پایان نامه رایگان با موضوع پیش آزمون، انحراف معیار، گروه کنترل، تربیت جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

گروه نمونه 30 سال ، میانگین تحصیلات آنها سیکل و بود.
طرح پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد . در این طرح آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب شده و باز به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزینی می شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل ( X ) آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار می گیرند. نقش پیش آزمون در این طرح ، اعمال کنترل و مقایسه است. یعنی نشانگر این است که تغییرات ایجاد شده ناشی از اعمال متغیر مستقل بوده نه عوامل دیگر. نگاره طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل به صورت زیر می باشد:
RG1 T1 X T2
RG2 T1 __ T2
خلاصه شیوه ی اجرای آموزش تربیت جنسی به مادران
در گام نخست با هماهنگی مسئولین مدرسه پیش تست ( پرسش نامه اضطراب استرنبرگ ) بر روی تمام 40 نفر اجرا شد.. بعد از جمع آوری پرسش نامه ها به دانش آموزان گروه آزمایش ( 20نفر ) دعوت نامه های برای شرکت مادران در کلاس آموزشی داده شد. در سپس 6 جلسه ی هفتگی آموزش تربیت جنسی به مادران طی 6 هفته در روزهای دوشنبه در مدرسه اجرا شد. شرح کامل جلسات اجرا شده در پیوست این پژوهش آورده شده است . حضور مادران در جلسه اول 18 نفر و در جلسات دوم تا ششم 16 نفر بود.یک هفته پس از آخرین جلسه آموزش ، با هماهنگی با مسئولین مدرسه از 40 دانش آموز پس تست گرفته شد. خلاصه کوتاهی از برنامه آموزشی به شرح جدول ذیل بوده است:
جلسه
موضوع
هدف کلی
اهداف جزیی
زمان
اول
آموزش لزوم پرداختن به تربیت جنسی با تاکید بر اهداف تربیت جنسی در سن بلوغ در روانشناسی و توضیح دیدگاه دین اسلام در بحث تربیت جنسی
آشنایی اعضا
مولفه های بلوغ تغییرات جنسی
معرفی اعضا
آشنایی با تربیت جنسی و اهداف آن
دیدگاههای اسلام در مورد تربیت جنسی
1:30
دوم
آموزش تغییرات جسمی و روانی دوره بلوغ براساس اصول روانشناسی رشد دوره نوجوانی
آموزش تغییرات جسمی و روانی دوره بلوغ
آموزش تغییرات فیزیکی دوره بلوغ در دختران
آموزش تغییرات روانی دوره بلوغ در دختران
1:30
سوم
آموزش روشهای صحیح برقراری ارتباط با نوجوان با توجه به ویژگیهای روانی این دوره بر اساس اصول روانشناسی رشد
آموزش نحوه صحیح ارتباط با نوجوانان
آموزش نحوه صحیح مواجهه با تغییرات جسمی دختران در دوره بلوغ
آموزش نحوه صحیح مواجهه با تغییرات روانی دختران در دوره بلوغ
آموزش نحوه صحیح مواجهه با تغییرات رفتاری دختران در دوره بلوغ
1:30
چهارم
آموزش بهداشت جنسی در دوره بلوغ
آموزش بهداشت جنسی و پیشگیری از انواع مشکلات ناشی از تغییرات بلوغ
آموزش بهداشت دوره قاعدگی
آموزش تغذیه صحیح دوره بلوغ
آموزش ورزش برای کاهش مشکلات تغییرات دوره بلوغ
1:30
پنجم
آموزش چگونگی گفتگو با نوجوان در خصوص عشق و هیجانات
آموزش مفهوم عشق و عشق ورزی در دوره نوجوانی
آموزش لزوم پرداختن به عشق و عشق ورزی
آموزش توضیح عشق و شیوه های صحیح عشق ورزی به دختران توسط مادران
1:30
ششم
جمع بندی و پرسش و پاسخ
جمع بندی مباحث و ارزیابی میزان سودمندی جلسات برای مادران

