پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، اسلامی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………111
4-4.انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………………………………112
4-4-1.گفتمان اسلامی سازی………………………………………………………………117
4-4-2.ترویج فرهنگ حجاب و عفاف………………………………………………….121
4-5.جنگ و تاثیر آن بر شکل گیری هویت……………………………………………………………………122
4-5-1.نسل سوخته…………………………………………………………………………….123
4-5-2.همکاری،تعاون،تربیت سیاسی،وطن دوستی………………………………… 125
4-5-3.پیوند مدرسه با اجتماع،مسئولیت پذیری دانش آموزان………………….125
4-5-4.آموزش و پرورش ،تحرک اجتماعی،نقش والدین و دانش آموزان……126
4-5-5.جابه جایی در نظام ارزش ها……………………………………………………..128
4-6.گفتمان پاسخگویی و کارآیی……………………………………………………………………..131
4-6-1. گفتمان پاسخگویی و کارآیی و تاثیر آن بر بعد آموزشی………………..131
4-6-2.گفتمان پاسخگویی و کارآیی و تاثیر آن بر بعد پرورشی:گسست ایدئولوژیک………………………………………………………………………………………..138
4-6-3.پیامد گفتمان پاسخگویی و کارآیی بر شکل گیری هویت معلم……….140
4-6-3-1.گفتمان مدرنیته:آغاز شکل گیری هویت معلم به مثابه ماشین آموزش…………………………………………………………………………………..141
4-6-3-2.پیامد گفتمان معلم به مثابه ماشین آموزش:انجماد معناشناختی،هویت منزوی و در حاشیه معلم ………………………………………………………144
4-6-3-3.گفتمان امنیتی……………………………………………………………………….148
4-7.تاثیر روابط بر شکل گیری هویت…………………………………………………149
4-7-1.خانواده :اولین نهاد تاثیرگذار بر شکل گیری هویت حرفه ای…………150
4-7-2.علاقه به معلمی………………………………………………………………………..153
4-8.فرهنگ و تاثیر آن بر شکل گیری هویت………………………………………………………………….160
4-8-1.نمای کلی از فرهنگ…………………………………………………………………160
4-8-2.برخی محصولات فرهنگی شناسنده(معرف ) فرهنگ……………………162
4-8-3.سبک زندگی……………………………………………………………………………166
4-8-3-1.تقسیم ساعات شبانه روز……………………………………………167
4-8-3-2.چادر و پوشش بسیار ساده معلمی………………………………168
4-8-3-3.الگوی تغذیه و مدیریت بدن………………………………………170
4-8-4.جنسیت:جایگاه زنان در فرهنگ و تاثیر آن بر شکل گیری هویت……171
4-8-4-1.ازدواج تحمیلی………………………………………………………..179
4-9.تحصیل در دانشگاه……………………………………………………………………………………….181
4-9-1. تاثیر برنامه درسی صریح برآماده شدن برای معلمی………………………181
4-9-2. تاثیر برنامه درسی پنهان دانشگاه بر شکل گیری هویت…………………184
4-10.پایان تحصیل در دانشگاه و اضطراب از ورود به مدرسه به عنوان معلم………………………188
4-11.(1375-1374)اولین دوره کاری:معلم ِ تازه کار……………………………………………………….191
4-12.(1379- 1375)دومین دوره کاری: دوران افول در معلمی………………………………………..193
4-13.(1383-1379)سومین دوره کاری :مادرِمعلمِ مهربان………………………………………………..196
4-13-1.زنِ خانه دار و مادرِمعلم…………………………………………………………..201
4-13-2.تاثیر گفتمان مردسالاری بر شکل گیری هویت معلم……………………204
4-13-3.فرهنگ سکوت:پیامد گفتمان های اسلامی سازی،معلم به مثابه ماشین آموزش و مردسالاری…………………………………………………………………………..214
4-1388.14-1383چهارمین دوره کاری :پیوند بین نظر و عمل،ورود به عرصه پژوهش………..222
4-14-1. پیوند بین نظر و عمل…………………………………………………222
4-14-2.ورود به عرصه پژوهش……………………………………………….225
4-15. 1388 تا کنون:اعتماد به نفس،نگاه ِتأملی و فکورانه به پدیده های تربیتی،رشد تفکر انتقادی………..225
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها…………………………………………………………………..230
5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..231
۵-۲. پاسخ به پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………232
۵-۲-1. پرسش اول :……………………………………………………………………………………….232
۵-۲-2. پرسش دوم :………………………………………………………………………………………241
۵-۲-3. پرسش سوم :………………………………………………………………………………………261
5-3. نتایج فرعی : تاثیر مهم پژوهش بر شکل گیری هویت حرفه ای پژهشگر…………………….266
5-4. محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………270
5-5. پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………..272
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..273
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….280
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………..288
پیوست الف : (جمع آوری داده ها)……………………………………………………………………290
پیوست ب: (پیش نویس مصاحبه روایی تاریخچه زندگی معلمان)………………………..297
پیوست ج: (فرم رضایت آگاهانه)………………………………………………………………………301
پیوست د:(سوالات مصاحبه )……………………………………………………………………………303

