پایان نامه رایگان با موضوع ژئوپلیتیک، سازمان ملل، نظام بین الملل، روابط بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

– فدراسیون…………………………………………………………………………………………………………….
38
2-14-4- اتحادیه………………………………………………………………………………………………………………..
38
2-15- سازمان منطقه ای………………………………………………………………………………………………………
38
2-16- سازمانهای بین المللی………………………………………………………………………………………………..
39
2-16-1- تعریف سازمانهای بین المللی ……………………………………………………………………………….
39
2-16-2- ویژگیهای سازمانهای بین المللی ……………………………………………………………………………
39
2-17- شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی …………………………………………………………………
40
2-18- آثار حقوقی کسب شخصیت بین المللی سازمانها………………………………………………………….
40
2-19- صلاحیت سازمانهای بین المللی…………………………………………………………………………………
40
2-19-1- صلاحیت تصریح شده سازمانهای بین المللی…………………………………………………………..
40
2-19-2- صلاحیت ضمنـِی سازمانهای بین المللی………………………………………………………………….
40
2-19-3- طریق استخراج صلاحیت ضمنی سازمانهای بین المللی……………………………………………..
41
2-20- عضویت در سازمانهای بین الملل ………………………………………………………………………………
41
2-20-1- وضعیت عضویت دولتها سازمانهای بین المللی…………………………………………………………
41
2-20-2- مزایا و مصونیت های سازمانهای بین المللی ……………………………………………………………
41
2-21- طبقه بندی سازمانهای بین المللی………………………………………………………………………………..
42
2 – 21 – 1 – از نظر جغرافیا……………………………………………………………………………………………….
42
2 – 21 – 2 – از نظر اهداف………………………………………………………………………………………………..
42
2 – 21 – 3 از نظر اختیارات………………………………………………………………………………………………..
42
2 – 21 – 4 از نظر نوع اعضاء………………………………………………………………………………………………
42
2-22-تقسیم بندی سازمانهای جهانی به سازمان ملل از نظر تخصصی……………………………………….
42
2-23- سازمانهای خارج از سازمان ملل ………………………………………………………………………………..
42
2-24- سازمانهای غیر دولتی………………………………………………………………………………………………..
43
2-25- طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي…………………………………………………………………………………
43
2-25-1- سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي…………………………………………………………………………….
43
2-25-2- سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي…………………………………………………………………………….
44
2-26- طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس تعداد اعضا…………………………………………………..
48
2-26-1- سازمان‌هاي بين‌المللي جهاني…………………………………………………………………………………
48
2- 26-2- سازمان‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي……………………………………………………………………………..
48
2-27- اقسام سازمان‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي………………………………………………………………………….
49
2-27-1- سازمان‌هاي منطقه‌اي باز………………………………………………………………………………………..
49
2-27-2- سازمان‌هاي منطقه‌اي نيمه باز يا نيمه بسته………………………………………………………………..
49
2-27-3- سازمان‌هاي منطقه‌اي بسته……………………………………………………………………………………..
49
2-28- طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس نوع فعاليت…………………………………………………..
50
2-28-1- سازمان‌هاي بين‌المللي با صلاحيت عام …………………………………………………………………..
50
2-28-2- سازمان‌هاي بين‌المللي با صلاحيت خاص ……………………………………………………………….
50
2-29- طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس هدف…………………………………………………………..
50
2-29-1- سازمانهاي بين‌المللي با هدف همكاري……………………………………………………………………
50
2-29-2- سازمانهاي بين‌المللي با هدف وحدت (فراملي يا فوق‌ملي)…………………………………………
51
2-29-3- شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي………………………………………………………………….
51
2-30- سطوح نظام بین الملل……………………………………………………………………………………………….
55
2-30-1- سطح نظام جهانی…………………………………………………………………………………………………
55
2- 30-2-سطح نظام مسلط………………………………………………………………………………………………….
55
2-30-3- سطح نظامهای منطقهای…………………………………………………………………………………………
55
2-31- انواع نظام های بین المللی………………………………………………………………………………………….
55
2-32-جایگاه جمعیت در ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………..
56
2-33-عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر روابط بین الملل منطقه ای…………………………………………………..
57
فصل سوم :مواد و روش ها

3-1- محیط شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..
60
3-1-1- موقعییت ژئوپلیتیک ایران…………………………………………………………………………………………
60
3-2- حوزه هاي ژئوپليتيك و ژئواكونوميكي مجاور ايران ……………………………………………………….
65
3-2-1-حوزه ژئوپليتيك درياي خزر……………………………………………………………………………………..
65
3-2-2- حوزه ژئوپليتيك خليج فارس…………………………………………………………………………………..
65
3- 2-3- حوزه ژئوپليتيك قفقاز آناتولي ……………………………………………………………………………….
65
3-2-4- حوزه ژئوپليتيك درياي عمان و اقيانوس هند……………………………………………………………..
65
3-2-5- حوزه ژئوپليتيك فلات ايران…………………………………………………………………………………….
65
3-2-6-  حوزه ژئوپليتيك آسياي مركزي ………………………………………………………………………………
65
3-3- عناصر ژئوپلتیک تاثیرگذار بر سیاست منطقه گرائی جمهوری اسلامی ایران……………………….
66
3-3-1- جغرافياي طبيعي ……………………………………………………………………………………………………
66
3-3-2- ژئوكالچر ایران و تاثیر آن در منطقه(ژئوپليتيك فرهنگي)…………………………………………….
67
3-3-3- ژئواكونومی ایران و نقش آن در منطقه ……………………………………………………………………..
68
3-3-4- جایگاه هیرو پولیتیک………………………………………………………………………………………………
71
3-4- عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….
72
3-4-1- قوميّت………………………………………………………………………………………………………………….
72
3-4-2- ساختار قومي و توزيع فضايي جمعيت در ايران………………………………………………………….
73
3-4-2-1- ايلات بلوچه……………………………………………………………………………………………………..
74
3-4-2-2- طوايف براهوئي………………………………………………………………………………………………….
74
3-4-2-3- اقوام ترك………………………………………………………………………………………………………….
74
3-4-2-4- كردها……………………………………………………………………………………………………………….
74
3-4-2-5- لرها و لك ها…………………………………………………………………………………………………….
75
3-4-2-6- ايلات عرب……………………………………………………………………………………………………….
75
3-5-آذري ها……………………………………………………………………………………………………………………..
75
3-6-كردها…………………………………………………………………………………………………………………………
76
3-7-عرب ها……………………………………………………………………………………………………………………..
78
3-8-بلوچ ها………………………………………………………………………………………………………………………
79
3-9-ترکمن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع منطقه گرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد، قدرت منطقه ای Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع منطقه گرایی، محل سکونت، نقش آفرینی، حمل و نقل