پایان نامه رایگان با موضوع هزینه خانوار، ضریب جینی، خانوار شهری، خانوار روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

آرمه
سایر
1379
110161
75659
947
5525
27181
849
1380
110824
53979
926
6601
30234
16548
2536
1381
131112
55200
1014
5113
39762
29827
196
1382
137529
48698
885
6042
45261
36299
344
1383
114866
38429
546
5503
36439
33248
701
1384
136200
37262
740
4263
55913
37874
148
1385
185146
47358
738
4103
73134
59098
715
1386
218966
50522
860
4856
78397
83689
642
1387
179932
41889
422
2679
62351
72440
151
1388
164389
40647
275
2785
54899
65537
246
1389
197105
48838
309
3221
60154
84550
33
1390
163618
37962
114
2141
46421
76974
6
ماخذ: (سالنامه آماری, 1390; 1380; 1385)
4-1-1- مسکن و اقتصاد خانوار
4-1-1-1- توزیع درآمد
در این بخش با توجه به اینکه ضریب جینی به‌صورت یک عدد ارائه می‌شود و این عدد به‌تنهایی چگونگی توزیع درآمد بین گروه‌های جامعه را نشان نمی‌دهد، به‌همین‌‌دلیل در این مطالعه توزیع و سهم دهک‌ها در سال‌های مورد نظر نیز بررسی شده است. هر چند که در دهه 80 نوساناتی در ضریب جینی کل کشور مشاهده میشود ولی همواره روبه‌‌سوی کاهش نابرابری داشته است. این کاهش در سال 91 نسبت به سال 80 کاملا مشهود است و در سال 90 برای اولین بار به ضریب جینی زیر0.4 دست یافته‌ایم و این کاهش در سال 91 بیشتر خود را نشان می‌دهد. شاهد آن را در سال 90 در افزایش سهم 5 دهک اول و در مقابل کاهش سهم دو دهک آخر در هزینه‌های ناخالص سرانه می‌توان مشاهده نمود.
سهم ده درصد ثروت‌مندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت از 16.43 درصد در سال 80 به 10.79 درصد در سال 91 رسیده است که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است. همچنین سهم بیست و چهل درصد ثروت‌مندترین جمعیت به سهم بیست و چهل درصد فقیرترین جمعیت به ترتیب از 9.61 و 4.90 درصد در سال 80 به 6.65 و 3.75 درصد در سال 91 کاهش یافته است

جدول 14: ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 91-1380: کل کشور(دهک وزنی)
شرح
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
ضریب جینی
0.4304
0.4287
0.4241
0.4240
0.4248
0.4356
.4337
0.4122
0.4111
0.4099
0.3700
0.3659
سهم دهک اول
0.0207
0.0201
0.0203
0.0206
0.0202
0.0195
0.0192
0.0200
0.0196
0.0128
0.0263
0.0268
سهم دهک دوم
0.0316
0.0324
0.0333
0.0329
0.0326
0.0308
0.0315
0.0335
0.0336
0.0347
0.0400
0.0402
سهم دهک سوم
0.0408
0.0421
0.0433
0.0426
0.0428
0.0401
0.0412
0.0439
0.0440
0.0445
0.0498
0.0502
سهم دهک چهارم
0.0527
0.0511
0.0534
0.0529
0.0531
0.0505
0.0514
0.0546
0.0544
0.0545
0.0600
0.0606
سهم دهک پنجم
0.0648
0.0624
0.0642
0.0644
0.0643
0.0620
0.0631
0.0663
0.0666
0.0658
0.0708
0.0718
سهم دهک ششم
0.0757
0.0774
0.0773
0.0778
0.0774
0.0811
0.0766
0.0803
0.0808
0.0791
0.0833
0.0840
سهم دهک هفتم
0.0945
0.0943
0.0942
0.0946
0.0942
0.0933
0.0944
0.0979
0.0987
0.0965
0.0992
0.0998
سهم دهک هشتم
0.1174
0.1230
.0.1180
0.1190
0.1190
0.0.1180
0.1203
0.1224
0.01239
0.1210
0.1210
0.1210
سهم دهک نهم
0.1624
0.1653
0.1594
0.1605
0.1632
0.1655
0.1641
0.1645
0.1657
0.1618
0.1578
0.1562
سهم دهک دهم
0.3394
0.3320
0.3368
0.3346
0.3331
0.3385
0.3383
0.3165
0.3128
0.3204
0.2918
0.2894
سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت
0.0522
0.0525
0.0535
0.0536
0.0529
0.0502
0.0507
0.0535
0.0531
0.0565
0.0663
0.0670
سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت
16.43
16.55
16.63
16.21
16.46
17.40
17.59
15.79
15.97
14.71
11.09
1079
سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت
9.61
9.48
9.27
9.24
9.39
10.04
9.90
8.99
9.00
8.54
6.78
6.65
سهم چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت
4.90
4.91
4.72
4.75
4.77
5.09
5.00
4.61
4.63
4.50
3.80
3.75
ماخذ: مرکز آمار ایران

