پایان نامه رایگان با موضوع کارکنان دانشگاه، توسعه دانش، توسعه دانشگاه، انکوباتورها

دانلود پایان نامه ارشد

ميان نهادي89 پروژه هايي که به دستيابي ثبات کمک مي نمايند؛ فرايند هاي ميانجي گري که در آنها يک نهاد متمرکز، غير متمرکز مي گردد؛ و تأثيرات مکرر همکاري سازمان هاي سه جانبه90 (Guerrero et al, 2006). آنها پيدايش دانشگاه کارآفرين را به عنوان يک پاسخ در مقابل اهميت روزافزون دانش در سيستم هاي نوآوري ملي و منطقه اي و اين باور مي دانند که دانشگاه عامل گذار و مخترعي خلاق و مقرون به صرفه در زمينه دانش و فناوري است. به زعم ايشان، دانشگاه کارآفرين دربرگيرنده ساختارهاي نو ظهور و مکانيزم هاي توسعه اي زير مي باشد.
جدول 2-2 ساختارهاي نو ظهور و مکانيزم هاي توسعه (Etzkowitz et al. 2000)
مکانيزم ها و ساختارهاي توسعه اي
نتيجه91
تغييرات داخلي
بازبيني وظايف موجود. نقش ها و وظايف سنتي، در سايه اهداف جديد، مجددا تفسير شده و بسط داده مي شوند.
تأثير ميان نهادي
تثبيت. اشکال توافقات همکاري بگونه اي قانوني و مرسوم نهادينه مي شوند.
فرايندهاي ميانجي گري
تمرکز/عدم تمرکز. با مرور زمان و تحقق پارادايم کارآفرينانه، قابليت هاي ميانجي گري در دانشگاه توسعه مي يابند.
تأثيرات مکرر
سازمان هاي سه جانبه. وجود قابلبت هاي ميانجي گري در سازمان هاي مختلف، احتمال همکاري در زمينه تشکيل موجوديت هاي بين سازماني و بين نهادي را ارتقا مي بخشد.

اتزکويتز (Etzkowitz, 2004) در کوشش بعدي خود، مدل دانشگاه کارآفرين را ارائه مي دهد، مدلي که حاصل مطالعات وي در ارتباط با توسعه دانشگاه کارآفرين در ايالات متحده، اروپا و آمريکاي لاتين است. وي پنج قضيه پژوهشي92 مرتبط به هم را مطرح مي نمايد.
عوامل موجود در اين مدل نيز از نقطه نظر گوررو و سايرين (Guerrero et al, 2006) به دو دسته رسمي و غير رسمي تقسيم مي شوند. از نظر ايشان، وابستگي دروني با صنعت و دولت و استقلال از ساير حوزه هاي نهادي، اشکال سازماني هيبريد، و تبديل دانش به سرمايه93 از عوامل رسمي و نوسازي مجدد94 عامل غير رسمي مدل آنها بشمار مي آيد.

