پایان نامه رایگان با موضوع منطق الطیر، تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان

دانلود پایان نامه ارشد

و چه بسا رنج و سختي کشيده باشيد ورود شما در او هيچ تاثيري ندارد.
گر شما باشيد وگرنه در جهان/ اوست مطلق پادشاه جاودان
يعني سيمرغ همان مطلقي است که اگرچه شما به لطف او نيازمنديد؛ ولي او از همه چيز و کس مستغني است.اما مرغان نااميد نگشتند، زيرا سيمرغ را با عظمت تر از آن مي دانستند که آنان را از درگاه خويش براند تا اين که پرده برمي افتد. سيمرغ گويي خود را در آيينه اي در مقابل سيمرغ احساس کردند در آن لحظه پرجلال و شکوه مرغان سر از پا نمي شناختند و ديگر هيچ خواهش و نيازي متوجه آنها نبود گويي به وارستگي رسيده بودند و بي تعلق و رها بودند. در همان وادي نهايي (فنا) در وجود سيمرغ حل شده بودند. فناي در هستي واقعي که بازتابي از وجود سيمرغ بودند با وجود اين تک تک مرغان آن عظمت و جذبه را يک باره احساس مي کردند به کل رسيده و در آن گم شدند. گم از وجود مادي و صوري رسيدن به کمال روحاني و ابدي که بالاتر از آن چيزي نيست.
چون سوي سيمرغ کردندي نگاه/ بود اين سيمرغ اين کين جايگاه
ور به سوي خويش کردندي نظر/ بود اين سيمرغ ايشان آن دگر
ور نظر در هر دو کردندي به هم/هر دو يک سيمرغ بودي بيش و کم
محو او گشتند آخر بر دوام / سايه در خورشيد گم شد والسلام.
مضمون :سیمرغ
صلاحیت ها :تخیل ،کاوشگری ،قیاس،ابداع وخلق ،تحليل ،قضاوت براساس نظام معيار،تفکر خردمندانه
الف: اهداف الگوی طراحی شده (سی مرغ وسیمرغ):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش تفکر، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره” سیمرغ وسی مرغ” میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند .
2– فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه چه چیز برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها،فهم عظمت حق تعالی وهرکه در وادی معرفت اوگام بردارد باری تعالی اورا تا اوج شدن راه مینماید.
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-14 جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان سیمرغ وسی مرغ را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
1-سیمرغ چه پرنده ای است ؟
2-سی مرغی که به قله کوه قاف رسیدند ،کدام پرندگان بودند ؟
2- سی مرغی که موفق شدند چه ویژگیهای مشترکی داشتند ؟
3-چرا سی مرغ را به درگاه سیمرغ راه نمی دادند ؟
4سی مرغ از دیدن سیمرغ چه احساسی داشتند ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند ودر حین بحث یک بزرگسال آشنا به فلسفه تسهیل گر است و در این مسیر از کتب راهنما بهره می گیرد ، بحث تا زمانی که برنا مه قرائت ادامه دارد یا با توافق زمان قرائت بعدی مشخص می شود .
نمونه: ”
1-منظور از “سیمرغ ” چیست ؟(پرسش شفاف سازی ).
2-چه دلایلی داری که سی مرغ پر تحمل بودند ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).
3-اگر سیمرغ ،سی مرغ رابه بارگاه نمی پذیرفت ،پرندگان چه می کردند ؟ (پرسشهایی که فرضیات را بررسی میکند ).
4- شما با گفته های دربان سیمرغ،موافق یا مخالف هستید؟چرا ؟(پرسش ها در باره دیدگاهها).
5-نظر شما در مورد عظمت وبزرگواری سیمرغ،هنگامی که پرندگان را پذیرفت چیست ؟(دلیل بیاورید )
اهداف مکالمه نیل به قضاوت فلسفی منطقی است.
مستدل
کاملا مستدل
1- تفکر انتقادی ،تفکر خلاق،تفکر مسئولانه 2- استدلال های درست، شواهد خوب
نمونه : درکمان کند وکاو با بیان دلایل درست وخوب بهمراه انتقاد وخلاقیت”چرا سی مرغ همه سختی را تحمل کرده تا به سیمرغ برسند،چرا در شهر ودیار خود نماندند ، دیدار سیمرغ ارزش سختی را داشته است ؛
چون سوي سيمرغ کردندي نگاه/ بود اين سيمرغ اين کين جايگاه
ور به سوي خويش کردندي نظر/ بود اين سيمرغ ايشان آن دگر
ور نظر در هر دو کردندي به هم/هر دو يک سيمرغ بودي بيش و کم
محو او گشتند آخر بر دوام / سايه در خورشيد گم شد والسلام.