4-1-1-2- بررسی هزینه و درآمد خانوار
درآمد و هزینه خانوار عنصر اصلی تعیینکنندة تقاضاي خانوار براي مسکن و ساختمان است که قویاً تحت تأثیر تورم و رکود اقتصادي قرار می‌گیرد. در واقع، افزایش تورم و وقوع رکود سبب کاهش ارزش واقعی درآمد خانوار شده و باعث می‌شود تا قدرت خرید خانوار بر روي کالاهاي مختلف کاهش یابد، در این حالت کالاهاي بادوامی مثل مسکن بیشترین تأثیر را از کاهش درآمد و افزایش هزینههاي خانوار میپذیرند. رشد درآمد خانوار در طول سالیان گذشته تحت تاثیر عوامل مختلفی هم‌چون رشد اقتصادي، رشد اشتغال و نرخ تورم قرار داشته است.
براي بررسی درآمد خانوار لازم است که از ارقام هزینه بهعنوان شاخصی از تغییرات درآمد استفاده شود. بر اساس آمار موجود متوسط هزینهی خانوار شهري در طول سالیان گذشته با نرخ 16 درصد رشد یافته است. مقایسه این رقم با نرخ تورم بیانگر کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان اقتصادي است. نرخ تورم در طول این سال‌ها به‌طور متوسط 17,5 درصد بوده است. به این ترتیب به‌طور متوسط در طول سالیان گذشته در هر سال 1,5 درصد از قدرت خرید خانوار کاسته شده است (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, 1392).
جدول 15: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال)

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
خانوار شهری
24175
28020
34971
40989
51479
59242
67286
81289
94214
99191
113678
132716
خانوار روستایی
15673
17233
21395
25676
33544
37503
41570
48846
53995
59264
48477
83973
نرخ تورم
12.6
11.4
15.8
15.6
15.2
10.4
11.9
18.4
25.4
10.8
12.4
21.5
ماخذ: (سالنامه آماری, 1390; 1380; 1385; مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, 1392)
جدول 16: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی (ریال)

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390

مبلغ
درصد خطای نسبی میانگین
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
مبلغ
ضریب تغییرات
خانوار شهری
22387725
3.45
25831527
0.0132
33104868
0.0225
39202427
0.0143
47267784
0.0171
53678282
0.0132
65509108
0.015
77994257
0.0142
88219386
0.0148
93602834
0.0143
106155974
0.0146
130301445

خانوار روستایی
14047411
2.55
15200149
0.0123
19002610
0.0116
24040421
0.0132
27883656
0.0131
34474686
0.0132
39128830
0.01
47106949
0.0113
48423874
0.0121
52437600
0.0101
59336875
0.009
79726948

ماخذ: ماخذ: (سالنامه آماری, 1390; 1380; 1385)
4-1-1-3- هزینه مسکن خانوار
جهت بررسی توان مالی لازم است در ابتدا گروهبندي خانوارها مورد بررسی قرار گیرد. بدین متظور گروهبندي و همچنین جایگاه مسکن در سبد بودجه خانوار در جدول ذیل آمده است.

