پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، جامعه آماری، عوامل بازدارنده، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شده است، عاملی که در تحقیق راماپراساد و لاپاز (2007) آمده است.
مدل مفهومی ارائه شده توسط سلام زاده و همکاران (1390) ، عوامل مهمی را بیان می کند که می تواند نقش مؤثری در پیشبرد دانشگاه ها به سمت کارآفرینی داشته باشد، عواملی که مخصوصاً در پیشینه تحقیق نیز مکرراً ذکر شده اند و عبارتند از: انتقال دانش و فناوری، مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، توسعه فرهنگ کارآفرینانه، منابع سخت، جایگاه و محلیت دانشگاه، پیشینه دانشگاه، مدیریت و جذب منابع.
مدل های مهم بیان شده در پیشینه تحقیق، در قسمت جمع بندی آورده شد و سعی بر این شد تا مهمترین عوامل و ویژگی ها استخراج شود و یا حتی چندین عامل در قالب یک عامل کلی آورده شود. مدلی که در تحقیق مبنای کار قرار گرفته است، مدلی محقق ساخته است که از ترکیب مهمترین عوامل در پیشینه تحقیق ساخته شده است. عوامل در چهار گروه عوامل پیش برنده محیطی، پیش برنده داخلی، بازدارنده محیطی و بازدارنده داخلی آمده است. عوامل پیش برنده محیطی عبارتند از: معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، انتقال دانش، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی و عوامل پیش برنده داخلی عبارتند از: تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، کارکردهای تخصصی، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، هسته هدایتگر تقویت شده و نگرش افراد نسبت به کارآفرینی. عوامل بازدارنده محیطی عبارتند از: وابستگی به دولت، کمبود تأمین مالی، شرایط محیط خارجی، ارتباطات ناکافی با صنعت، سیستم پاداش نامناسب و عوامل بازدارنده داخلی عبارتند از: کاهش حمایت مالی، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، افراد ناکارآمد و بی تجربه، بی میلی به تغییر، کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه، تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و کمبود منابع فیزیکی.
دلیل انتخاب و تقسیم بندی این مدل به چهار بخش این بوده است تا به صورت جامع، هم ابعاد درونی و هم بیرونی مورد بررسی قرار گیرد، در صورتی که برخی از مدل هایی که در پیشینه تحقیق آمده است، صرفاً به بعد داخلی یا به بعد محیطی دانشگاه پرداخته است.

3-1 مقدمه
تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین، بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. این سؤال که «گونه داده ها گرد آوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آن ها به حداقل ممکن کاهش یابد؟»، مربوط به روش شناسی تحقیق است. (سرمد، بازرگان، حجازی، 1388).
اين فصل قبل از هرچیز به روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق اشاره می کند و سپس مراحل انجام تحقيق را نشان داده، جامعه و نمونه آماري را معرفی و به بررسی چگونگي تعيين حجم نمونه و ابزار سنجش مورد استفاده در این تحقیق می پردازد و در آخر روش هاي مورد استفاده برای تجزيه و تحليل اطلاعات را مورد بررسی قرار مي دهد.

3-2 روش تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های مورد نیاز، یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می شود. پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا “آنچه هست ” را بدون هیچ گونه دخالتی یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.
به معناي دیگر، متغیرهاي مستقل، دستکاري نمی شوند تا تأثیر آنها بر متغیر وابسته اي مورد بررسی قرار بگیرد. روش پژوهشی یکی از روش هاي جمع آوري اطلاعات می باشد. به علت سهولت استفاده از این روش در جمع آوري اطلاعات، امروزه دامنه آن کاربرد وسیعی پیدا کرده است .
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.
پیمایش روشی است در تحقیق اجتماعی که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند معمولاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا هم بکار می روند. مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه منظمی از داده هاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند. در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر مورد بررسی گردآوری می کنیم و با کنار گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیلی از داده ها می رسیم( خاکی، 1384).

