پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، پژوهش های تربیتی، تربیت معلم، اثبات گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

ومددرسان دانشجویان در آفرینش هویتهای تدریسند حائز اهمیت است.دانشجویانی که معلمی را می آموزند ،باید به کشف و تعریف این مسئله بپردازند که “آنها کیستند؟”تا درک درستی از معلمی، کلاسداری، و هویت بیابند. تامل و نوشتن از مولفه های اصلی هر برنامه تربیت معلمان توانمند است . پژوهشهای مربوط به کلاس درس معلمان ،به دانشجو معلمان که عنقریب وارد کلاسهای درس خواهند شد ،توانایی درک بهتر دانش آموزانشان را نیز می دهد.

فصل دوم: مباني نظري و پیشینه پژوهش

2-1.مقدمه
پژوهش در باب هویت معلم از منظر دیدگاه های مختلف و راهبردهای متنوعی قابل بررسی است.در ادامه دیدگاه ها و راهبردهای رایج بین المللی پژوهش درباره هویت معلم را ارائه خواهیم کرد .ابتدا نگاهی کلی و اجمالی به تاریخچه رشد و توسعه راهبردهایی در پژوهش درباره تدریس و معلمان خواهیم داشت که زمینه ساز و تسهیلگر رویکرد روایی بوده اند.
2-2. معلمان و پژوهش درباره تدریس:از مهارت تا روایت
پژوهش درباره تدریس و معلمان از دیدگاه ها و زوایای مختلفی انجام می گیرد و بر اجزاءمتفاوت تدریس و کار وزندگی معلمان تاکید می شود(زایخنر31،1993؛برگم،بورکوئیست ،هانس،کارلگرن و هوگ32،1997؛بیدل،گود و گودسون33،1997؛ریچاردسون34، 2001 به نقل از سراید،2007).
2-2-1. مهارت ،رفتار و نگرش معلمان
پیش از دهه 1970 میلادی ،پژوهشگرانِ تربیتی علاقه مند به معلمان و تدریس ، بر رفتار و مهارت معلمان تاکید می کردند .این پژوهش ها تحت تاثیر پارادایم مسلط اثبات گرایی و برگرفته از روان شناسی تجربی در پژوهش های تربیتی و تربیت معلم در دهه 1930بود(هرمن35، 1995 به نقل از سراید،2007).تاثیر پارادایم اثبات گرایی بر پژوهش های تربیتی در طول دهه اول بعد از جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت. اواخر دهه 1950 و اوائل دهه 1960،پژوهشگران تربیتی به طور نمونه ویژگیهای فردی معلمان و روشهای تدریس را با شاخص های کارآمدی تدریس در دامنه بزرگی از مطالعات کمی مقایسه می کردند.نکته مهم و مورد تاکید دیگر در این دوره از پژوهش ها، پیش بینی موفقیت معلمان بود(برگم و همکاران36،1997؛کانلی و کلندینین،1999).در این دوره اعتقاد راسخ به توانایی پژوهش در پیش بینی و اشاره به روابط تصادفی و مشروط در تدریس وجود داشت.
