پایان نامه رایگان با موضوع وفاداری به برند، رضایت مشتری، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

رضایتمندی مشتریان را به دست آوردند.
فرضیه فرعی6: بین کیفیت فیزیکی و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم وجود دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می شود که آماره تی بین متغیرهای کیفیت فیزیکی و رضایت مشتری و همچنین بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به ترتیب برابر 2.66 و 5.61 می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت کیفیت فیزیکی با وفاداری به برند رابطه غیر مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج مطالعه نام و همکاران(2011)، همخوانی ندارد. آنها در پژوهش خود دریافتند که کیفیت فیزیکی و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم ندارند.
فرضیه فرعی7: بین رفتار کارکنان و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم وجود دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می شود که آماره تی بین متغیرهای رفتار کارکنان و رضایت مشتری و همچنین بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به ترتیب برابر 3.37 و 5.61 می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت رفتار کارکنان با وفاداری به برند رابطه غیر مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج مطالعه نام و همکاران(2011)، همخوانی دارد. آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که رفتار کارکنان و وفاداری به برند رابطه غیر مستقیم دارند.
فرضیه فرعی8: بین رضایت درونی ایدهآل و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم وجود دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می شود که آماره تی بین متغیرهای رضایت درونی ایدهآل و رضایت مشتری و همچنین بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به ترتیب برابر 5.07 و 5.61 می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت رضایت درونی ایدهآل با وفاداری به برند رابطه غیر مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج مطالعه نام و همکاران(2011)، همخوانی دارد. آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که رضایت درونی ایدهآل و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم دارند.
فرضیه فرعی9: بین هویت برند و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم وجود دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می شود که آماره تی بین متغیرهای هویت برند و رضایت مشتری و همچنین بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به ترتیب برابر 4.26 و 5.61 می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت هویت برند با وفاداری به برند رابطه غیر مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج مطالعه نام و همکاران(2011)، همخوانی ندارد. آنها در پژوهش خود دریافتند که هویت برند و وفاداری به برند رابطه غیر مستقیم ندارند.
فرضیه فرعی10: بین انسجام سبک زندگی و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم وجود دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می شود که آماره تی بین متغیرهای سبک زندگی و رضایت مشتری و همچنین بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به ترتیب برابر 3.12 و 5.61 می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت انسجام سبک زندگی با وفاداری به برند رابطه غیر مستقیم دارد. این نتیجه با نتایج مطالعه نام و همکاران(2011)، همخوانی ندارد. آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که سبک زندگی و وفاداری به برند رابطه غیرمستقیم ندارند.

5-6- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق
دستاوردهاي پژوهش حاضر در دو دسته پيشنهادات کاربردي و پژوهشگران آتی ارائه شده است.