1:30

زمان و مکان برگزاری جلسات آموزشی
زمان جلسات آموزشی از تاریخ 24/01/1394 به صورت هفته ای یک جلسه در روز های دوشنبه بود که آموزش به مدت 90 دقیقه در نمازخانه مدرسه اجرا می شد. به دلیل اینکه مدرسه دوشیفت بود و شیفهای چرخشی داشت ، در هفته هایی که مدرسه شیفت صبح بود آموزش راس ساعت 10:30 الی 12 و در هفته هایی که مدرسه شیفت عصر بود آموزش راس ساعت 15 الی 16:30 برگزار شد. مکان جلسات آموزشی نیز نمازخانه مدرسه حضرت زینب واقع در شهرستان قدس بود که به دلیل داشتن ویدئو پروجکشن و فضا برای بازی کودکانی که همراه مادر ها در کلاس حاضر بودند فضای مناسبی بود ، البته دو جلسه به دلیل وجود برنامه های خاصی در نمازخانه کلاس آموزشی در یکی از کلاس های هوشمند مدرسه برگزار شد.
ابزار پژوهش
ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه اضطراب حالت _ صفت اشپیل برگر ( STAI ) بوده است. این پرسش نامه شامل 40 گزینه خود گزارشی است که در سال 1970 توسط اشپیل برگر و همکاران ارایه گردیده است و در سال 1983 مورد تجدید نظر قرار گرفته است. هدف از تجدید نظر این بوده که اندازه خالصی از اضطراب به عمل آید تا مبنای محکمی برای تشخیص افتراقی بین بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی از افسردگی فراهم شود. 20 گزینه اول اضطراب حالت ( آشکار ) با چهار گزینه به هیچ وجه، گاهی، عموماً و تقریباً همیشه و از سوال 21 تا 40 اضطرای صفت ( پنهان ) با چهار گزینه ی تقریبا هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، و تقریباً همیشه را شامل می شود. این پرسش نامه از میزان اعتبار و پایایی زیادی برخوردار است . بین مقیاس صفت اضطراب و دیگر آزمون های اضطراب همبستگی بالایی گزارش شده است. همبستگی این مقیاس با مقیاس اضطراب آشکار تایلر TMASاز 79/0 تا 83/0 و همبستگی بین صفت اضطراب با صفات عاطفه AACT از 52/0 تا 58/0 و مقیاس اضطراب کتل 93/0 گزارش شده است . پرسش نامه حالت _ صفت اضطراب هماهنگی درونی بالایی دارد . میانه ضرایب آلفا در گردهمایی های مختلف در مقیاس حالت 92/0 و برای مقیاس صفت 90/0 گزارش شده است (عبدلی،1384).
پایایی آزمون
پایایی پرسشنامه ی این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج این آزمون در جداول زیر برای هریک از پرسشنامه ها به صورت جداگانه ارائه شده است
جدول 1-3 – نتایج آزمون کرونباخ برای محاسبۀ پایایی پرسشنامه اضطراب و مؤلفه های آن
آزمون ها
پایایی
اضطراب
96/0
اضطراب پنهان
91/0
اضطراب آشکار
93/0

شیوه تجزیه تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری نمرات مربوط به اضطراب کل ، اضطراب حالت و اضطراب صفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقدمه
در این فصل پژوهشگر به تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از متغیر های پژوهش (اضطراب و مؤلفه های آن) پرداخته است. ابتدا اطلاعات مربوط به آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار متغیر های پژوهش) و بعد اطلاعات مربوط به آمار استنباطی در مورد متغیر ها ارائه شده است. قبل از آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری ، مفروضه های این آزمون (نرمال بودن متغیر وابسته در گروههای مورد مطالعه، یکسانی واریانس ها در گرووههای مرود مطالعه، و یکسانی ماتریس های واریانس کوواریانس، همگنی شیب رگرسیون) بررسی شدند.
توصیف یافته های
در این بخش میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش ارائه شده است.
جدول 1-4- توزیع فراوانی نمونه ی تحقیق در دو گروه آزمایش و کنترل
شاخص های آماری
درصد
فراوانی
گروه
50
50
100
15
15
30
آزمایش
کنترل
کل

همانطور که در جدول 1-4- مشاهده می شود تعداد حجم نمونه در هر یک از گروههای آزمایش و کنترل 15 نفر می باشد و در کل حجم نمونه 30 نفر است.

جدول2-4-میانگین وانحراف معیار متغیر اضطراب و مرلفه های آن
اضطراب آشکار
اضطراب پنهان
اضطراب
شاخص های آماری
گروهها
آزمون
26/44
45
26/89
میانگین
آزمایش
پیش آزمون
77/10
80/9
27/19
انحراف معیار