در نهایت عظمت سیمرغ عالم هستی را در یافته وسیر عالم وجودبه سوی سیمرغ وبرای رسیدن به سیمرغ با همه سختی پذیرفته ومسئولانه به جوشش در آمده تا به کامیابی سی مرغ دست پیدا کند .”
مبتنی بر اطلاعات دقیق
1-از نظرات چند وجهی وگوناگون اطلاع داشته باشد 2-گفت وشنود در مکالمه های گروهی را دنبال کند
نمونه: اطلاعات متن داستان بهمراه زوایای مختلفی که در گفت وشنود حاصل می شود ، بین مرغان فقط سی مرغ ماندند و چرا باید نام آنها نیزسایه ای از نام سیمرغ باشد .”
معنا دار برای شخص
1-واقعا ملموس 2- خود اصلاح 3-مرتبط با تجربه شخصی
نمونه : با جایگزینی این پرسشها ” تا بحال سفر رفته اید: از کجا ؟برای چه؟به کجا ؟ در سفر زندگی هم اتفاق مشابهی در جریان است ؛ از کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود،به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ،سی مرغ ا ز سیمرغ ،برای سیمرغ وبه سوی سیمرغ را دانسته ،پیموده ورسیدند . “
فلسفی
فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی ” زیبایی تلاش وپیامد موفقیت تنها با نظاره سیمرغ قابل توصیف است “، توجه به ماوراءالطبیعه ” شناخت هستی ،انسان از مظاهر وجود ودردانه هستی است و انسان شناسی وخودشناسی منطق ،منطق الطیر است .منظور عطار از مرغان، سالکان راه و از “سی مرغ” مردان خدا جویی است که پس از عبور از مراحل هفت گانه سلوک – یعنی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا- سرانجام حقیقت را در وجود خویش کشف می کنند. سرانجام از این گروه انبوه مرغان که در جستجوی “سیمرغ” بودند تنها “سی مرغ” باقی می مانند و چون به خود می نگرند در می یابند که آنچه بیرون از خود می جسته اند- سیمرغ- اینک در وجود خود آنهاست.
” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه:با اسناد ودلایل داستان ؛
– مرغان پس از تحمل رنج فراوان به پيشگاه سيمرغ رسیدند ،پس رسیدن به مقصود تحمل رنج وسختی دارد
– دربان از ورود آنان امتناع مي ورزد .اما مرغان نااميد نگشتند، زيرا سيمرغ را با عظمت تر از آن مي دانستند که آنان را از درگاه خويش براند ،پس در نامیدی بسی امید است .
-تا اين که پرده برمي افتد. سيمرغ گويي خود را در آيينه اي در مقابل سيمرغ احساس کردند ،ازپس صبر به بالاترین کمال ممکن رسیدند .
” اسناد ،دلایل و…” قضاوت های میانجی ذکر شده را بدست داده ، لذا در مرتبه قضاوت نهایی تلاش ،تحمل رنج ،امید ،جستجوی بالاترین کمال و …ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
آیا جستجوی سیمرغ ارزش این همه سختی را داشته است ؟ نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه1: شما از سیمرغ چه تصویری در ذهن دارید ؟
نمونه2: آیا تا بحال داستان دیگری از سیمرغ افسانه ای شنیده اید ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول:
ایجاد واکنش در کودکان در برابر داستان ها از راههای گوناگون میسر است :
1- در حین خواندن داستان با بیان شیوا ورسا اشعار منطق الطیر قرائت گردد .