جدول 17: متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار(ریال)
شرح
کل هزینه خانوار
هزینه مسکن خانوار
سهم هزینه مسکن
کل هزینه خانوار
هزینه مسکن خانوار
سهم هزینه مسکن
کل هزینه خانوار
هزینه مسکن خانوار
سهم هزینه مسکن

کل کشور
شهری
روستایی
1379
39848574
10103060
25.4
24175313
7605354
31.5
15673261
2497706
15.9
1380
45253242
11901772
26.3
28020350
8929214
31.9
17232892
2972558
17.2
1381
56365616
14723910
26.1
34970661
11261036
32.2
21394955
3462874
16.2
1382
66665317
17198173
25.8
40989283
12984604
31.7
2567634
4213569
16.4
1383
85022692
20162886
23.7
51478921
14989058
29.1
33543771
5173828
15.4
1384
96745378
22179869
22.9
59243426
16509348
27.9
37502952
5670521
15.1
1385
108855946
26131443
24.0
67286021
19841300
29.5
41569925
6290143
15.1
1386
13135184
3282757
25.2
81289139
25216662
31.0
48846045
7610915
15.6
1387
148209034
40275217
27.2
94214107
31321514
33.2
53994927
8953703
16.6
1388
158454908
40596704
25.6
99191330
30971762
31.2
59263578
9624943
16.2
1389
182154733
48132415
26.4
113677504
37020208
32.6
68477229
11112207
16.2
1390
216689188
59713290
27.6
132716096
44383446
33.4
83973092
15329844
18.3
ماخذ: (وزارت راه وشهرسازی, 2011)
جدول 18: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار شهری در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال)
سال
متوسط کل
دهک اول
دهک دوم
دهک سوم
دهک چهارم
دهک پنجم
دهک ششم
دهک هفتم
دهک هشتم
دهک نهم
دهک دهم
1379
7605354
2251904
3587967
4366301
5135749
5888132
6530008
7692353
9163112
11088564
17212395
1380
8929214
2605188
4137793
5124425
6082356
7046336
7857022
8887273
10644260
12846409
21483840
1381
11261036
3257171
4951453
6000608
7082161
8148596
9538334
10751166
12476745
16755256
28567994
1382
12984604
4145354
6373934
7616204
8651724
10042006
11910456
13714211
15661121
19510489
29767469
1383
14989333
4864251
7123173
8745123
10308560
11700990
13534566
15381117
18184628
22206438
33876218
1384
16509909
5378558
8033535
9919537
11593325
13631853
15395790
17085114
20090713
24678410
33086634
1385
19841550
5869737
9062065
11041942
12928292
15251570
17283485
19783925
23873895
28956566
44064257
1386
25216865
7102593
11090281
13952251
16402227
18708470
22076325
25108886
2998922
34985290
57675997
1387
31321667
10324498
15264418
19087717
21828200
25442505
29721116
33319676
40156719
47908885
70188839
1388
٣٠٩٧٢٠١٢
١٠٧٦٩٩٠٨
١٦١٠٩٨٧٥
١٩١٢٥٣٣٢
٢٣٧٠١٨٧٤
٢٨٠٧٩٠٠٥
٢٩٠٤٦٤٩٥
٣٤٨٨٩٠٣٥
٣٩٧٧٤٦٧٧
٤٥٨٥٨٧٤٧
62412866
1389
37020348
12084511
18766714
22503958
26877155
29232534
34581599
39467322
42987913
54773544
88959530
1390
44383587
15383230
22759600
26646325
31491510
35337463
40651494
46151034
54121292
64589778
106728333
ماخذ: (سالنامه آماری, 1390; 1380; 1385)

جدول 19: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار روستایی در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال)
سال
متوسط کل
دهک اول
دهک دوم
دهک سوم
دهک چهارم
دهک پنجم
دهک ششم
دهک هفتم
دهک هشتم
دهک نهم
دهک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نقاط شهری، رشد جمعیت، تغییرات جمعیت، مناطق شهری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، مناطق روستایی، مناطق شهری، افزایش قیمت مسکن