در اوائل دهه 70 تغییری شگرف در حوزه پژوهش درباره معلمان پدید آمد و به جای پژوهش های تجربی و رفتاری درباره مفاهیم یادگیری و تدریس ، برفرهنگ،موقعیت37،روابط،مشارکت و مداخله در پژوهشهای تربیتی تاکید می شد. .این تغییر دیدگاه ناشی از آگاهی روزافزون پژوهشگران از محدودیت دانش آنها درباره تفکر معلمان بود.علاوه بر این برخی پژوهشگران ،در باره سودمندی مطالعه رفتار معلمان, تردید هایی کردند.بدینگونه, چرخش از راهبردهای رفتاری به تاکید بر تجارب خود معلمان ،صلاحیت ها و شایستگی هاو فهم معلمان ، راه را برای روشهای تفسیری و کیفی باز کرد(برگم و دیگران،1997).
2-2-2 تفکر معلمی و معلم در زمینه38
در دهه 1970 بر نگرش معلمان درباره کار و شرایط کاریشان تاکید شد که در راستای اجتماعی کردن و فرهنگی شدن معلمان در مدارس بود(برگم و دیگران،1997).علایق پژوهشگران نسبت به فهم و ادراکات معلم از تدریس و یادگیری خود افزایش یافت و در اواخر دهه 80 با سنتی که “تفکر معلمان “نام گرفت به اوج خود رسید. در این سنت کانون توجه بر این نکته بود که چگونه تفکرات و تأملات معلمان بر اعمال و اقدامات آنها تاثیر می گذارد(زایخنر،1993).همچنین بر موضوعاتی چون تأملات معلم،عمل معلم و دانش معلم تاکید گردید.این افزایش توجه و علاقه باعث شد تا پژوهشهای گسترده و متنوعی درباره کلاس درس معلم و در زمینه تصورات و ادراکات معلمان از شرایط کاری،روابط و زندگی روزمره در مدرسه انجام شود(برگم و دیگران،1997).
در طول دهه های هشتاد و نود مطالعات متعددی درباره زندگی حرفه ای معلمان و چگونگی تاثیر پذیرفتن آن از اصلاحات آموزشی ،روابط با دانش آموزان،موضوع درس و شرایط کاری انجام شد.این مطالعات به این حقیقت اشاره داشتند که تدریس معلمان علاوه بر تفکرات و تأملات آنان به عوامل موقعیتی نیز بستگی دارد.تاکید سنت “تفکرمعلمان “بر تجارب زیسته خود معلمان ،صلاحیت ها،فهم و ادراکات،روابط و زمینه، پژوهش های مربوط به معلمان را هویت شخصی تر و فردی تر بخشید؛آغاز حرکتی نو « از معلم به عنوان عمل 39 به معلم به عنوان شخص40 »(گودسون41،1997،ص 147).
تاکید بر معلم به عنوان “یک شخص” ،دال بر اعتقاد پژوهشگران تعلیم و تربیت به روایت معلمان درباره “چیستی معلمی42″بود و منجر به درک بهتر تدریس ، تربیت معلم و بهبود وضعیت آن شد(بیدل،گود و گودسون199743). از آن پس, پژوهشگران از روایت های معلمان دستیابی به فهم معلمان،برای فهم تصورات و تجارب تدریس آنها ااستفاده کردند(گودموندسدوتیر44،2001).
2-2-3 چرخش روایی45″ در پژوهش درباره معلم و تدریس
برونر46(1986)پژوهش روایی را برای مطالعه تأملات و دانش معلم مناسب می داند زیرا«… روایت همچون شیوه ای از اندیشیدن مورد استقبال قرار گرفته است)»(برونر 1986 به نقل از گودموندسدوتیر47 ،2001،ص 226).
