پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، بازدارندگی، دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریتی) دانشگاه نسبت به تغییر، نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
مقاومت دربرابر فناوری های جدید بر روی کارآفرین شدن دانشگاه اثر نامطلوب دارد.
عدم همسویی بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه بر روی کارآفرین شدن دانشگاه اثر نامطلوب دارد.
این عوامل جزو شاخه های زیر هستند:
بی میلی به تغییر(2 مورد اول)
تفاوتها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
این 2 شاخه نیز زیر مجموعه بازدارنده های داخلی می باشند.
8 مورد از عاملهای بازدارنده در به عنوان عامل سوم دسته بندی شدند:
عدم انعطاف پذیری در شیوه آموزشی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرین شدن مؤثر است.
هدف ابزاری داشتن از انجام پژوهش ها (مانند کسب مدرک) نقش مهمی در بازدارندگی کارآفرینی دانشگاه دارد.
تمرکز دانشجویان بر انجام پژوهش های غیرکاربردی و پایه در ایجاد دانشگاه کارآفرین اثر نامطلوب دارد.
همسو نبودن مأموریت دانشگاه با اهداف آموزشی آن نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
عدم ارتباط پژوهش های دانشگاهی با صنعت نقش بسزایی در بازدارندگی کارآفرین شدن دانشگاه دارد.
روش های سنتی آموزش در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی مؤثر است.
نبود منابع فیزیکی مناسب نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه کارآفرین دارد.
وابستگی دانشگاه به دولت و تأمین مالی توسط آن نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
این وارد در سه شاخه کلی زیر قرار می گیرند که 2 شاخه اول زیرمجموعه بازدارنده های داخلی بوده و مورد آخر زیرمجموعه بازدارنده های محیطی
کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه
کمبود منابع فیزیکی
وابستگی به دولت
و در نهایت عامل آخر در بر گیرنده 9 مورد می باشد:
کاهش یا عدم تخصیص وام های دانشگاهی جهت طرح های کارآفرینی نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
عدم حمایت مالی دولت از شرکت های نوپا نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
کاهش یا عدم سرمایه گذاری خارجی در کسب و کارهای دانشجویی نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
عدم وجود محیط رقابتی و نبود رقابت بین دانشگاه ها، نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرین شدن دارد.
عدم اعتماد صنعت به دانشگاه و بالعکس نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
همسو نبودن دانشگاه با محیط خارجی، نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
ارتباطات ناکافی با صنعت، نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه به سمت کارآفرینی دارد.
عدم وجود ساز و کارهای پاداش مناسب از سوی دولت نقش بسزایی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
عدم وجود پاداش های انگیزشی جهت ایجاد طرح های کارآفرینی نقش مهمی در بازدارندگی دانشگاه ها به سمت کارآفرینی دارد.
این موارد جزو 4 شاخه اصلی می باشند که همگی آنها زیرمجموعه عوامل بازدارنده محیطی می باشند:
کمبود تأمین مالی
شرایط محیط خارجی
ارتباطات ناکافی با صنعت
سیستم پاداش نامناسب

4-4 آزمون فریدمن
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته استفاده می گردد. که نتایج آزمون فوق الذکر در جدول 4-10 نمایش داده شده است.
متغییرها دارای اولویت یکسانی هستند H0 :
حداقل دو متغییر دارای اولویت متفاوت می باشند H1 :

جدول 4-10 آزمون فریدمن بر روی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دانشگاه کارآفرین
Sig
میانگین
متغیر
0.000
64/1
عوامل و سیاستهای بازدارنده داخلی

