پایان نامه رایگان با موضوع نیروی کار، تقاضای نهاده، بخش کشاورزی، کشش قیمتی

دانلود پایان نامه ارشد

ر نظر گرفتن آب به عنوان یک کالای اقتصادی نیاز به این دارد که ارزش آب محاسبه شود .به علاوه برای تامین مالی پروژه های عرضه آب این کار ضروری می باشد .از نظر تئوریکی اقتصاددانان توانایی این را دارند که روشهایی را برای محاسبه ارزش آب به عنوان یک کالا در کاربردهای مختلف ارائه دهند .برای این منظور منحنی تقاضا می تواند تخمین زده شود ،بطوریکه سود نهایی بدست آمده از مصرف وتمایل به پرداخت را نشان بدهد .منحنی عرضه نیز بیانگر هزینه نهایی عرضه وتمابل به عرضه د رقیمت های داده شده می باشد .
نقطه ای که منحنی های عرضه وتقاضا همدیگر را قطع می کنند از نظر تئوری قیمت ،کارایی اقتصادی ورفاه در حداکثر است .(همان ،86)
2-3)روشهای تعیین قیمت آب
این بخش مرور کلی خواهد بود بر انواع روشهای متداول ورایج بدست آوردن قیمت آب که به این منظور روشهای ارزشگذاری آب را می توان به 3طبقه گروه بندی کرد .( Agudelo,2001)
2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار
پیش شرط لازم برای اینکه بتوان ارزش آب را با توجه به اطلاعات بازار بدست آورد این است که بازاری برای آب وجود داشته باشد وهر کسی بتواند سهم آبخود را آزادانه در بازار بفروشد .در این بازارها مشاهدات بر روی مبادلات ومعاملات دارایی واقعی که شامل حقوق مالکیت یا دسترسی به عرضه آب یا کیفیت آب می باشند خواهد بود ،منابع در واقع اطلاعاتی است که ارزش آب باتوجه به آنها بدست می آید .ایده مبادلات بازار آزاد این است که آب بین کسانی توزیع شود که می توانند استفاده ایی با بهره وری بالا از آب بکنند .بازار آب این اثر را دارد که آب از کاربردهایی با ارزش پائین تر به ارزشهای بالاتر حرکت می کند،تا بدین وسیله سودهای کل بدست آمده از منبع محدود آب افزایش یابد . (همان ،86)
2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه )
در روشهایی که ارزش آب را از تقاضایبدست آمده برای آب استخراج می کنند با آب به عنوان یک کالای
واسطه ایی برخورد می شود .برای مثال به عنوان نهاده در تولید سایر کالاها وخدمات در بخشهای کشاورزی ،صنعت وغیره مورد استفاده قرار می گیرد .
روشهای تعیین ارزش آب بعنوان کالایی واسطه عبارتند از :
1-تابع تقاضای تولید کننده
2-روش باقیمانده
3-روش ارزش افزوده
4-روش هزینه جایگزین(همان،86)
2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی)
در روشهایی که ارزش آب را از تقاضای مستقیم مصرف کننده استخراج می کنند باآب به عنوان یک کالای نهایی برخورد می شود.در مواردی که آب به عنوان یک کالای نهایی محسوب می شود آب مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مورد استفاده قرار می گیرد .در شکل (2-1)انواع روشهای تعیین ارزش آب باتوجه به توضیحات داده شده ترسیم شده است .

نمودار (2-1) انواع روشهای تعیین ارزش آب

منبع :رضایی(86)

2-4)تقاضای نهاده آب
منظور از تقاضای آب ،مقدار آبی است که استفاده کنندگان منابع آب در یک قیمت مشخص حاضر به بهره برداری نمودن از آن می باشند البته بدیهی است که استفاده کننده می باید برای این مقدار آب قدرت مالی پرداخت قیمت آن را نیز دارا باشد .از سویی دیگر متقاضیان استفاده کننده آب در بخشهای مختلف یکسان نبوده وبه همین دلیل بخشهای اقتصادی متقاضی آب به 3بخش کشاورزی ،صنعت وشهری تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی مبانی تقاضای آب در بخش صنعت که موضوع مورد بحث در این تحقیق می باشد خواهیم پرداخت .
مبانی نظری تقاضای آب بخش صنعت :
تقاضای نهاده آب بخش صنعت عبارتست از رابطه یک به یک میان قیمت آب وحداکثر میزان آبی که در قیمت های گوناگون صنعت گران مایل وقادر به خریداری آن هستند به شرط آنکه ارزش نهاده های جانشین ومکمل آب وارزش یا میزان محصولی که با آب تولید می شود ثابت باشند .از طرفی آب برداشتی دربخش صنعت به طور عمده به منظور خنک کردن سیستم های تولیدی ،ایجاد بخار وتبدیل بخار به آب مورد استفاده قرار می گیرد .
به طور کلی عوامل موثر بر تقاضای آب در بخش صنعت عبارتند از :
الف )قیمت خود آب(pt) ب)مقدار تولیدات (wt) ج)تعدادکارگران (It) د)تغییرات تکنولوژی (T)ه)قیمت سایر نهاده های مورد استفاده در صنعت (pj)
*قابل توجه است که به علت تاثیر اندک تغییرات تکنولوژی برمدل در اینجا این تغییرات ثابت در نظر گرفته شده است .
لذا فرم تبعی تابع تقاضای بخش صنعت به صورت زیر خواهد بود :
Yw,t=γ0+γ1pt+γ2It+ei,t
همچنین قابل ذکر می باشد که تقاضابرای آب در بخشهای کشاورزی وصنعتی درواقع تقاضا برای یک عامل تولیدی یا کالای واسطه ایی است وتقاضا برای آب خانگی (شهری )در واقع تقاضا برای یک کالای نهایی مصرفی است .
تقاضای آب به تفکیک بخش های مختلف در نمودار (2-2) تشریح گردیده است