رویکرد روایی قرابت بسیاری با سنت “تفکر معلمان”دارد.مفروض آن است که معلمان بهتر از همه چیستی تدریس را می دانند،از این رو روایت های معلمان می تواند بازگوکننده “دانش تدریس از درون”باشد(الباز- لوییچ48،1997،ص 77).شرح روایت های معلمان از حرفه معلمی و زندگی روزمره خود به فهم “چیستی تدریس” می انجامد (گودسون،1997).
“چرخش روایی”در پژوهش های تربیتی همزمان بود با چرخش بیشتر به سوی رویکردهای کیفی. در پژوهش های مربوط به معلمان ،رویکرد روایی در مطالعات مربوط به رشد حرفه ای معلمان،دانش معلمان (کلندینین وکانلی،1999؛السون وکرایگ،492005 به نقل از سراید،2007)،حرفه معلمی(پامسون50،2004 به نقل از سراید،2007)و تدریس موضوعی(دراک،اسپیلن و هوفرد- آکلز51،2001 به نقل از سراید،2007)به کار گرفته شده است و اتواتنوگرافی از جمله این رویکردهاست.
2-3 . مرور منابع و متون تخصصی در باره هويت حرفه اي معلم (مطالعه جامع بیجارد و همکاران،2004)
بیجارد و همکارانش از جمله پژوهشگران پیشتاز در این حوزه هستند.از نظر آن ها برای درك بهتر عناصر هويت حرفه اي در تدريس و تربيت معلم ، باید به بينش عميق تر و بهتري در اين حوزه پژوهشی دست یافت(بیجارد و همکاران ،2004).آنها به مرور منابع و متون تخصصی مربوط به هويت حرفه اي معلمان پرداختند.
این مطالعات بر اساس تاكيد و توجه در سه دسته طبقه بندي می شوند:
1)مطالعاتي كه در آن بر شكل گيري هویت حرفه اي معلمان تاكيد می شود،
2)مطالعاتي كه در آن بر ويژگي هاي هويت حرفه اي معلمان از نگاه خودشان یا بر پایه داده هاي جمع آوري شده پژوهشگران تاكيد می شود .
3)مطالعاتي كه هويت حرفه اي معلمان در داستانهاي گفته شده و نوشته شده ایشان گفته می شود.
نتايج تحليل بیجارد و همکاران (2004)در جدول های شماره 1 تا 3 نشان داده شده است:
جدول1. مرور مطالعات مربوط به شکل گیری هویت حرفه ای معلمان(اقتباس از :بیجارد و همکاران،2004).
نويسنده و سال
هدف مطالعه
تعريف هويت حرفه اي
مفاهيم مرتبط
روش شناسي
يافته هاي اصلي
گودسون و كل 52(1994)
توصيف جامعه پذيري و رشد هويت حرفه اي مربياني كه هيچ برنامه آمادگي رسمی معلمي نداشته اند.
هويت حرفه اي فرايند مداوم تفسير شخصي و زمينه اي است
خود ادراكي، نقش ها،انطباق (هويت-خود)
يك سري مصاحبه هاي تاريخ زندگي با 7 معلم و بحث هاي گروهي دو هفته يكبار در سراسر دوره مطالعه
•دريافت معلمان از هويت حرفه اي جديد بستگي به تصورات آنها از جامعه حرفه اي دارد.
•بستر گسترده تر سازماني بايد شناخت استعداد حرفه اي و شخصي معلمان را تسهيل كند.
گاردنر53(1995)
ارائه شرح تاريخي آموزش معلمان و چگونگي ارتباط آن با هويت حرفه اي
هيچ تعريف صريحی ارائه نشده است، «حرفه» به مثابه هويت حرفه اي در نظر گرفته شده است.

