پایان نامه رایگان با موضوع نیروی کار، کشش قیمتی، تابع تقاضا، قیمت سایه ای

دانلود پایان نامه ارشد

سال زراعی 82-81از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است .نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که کود شیمیایی مکمل بذر وماشین آلات مکمل نیروی کار محسوب می شود .مقادیر کشش جانشینی موری شیما نشان می دهد که کشش نسبت به عوامل نیروی کار ،کود شیمیایی وبذر مصرفی ،خدمات ماشینی بزرگتر از 1بوده وجانشینی قوی بین آنها برقرار است .فرضیه هموتیتیک بودن ،وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،وجود فرم کاب داگلاس وکشش جانشینی واحد از راه آزمون نسبت حداکثر راست نمایی رد شده است
9-غلامرضا رضایی(1386)19در پژوهشی تحت عنوان “تخمین تقاضای آب کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود (مطالعه موردی :محصولات عمده زراعی )”با استفاده از داده های مقطعی سال 85-84وروش باقیمانده به برآورد قیمت واقعی آب برای محصولات انتخابی پرداخته وبرای برآورد تابع تقاضا از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده است .به عبارتی دراین تحقیق برای شناسایی ساختار تولید گندم آبی و جو آبی از روش هزینه و به خصوص تابع هزینه ترانسلوگ لگاریتمی استفاده شده است زیرا فرض شد که تابع هزینه ترانسلوگ با انعطاف پذیری فراوان خود به خوبی می تواند بیانگر تکنولوژی زیر ساختی این دو محصول باشد و این کار براساس نظریه دو گا نگی صورت گرفت. لذا توابع تقاضای مشتق نهاده های تولید که در واقع سهم هزینه نهاده ها می باشد به شرح زیر استخراج شده است
Si=αi+bil ln⁡〖pl+biz ln⁡〖pz+bim ln⁡〖pm+biw ln⁡〖pw+bis ln⁡〖ps+bio ln⁡〖po+biQ LN Q i=L,Z,M,W,S,O〗 〗 〗 〗 〗 〗
نهاده های موثر در تولید نهاده های گندم وجو عبارتند از نیروی کار(L)، سطح زیر کشت یا زمین (Z) ، ماشین آلات کشاورزی (M)، آب (W) ، بذر (S) ، و سایر نهاده ها (O) . این دستگاه معادلات (سهم هزینه نهاده ها) با توسل جستن از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری و با استفاده از نرم افزار Eviewsبرآورد گردید وپس از انجام سه آزمون هموتتیکی ، بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و شکل کاب- داگلاس ، به محاسبه کشش های جانشینی و قیمتی نهاده ها برای هر یک از محصولات گندم وجو پرداخته شده است .
نتایج این تحقیق نشان دادند که قیمت های واقعی آب در این حوضه ،سیب زمینی در رتبه اول وگندم ،چغندر قند ،جو ،آفتابگردان ،پنبه در رتبه های بعدی قرار دارند .کشش های جانشینی وقیمتی برای محصولات گندم وجو حاکی از جانشینی ضعیف آب با سایر نهاده ها بوده وبی کشش بودن کشش قیمتی تقاضای آب می باشد .نتایج حاصل از آزمونها برای شناسایی تکنولوژی زیر ساختی ،بیانگر غیر هموتیتیک بودن ،بازده غیر ثابت نسبت به مقیاس وترانسلوگ بودن تکنولوژی تولید می باشد .
2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت
بر خلاف تقاضای آب در بخش کشاورزی و خانگی که ادبیات قابل قبولی در مورد آنها وجود دارد وبطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند ،تقاضای آب بخش صنعت کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است ولذا ادبیات چندانی در مورد مطالعات تقاضای آب صنعتی وجود ندارد که می توان پایین بودن سهم آب مصرفی در این بخش را یکی از دلایل اصلی مطالعه نشدن تقاضای آب در این بخش دانست .20
در زمینه بررسی ساختار تقاضا برای آب در صنعت مطالعات بسیار وسیعی در سایر کشورها صورت پذیرفته است که می توان به :
1- جهت برآورد تقاضا برای آب می توان به مطالعات ترنوسکی (1969)21ودروی (1974)22اشاره نمود .
2-گریبنستاین وفیلد (1979)23 مطالعه ای در رابطه با تقاضای آب کارخانجات صنعتی در آمریکا برای مقطع زمانی سال 1973انجام دادند . آنها برای برآورد تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده کردند . از سویی در این طرح پژوهشی آب به عنوان یک نهاده (ورودی ) لحاظ شده است نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آن است که کشش قیمتی تقاضا بین 0.33- و 0.80- متغیر می باشد . همچنین بین نهاده های آب و نیروی کار رابطه جانشینی و بین نهاده های سرمایه و آب رابطه مکملی وجود دارد.
3-بابین و همکاران (1982)24 با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به تخمین تقاضای آب کارخانجات صنعتی مختلف(با توجه به نوع صنعت ) در آمریکا پرداختند .آنها برروی احتمال جانشینی بین نهاده آب با سایر نهاده های تولید متمرکز شدند .