نمودار (2-2)تقاضای آب به تفکیک بخش های مختلف

منبع :اسپولبر-نیکلاس ، ترجمه محمدی ،تیمور(78)15

2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب
اهم مطالعات صورت گرفته درخصوص تقاضای آب (با استفاده از روش حداقل سازی وتابع هزینه ترانسلوگ ) مربوط به بخش کشاورزی بوده ومطالعات اندکی در رابطه با تقاضای آب بخش صنعت صورت گرفته لذا در ابتدا مروری اجمالی خواهیم داشت به مطالعات صورت گرفته در رابطه با تقاضای آب بخش کشاورزی وسپس به بیان مطالعات صورت گرفته درمورد تقاضای آب بخش صنعت خواهیم پرداخت
2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی :
آب که یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی است ،گنجینه مشترک میان انسانهاست که در بخشهای مختلف بهآن نیاز است ودر واقع به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی جایگاه مهمی در توسعه بخش کشاورزی وهمچنین توسعه اقتصادی سایر بخشها دارد .
نمونه مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور در حیطه تقاضای آب این بخش عبارتند از:
1- “بیسوانگر (1974)”16 در مطالعه خود نخست، مبانی نظری تابع هزینه ترانسلوگ وچگونگی استخراج کششهای جانشینی جزئی آلن را به صورت مشتقات متقاطع تابع هزینه مورد بحث قرار داد. سپس نتایج بدست آمده را در چارچوب تابع ترانسلوگ به کارگرفت و روشهای دوری جستن از خطای اریب برآوردگرها را موردبحث و بررسی قرارداد . این مدل چهار نهاده زمین ، نیروی کار ، ماشین آلات و کود شیمیایی را در برمی گیرد .در نهایت مدل ترانسلوگ برای برآورد کششهای تقاضای مشتق شده ونیز کششهای جانشینی آن برای بخش کشاورزی ایالات متحده امریکا با بهره گیری از داده های مقطع عرضی در سالهای 1964-1959-1954-1949 به کار رفت .وی چنین نتیجه گیری می کند که تقاضا برای زمین وکود شیمیایی بدون کشش وبرای دیگر نهاده ها با کشش است .
2- “ری (1982) “17درمطالعه خود وضعیت تولید محصولات کشاورزی را در ایالات متحده آمریکا با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی بررسی کرده است .مدل وی در بردارنده دو ستانده دام وگیاهان زراعی و نیز نهاده های سرمایه ، نیروی کار ، کودهای شیمیایی ، غذای دام وبذر است .در این پژوهش نتایج استاندارد فرضیه دوگانگی نئوکلاسیک برای محاسبه کششهای جانشینی میان نهاده ها ،کشش قیمتی تقاضای نهاده ها ونرخ تغییر فناوری هیکس در طی سالهای 77-1939به کار رفته است . نتایج بدست آمده از برآورد توام پارامترها ی تابع هزینه ومعادلات سهم نهاده به روش حداقل مربعات تعمیم یافته ، روند نزولی درجه قابلیت جانشینی بین دونهاده سرمایه ونیروی کار نشان می دهد .کشش قیمتی تقاضا برای تمام نهاده ها طی دوره پیش گفته ، افزایش یافته است . در نهایت برای هر سال ، نرخ تغییر فناوری برابر 1.8درصد محاسبه شده است .
3-“گلاس ومک کیلوپ (1989) “18در مطالعه خود با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی، ساختار کشاورزی ایرلند شمالی را بررسی نمودند .این مدل در برگیرنده دو محصول دام و فرآورده های آن وگیاهان زراعی و چهار نهاده سرمایه ، نیروی کار، کودهای شیمیایی و شاخص مربوط به مجموع غذای دام ، بذر و دامهای وارد شده به منطقه است . آنها با استفاده از مدل پیشگفته ، در دوره 1985-1955برآوردی از کشش های جانشینی میان نهاده ها ، کشش های خودی و متقاطع تقاضای نهاده ، پارامتر صرفه های برگرفته از مقیاس و نرخ تغییر فناوری هیکس را برای هر سال بدست آورده اند . در این مطالعه آنها نتیجه گرفتند که ساختار کشاورزی ایرلند شمالی هموتیتیک نیست ونهاده سرمایه کشش پذیر ونیروی کار
کشش ناپذیر ونهاده در برگیرنده مجموع غذای دام ،بذر وواردات دام نیز کشش ناپذیر است .