3-3 روش تحلیل
تحقيق همبستگي براي تحليل رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق بكار مي رود. تحقيقات همبستگي بر اساس هدف به سه دسته تقسيم مي شوند:
مطالعه همبستگي دو متغيري
تحليل رگرسيون186
تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس(سرمد، بازرگان، حجازي،1388).
در مطالعات همبستگي دو متغيري، هدف بررسي رابطه دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است.
در تحليل رگرسيون هدف پيش بيني تغيیرات يك يا چند متغير وابسته (ملاك) با توجه به تغيیرات متغير هاي مستقل )پيش بين( است .در بعضي بررسي ها از مجموعه همبستگي هاي دو متغيري متغير هاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا كواريانس استفاده مي شود. تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس خود به دو دسته تقسيم ميشود.
در مواقعي كه محقق از همبستگي مجموعه اي از متغيرها بخواهد تغييرات متغيرها را در عامل هاي محدود تر خلاصه كند و يا خصيصه هاي زيربنايي يك مجموعه از داده ها را تعيين نمايد از روش تحليل عاملي 187 استفاده مي كند.
در صورتي كه محقق بخواهد مدل خاصي را از لحاظ روابط متغيرهاي تحت بررسي بيازمايد از روش مدل معادلات ساختاري188 استفاده مي كند (سرمد، بازرگان، حجازي،1388).
بديهي است كه براي موضوع خاص، تنها يك روش تحقيق خاص وجود ندارد . با توجه به موضوع مورد مطالعه روش يا روش هاي تحقيق متناسب با آن را محقق بايد بكار گيرد و چه بسا در بسياري از مطالعات، استفاده از چندين روش تحقيق مختلف مناسب باشد . روش تحقيق بكار برده شده در اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات توصيفي است كه از شاخه روش هاي پيمايشي مقطعي و همبستگي است (سرمد، بازرگان، حجازي،1388). چون در این تحقیق به شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین و تعیین شدت تأثیر هر کدام پرداخته شده است، این تحقیق از نوع پیمایشی – همبستگی می باشد.

3-4) جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری
در موقعیت هاي بسیاري درباره موضوعی اطلاعاتی جمع آوری شده است و این اطلاعات مبناي نتیجه گیري می باشد و قضاوت ما نیز بر اساس نتایج به دست آمده می باشد. حال براي این که قضاوت به درستی انجام شود بایستی جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز موضوع را دارد، مورد بررسی قرار گیرد. یعنی از نظر مکانی در آن حوزه اطلاعات صحیح جمع آوري شود.
تعریف جامعه آماري باید جامع و مانع باشد، یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهاي مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن ما با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه پرداخته شود جلوگیري به عمل آید.
جامعه آماري، عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند (سرمد، بازرگان و حجازي ،1388(.

3-4-1) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشگاههای شاهد، تهران و یزد تشکیل می دهند، که تعداد افراد در مجموع 2142 نفر و به تفکیک دانشگاه به قرار زیر می باشد:
دانشگاه تهران: 1475
دانشگاه شاهد: 300
دانشگاه یزد: 367

3-4-2) حجم نمونه
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است:

n: حجم نمونه N: جامعه آماری P: نسبت موفقیت در جامعه آماری
1-p: نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری €: دقت برآورد

n=((2142)(1.96)^2 (0.5)(0.5))/(2142〖(0.05)〗^2+(1.96)^2 (0.5)(0.5))=326
حداقل تعداد پرسشنامه ای که باید در این سه دانشگاه پر می شد، 326 عدد بود. تعداد 424 عدد پرسشنامه (30% بیشتر از حداقل تعداد (326 نفر)) بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های شاهد، تهران و یزد پخش شد. تعداد 407 عدد پرسشنامه از سطح این سه دانشگاه برگشت داده شد که از بین آنها تعداد 400 عدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که سهم هر کدام از دانشگاه ها به شرح ذیل می باشد:
دانشگاه تهران: 276 نفر
دانشگاه شاهد: 56 نفر
دانشگاه یزد: 68 نفر