2-4-4 مدل کربي
کربي (Kirby, 2005) در مقاله خود، خلق دانشگاه هاي کارآفرين در انگليس: کاربرد تئوري کارآفريني در عمل، هفت عمل استراتژيک را براي ارتقاء يک موسسه شناسايي مي نمايد که گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006) آنها را در دسته بندي خود لحاظ کرده اند. عوامل رسمي به عنوان عواملي هستند که اعمال استراتژيک مرتبط با سازمان، ارتباطات، اجرا و مشارکت95 بشمار مي آيند، و عوامل غير رسمي شامل آن دسته اعمالي مي گردند که با ترفيع فروش96، شناخت97 و پاداش و تصديق98در ارتباط هستند.
2-4-5 مدل گوررو و همکاران
مدل ارائه شده توسط گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006) حاصل بازنگري در ادبيات موجود در زمينه عوامل محيطي مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرين است. آنها در مدل خود از تئوري اقتصاد نهادي99 و رويکرد نورث (North, 1990; 2005) بمنظور تمرکز بر عوامل نهادي رسمي و غير رسمي مؤثر بر دانشگاه کارآفرين بهره مي برند. آنها در اين مرور ادبيات از سه منبع اطلاعاتي مختلف استفاده کرده اند که عبارتند از: کتاب ها (13)، ژورنال هاي آکادميک (122)، و مقالات کاري100. اين تحقيق بازه زماني سال هاي 1965 تا 2005 را مورد بررسي قرار مي دهد. مشارکت هاي اصلي آنها عبارتند از: الف. بکارگيري اقتصاد نهادي بمنظور تجزيه و تحليل دانشگاه هاي کارآفرين و سازماندهي ادبيات اين زمينه، و ب. طراحي سياست ها.
همانگونه که گفته شد، آنها عوامل را به دو دسته تقسيم نموده و آنها را در قالب شکل زير مطرح مي نمايند. ساختار سازماني دانشگاه و اداره دانشگاه، معيارهاي حمايتي از شرکت هاي نوپاي دانشگاهي، و برنامه هاي آموزش کارآفريني دانشگاهي، عوامل رسمي؛ و گرايش دانشگاهيان به کارآفريني، موضوع کارآفريني در دانشگاه و مدل هاي نقش، موارد نمونه101 و سيستم هاي پاداش دانشگاهي، عوامل غير رسمي مدل آنها بشمار مي آيند.

جدول 2-3 اجزاء مدل گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006)
عوامل غير رسمي
عوامل رسمي
گرايش دانشگاهيان به کارآفريني
دانشجويان، اعضاء هيأت علمي، افراد دانشگاهي و ساير کارکنان دانشگاه.
ساختار سازماني دانشگاه و اداره دانشگاه
مأموريت، ساختارهاي سازماني، مديريت استراتژيک، مديريت دانشگاهي متخصص، استقلال، انعطاف پذيري.
موضوع کارآفريني در دانشگاه
شيوه آموزش102.
معيارهاي حمايتي از شرکت هاي نوپاي دانشگاهي
اطلاعات، مشاوره، انکوباتورها، مراکز خلق بنگاه جديد، پارک هاي علمي، و ساير.
مدل هاي نقش، موارد نمونه و سيستم هاي پاداش دانشگاهي
دانشجويان، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهيان و ساير کارکنان موفق دانشگاهي. سيستم هاي پاداش دانشگاهي
برنامه هاي آموزش کارآفريني دانشگاهي
برنامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد و دوره هاي کارشناسي103 (چه دوره هايي و در کجا104)

آنها مدل دانشگاه کارآفرين خود را در قالب شکل زير ارائه مي دهند. مدلي که شامل عوامل رسمي و و غير رسمي بوده و همچنين عوامل کلان و خرد اقتصادي را که مي توانند در اين فرايند اثرگذار بوده و نهايتاً به سه مأموريت مورد نظر اتزکويتز منتج مي گردند، در بر مي گيرد. در ادامه، در نتيجه اين مدل، آنان قضاياي پژوهشي متعددي را مطرح مي نمايند. اين قضاياي پژوهشي، به تفکيک عوامل رسمي و غير رسمي، عبارتند از:

شکل 2-1 مدل گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006)
آنان (Guerrero et al, 2006) همچنين در تحقيق خود شاخص و معيارهايي براي عوامل رسمي و غير رسمي دانشگاه کارآفرين ارائه مي دهند. خلاصه اين موارد را مي توان در جدول زير مشاهده نمود.