نهاده های تولیدی مورد استفاده عبارتند از :آب ، سرمایه ، نیروی کار فعال و نیروی کار غیر فعال . آنها نشان دادند که سهم هزینه نهاده آب در 3 تا از 7 بخش مورد نظر بزرگتر از 1 درصد بوده و کشش قیمتی نیز متغیر است از 0.14 برای صنایع غذایی تا 0.66- برای صنعت کاغذ و چوب . آنها همچنین نشان دادند که سرمایه ونیروی کار در تمام بخش ها جانشین هستند در حالیکه امکان جانشینی بین نهاده آب و دیگر نهاده های تولید از بخشی به بخش دیگر متغیر است .
4-بل وزیگلر(1984)25در مطالعه خود با استفاده از هزینه متوسط آب بها به جای هزینه نهایی برایتخمین تابع تقاضا استفاده کردند.آنها یک نمونه 26تایی را در ایالت ارکانسانس آمریکا به کار گرفته اند .این نویسندگان تابع هزینه را با تعیین فرم کاب داگلاس برآورد کردند .آنها نشان دادند که بهترین حالت ورابطه بین تولید محصول آن است که هزینه متوسط را مورد استفاده وبررسی قرار می دهد .
5-ویلیام وسوح (1986)26به بررسی تقاضای آب صنعتی برطبق نقطه نظری متفاوت پرداختند .آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (روشOLS)به بررسی کشش قیمتی تقاضا برای یک نمونه 120 تایی در آمریکا برای سال 1973پرداختند .در این تحقیق تقاضای آب صنعتی به قیمت آب ، ارزش تولید در هر شهرو مقدارروابط صنعتی بستگی دارد که بر اساس نتایج حاصله کشش قیمتی از0.44-تا 0.97-متغیر می باشد .
6-رنزتی (1988)27 در مطالعه خود از یک نمونه 372 تایی از کارخانجات انگلیس ، کلمبیا و کانادا با استفاده از تابع کاب – داگلاس به مطالعه کشش پذیری، مصرف آب صنعتی نسبت به قیمت نهاده ها ونسبت به سطح تولید پرداخت . .نهاده های مورد استفاده در تولید عبارتند از آب ورودی ،آب جذب شده ، آب تصفیه شده و آب باز یافتی (چرخش مجدد) . از سویی دیگر 4 زیر مجموعه ساخته شده(صنعت ) مد نظر بوده که عبارتند از : پتروشیمی ، صنایع سنگین ، صنعت جنگل و صنایع نور . نتایج حاصله نشانگر آن است که کشش های قیمتی از 0.54-در صنایع نوری تا 0.12- در صنایع پتروشیمی متغیر می باشد .از سویی سهم هزینه نهاده آب در صنعت پتروشیمی کمتر از صنایع نوری است . همچنین نهاده آب جذب شده و آب بازیافتی (چرخش مجدد) رابطه جانشینی و بین آب ورودی و آب تصفیه شده رابطه مکملی وجود دارد .
7- رنزتی (1992) همان الگوی فوق را برای یک نمونه 2000 تایی از کارخانجات صنعتی در کانادا به کار برد .در این مطالعه برداشتها نمایانگر 95 درصد کل آب استفاده شده توسط کارخانجات صنعتی می باشد .و جهت تخمین تابع هزینه یک کارخانه از فرم ترانسلوگ استفاده شده است . در این تحقیق صنایع به 7 بخش تقسیم شده اند که شامل : آشامیدنی ، پلاستیک ، منسوجات ، کاغذ ، فلزات ، مواد معدنی و نفت خام .از سویی مطابق با نتایج حاصله کشش های قیمتی برای4 تا 7 صنعت مورد نظر حائز اهمیت و قابل ملاحظه بوده که میزان کششها عبارتند از : پلاستیک 0.15- ، منسوجات : 0.23- ، کاغذ : 0.59- و مواد معدنی 0.32- . وی همچنین نشان داد که آب جذبی و آب بازیافتی دو نهاده جانشین می باشند
8-رینود (2003)28به بررسی ساختار تقاضای آب صنعتی فرانسه با استفاده از فرم ترانسلوگ پرداخت .وی با استفاده از یک نمونه 51عددی از کارخانجات صنعتی در منطقه (Gironde)فرانسه طی سالهای 1994تا1996 و با استفاده از تئوری دوگانگی تولید و روش حداقل سازی هزینه و با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) به بررسی تقاضای آب صنعتی وسهم هزینه نهاده های تولید پرداخت . از آنجائیکه شکل تابع هزینه از پیش مشخص نیست و از سویی فرم ترانسلوگ نیز انعطاف پذیر می باشد لذا برای برآورد مدل از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است . نهاده های مورد استفاده در این طرح عبارتند از : نیروی کار و سه نهاده آب (کل آب شبکه ، آب مصرفی و آب تصفیه شده) . همچنین موارد مصرف آب در صنعت برای خنک سازی ، تولید بخار ، شستشو و بهداشت عمومی و…می باشد .نتایج نشان دادکه کارخانجات صنعتی نسبت به قیمت آب ورودی (نهاده ها )حساس هستند وبه طور کلی کشش قیمتی آب شبکه پایین بوده (0.29-)اما نسبت به موارد خانگی بیشتر می باشد واز طرفی کشش قیمت با توجه به نوع صنعت مورد استفاده متفاوت
می باشد به گونه ایی که کشش قیمت آب شبکه از 0.095-در صنعت الکل به 0.734-در سایر صنایع طبقه بندی شده (صنایع طبقه بندی شده شامل : شیمیایی، غذایی ، تبلیغاتی ، خدمات و….) .همچنین طی بررسی های بعمل آمده مشخص شده است که آب ونیروی کار دو نهاده جایگزین وآب وسرمایه دو نهاده مکمل می باشند .از طرفی آب شبکه و آب آزاد نهاده های جایگزین و آب تصفیه شده و آب آزاد نهاده های مکمل می باشند .