3-4-3) روش نمونه گیری تحقیق
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در میان روش های نمونه گیری با احتمالات برابر، روش نمونه گیری تصادفی ساده یکی از ساده ترین و قدیمی ترین روش های نمونه گیری است که در عمل کاربرد بسیاری دارد. اگر نمونه ای به حجم n از جامعه ای به حجم N به گونه ای انتخاب شود که هر نمونه ی ممکن n تایی شانس یکسان برای انتخاب شدن داشته باشد ، آن را نمونه گیری تصادفی ساده می نامند(سرمد، بازرگان، حجازی، 1388).
ما در این تحقیق از انتساب متناسب استفاده کردیم و به تناسب حجم هر کدام از این سه دانشگاه، حجم نمونه از دانشگاه مذکور تعیین شده است.

3-5 روش هاي جمع آوري اطلاعات
روش های جمع آوری اطلاعات در روش تحقیق متفاوت و متنوع است. از مهمترین روش های جمع آوری اطلاعات می توان به روش های زیر اشاره کرد .
الف- مطالعات کتابخانه اي
در محور تاریخی و اطلاعات آماري که عموماً براي بررسی کتابخانه اي پیرامون موضوع تحقیق را در بر می گرفت، پس از شناسایی منابعی که می توانست در محدوده این مطالعات مفید باشد، به کتابخانه هاي مربوطه مراجعه و از امکانات آن ها استفاده شده است.
ب- پرسشنامه
در تنظیم سوالات پرسشنامه، با مشاوره و راهنمایی استاد راهنما تلاش شد تا سؤالات به نحوی ویرایش گردند که به دور از هر گونه القاي نظر و جهت دادن به ذهن پاسخ دهندگان، دیدگاه آنان را منعکس نماید که در این راستا پرسشنامه ای با 71 سؤال طراحی گردید و از استادان درخواست گردید تا پاسخ های منتخب خود را در قالب از طیف 5 گزینه ای لیکرت تعیین نمایند. همانطور که در پایان فصل 2 گفته شد، عوامل را در 4 قسمت، دسته بندی کردیم که عبارتند از: عوامل پیش برنده داخلی، عوامل پیش برنده محیطی، عوامل بازدارنده داخلی و عوامل بازدارنده محیطی. هر کدام از این 4 دسته شامل عوامل و مؤلفه هایی است که این مؤلفه ها نیز از چند زیرمؤلفه تشکیل شده است که در جدول 3-1 آمده است:
جدول 3-1 مؤلفه ها و زیرمؤلفه های پرسشنامه تحقیق
بعد
عوامل (مؤلفه ها)
زیر مؤلفه ها

تیم های پژوهشی چند مهارتی
کار گروهی و ایجاد تیم های پژوهشی، ساماندهی تیم های پژوهشی با صنعت

حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
تأمین مالی اولیه، تخصیص وام های دانشگاهی، سرمایه گذاری داخلی دانشگاه، حمایت دانشگاه
پیش برنده محیطی
کارکردهای تخصصی
برگزاری دوره های کارآفرینی، ایجاد مراکز کارآفرینی، برگزاری کلاسه ای طراحی ایده، آموزش کارآفرینی، دعوت از بنگاه های تجاری، بازدید دانشجویان از کارآفرینان موفق یا ناموفق

کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه
توجه به کیفیت در مقابل کمیت، انتشار مقالات با مضامین عملی، توسعه فعال علوم جدید، بکارگیری اساتید از شیوه های آموزشی منعطف

نگرش افراد نسبت به کارآفرینی
نگرش دانشجویان، کارکنان و مدیریت دانشگاه نسبت به کارآفرینی

هسته هدایتگر تقویت شده
ساختار سازمانی منعطف، استفاده از مدیر توانمند، داشتن چشم انداز کارآفرینی

کانال ها و تسهیل کننده های مناسب
وجود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی، ایجاد و توسعه، فرهنگ کار Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی