پرسشنامه تأیید میشود.

جدول 3-3: محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازهگیری
متغیرهای پنهان
آلفای کرونباخ (تعداد= 30)
محدودیتهای درون فردی
813/0
محدودیتهای میان فردی
809/0
محدودیتهای ساختاری
810/0
محدودیتهای مقصد
851/0
کل
843/0

7-3 آزمونهای آماری و ابزارهای تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل داده‎ها، فرآیندی چند مرحله‎ای است که در آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کره جنوبی، جستجوی اطلاعات، مدل مفهومی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع روش حداقل مربعات، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری