پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، برنامه درسی، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

از پيش مشخص شده نيست.هویت حرفه ای متاثر از روابط بین کسانی است که به تفسیر و نسبت دادن معنا به کنش ها،زبان وا عمال روزمره در شرایط و بافت های اجتماعی مختلف می پردازند.

خود
تحليل نظري با ارائه مثالهايي از داده هاي مقدماتي پژوهش
•در نظر گرفتن معلم مدرن به مثابه عامل ابزاري و عقلاني، انديشه خود گفتماني و واقعی را ناديده مي انگارد.
•مفاهيمي از قبيل « صدا» و «روايت» در نظريه پردازي تدريس «خود» مهم هستند.
• “خودِ “تدريس ،خودی درونی است كه هويت حرفه اي را هويتي پيچيده و چند بعدي مي سازد.
ساموئل و استنفز60 (2000)
بررسي روابط پايه بين دريافت فرد از خود و رشد هويت حرفه اي در محيط تربيتي به سرعت در حال تغيير
هويت حرفه اي برآیندتعامل درك پیشین فرد و پذيرش مجموعه اي از ارزشها، رفتارها و نگرشهای متعارض در تجربه هاي زندگي از “خود” در حال شكل گيري است.

خود- فرهنگي – زمينه- محيط حرفه اي
مطالعه موردي 2 دانشجو معلم (در آفريقاي جنوبي)
• بين اميد و آروز و آنچه معلم مي تواند بدان دست يابد تنش وجود دارد.
•تاثيرات رقيب بسياري بر نقش ها و هويتهاي معلمان در زمینه جهان در حال تغییر وجود دارد.
•تجربه هاي دانشجو معلمان از دوران دانش آموزي در مدرسه در شكل گيري هويتهاي آنان تاثير مي گذارد
جدول 2. بررسی مطالعات درباره ویژگیهای هویت حرفه ای(اقتباس از بیجارد وهمکاران،2004)
نويسنده و سال
هدف مطالعه
تعريف هويت حرفه اي
مفاهيم مرتبط
روش شناسي
يافته هاي اصلي
مور و هافمن61 (1988)
بررسي اين فرضيه كه هويت حرفه اي قوي مانع از ترک شغل مي شود و با وجود مشکلات فراوان در محل کار ،معلمان شغل خود را ترك نمي كنند.
هويت حرفه اي حوزه گسترده ای است كه در آن هر كسي نقش خود را مهم، جذاب و در هماهنگي با ساير نقش ها تصور مي كند.
رضايت شغلي
پرسشنامه پيمايشي بين اعضاي دو دانشكده (n=274,112)
• برآورده شدن نیازهایی چون عزت نفس و خودشکوفایی در معلمان باعث می شود تا آنها علیرغم شرایط دشوار کاری،از شغل خود راضی بوده و کمتر شکوه کنند.
•هويت حرفه اي تمايل به ترك شغل را پيش بيني مي كند
•تلاش سازمان براي ]ارتقاء[ كيفيت موجب توسعه حرفه اي در حد بالايي خواهد شد.
پُز و هُفسس62 (1991)
توصيف گستردگی نقش هاي حرفه اي معلمان با يك مورد جديد (تدريس به دانش آموزان معلولی كه در تركيب مدارس عادي حضور داشتند).
تعريف صريحي ارائه نشده است؛ هويت حرفه اي نقش هايي است كه از نظر دانش و مهارتهاي مورد نیاز معلمان، تفسير مي گردد.
هيچ
تحليل نظري
تلفيق اجتماعي جوانان با نيازهاي خاص، به عنوان يك هدف تربيتي تنها با اصلاح تربيت معلم و تغيير هويت حرفه اي معلم قابل دستيابي است.
سراج – بلچفورد63(1993)
نشان دادن اين كه برنامه درسي تجويزي بر هويت حرفه اي معلمان جديد تاثير منفی دارد.
دريافت يا تصور معلمان از خودگرداني (استقلال)، هويت حرفه اي آنها را مشخص کرده و کلید فهم اين هويت است
هيچ
تحليل نظري
پژوهشگران بسياري از رويكرد [احراز] شايستگي (مطرح شده در سال 1992) حمايت كرده اند؛ آنها پذيرفته اند كه كار آنها تاثير ژرف و عميقي بر هویت معلمان و عملکرد آنها دارد.
بيجارد64 (1995)
كشف و جستجوي تصورات جاري معلمان از ابعاد هويت حرفه اي و توصيف و تشریح رويدادها و تجارب پيشين مرتبط با اين تصورات
هويت حرفه اي پوياست؛ در طول زمان بواسطه افراد، رويدادها و تجارب وابسته تغيير مي كند، و مي تواند بوسيله ويژگيهاي مرتبط شغلي بازنمايي شود.
تصوير- خود، خود- ارزيابي
30معلم خطوط داستان هاي را براي هر بعد از تدريس رسم كردند و نقاط بالا و پايين (قوت و ضعف ) اين خطوط را توضيح دادند
•تصورات جاري معلمان از هويت حرفه اي مثبت هستند.
•تاثيرات مثبت و منفي بر هويت حرفه اي قابل شناسايي است.
•پس از سالها خدمت، گرايش معلمان به درك مثبت هويت حرفه اي خود کاهش می یابد .
•به طور ميانگين در آغاز دوره شغلي معلمان هويت حرفه اي را كمتر مرتبط مي يابند.
گزيل65 (1995)
بررسي اين فرضيه كه همبستگي معكوسي بين هويت حرفه اي معلمان و سطح فرسودگي شغلي آنها ، قصد ترك محل خدمت و قصد ترك شغل وجود دارد.
هويت حرفه اي ليستي از آيتم هايي است كه ابعاد شغل را نشان مي دهند
هيچ
پرسشنامه پيمايشي N=269 كه سه ماه پيش از رفتن به مرخصي (هر 7سال يكبار) و 6 ماه بعد از بازگشت به كار براي معلمان فرستاده مي شد.
•معلماني كه در مرخصي به سر برده بودند و بخشي از زمان خود را به آموزش اختصاص داده بودند پیشرفتهایی در هويت حرفه اي خود گزارش كردند.
پِژر و هيد 66(1996)
بررسی ویژگی های هویت حرفه ای معلمانی که به تدریس موضوعات سطح پايين مدرسه (طراحي و تكنولوژي و تربيت بدني) مشغولند
تعريف صريحي ارائه نشده است؛ هويت حرفه اي آن چيزي در نظر گرفته شده است كه خود معلمان براي كارشان مهم تلقي مي كنند
هيچ
مصاحبه با اعضاي بخش (گروه آموزشي)، مشاهده هايي از جلسات و بررسي اسناد مدرسه با تحليل داده ها بر اساس تكنيك تاكيد پیشرونده صورت گرفت كه امكان جمع آوري داده ها را با تاثير گرفتن از تحليل مداوم داده ها فراهم مي كند ]يعني جمع آوري داده ها و تحليل آنها همزمان صورت مي گيرد.[
• هويت حرفه اي معلمانی که به تدریس موضوعات سطح پايين مشغولند ،بر پایه آموزش به طور کلی تعیین می شود و مهارت های تدریس موضوعات تخصصی مورد نظر نیست.
•تدريس موضوعات حاشيه اي مي تواند جنگ دائمي ضد كليشه هاي نوعي (جنسیتی)باشد .
دي كُخس و فیکله 67 (1997)
بصيرت يافتن نسبت به نگرشها و تصورات مرداني كه تدريس ابتدايي را انتخاب مي كنند
تعريف صريحي ارائه نشده است؛ هويت حرفه اي از تصور اجتماعي نسبت به يك گروه كاري استنتاج مي شود
هيچ

مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته و عميق با 11 معلم مرد
•عمده ترين دليل براي معلم ابتدايي بودن يا شدن تماس مستقيم با كودكان و تربيت آنهاست.
