پایان نامه رایگان با موضوع هستی شناسی، تفکر انتقادی، فعالیت اجتماعی، فلسفه برای کودکان

دانلود پایان نامه ارشد

روباه شد و نزد شیر آمد . این بار در یک قدمى شیر ایستاد و شیر چون او را در نزدیکى خود دید، جستى زد و بر سر و روى او پنجه زد . خر بر زمین افتاد.شیر به روباه گفت: همین جا باش تا من دست و روى خود بشویم و بازگردم تا از دل و گوش خر طعام سازم.چون شیر رفت، روباه دل و گوش خر بخورد. شیر باز آمد . پرسید که دل و گوش کجا شد؟ گفت: عمر سلطان دراز باد، اگر این خر را دل و گوش بود، دوبار به پاى خود به مسلخ نمى‏آمد و فریب خدعه‏هاى من نمى‏خورد . او را نه گوش بود و نه چشم و نه دل
مضمون:فریب و فریبکاری
صلاحیت ها : استدلال،کاوشگری ، قضاوت وارزشیابی، تفکر ،منش تفکر
Bottom of Form
الف: اهداف الگوی طراحی شده (روباه وشیر وخر):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره”فریب و فریبکاری،وسوسه ،دیدن، شنیدن ،فکر کردن ،فهمیدن “میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2-فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه چه چیز برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات در عرصه جهان” از انسانهایی باشیم که اهل شنیدن وفکر کردن وفهمیدن هستند در غیر اینصورت در معرض فریب نفس صید شده وهلاک میشویم. “
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-6: جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان خر وشیر ورباه را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1-شیر راه علاج ضعف وسستی را در چه عنوان کرد ؟
2-روباه با چه حرفهایی خر را فریب داد ؟
3-آیا شما به خر حق میدهید که فریب بخورد ؟چه دلیلی دارید ؟
4-آیا خر دل و چشم وگوش نداشت ،شیر چطور ؟ مقایسه کنید .
5-اگر شما بجای اوبودید بار دوم که روباه را میدیدید چه میکردید ؟چرا ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره میگیرد ، بحث تا زمانی که برنامه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه:
1-منظور تو از گفتن ” خر بیفکر وبی عقل بود ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که روباه فریبکار بود ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3- اگرشما بجای شیر بودید واز پاسخ روباه قانع نمی شدید چه میکردید ؟( پرسش در باره پرسش).
4-اگر خرفریب روباه را نمی خورد چه پیش می آمد ؟ (پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
5-آیا تا بحال خودتان را فریب داده اید ؟چگونه ؟( پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت”در مقوله های وسوسه ،قناعت ،فریب ،فریبکاری ،فریب خوردن ،فریب دادن ” را درک نماید ومسئولانه در رفتار خود بپذیرد واعمال نماید.
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود بدست می آید ” خر ممکن بودطمع نکرده و فریب نخورده و روباه از حیله ای دیگری برای فریب استفاده میکرد ،شیر وروباه هم حق داشتند از روشهای خود برای ادامه حیات استفاده کنند ، شیر می توانست عاقل تر باشد از عقل ودیده بهره میبرد و شکا ر وشکار چی فریب کاررا رها نمی کرد . “
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه : با جایگزینی این پرسشها ” آیا تا بحال دچار وسوسه وطمع شده اید ؟آیا از کسی فریب خورده اید؟ اگر بخواهیم فریب نخوریم چه کنیم ؟” چه راههایی وجود دارد تا از چشم وگوش ودل بخوبی استفاده کنیم ؟ “
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی ،انسان شناسی،هستی شناسی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله هستی شناسی”انسانها چگونه آفریده شد ه اند مثل روبا ه ،شیر یا خر؛میتوانید انسانی تصور کنید که خصوصیا ت روباه ،شیر ،خر را داشته باشد؛ قضاوت های اخلاقی “کدام صفات اخلاقی شایسته است فریب ،طمع ،فریبکاری یا قناعت ،اندیشه،بصیرت یا…؟ “متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
با توجه به قضاوت های میانجی ” اسناد ،دلایل ، و…” در مرتبه قضاوت نهایی ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
نمونه: با عنایت به اسناد ودلایل داستان، طمع خر و فریب وسوسه روباه باعث صید او شد ، اگر خر بار دوم با مرور وقایع می اندیشیدفریب نمی خورد وشکار نمی شد و…به قضاوت میانجی نائل شده ایم .