5-6-1- پیشنهادات کاربردی
با توجه به نتایج بدست آمده و تائید کلیه فرضیهها و مشاهده ارتباط مثبت بین ارزش ویژه برند ، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان به برند موارد زیر پیشنهاد میگردد:
براساس فرضیه اول تحقیق کیفیت فیزیکی رابطه معنیداری با رضایتمندی مشتریان دارد. اما در میان متغیرهای مربوط به کیفیت فیزیکی رستورانها و فست فودها، تجهیزات و امکانات رستورانها و فست فودها از دیدگاه مشتریان چندان پیشرفته نبوده و در سطح رستورانهای معمولی قرار دارد. مشتریان انتظار دارند زمانی که به رستوران معتبری می روند یا به یک فست فود در منطقه بالای شهر مراجعه می کنند از آنها با امکانات به روز و جذاب استقبال و پذیرائی شوند. پیشنهاد میشود که مدیران رستورانها و فست فودها به تجهیزات فیزیکی و امکاناتی که در هنگام صرف غذا در اختیار مشتری قرار می دهند توجه بیشتری کنند و لذت غذا خوردن در این رستوران یا فست فود را برای مشتریان بیشتر کرده و از این طریق رضایت آنها را جلب نمایند.
براساس فرضیه دوم تحقیق رفتار کارکنان رابطه معنیداری با رضایتمندی دارد. تجزیه وتحلیل دادههای جمع آوری شده و میانگین پاسخهای مشتریان به گویه های مربوط به رفتار کارکنان نشان داده است که از دیدگاه مشتریان، کارکنان رستورانها و فست فودهای مورد نظر تحقیق به خوبی به صحبتها و خواسته های مشتری گوش می دهند و رفتاری مناسب دارند اما کمک کمی در انتخاب غذا یا نحوه سفارش دهی یا طعم غذاهای مختلف به مشتریان ارائه میکنند. پیشنهاد می شود رفتار کارکنان در جهت تسهیل انتخاب غذا و راحتی هر چه بیشتر مشتری و عدم ابهام پس از ورود به رستوران یا فست فود باشد و هر فعالیتی که می تواند زحمت مشتری را کمتر کند ، از سوی کارکنان موجب رضایت مشتری می گردد.
براساس فرضیه سوم تحقیق رضایت درونی ایده آل رابطه معنیداری با رضایتمندی دارد. به عبارت دیگر مشتریان تصویری که از رستورانهای مورد نظر دارند را مطابق با خواستهها و نظرهای خود می دانند و این برندها را ایده آل میدانند. مشتریان خواهان برندهایی هستند که با استفاده از آنها نوعی جایگاه اجتماعی کسب کنند. پیشنهاد می شود مدیران رستورانها علاقههای مشتریان در این زمینه را بیشتر در نظر بگیرند و رستورانهای خود را از نظر کیفیت هر چه بیشتر به سطح رستورانهای برتر ارتقاء دهند.
هویت برند نیز رابطه معنیداری با رضایتمندی مشتریان دارد. به عبارتی چنانچه انتقادهایی به رستورانهای مورد نظر مشتری صورت گیرد ، مشتری ناراحت میگردد و خود را به رستوران نزدیک می بیند. در این زمینه به مدیران رستوران پیشنهاد میشود که به مشتریان توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند نظر آنها را بیشتر جلب کنند. مثلا میتوانند از طریق سیستمهای پیامکی یا در فضاهای مجازی با مشتریان خود در مناسبتهای مختلف همچون سالگرد ازدواج یا تولد در ارتباط بوده و به نوعی به مشتریان خود نشان دهند که صرفا از بعد سودآوری به آنها نگریسته نمی شود. بلکه در زمانی که مشتری در رستوران حاضر نیست هم به او توجه می شود.
انسجام سبک زندگی رابطه معنیداری با رضایتمندی مشتریان دارد. اما از میان زیر مجموعههای این متغیر، پشتیبانی از سبک زندگی شخصی از دیدگاه مشتریان رستوران کمترین میانگین را دارد. پیشنهاد میشود مدیران فضای رستورانهای خود را به شیوه ای طراحی نمایند که مشتری در هنگام صرف غذا احساس کند که محیط برای او دلگرم کننده است و همچون خانه خود، در هنگام غذا خوردن آرامش داشته باشد.
رضایتمندی مشتری رابطه معنیداری با وفاداری مشتریان دارند. وفاداری مشتری هدف نهایی مدیران در کسب و کارهای مختلف از جمله رستورانها و فست فودها می باشد. مدیران باید با استفاده از روشهای مختلف رضایت مشتری را جلب نمایند. رضایت مشتری منجر به وفاداری او به رستورانمی شود و مشتری علاوه بر اینکه نسبت به رستوران تبلیغات مثبتی در میان خانواده و جمع دوستان انجام خواهد داد، چنانچه باز هم قصد استفاده از خدمات رستورانی را داشته باشد مجددا به همین رستوران مراجعه می کند.

5-7- محدودیتهای تحقیق
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آنها عبارتند از :
1- این پژوهش به بررسی رابطه ارزش ویژه برند با رضایت و وفاداری مشتریان تنها در رستورانها و فست فودها پرداخته است و لذا تعمیم نتایج آن دقیق نمی باشد.
2- این پژوهش به بررسی متغیرها در گستره جغرافیایی شهر رشت پرداخته است.
3- در این پژوهش از ابعاد ارزش ویژه برند نام و همکاران(2011)، استفاده شده است که مدلی جدیدتر در حوزه ارزش ویژه برند می باشد. در حالیکه می توان از مدلهایی که شناخته شده تر هستند نیز استفاده نمود.
4- در این پژوهش به دلیل محدودیت زمانی و امکاناتی، از حجم نمونه نسبتا پایینی با توجه به موضوع ارزش ویژه برند استفاده شده است.

5-8- پیشنهاداتی برای محققین آینده
1- پیشنهاد می شود برای دستیابی به جزئیات بیشتر در مورد نگرشها و رفتار مشتریان، سایر بخشهای تولیدی و خدماتی نیز در حیطه موضوع بررسی قرار گیرند تا بتوان نتایج متقن و مستند تری را به دست آورد.
2- پیشنهاد می شود تحقیقات گسترده تری در سطح کشور برای بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و رضایت و وفاداری به برند صورت گیرد.
3- پیشنهاد می شود محققان آتی ارزش ویژه برند را با استفاده از مدلهای مشهورتر همچون مدل ارزش ویژه برند آکر نیز مورد سنجش قرار دهند.
4- پیشنهاد می شود محققان آتی حجم نمونه بیشتری را برای دستیابی به نتایج قابل تعمیم تر، مورد بررسی قرار دهند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رضایت مشتری، رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی مشتری Next Entries پایان نامه درمورد مقایسات زوجی، اولویت بندی، عوامل محیطی