ميچل 68(1997)
كشف تفاسير معلمان از سه بعد هويت حرفه اي و بررسي اينكه چگونه اين تفاسير چالش هايي را براي افزايش همكاري معلمان ايجاد مي كند
تعريف صريحي ارائه نشده است؛ چنين پذيرفته شده است كه هويت حرفه اي بوسيله ابعاد مناسب توصيف مي شود و بوسيله معاني ذهني كه معلمان به اين ابعاد مي دهند، شكل مي گيرد.
هيچ
مصاحبه عميق با 8 معلم مقطع راهنمايي كه به تازگي بازنشسته شده اند، تحليل متون پياده شده براي هر معلم و تعيين مقولات برآمده درون مصاحبه ها و در سراسر آنها
•تاكيد بر تعاملات آنها با همكاران ، معلمان سه بعد از هويت حرفه اي را برجسته ساختند: ارائه (نمايش) ، آمادگي ، فداكاري (تخصيص)
•فقدان هويت حرفه اي مشترك كه لازمه مشاركت با همكاران بوده و پيش نيازي براي اجراي اصلاحات جاري است.
گراهام و يانگ69 (1998)
جستجو و شرح دقيق ماهيت تدريس هنرهاي زباني انگليسي
هيچ تعريف صريحي ارائه نشده است؛ هويت حرفه اي چيزي است كه معلم ايده آل را توصيف مي كند
هيچ
تاكيد روي قطعات منتخب و گلچيني از نوشته هاي فكورانه معلم ، كارنامه هاي دانش آموز و داده هاي حاصل از مصاحبه با دانش آموزان بود.
•زمينه هاي متنوعِ فرهنگی دانش آموزان ،منبع غني براي كيفيت مطالعه فراهم مي كند كه مي تواند در قلب تدريس موثر واقع شده و بدينسان به خلق هويت حرفه اي معلم شايسته چند فرهنگي كمك كند.
بيجارد، ورلوپ و ورمونت 70(2000)
توصيف اينكه چگونه معلمان ابعاد هويت حرفه اي شان را درك مي كنند و چه عواملي بر آن تاثير می گذارند
هويت حرفه اي به ابعاد تدريس مرتبط است كه در سطح عمومي در همه معلمان مشترك است، مثال موضوع، آموزش و خبرگي تربيتي
خویشتن شناسی، خود- ارزيابي
پرسشنامه پيمايشي بين 80 معلم با تجربه مقطع راهنمايي در موضوعات مختلف
•معلمان درك متفاوتي از هويت حرفه اي شان داشتند.
•هويت حرفه اي معلمان بسته به موضوع تدريس در طول زمان به طور قابل توجهي تغيير مي يابد.
عواملي كه بر تصورات معلمان از هويت حرفه اي شان تاثير گذارند به يك اندازه اهميت دارند.
جدول 3. بررسي مطالعات در باب داستانهايي كه معرف هويت حرفه اي هستند(اقتباس از بیجارد وهمکاران،2004)
نويسنده و سال
هدف مطالعه
تعريف هويت حرفه اي
مفاهيم مرتبط
روش شناسي
يافته هاي اصلي
بروك71 (1994 )
نقل مراحلي كه معلم براي رسيدن به هويت حرفه اي پشت سر گذاشته است.
هيچ تعريف صريحي ارائه نشده است ؛ بخشی از هويت حرفه اي فردبوسيله شغل (حرفه) تعريف شده و بخشی بواسطه تعامل خود معلم با آن.
هيچ
يك معلم داستان شخصي خود از رشد به سوي حرفه اي بودن را نقل و منتشر كرده است
•لازمه حرفه اي شدن ،گفتگو و يادگيري از تجربه هاست.
•حرفه اي بودن در تدريس امری متمایز کننده است اما نباید منجر به بيگانگي افراد حرفه اي از اشخاص غير متخصص (مانند والدين ) گردد.
كانلي و كلندينين (1999)
نشان دادن پيوند دروني دانش، زمينه و هويت در داستانهاي معلمان و مديران
به هويت حرفه اي به عنوان ” داستانهايي كه با آن زندگي مي كنيم “اشاره شده است. معنا بواسطه فهم روايي از دانش و زمينه بدست می آید.
خودهاي متغير
•معلمان و مدیران داستانهايشان را نقل مي كنند. به داستانهاي همديگر گوش داده و پاسخ مي دهند. اين داستانها در كتابي كه توسط خودشان نوشته شده ،ارائه شده است.
•در همان كتاب پژوهشگران آنچه براي معلمان و مديران حائز اهميت بوده را بدون هيچ برنامه عملياتي يا چارچوب فكري از پيش مشخص شده، تفسير كرده اند.
•داستانهای سازمانی (برای مثال یک برنامه درسی تجویزی)تاثیرات قاطعی بر هویت حرفه ای دارند.
•معلمان پاسخهای متفاوتی به این داستانها می دهند.
•موضوعات حرفه ای با مرزهای فاصله ای و موقتی در چشم انداز حرفه ای در هم تنیده شده اند.

2-3-1. جمع بندی مطالعه جامع بیجارد و همکاران(2004)
بیجارد و همکارانش سه مقوله اصلی را در پژوهش های جاری درباره هویت معلم مشخص.هدف دسته ای از مطالعات تعیین چگونگی شکل گیری هویت معلم بود.اینکه هویت معلم از چه عناصری تشکیل یافته و هر عنصر به چه میزان اثرگذار بوده است،سوالات مهم این مطالعات بودند.مطالعات دیگر بیشتر با ساخت هویت معلم وچگونگی تلفیق جنبه های حرفه ای و شخصی معلمی سر و کار داشتند .این رشته پژوهش ها به بررسی سوالاتی در مورد اینکه کجا،چه موقع و چگونه معلمان هویت خودرا می سازند ،پرداخت.رشته سوم مطالعات به چگونگی ارائه یا بازنمایی و ساخت هویت در روایت های معلمان اختصاص داشت. در بيشتر مطالعات مفهوم هويت حرفه اي يا به طور متفاوت تعريف شده يا اصلاً تعريف نشده بود. مطالعاتي که به طور خاص مربوط به ويژگيهاي هويت حرفه اي معلمان بودند از نوع دوم هستند؛یعنی در آنها تعريفي از هويت حرفه اي ارائه نگرديده است، مفهوم هويت حرفه اي معلمان به طور صريحتر در مطالعات مربوط به شكل گيري هويت حرفه اي (براي مثال، كلدون و اسميت، 1999) گودسون و كل، 1994 به سوگرد ، 1997؛ ولكمن و آندرسون، 19989 و در مطالعات مربوط به داستانهايي كه به آشكار سازي هويت حرفه اي مي پردازند، براي نمونه كاركانلي و كلندينين(1999) تعريف شده بود. هر دو طبقه بندي مطالعات در يك معنا مشتركند و آن اينكه در هر دوي آنها تاكيد بر دانش عملي شخصي معلمان بود. تفاوت بين آنها نیز به تاثير زمينه در شكل گيري هويت حرفه اي معلمان و رابطه شناخته شده بين دانش عملي شخصي معلمان؛ يعني، روايتها و هويت حرفه اي است(بیجارد و همکاران،2004).
2-4 . ساخت روایی هویت معلم
در دو دهه اخير سنت پژوهش روايي، نقش موثرتری در پژوهش درباره تدريس و تربيت معلم داشته است. در ادامه چند مورد که با استفاده از اتوابیوگرافی ساخت روایی هویت معلم را بررسی کرده اند ارائه می شود.برخی از این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، تربیت معلم، دانش عملی، عوامل فرهنگی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رساله دکتری، اتوبیوگرافی، زمینه اجتماعی، بهبود عملکرد