نمونه: با تأمل در قضاوت های واسطه ای، میتوان به قضاوت نهایی اخلاقی ،اجتماعی و….دست یافت .مانند ” آیا می توانید با استفاده از چشم وگوش و دل بینا از وسوسه فریب رهایی یابید ؟ آیا تر جیح میدهید فریبکار باشید یا فریب خورده ؟دلیل بیاورید ؟ ” دست یافت .
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نمونه:آیا شیر برای رفع ضعف از راه دیگری استفاده کند ؟ نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه: آیا میتوانید یکی از خوابهایتان را ترسیم کنید ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول:در این داستان ایجاد واکنش در کودکان از راههای گوناگون میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- داستان را بازگو کنید” داستان را از زبان خود بازگو کنید ، از بچه ها بخواهید داستان را به زبان خودشان بازگو کنند. “
3- در مورد سؤال هایی که طرح میشود بحث کنید .
4- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .”طراحی پوستر ازلحظه شکار شیر هنگامی که روباه خر را بهمراه آورد، تا در هنگام نقل داستان استفاده شود .
5- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .” اگر روبا ه بار دوم موفق به فریب نمی شد ،چه حیله جدیدی بکار میبرد ؟”
6- زبان آموزی با داستان ” ازاین داستان کلماتی بیابید ومتضاد آنر را هم بنویسید ؟ “صداقت ودروغ ،فریبکار وفریب خورده ،دانا ونادان ، بافکر وبیفکر ،بینا ونابینا ،شنوا وناشنوا و…….”
گام دوم: سوالات این داستان عبارتند از :
*تأملی در داستان” خر وروباه وشیر “
پرسش کلیدی :مفهوم ومنظور داستان چیست؟
1. علاج ضعف شیر چه بود؟چرا؟(پرسیدن )
2. چرا گوش ودل خر برای بهبود بیماری شیر مؤثر بود ؟
3. خری که روباه سراغ داشت ،چه کار میکرد ؟
4. چرا روبا ه حیوان فریبکاری بود ؟(استدلال )
5. روباه با چه حیله ای دوباره خر را فریب داد ؟
6. آیا ارتباطی بین فریب کاری روباه وقدرت شیر وجود دارد ؟(تعریف کردن)
7. به چه دلیل خر بار دیگر فریب روباه را خورد ؟
8. روباه در پاسخ شیر در مورد “گوش و چشم ودل ” خر چه گفت ؟
9. آیا چشم وگوش ودل خر ارتباطی با فریب خوردن اواز روباه داشت ؟چرا؟
10. بنظر شما روباه شیر را هم فریب داد؟(آزمودن حقیقت )
*تأملی در باره ی”فریب “
پرسش کلیدی : مفهوم “فریب “چیست ؟
1. فریبکاری یعنی چه ؟
2. افراد فریبکار چه ویژگیهایی دارند ؟
3. “چشم وگوش ودل ” افراد چه فایدهای دارد؟
4. فریب خوردن چه ارتباطی با چشم ودل وگوش دارد ؟
5. آیا افرادمختلف از “چشم ودل وگوش “یکسان استفاده میکنند؟ دلیل بیاورید .(استدلال کردن )
6. آیا خودتان را فریب داده اید ؟چگونه ؟
7. بین فریبکاری وساده لوحی چه تفاوتی هست ؟(تعریف کردن )
8. آیا تا بحال کسی را فریب داده اید ؟چرا اینکار را کرده اید ؟
9. آیا از کسی فریب خوره اید ؟ پس از فریب چه تصمیمی گرفته اید؟
10. چه کسی میتواند مطالب گفته شده را خلاصه نماید .(خلاصه کردن )
