پایان نامه رایگان با موضوع منطقه گرایی، محل سکونت، نقش آفرینی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

تمدنی”……………………………………………………………….
149
4-14- سناریوی “ایران به مثابه قدرت مسلط منطقه ای”(ژئوکالچر)………………………………………….
150
4-15- اكو (ECO)……………………………………………………………………………………………………………..
150
4-16-زمينه‌هاي همگرايي اقتصادي در اكو……………………………………………………………………………..
151
4-16-1- مشابهت نظامهاي اقتصادي…………………………………………………………………………………….
151
4-16-2- مكمّل بودن اقتصاد کشورهاي منطقه اكو………………………………………………………………….
152
4-16-3- الگوي تجارت خارجي كشورها……………………………………………………………………………..
152
4-17- بازار مشترك اسلامي خاورميانه………………………………………………………………………………….
154
4-17-1- زمينه ها………………………………………………………………………………………………………………
154
4-17-1-1- منابع و ذخاير…………………………………………………………………………………………………..
154
4-17-1-2-بازار منطقه اي خاورميانه و آسياي مركزي…………………………………………………………….
154
4-17-1-3- راههاي ارتباطي و حمل و نقل…………………………………………………………………………..
154
4-17-2- مراحل تشكيل بازار مشترك اسلامي در خاورميانه…………………………………………………….
154
4-17-3- مزاياي ايجاد بازار مشترك اسلامي در غرب آسیا………………………………………………………
154
4-18- بررسی موقعیت و چالش ها ی ژئوپلتیک درایران و غرب آسیا……………………………………….
155
4-19- موانع همگرایى جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و جهان اسلام……………………………..
161
 4-19-1- استبداد داخلى…………………………………………………………………………………………………….
161
4-20- اختلافات سیاسى……………………………………………………………………………………………………..
162
4-21- ملى‌گرایی افراطی……………………………………………………………………………………………………..
163
4-22- رقابت‌ به‌جای همکاری……………………………………………………………………………………………..
164
4-23- بى‌ثباتى سیاسى………………………………………………………………………………………………………..
165
4-24- استعمار خارجی……………………………………………………………………………………………………….
166
4-25- صهیونیسم……………………………………………………………………………………………………………….
167
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل،ارزیابی فرضیه و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….
169
5-2- ارزیابی فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………….
170
5-2-1- ارزیابی فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….
170
5-2-2- ارزیابی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………
171
5-3- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….
173
5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………
175
5-4-1- پیشنهادات نظری…………………………………………………………………………………………………….
175
5-4-2- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..
179
5-5- مقایسه دو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….
179
منابع وماخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..
182
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..
185
منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….
188
چکیده انگلیسی (Absract) ……………………………………………………………………………………………….
189

فهرست جداول
عنوان
صفحه
3-1- نتایج سرشماری جمعیت1390…………………………………………………………………………………..
89
3 -2- شاخصهای جمعیتی سال 1390…………………………………………………………………………………
90
3-3- ترکیب زبانی مردم ایران2008……………………………………………………………………………………
92
3-4- ترکیب زبانی مردم ایران2006……………………………………………………………………………………
93
3-5- جمعیت استانهای ایران بر پایه سرشماری سال‌های ۱۳۸۵‏، برآورد سال ۱۳۸۹‏و ۱۳۹۰ خورشید…….
94

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
2-1 – سهم جمعیتی هر یک از مناطق جغرافیایی دنیا از کل جمعیت دنیا………………………………….
57
3-1- تولیدات نفتی جهان…………………………………………………………………………………………………..
70
3-2- منابع تامین کننده انرژی جهان…………………………………………………………………………………….
70
3-3- الگوی مصرف انرژی های اولیه در مناطق مختلف…………………………………………………………
71