مصاحبه هاي باز با 44 معلم قديمي مدرسه كه در طول سالهاي 1888 و 1917 متولد شده بودند
•بعد از آموزش معلمان، زندگي حرفه اي معلمان ثابت بود (عدم نياز به تغيير)
•رشد حرفه اي بيشتر شامل اصلاح و بهسازي مهارتهاي آموخته شده در طول آموزش اوليه بود
آنتونك، مك كرميك و دوناتو54(1997)
استفاده از پوشه هاي كار به عنوان ابزاری كه تامل و ساخت هويت حرفه اي جديد را تسهيل مي كند و ارائه چارچوب نظري براي تایید آن
هيچ تعريف صريحي ارائه نشده است؛ هويت حرفه اي چيزي است كه فرد بواسطه تامل (خود –تاملي) شكل مي دهد
خود(به عنوان معلم) تامل، تاريخ شخصي و اجتماعي
تحليل پوشه هاي كار (اتوبيوگرافي های) دو دانشجو معلم زبان خارجي در مقوله هاي معنادار

•هر دو دانشجو معلم موفق بودند، اما مسيرهاي رشد متفاوتي را دنبال كردند.
•شكل دادن خود به عنوان معلم فرايندي منحصر به فرد و پيچيده است.
•منابع دانش بسیاری در شکل گیری هویت حرفه ای نقش دارند
•پوشه هاي كار ابزار مناسبی برای ساخت هويت حرفه اي است.
سوگرو55(1997)
تحلیل نظرات غیرحرفه ای دانشجو معلمان به منظور فهم تاثیرات پایدار شخصی و اجتماعی آن بر شکل گیری هویت حرفه ای
گفتمان هویت حرفه ای،گفتمانی باز و نیازمند بازتعریف مداوم است و نمی توان آن را به عنوان مجموعه ثابتی از ویژگی های مشترک بین همه معلمان در نظر گرفت.
تصاویر،بيوگرافي، تصور تدريس
تحليل متن مصاحبه 9 دانشجو معلم مقدماتي در مقولات برآمده
•دانشجومعلمان ويژگيهاي هويتهاي تدريس را مشخص كردند.
•هويت حرفه اي دانشجو معلمان مفهومی ضمنی است و با آنچه در نظریه های تدریس آمده ،متفاوت است

مویني و اكسيو56(1997)
مورد توجه قرار دادن مقولات كليدي در بازسازي هويت حرفه اي معلمان آموزش ديده خارجي
هيچ تعريف صريحي ارائه نشده است ؛ هويت حرفه اي ،استاندارهايي است كه معلمان بايد آن را رعايت كنند.
هيچ
بررسي قوم نگارانه 7 معلم آموزش ديده خارجي با تعيين مقولات برآمده از داده هاي مشاهده اي، يادداشت هاي زمينه اي و مصاحبه ها
•كانديداها (داوطلبان) خلاقیت های بسياري در بهبود مهارتهاي حرفه اي خود انجام دادند.
•ساخت هويت حرفه اي جديد به عنوان يك معلم در بافت های انگليسی زبان فرايندي طولاني مدت و كند است.
ولكان و آندرسون57(1998)
توصيف شکل گیری هويت حرفه اي يك معلم علوم
هويت حرفه اي موازنه اي پيچيده و پويا بين خویشتن شناسی فردی و نقشهای معلمي است كه فرد احساس مي كند مجبور است آن نقش ها را بازي كند
نقش ها، خود، تصوير خود، خود شخصي، خود حرفه اي
تحليل يادداشت های روزانه تدريس يك سال يك معلم تازه كار علوم در مقولات برآمده
اين معلم در تلاش براي ساختن هويت حرفه اي، با يك سري دشواريهاي تدريس مواجه شد.
كلدر ن و اسميت 58(1999)
پرداختن به بحث هويت حرفه اي با تاكيد بر تنش بين نقش عامليت و ساختار (ساختار اجتماعي ارائه شده)

هويت حرفه اي ثابت يا واحد نيست؛ هويت حرفه اي هويت ثابت و پايداري نيست كه افراد دارند بلكه روشي براي دريافت معاني از خود در ارتباط با ديگر افراد و زمينه هاست.
فضاي اجتماعي، نسبت ها ، بيوگرافي، ساختار اجتماعي، عامليت ، موقعيت فعال
تحليل نظري و نظريه پردازي
•هويت حرفه اي معلمان بازتاب چشم اندازي درونی است كه معلم بخشي از آن است.
•هويت حرفه اي در عمل كلاس درس آشكار مي شود و تا حدي منحصر به فرد است
•تلاش براي يكسان سازی (متحدالشكل) و انطباق ]پيروي از دستورالعمل ها و بخشنامه ها[ موقعيت فعال معلمان را تهديد مي كند.
(ديلابو59 ، 1999)
نشان دادن اينكه سوالاتي از جنسيت و تاريخ استيلاي مردان در افكار سياسي، براي فهم شكل گيري هويت حرفه اي، محوري و مهم هستند.
هويت حرفه اي هرگز ثابت يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، تربیت معلم، دانش عملی، عوامل فرهنگی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رساله دکتری، اتوبیوگرافی، زمینه اجتماعی، بهبود عملکرد