گام سوم: گفتگو ، حلقه کند وکاو تمرین محوری فلسفه است و در آن دانش آموزان با اعمال شناختی : فرضیه سازی ، تبیین اصطلاحات ، خواستن دلیل معتبر ، ارائه دلیل معتبر ، سوال کردن از مسلمات و پیش فرضها ی یکدیگر ، استنتاج و پیگیری کند وکاو در گیر تا به نتیجه برسند .در این فعالیت اجتماعی افراد در دیدگاههای هم شرکت می کنند ،به یکدیگر گوش می دهند ، تفکر هم را به چالش بکشند ، دیدگاههای مورد غفلت را جستجو کنند ،عقاید خود را بر عقاید دیگران بنا کند ،ایده هایشان را بازساز ی کنند،کند وکاو تا رسیدن به نتیجه ادامه می یابد آنها در باره اندیشه خودشان فکر میکنند (فراشناخت). این گفتگو های جذاب که کودکان درآن سهیم وبه مهارتهای شناختی اجتماعی دست می یابند.
نمونه :اگر خر فریب نمی خورد چه میشد ” فرضیات مطرح میشود:” روباه به فکر حیله جدید می افتاد ، شیر از راه دیگر ضعف خود را جبران می کرد ،دروباه دوبار ه با خوردن یک چشم ودل دیگر حیله گر تر نمی شد “دراین فعالیت اجتماعی افراد در دیدگاههای هم شرکت می کنند ،به یکدیگر گوش می دهند ، تفکر هم را به چالش می کشند ، دیدگاههای مورد غفلت را جستجو کنند ،عقاید خود را بر عقاید دیگران بنا کرده ،ایده هایشان را بازساز ی می کنند،کند وکاو تا رسیدن به نتیجه ادامه می یابد آنها در باره اندیشه خودشان فکر می کنند (فراشناخت). این گفتگو های جذاب که کودکان درآن سهیم وبه مهارتهای شناختی اجتماعی دست می یابند. در این کنکاش ذهنی بخشی از اهداف حلقه میسر شده با مشارکت در جستجو وفرضیه ساز ی واستدلال ،نظم فکری حاصل و منایای اخلاقی از جمله حس اعتماد به نفس و احترام متقابل محقق شده است.
گام چهارم: ارزیابی، هدف جلسات فلسفی نه یافتن پاسخنهایی برای سؤالات ، نه رسیدن به توافق کامل درمیان حلقه بلکه هدف چیره شدن بر پرسشهای فلسفی شامل: عقاید ساز گار شده ،فرضیه های جدید ، حتی تبیین سؤال و رشد در شیوه های شناختی واجتماعی کند وکاو می باشد . شرکت کنندگان با این اهداف خود را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند: آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگر هستیم ؟آیا در سطح بی اهمیت مانده ایم ؟آیامشغول گوش دادن به یکدیگر هستیم ؟آیا می توانیم به ایده هایمان پایبند باشیم ؟آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم ؟الآن در مورد پرسش هایمان چه میفهمیم که قبلاً نمی فهمیدیم ؟ و…….
آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
آیا من می توانم با صداقت باشم؟چرا؟
آیا مواقعی لازم است از فریب استفاده کنم ؟ چرا؟
اگر هوش خوبی دارید ،ترجیح میدهید دیگران را فریب دهید ؟چرا ؟
اکنون چه میدانم ،که قبلا نمی دانستم؟
به نظر می رسد برطبق راهنمای تسهیل فلسفه در هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فلسفه برای کودکان، زیبایی شناختی، تفکر انتقادی، آموزش فلسفه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان، گروه همسالان