66/42
13/44
80/86
میانگین
کنترل

34/10
81/9
76/18
انحراف معیار

73/31
34
73/65
میانگین
آزمایش
پس آزمون
20/6
07/6
84/11
انحراف معیار

08/31
68/33
67/64
میانگین تعدیل شده

73/44
86/43
60/88
میانگین
کنترل

20/14
01/14
47/27
انحراف معیار

38/45
18/44
66/89
میانگین تعدیل شده

همانطور که جدول 6-4- نشان می دهد، میانگین و انحراف معیار پیش آزمون متغیر اضطراب در گروه آزمایش 26/89 و 27/19و در گروه کنترل 80/86 و 76/18 بوده است. میانگین و انحراف معیار پس آزمون این متغیر در گروه آزمایش 73/65 و 84/11 و در گروه کنترل 60/88 و 47/27 بوده است. همانطور که دیده می شود میانگین گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بوده است.
میانگین و انحراف معیار پیش آزمون مؤلفۀ اضطراب پنهان در گروه آزمایش 45 و 80/9 و در گروه کنترل 13/44 و 81/9 بوده است. میانگین و انحراف معیار پس آزمون این مؤلفۀ در گروه آزمایش00/34 و07/6 و در گروه کنترل 86/43 و 01/14 بوده است.
میانگین و انحراف معیار پیش آزمون مؤلفۀ اضطراب آشکار در گروه آزمایش 26/44 و 77/10 و در گروه کنترل 66/42 و 34/10 بوده است. میانگین و انحراف معیار پس آزمون این مؤلفه در گروه آزمایش 73/31 و 20/6 و در گروه کنترل 73/44 و 20/14 بوده است.

شکل1-4- نمودار مقایسۀ میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و مؤلفه های آن

یافته های استنباطی
در این بخش با استفاده از آزمون های آماری به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. این پژوهش دارای یک متغیر وابسته اضطراب با دو مقیاس اضطراب آشکار و اضطراب پنهان بود و یک متغیر مستقل گروه که دارای دو سطح آزمایش و کنترل بود. گروه آزمایش در معرض آموزش مؤلفه های تربیت جنسی قرار گرفته بود. طرح پژوهش پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بودکه به این دلیل برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس تک متغیری برای تعدیل اختلافات اولیه دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. قبل از انجام آزمون ها، مفروضه های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفتند.
قبل از آزمون فرضیه ها مفروضه نرمال بودن در متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل بررسی شد.

جدول3-4- آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضه ی نرمال بودن متغیر اضطراب و مؤلفه های آن در دو گروه
متغیر
آزمون
گروه
آزمون کالموگروف-اسمیرنف

آماره
درجه آزادی
سطح معناداری
اضطراب
پیش آزمون

آزمایش
کنترل
17/0
20/0
15
15
20/0
15/0

پس آزمون
آزمایش
کنترل
14/0
11/0
15
15
20/0
20/0
اضطراب پنهان
پیش آزمون

آزمایش
کنترل
21/0
15/0
15
15
20/0
20/0

پس آزمون
آزمایش
کنترل
17/0
14/0
15
15
051/0
20/0
اضطراب آشکار
پیش آزمون

آزمایش
کنترل
20/0
16/0
15
15
09/0
20/0

پس آزمون
آزمایش
کنترل
18/0
14/0
15
15
18/0
20/0

همانطور که جدول 3-4- نشان می دهد مفروضه ی نرمال بودن در متغیر اضطراب و مؤلف های آن در دو گروه با سطح معناداری بالاتر از 05/0 (p0.05) تأیید شد.
فرضیه ی اصلی: آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم موثر است.
جدول4-4- آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در متغیر اضطراب در دو گروه مورد مطالعه
متغیره
شاخص های آماری

درجه آزادی1
درجه آزادی2
F
سطح معناداری
اضطراب
1
28
28/3
08/0
همانطور که جدول 4-4- نشان می دهد، آزمون F لوین برای بررسی مفروضه ی یکسانی واریانس ها در دو گروه در متغیراضطراب با سطح معناداری بزرگتر از 05/0 تأیید شد. ( P0.05).

جدول5-4-آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر اضطراب در دو گروه
شاخص آماری
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
F
سطح معناداری
گروه
18/0
1
13/0
71/0
پیش آزمون
76/281
1
73./196
00/0
گروه*پیش آزمون
15/0
1
10/0
74/0
خطا
23/37
26

کل
00/29235
30

با توجه به جدول5-4- آزمون واریانس برای بررسی شیب رگرسیون در در دو گروه در متغیر اضطراب با F_((1,26) )=0.10 و سطح معناداری 74/0 تأیید شد. (p0.05).
جدول 6-4-نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر اضطراب بین دو گروه
شاخص آماری
متغیرها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آزمون
پیش آزمون
گروه
51/7491
1
14/40
001/0
59/0
1

84/4661
1
97/24
001/0
48/0
99/0
خطا
کل
01/5039
27

00/195093
30

با توجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، کاهش اضطراب، پیش دانشگاهی، گروه درمانی Next Entries مقاله رایگان با موضوع هراس اجتماعی، اضطراب اجتماعی، شناختی ـ رفتاری، بهداشت روان