53/2
عوامل و سیاستهای پیش برنده داخلی

79/2
عوامل و سیاستهای بازدارنده محیطی

84/2
عوامل و سیاستهای پیش برنده محیطی

همانطور که مشاهده می شود به دلیل اینکه سطح معناداری آزمون برابر با 64/1، 53/2، 79/2 و 84/2 کمتر از 5 درصد است فرض H0 رد شده و ادعای یکسان بودن اولویت متغیرها پذیرفته نمی شود.
همانطور که مشاهده می کنید، عوامل به ترتیب اهمیت، از بالا به پایین رتبه بندی شده است. با توجه به مقدار میانگین آزمون فریدمن، مشخص می شود که اهمیت عوامل بازدارنده داخلی نسبت به دیگر عوامل بیشتر است، بدین معنا که باید بیشتر به این عوامل توجه کرد. عوامل پیش برنده داخلی، بازدارنده محیطی و پیش برنده محیطی، عوامل بعدی هستند که به ترتیب از اهمیت بیشتر به کمتر مرتب شده اند.
در جدول زیر (جدول 4-10)، نتیجه آزمون فریدمن که بر روی عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین انجام شده است، آمده است. عامل پیش برنده ای که اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل پیش برنده دارد، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری می باشد. عوامل دیگر پیش برنده از نظر درجه اهمیت عبارتند از: مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی، کارکردهای تخصصی، هسته هدایتگر تقویت شده، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، تیم های پژوهشی چند مهارتی، انتقال دانش و نگرش افراد نسبت به کارآفرینی.
جدول 4-11 آزمون فریدمن بر روی عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین
Sig
میانگین
متغیر
0.000

29/4
حمایت مالی برای کاربردهای تجاری

50/4
مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی

55/4
کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه

30/5
کانال ها و تسهیل کننده های مناسب

35/5
معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی

20/6
کارکردهای تخصصی

34/6
هسته هدایتگر تقویت شده

88/6
پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح

05/7
تیم های پژوهشی چند مهارتی

26/7
انتقال دانش

29/8
نگرش افراد نسبت به کارآفرینی

در جدول زیر (جدول 4-11)، نتیجه آزمون فریدمن که بر روی عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین انجام شده است، آمده است. عامل بازدارنده ای که اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل بازدارنده دارد، کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه می باشد. عوامل دیگر بازدارنده از نظر درجه اهمیت عبارتند از: شرایط محیط خارجی، کمبود منابع فیزیکی، سیستم پاداش نامناسب، کاهش حمایت مالی، کمبود تأمین مالی، بی میلی به تغییر، تفاوتها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، وابستگی به دولت، افراد ناکارامد و بی تجربه، ارتباطات ناکافی با صنعت و ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه.
جدول 4-12آزمون فریدمن بر روی عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین
Sig
میانگین
متغییر
0.000
67/3
کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه

09/5
شرایط محیط خارجی

13/5
کمبود منابع فیزیکی

42/5
سیستم پاداش نامناسب

93/5
کاهش حمایت مالی

96/5
کمبود تأمین مالی

26/6
بی میلی به تغییر

71/6
تفاوتها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

24/7
وابستگی به دولت

91/7
افراد ناکارآمد و بی تجربه

15/9
ارتباطات ناکافی با صنعت

49/9
ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه

5-1 مقدمه
برای انجام این تحقیق ابتدا مطالعه منابع علمی مربوط به تهیه و تدوین ادبیات و مرور پیشینه تحقیق (فصل دوم) اقدام گردید. در ادامه پس از انتخاب روش تحقیق مناسب در مرحله دوم، پرسشنامه‏ای مشتمل بر 71 سؤال (پنج گزينه‌اي طیف لیکرت) مرتبط با اهداف و سؤالات تحقیق در در حوزه دانشگاه کارآفرین، در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه های شاهد، تهران و یزد توزیع و با توجه به حجم نمونه (400 نفر) اطلاعات و داده های لازم از میان این افراد جمع آوری و سپس کل نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این فصل، ابتدا به خلاصه ای از تحقیق انجام شده با توجه به گام های تحقیق اشاره می کنیم. گام هایی که با بوجود آمدن مسأله تحقیق شروع شده و با مراحل پشت سر گذاشته در تحقیق ادامه یافتند تا نتایج مطالعه حاضر محقق گردند. سپس پاسخ سؤالات تحقیق را مطرح نموده و تحقیق حاضر را با تحقیقات پیشین مورد مقایسه قرار می دهیم. در ادامه، به بحث و نتیجه گیری تحقیق پرداخته و نهایتاً پیشنهاداتی عملی و نظری ارائه می دهیم. البته در خلال انجام هر کدام از مراحل تحقیق، مشکلات و محدودیت هایی نیز وجود داشت که در پایان این فصل به برخی از آنها اشاره می گردد.