فهرست تصاویر
عنوان
صفحه
2 – 1 – فرآیندهای همگرایی وواگرایی………………………………………………………………………………….
34
3-1- نقشه سیاسی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………
61
3 – 2 – نقشه سیاسی آسیا……………………………………………………………………………………………………
62
3-3- نقشه سیاسی جهان……………………………………………………………………………………………………..
63
3-4- نقشه کشورهای غرب آسیا…………………………………………………………………………………………..
64
3 -5- نقشه جغرافیای طبیعی ایران و غرب آسیا……………………………………………………………………..
67
3-6- مسیرهای اصلی حمل و نقل دریایی و زمین………………………………………………………………..
69
3-7- نقشه رودخانه های منطقه…………………………………………………………………………………………….
72
3-8 – محل سکونت اعراب در منطقه غرب آسیا……………………………………………………………………
99
3-9- محل سکونت فارس ها در منطقه غرب آسیا………………………………………………………………….
100
3-10- محل سکونت ترک زبانها در منطقه غرب آسیا……………………………………………………………..
100
3-11- محل سکونت کردها در منطقه غرب آسیا…………………………………………………………………….
101

فهرست عکسها
عنوان
صفحه
3-1- جاده پایانه رازی خوی – ایران – ترکیه………………………………………………………………………
98

چکیده:
اساس منطقه گرایی بر این مبنا استوار است که نیل به یک وحدت جهانی در شرایط کنونی مشکل به نظر می رسد و باید با عوامل پیوند دهنده منطقه ای زمینه حصول به آرمان جهانی شدن را فراهم ساخت .جهان گرایان که با این دیدگاه به قضیه منطقه گرایی توجه کرده اند، به این امید دل بسته اندکه پیوندهای منطقه ای که محصول نیاز طبیعی و جغرافیایی باشد می تواند در مراحل تکامل، به یک نظام جهانی بینجامد.مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این امکان را به دولت های واقع در یک منطقه جغرافیایی می دهد که از امکانات خود با همکاری مشترک بهره برده و ضمن تامین کمبودهای یکدیگر در زمینه های مختلف به سرما یه گذاری و تولید مشترک بپردازند.
در این فضای نوین،کشور ما نیز در یکی ازحساس ترین موقعیت های ژئوپلتیک جهان قرار گرفته ،به گونه ای که مناطق ژئوپلتیکی فعالی با کارکرد های گسترده و پرشمار گرداگرد آن را فراگرفته و آن را به صورت کانون جاذبه دیپلماسی منطقه ای وجهانی در آورده است.این موقعیت نه تنها باعث تاثیرگذاری ایران بر فرایند تحولات منطقه ای می شودبلکه کارکرد مناطق پیرامونی نیز می تواند مسائل ایران را زیر سایه خود قرار دهد.این پژوهش به بررسی موقعیت جغرافیایی ایران و توان نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا می پردازد همچنین تاثیر منابع انرژی و ویژ گی ژئو کالچرایران بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بر منطقه گرایی درغرب آسیا می پردازد.این پایان نامه در پنج فصل در پی پاسخ به این سؤال که ژئوپلیتیک چگونه بر نقش آفرینی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقیایسه با سایر کشورها در منطقه ی غرب آسیا مؤثراست که مفاهیم آن در فصول پنجگانه به صورت کلیات تحقیق و ادبیات تحقیق و مواد و روش ها و یافته های آن ارائه گردیده که در نهایت تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه ها در فصل پنج نیز تهیه شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد وگرد آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده شده است روش تحقیق ژئوپلتیک با استفاده از داده های جغرافیایی و سیاسی در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین نتایج تحقیق عبارتند از: با توجه به مؤلفه های اثربخش ایران در زمینه انرژی و ژئوکالچر، ایران می تواند نقش موثری در منطقه گرایی غرب آسیا ایفا کند و همجنین تاثیر رشد و توسعه منطقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تجارت آزاد، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، مرزهای سیاسی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع منطقه گرایی، آسیای مرکزی، ژئواکونومی، خلیج فارس