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول1. مرور مطالعات مربوط به شکل گیری هویت حرفه ای معلمان………………………………..26
جدول 2. بررسی مطالعات درباره ویژگیهای هویت حرفه ای……………………………………………..28
جدول 3. بررسي مطالعات در باب داستانهايي كه معرف هويت حرفه اي هستند…………………..30
جدول 1.4مثالی از ثبت اتفاقی خودمشاهده گری من……………………………………………………….167

فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
شکل1.2دیدگاه اجتماعی یادگیری در عمل…………………………………………………………………….. 60
شکل1.3نمایی از منزل پدری……………………………………………………………………………………..90
شکل 2.3 خلاصه طرح پژوهش……………………………………………………………………………….108
شکل1.5 مدل تعاملی شکل گیری هویت حرفه ای…………………………………………………………..233
شکل2.5 مدل تعاملی هویت حرفه ای تایتلر و همکاران(2008)………………………………………..233
شکل3.5 مدل تعاملی هویت حرفه ای موریسون(2012)…………………………………………………..234
نمودار1.نمودار روابط خویشاوندی………………………………………………………………………………….89
نمودار2.نمودار فرهنگی………………………………………………………………………………………………….92

فصل نخست: کلیات پژوهش

هیچ معلمی، بزرگ متولد نمی شود بلکه اینگونه ساخته می شود. معلمان تازه کار معلمان فاضل و تربیت یافته خواهند شد و معلمان ماهر، معلمانی بزرگ می شوند. این امر تنها با تفکر عمیق درباره تدریس شان و یافتن راههایی برای بهبود آن میسر می شود(آرتزت1، 2002).
1-1.مقدمه
موضوع هویت در رشته های مختلف علوم اجتماعی مورد توجه بسیاری طی دهه های اخیر قرار گرفته است(کالهون2،1994؛ کانلی و کلندینین19993،اسفارد و پروساک،42005 ).حوزه هایی چون جمعیت و ارتباطات و جنبش های آکادمیک و سیاسی با تغییرات جهانی در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی روبرو شده اند.این تغییرات بر ساخت اجتماعی،اقتصادی و جنسیتی هویت نیز تاثیر گذاشته اند.
تعلیم و تربیت نیز از این جریان رشد و توسعه مستثنی نبوده و طی 15 سال اخیر در سیاست های آموزشی بسیاری از کشورها اصلاحاتی صورت گرفته(دی5،2002،فیش من6 ،2002،هامرسلی 2002،لیندبلید و پوپ کوئیتز 2004به نقل از سراید7 ،2007) و چالش هایی در زمینه هویت حرفه ای معلمان پدید آمده است (دی،2002).پیش از آن، سیاست گذاران حوزه تعلیم و تربیت در قرن بیستم بدنبال مبنایی معرفتی8 برای مدیریت برنامه درسی و تدریس بودند. این نوع دانش قادر به تبیین پیچیدگی های تدریس و تصمیم گیری درباره آن نبود.پژوهشگران نیز به طور معمول به تولید دانش برای مسئولان اداری و کارشناسان و متخصصان بیرونی می پرداختند.آنها نیز از این دانش در طراحی برنامه درسی،متون و کتب درسی،راهنمای معلمان و تعیین قواعدی برای تدریس استفاده می کردند.تصور نظریه قطره چکانی دانش9 این بود که معلمان می توانند آنچه را که نیاز به دانستنش دارند ،از این ابزارها و با تبعیت از کتابهای راهنمای معلم و رویه ها و دستورالعمل های طراحی شده،بدست آورند.”پنج قانون برای مدیریت کلاس بی نقص”10 یا “هفت گام تا درسی ایده آل11” را می توان نمونه ای از نظریه قطره چکانی دانش برای معلمان دانست(دارلینگ-همند12،1996).
در واقع، پژوهش های اولیه درباره تدریس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نگرش معلمان، سازنده گرایی، هویت حرفه ای، تعمیم پذیری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع هویت حرفه ای، تربیت معلم، دانش عملی، عوامل فرهنگی