5-2 خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه ها پس از انقلاب دوم دانشگاهی و با ورود مقوله کارآفرینی به دانشگاه ها پا به عرصه وجود گذاشت. پس از انقلاب های آموزشی و پژوهشی، دیگر زمان آن رسیده بوده که دانشگاه ها دانش خود را به جامعه صنعت و بازار نزدیک تر کرده و قابلیت های لازم را در دانش آموختگان خود ایجاد نمایند، تا توسعه اقتصادی – اجتماعی را که هدف غایی دانشگاه نسل سوم است، محقق سازند. بدین ترتیب، مقوله دانشگاه کارآفرین مورد توجه عده زیادی از محققین و نظریه پردازان قرار گرفت تا به شناخت بهتری نسبت به آن دست یابند. اما مسأله مهم در این راستا، عدم وجود نگاهی جامع و یکپارچه به دانشگاه بود (Rothaermel et al., 2007; Guerrero and Urbano, 2010). در این تحقیق، بر اساس ادبیات موجود منابع ثانویه و مرور منابع پیشین، مجموعه عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دانشگاه کارآفرین شناسایی شده اند و با توجه به پاسخ پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه، عوامل پیش برنده و بازدارنده شناسایی شده اند، سپس با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت بندی این عوامل پرداختیم. همچنین عوامل پیش برنده و بازدارنده هر کدام به صورت جداگانه اولویت بندی شدند. برای شناسایی عواملی که تأثیر بیشتری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارند، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده می گردد. در این جا مشخص می گردد که کدام عامل نسبت به دیگر عوامل مهم تر است و تأثیر بیشتری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارد.
در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر بودیم:
عوامل پیش برنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین کدامند؟
عوامل بازدارنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین کدامند؟
به منظور شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده، ادبیات موضوع را بررسی کردیم و عوامل داخلی و محیطی موجود در ادبیات را مورد استفاده قرار دادیم. این عوامل را به صورت پرسشنامه و در 71 سؤال بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های شاهد، تهران و یزد توزیع کردیم. این 71 سؤال به 23 عامل و شاخه کلی (6 عامل داخلی پیش برنده، 5 عامل محیطی پیش برنده، 7 عامل داخلی بازدارنده و 5 عامل محیطی بازدارنده) تقسیم شده اند. این عوامل شناسایی شده در آزمون فریدمن مورد آزمون قرار گرفته و عوامل را از نظر اهمیت رتبه بندی می کند. عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران به ترتیب از اهمیت بیشتر تا اهمیت کمتر عبارتند از: حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی، کارکردهای تخصصی، هسته هدایتگر تقویت شده، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، تیم های پژوهشی چند مهارتی، انتقال دانش و نگرش افراد نسبت به کارآفرینی.
عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران به ترتیب از اهمیت بیشتر تا اهمیت کمتر عبارتند از: کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه، شرایط محیط خارجی، کمبود منابع فیزیکی، سیستم پاداش نامناسب، کاهش حمایت مالی، کمبود تأمین مالی، بی میلی به تغییر، تفاوتها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، وابستگی به دولت، افراد ناکارامد و بی تجربه، ارتباطات ناکافی با صنعت و ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه.
یک آزمون فریدمن نیز بر روی عوامل کلی پیش برنده داخلی، پیش برنده محیطی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، بازدارندگی، مدیریت دانش Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، توسعه دانشگاه، توسعه دانش