9-سارندرز کومار(2000)29ساختار تقاضای آب صنعتی در هند را برای یک دوره 3 ساله و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ ویک نمونه 93تایی از کارخانجات هند را مورد بررسی قرار دادوعلاوه برآ ن به بررسی میزان حساسیت آب در این بخش وسنجش قیمت سایه ای آب صنعتی پرداخت . نهاده های مورد استفاده در این تحقیق نیروی کار ، سرمایه وآب می باشد ..نتایج حاصله نشان می دهد که میانگین قیمت سایه ای آب 7.21روپیه در هر کیلولیتر بوده و با توجه به متنوع بودن صنایع میانگین قیمت سایه ایی آب برای صنایع مختلف متغیر است .بعبارتی از 1.40 روپیه در هر کیلو لیتر برای صنایع پتروشیمی تا 30.54 روپیه در هر کیلو لیتر برای صنایع کاغذ ومحصولات کاغذی .از سویی آب و نیروی کار دو نهاده مکمل و آب و سرمایه دو نهاده جانشین می باشند . .همچنین کشش قیمتی(میزان حساسیت ) تقاضای مشتق شده آب نسبت به سایر مطالعات انجام شده بالا می باشد (1.11-)
نمونه مطالعات تجربی انجام گرفته در داخل کشور:
مطالعات انجام شده در زمینه ساختار مصرفی آب در صنعت ایران بسیار محدود می باشد جهت بررسی مطالعات داخلی برای نمونه می توان به مطالعه :
1-غلامعلی شرزه ای و محمد علی قطمیری (1375)در مقاله ایتحت عنوان ” تقاضا و ارزش آب در صنعت “با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به بررسی و استخراج تابع تقاضا برای آب در صنعت و محاسبه کشش های قیمتی و جا نشینی برای صنایع بزرگ استان فارس پرداختند .نهاده های تولید عبارتند از 4 نوع آب که شامل آب برداشتی ، آب تصفیه شده ، آب چرخشی و پساب صنعتی که هر یک از این4 جزء در صنعت به عنوان یک عامل تولید در نظر گرفته شده است . نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که این معیارها نتایج یکسانی را از نظر درجه کشش پذیری قیمتی تقاضابرای آب برای کلیه صنایع بدست نمی دهند و بنابراین استفاده از آنها به منظور پیش بینی تاثیر سیاستهای قیمت گذاری در بخش صنعت با تردید روبرو می شو . علاوه براین ، عدم دسترسی به اجزای چهارگانه تقاضا برای آب در صنعت امکان پیش بینی تاثیر این سیاست ها را بر میزان صرفه جویی آب در صنعت غیر ممکن می سازد .
2-غلامعلی شرزه ای (1381) در مقاله ای تحت عنوان “مبانی نظری تابع تقاضا برای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به بررسی تقاضای آب بخش صنعت ، استخراج سهم نهاده ها پرداخت. در این مقاله ضمن ارائه پایه های نظری تقاضا برای آب در صنعت ، سعی شده که با استفاده از آمار جمع آوری شده از 120 کارگاه صنعتی بزرگ کشور ساختار مصرفی آب در صنایع حول محورهای نوع فعالیت ، مالکیت و میزان ارزش محصولات ، نوع مصرف ، میزان دفع پسابهای صنعتی و بهره وری جزئی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله از این تحقیق حاکی از آن است که:
1-در بین فعالیت نه گانه گارگاههای مورد مطالعه (شیمیایی ، کاغذ ، مقوا وچاپ ، چوب و محصولات چوبی ، کانی فلزی ، کانی غیر فلزی ، ماشین آلات و تجهیزات ، ،صنایع غذایی ، نساجی وپوشاک ، متفرقه ) صنایع شیمیایی با مصرفی معادل 17.7درصد از کل آب مصرفی صنایع بیشترین سهم وصنایع کاغذ ،مقوا وچاپ با مصرفی معادل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نیروی کار، تقاضای نهاده، بخش کشاورزی، کشش قیمتی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تولید، تابع تقاضا، مبانی نظری، مصرف کننده