جدول 2-4 خلاصه مطالعات گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006)
منابع
منابع اطلاعاتي
معيارها
شاخص
عوامل محيطي
Aiken and Hage, 1968; Gibbons, et al. 1994; Dill, 1995; NcNay, 1995; Henkel, 1997; Clark, 1998; VanVught, 1999; Etzkowitz and Leydesdoff, 1999 and 2000; Etzkowitz, et al. 2000; Klofstenand Jones-Evans, 2000; Lee, et al. 2000; Shattock, 2000; Poole, 2001; Sporn, 2001; Ranga, etal. 2003; Jacob,etal. 2003; Gullen,etal. 2003; Etzkowitz, 2004; Sotirakou, 2004; Schulte, 2004; Middlehurst, 2004; Zhao, 2004; Bernasconni, 2005; Brenna, etal. 2005; Rodrigues, etal. 2005; HeffermanandPoole, 2005; LazzarettiandTavoreletti, 2005;
Universities: CatholicdeChile, Makerene, Monash, Chalmers, Joensuun
– وبسايت
– مصاحبه شخصي کارکنان
– پرسشنامه بازبيني شده105
– داده هاي ثانويه (ارگانيزم ها، گزارشات و سوابق و …)
– گرايش واضح به انقلاب آموزشي سوم
– انتقال به اعضاء
مأموريت
ساختار سازماني و اداري دانشگاه
عوامل رسمي

– سطوح سلسسله مراتبي
– واحد هاي سازماني
ساختار سازماني

– استقلال از دولت
– سيستم ها و رويه ها
ساختار اداره

– پروفايل شخصي
– پروفايل حرفه اي
مدير

Chrisman, etal. 1995; Dill, 1995; Keast, 1995; Mian, 1996; VanVught, 1999; Zaharia, 2002; Etzkowitz, 2004; GrandiandGrimaldi, 2005; Koh, etal. 2005; O´Shea, etal. 2005; DeZilwa, 2005, andothers

– وبسايت، داده هاي ثانويه
– مسئول حمايت از مصاحبه هاي پرسنلي
– انواع معيارهاي حمايت
– هزينه هاي آنها
موجوديت
حمايت

– کانال هاي ارتباطي
– هزينه هاي آنها
انتشار

Carsrud, 1991; RobinsonandHynes, 1991; Vesperand Garther, 1997; VecianaandUrbano, 2000; FinkleandDeeds, 2001; McMullan, et al. 2001; Meyer, 2002; Katz, 2003

– وبسايت، داده هاي ثانويه
– مسئول برنامه هاي کارآفريني و مصاحبه پرسنلي مربيان، محققان
– انواع
– مخارج
– تقاضا
برنامه ها
آموزش کارآفريني دانشگاهي

دوره ها

Louis, et al, 1989; Koh, 1995; Kolvereid, 1996; Tan et al., 1996; Crant, 1996; Ryu, 1998;TkachevandKolvereid, 1999; Audet, 2002 and 2004; Kruger et al., 2000; Lee and Wong, 2004; Veciana et al., 2005

– پرسشنامه بازبيني شده
– مقاصد
– مطلوبيت
– امکان سنجي
دانشجويان
نگرش دانشگاهيان
نسبت به کارآفريني
عوامل غير رسمي

هيأت علمی

دانشگاهيان

Jack and Anderson, 1999, Fiet, 2000, 2001; Nijhuis and Collis, 2005

– وبسايت، داده هاي ثانويه
– مسئول برنامه هاي کارآفريني و مصاحبه پرسنلي مربيان- محققان
– تئوري و عمل
– منابع آموزش
– تمرين استادي106
روش شناسي
روش تدريس

Casrud, et al. 1987; Kruger, 1993; Venkataraman, 2004; Miclea, 2004; Sotirakou, 2004; Bernasconi, 2005; Kirby, 2005; Veciana, et al. 2005

– وبسايت، داده هاي ثانويه
– مصاحبه هاي پرسنلي مربيان-محققان
– کارآفرينان، محققان دکتراي برجسته
مدل هاي نقش
مدل هاي نقش و سيستم هاي پاداش آکادميک

– معرفي107
– انواع
سيستم هاي پاداش

گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006) نتايج مطالعات تجربي انجام گرفته را در قالب يک جدول ارائه نموده اند.
جدول 2-5 جمع بندی نتایج مطالعات تجربی انجام گرفته (Guerrero et al, 2006)