4_ “هژبر کیانی ونعمتی (1376) “در تحقیقی تحت عنوان “برآورد همزمان تابع هزینه وتوابع تقاضای نهاده های گندم آبی “با استفاده از داده های آماری مقطعی مربوط به سال زراعی 73- 1372و بابه کاربردن تابع هزینه ترانسلوگ ،توابع تقاضای نهاده های گندم آبی کشور را به دست آوردند ونتیجه گیری کردند که همه نهاده های بکار رفته در تولید گندم آبی تقاضای بی کشش بوده وبه غیر از نهاده های کودبا نیروی کار وآب ونیروی کار با زمین ،بقیه نهاده ها با یکدیگر قابلیت جانشینی ضعیفی دارند
5-“ذوالنور (1376)”در تحقیقی تحت عنوان “ساختار هزینه تولید وعرضه گندم در ایران “با استفاده از روابط دوگانگی بین توابع تولید وهزینه وبا استفاده از روابط خطی وغیر خطی برای تابع هزینه ،از روشهای سیستمی در مقابل روشهای برآورد تک معادله ای استفاده کرده وامکان جایگزینی بین عوامل تولید به جای یکدیگر را بررسی کرده است .وی در بررسی هایش عمدتا از 4عامل تولیدی سطح زیر کشت ،نیروی کار ،میزان استفاده از خدمات ماشینی ومیزان بذر استفاده کرده است .
برای بدست آوردن ضرایب کشش های جانشینی آلن وکشش های قیمتی تقاضا ،از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده کرده است .وی همگن بودن خطی تابع هزینه ترانسلوگ وهمچنین ثابت بودن بازده نسبت به مقیاس را از طریق بکاربردن آزمون نسبت
راستنمایی ،رد کرده است .
6-“جوادترکمانی وکلائی (1380) “در مطالعه ایی تحت عنوان “استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی در تخمین همزمان توابع هزینه وتقاضای نهاده ها در کشاورزی (مطالعه موردی :استان فارس)” با استفاده ازاطلاعات بعمل آمده از 100بهره بردار گندم وجو در سال زراعی 78-1377(از طریق پرسشنامه )و تابع هزینه ترانسلوگ ،به تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید گندم وجو پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داده که کود شیمیایی مکمل بذر مصرفی بشمار می رود ونیروی کار ،ماشین آلات وکود شیمیایی نیز روابط جانشینی دارند .همچنین کلیه کشش های قیمتی تقاضا برای نهاده ها کمتر از یک است که این خود گویای بی کشش بودن تقاضا برای آنها ست .(کشش قیمتی برآورد شده . 2.05-می باشد )
7-“عابدی ویزدانی (1386) ” در تحقیقی تحت عنوان “تحلیل ساختارهزینه ذرت دانه ایی با استفاده ازتابع ترانسلوگ در ایران “آنها برای تجزیه وتحلیل رابطه تولیدی محصول ذرت دانه ای در سطح 3استان خوزستان ،فارس وکرمانشاهاز تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی استفاده نموده اند.تابع هزینه ترانسلوگ مانند تابع تولید آن به شکل لگاریتمی خطی است وانعطاف پذیری لازم را در ارائه نتایج دارد.از دیگر نتایج مهم در این پژوهش برآورد کشش های جانشینی میان نهاده ها ، که امکان جایگزینی عوامل تولید را نشان داده وبیانگر رابطه جانشینی ما بین نهاده های بذر با نیروی کار وآب ورابطه مکملی با کود می باشد .
8-“مقصود جهانی وعلیرضا اصغری(1384) “در تحقیقی تحت عنوان “تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی (مطالعه موردی :منطقه ارسباران )” آنها در این پژوهش برای برآورد شاخص هایی همانند کشش تولید ،ضریب تابع وبازده نسبت به مقیاس ،به جای استفاده از روش متداول تولید ،تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است .برای برآورد توابع تقاضای نهاده ها ،روشهای سیستمی ورگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (ISUR)در مقابل روشهای برآورد تک معادله ای به کار رفته است .از سویی دیگر داده های بکار رفته در این تحقیق ،مربوط به 100بهره بردار گندم دیم در منطقه ارسباران است که در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تابع تقاضا، تابع تولید، تابع تقاضای آب، شهرک های صنعتی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع نیروی کار، کشش قیمتی، تابع تقاضا، قیمت سایه ای