2- داستان را بازگو کنید” داستان را از زبان خود بازگو کنید ، از بچه ها بخواهید داستان را به زبان خودشان بازگو کنند. “
5- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .”قراخوان جمع آوری آثارنقاشی برگزیده از سیمرغ “
6- زبان آموزی با داستان ” سی مرغ داستان را پیدا کنید وبرای هر کدام خصوصیتی بیان نمایید.. “
گام دوم: پرسشهایی این داستان :
*تأملی در داستان” سی مرغ وسیمرغ”
پرسش کلیدی :مفهوم ومنظور داستان چیست ؟
1. چند مرغ به بارگاه سیمرغ رسیده بودند ؟(پرسیدن)
2. آیا سیمرغ یک پرنده است ؟
3. مرغان با چه وضعی به بارگاه سیمرغ رسیدند؟چرا؟(استدلال )
4. به چه دلیل دربان از ورود آنان امتناع مي ورزد؟
5. بنظر شما چرا مرغان از دیدن سیمرغ ناامید نشدند؟
6. چرا سیمرغ از دیگران بی نیاز بود؟
7. در هنگام دیدار مرغان با سیمرغ چه اتفاقی رخ داد ؟
8. چرامرغان با دیدن سیمرغ غرق در جذبه اوشدند ؟
9. هنگامی که مرغان ،سیمرغ را در مقابل خود دیدند چه احساسی داشتند ؟چرا ؟(استدلال)
10. سیمرغ پادشاه مطلق است ،شما با نظر دربان موافق یا مخالفید . چرا ؟(آزمودن حقیقت)
*تاملی در مفهوم سیمرغ
پرسش کلیدی: “منظور از سیمرغ چیست ؟”
1. آیا سیمرغ یک پرنده افسانه ای است ؟(اندیشیدن)
2. سیمرغ وپادشاه چه تفاوت وشباهتی دارند ؟(تعری کردن )
3. نظر شما راجع به عظمت سیمرغ چیست ؟
4. پرندگان سيمرغ را با عظمت مي دانستند،نشانه های عظمت اوچه بود ؟
5. چرا سیمرغ بی نیاز وهمه به اونیازمندند؟
6. چرا سیمرغ هستی واقعی است ؟دلیل بیاورید .(استدلال)
7. چراپرندگان گفتند ” سیمرغ پادشاه مطلق جاودان است” ؟
8. می توانید تشبیه سایه و خورشید،در مورد سی مرغ وسیمرغ توضیح دهید ؟(اندیشیدن )
9. چرا در میان همه موجودات ،سیمرغ هستی واقعی دارد ؟
10. بنظر شما درعالم سیمرغ نام کدام موجود است ؟چرا ؟(شرح وبسط عقاید )
گام سوم: گفتگو در حلقه کند وکاو
نمونه :پرندگان با تلاش ورنج فراوان به دربار سیمرغ رسیدند ،اگر با آسایش به زندگی ادامه می دادند،وارستگی وکمال را درک ننموده و نرسیده سیمرغ نمونه : در این کنکاش ذهنی بخشی از اهداف حلقه میسر شده با مشارکت در جستجو وفرضیه ساز ی واستدلال ،نظم فکری حاصل و منایای اخلاقی از جمله حس اعتماد به نفس و احترام متقابل محقق شده است.
گام چهارم: ارزیابی، هدف جلسات فلسفی رسیدن به توافق کامل درمیان حلقه به تعریفی از “سیمرغ “نبوده بلکه هدف چیره شدن بر پرسشهای فلسفی(شامل عقاید ساز گار شده ،فرضیه های جدید ، حتی تبیین سؤال ) و رشد در شیوه های شناختی واجتماعی کند وکاو باشد .
شرکت کنندگان با این اهداف خودشان را با چنین سؤالاتی ارزیابی میکنند :
آیا در حال ارائه دلایلی برای یکدیگردر رنج وتلاش سفر سی مرغ هستیم ؟
آیا در سطح بی اهمیت مانده ایم ؟
آیا می توانیم به ایده هایمان پایبند باشیم ومانند مرغان وامانده در راه نمانیم و دست از طلب بر نداریم ؟
آیا با پرسش هایمان به نتیجه رسیده ایم ،که با صبر ومراحل مختلف در سفر زندگی میتوان به جایگاه والایی دست یافت ؟
الآن در مورد پرسش هایمان میفهمیم با تحمل رنج وتلاش سی مرغ به بارگاه سیمرغ راه یافتند که قبلاً نمی فهمیدیم ؟
الآن در مورد پرسش هایمان میفهمیم با تحمل رنج وتلاش سی مرغ به سیمرغ بدل شدند که قبلاً نمی فهمیدیم ؟
آیا سخنان دیگران را شنیدم ؟ چقدر با نظرات من متفاوت بود ؟
به نظر می رسد برطبق راهنمای تسهیل فلسفه در هر قسمت از بحث نیاز به گفتگو و مباحثه ، بیان توافق ها ومخالفت ها ، ارائه دلیل ، ایجاد ارتباط منطقی بین بحث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ، ، ، Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شیخ صنعان، تفکر انتقادی، زیبایی شناختی، فلسفه برای کودکان