نام نويسنده
دانشگاه
هدف
چارچوب نظري
شيوه كار
يافته ها
عوامـــل رســمي
(Keast, 1995)
آلبرتا، كانادا
شناسايي اهداف كارآفريني و ساختار سازماني بمنظور ارتقاء پژوهش
كارآفريني
مصاحبه با معاون و مدير تحقيقات
فعاليت ها و يا ابتکارات كارآفريني به طور فزاينده اي براي بدنه اجرايي سازمان اهميت يافته است

(Chrisman et al., 1995)
آلبرتا، كانادا
شناخت تاثير فعاليت هاي كارآفريني
کارآفريني
مصاحبه با کارکنان دانشگاه
شناسائي نقش بدنه اجرايي دانشگاه، تاثير كاهش وجوه و انواع گوناگون فعاليت هاي كارآفرينانه

(Bernasconi, 2005)
دانشگاه کاتوليك شيلي
تشريح تغييرات ناشي از فشارهاي خصوصي سازي دانشگاه
دانشگاه هاي كارآفرين ( Clark, 1998)
منابع ثانويه
نتايج نشان مي دهد كه گرايش به بازار به عنوان ابزاري براي بقا و رشد، تحت فشار خصوصي سازي بشمار مي آيد تا يک استراتژي چرخه سه گانه دانشگاه

(De Zilwa, 2005)

دانشگاه هاي استراليا
نيمرخ اقدامات دانشگاه ها در مورد متنوع سازي منابع درآمدي
دسته بندي ها و سطوح متفاوت استقلال دانشگاهي
اطلاعات دست دوم از طريق گزارشات مالي آموزش عالي استراليا
دانشگاه ها تاکتيک هاي همريختي108 را براي تبديل خود از دانشگاه هايي با بوروکراسي سخت به موسسات شبکه اي منعطف تر بکار برده اند

(Jacob et al., 2003)
دانشگاه صنعتي چالمرز در سوئد
شرح و تجزيه و تحليل فرايند تغييرات داخلي
دانشگاه هاي كارآفرين ( Clark, 1998)
مصاحبه با بازيگران اصلي فرايند تغييرات داخلي
انعطاف پذيري و تنوع در سطح کلان (چشم انداز و اجرا) و خرد (سازماندهي دانشگاه)، يک عنصر مهم براي نوآوري بشمار مي آيد.

(Ranga et al., 2003)
دانشگاه لوون
بررسي تأثير رابطه ي علم با صنعت بر توليد دانش در گروه هاي تحقيقاتي آکادميک
توليد دانش، چرخه سه گانه
استفاده از تعداد2356 نشريات در SCI109
اظهار مي دارد كه گروه هاي پژوهشي دانشگاهي، بدون تاثير گذاري بر انتشارات تحقيقات پايه، رکوردي از پژوهش هاي كاربردي را توسعه داده اند

(Brennan et al., 2005)

دانشگاه هاي انگلستان

تجزيه و تحليل فعاليت هاي كارآفريني و موانع آن
کارآفريني شرکتي دانشگاهيان
مصاحبه و نظر سنجي
شناسايي انواع مختلف کارآفرينان دانشگاهي

(Lazzeretti and Tavoletti, 2005)
دانشگاه آلماني تونتي
نشان دادن اينكه ارتباط اقتصاد محلي و مزيت بين المللي، اهداف ناسازگاري نيستند
دانشگاه هاي كارآفرين ( Clark, 1998)
مشاهده مستقيم، تعدادي مصاحبه و مستندات
يک چشم اندازکارآفرينانه قوي و بکارگيري مفاهيم مختلف دانش مي تواند کليد دستيابي به توسعه اقتصادي محلي110 و مزيت بين المللي بشمار آيد

(Zhao, 2004)
دانشگاه هاي
استراليا
بررسي مسايل مربوط به ارتقاء تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي
كارآفريني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع کسب و کار، انکوباتورها، سرفصل دروس، سنجش عملکرد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کسب و کار، کارکنان دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده