پایان نامه رایگان با موضوع منابع غذایی، هزینه تولید، دریاچه ارومیه

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق
آرتمیا یک ذره خوار غیرانتخابی بوده و از جلبک های ریز، دیتریت ها و باکتری ها، جایی که تنها فاکتور محدود کننده اندازه ذرات بلعیده شده است، تغذیه می کند .(Van Stappen, 1996; Dhont & Sorgeloos, 2002) هرچند بیولوژی تغذیه و فیلتراسیون در آرتمیا در مطالعات آزمایشگاهی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است (Coutteau & Sorgeloos, 1989; Evjemo & Olsen, 1999; Fernandez, 2001)، همچنین پرورش آرتمیا با منابع مختلف غذایی خصوصا محصولات جانبی ارزان قیمت کشاورزی از مرحله ناپلیوسی تا مرحله بلوغ با موفقیت انجام شده است (Dobbeleir et al., 1980)، اما مطالعه و تحقیق در زمینه تعیین غذای جایگزین مناسب برای تغذیه آرتمیا از منابع مختلف غذایی ارزان قیمت به منظور به حداقل رساندن کاربرد جلبک های تک سلولی که هزینه تولید بالایی را دارد و بخصوص در مقیاس های بزرگ کاربرد آنها توجیه اقتصادی ندارد (Dobbeleir et al.,1980)، جهت تغذیه آرتمیا هنوز هم بسیار ضروری و ارزشمند می باشد. همچنین با توجه به اینکه انتظار می رود کیفیت غذاهای مختلف در رشد و بازماندگی بهینه آرتمیا از غذایی به غذایی دیگر متفاوت باشد (Dobbeleir et al., 1980)، هر منبع غذایی انتخاب شده می بایست به منظور تعیین بهترین تاًثیر ابتدا در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرند. همچنین نیاز است تا تاثیر هر کدام از این منابع غذایی بکار رفته در تغذیه آرتمیا بر قابلیت های رشد و بازماندگی و ارزش غذایی آرتمیا نیز بطور کامل مورد بررسی قرار گیرند، که از اهداف اصلی این تحقیق قرار گرفت.
با توجه به اهمیت اقتصادی آرتمیا و نقش آن در پرورش آبزیان و با توجه به این که کشت و پرورش انبوه آرتمیا در کشورهای مختلف آسیای شرقی نظیر چین، تایلند و ویتنام نتایج موفقیت آمیزی را به همراه داشته است انجام طرح هایی جهت اجرای چنین پروژه هایی در ایران به خصوص در سواحل جنوبی کشور و یا اطراف دریاچه ارومیه ضروری است. کشت و پرورش آرتمیا به صورت انبوه می تواند با توجه به قیمت جهانی میزان زیادی ارزآوری براي كشور به همراه داشته باشد (آق، 1381). بدین ترتیب اهداف این تحقیق شامل:
تعیین منبع یا منابع مختلف غذایی مناسب برای تغذیه آرتمیا فرانسیسکانا از محصولات جانبی ارزان قیمت کشاورزی جهت بیشترین تاثیر تغذیه ای و بیولوژیکی.
بررسی اثرات این جیره های غذایی بر رشد و بازماندگی، قابلیت های ترشح آنزیم های گوارشی آرتمیا فرانسیسکانا
تعیین بهترین منبع غذایی از میان منابع غذایی بکار رفته در تغذیه آرتمیا از نقطه نظر پارامترهای بررسی شده
انتخاب و معرفی آرتمیا فرانسیسکانا به عنوان گونه مناسب برای پرورش مصنوعی با استفاده از ضایعات کشاورزی
معرفی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس به عنوان یک پروبیوتیک موثر و مناسب برای پرورش آرتمیا
با توجه به پایین بودن هزینه تولید و بکارگیری باکتریهای مفید، می توان نسبت به اجرایی ساختن استفاده از آنها در سیستم های پرورش آبزیان در کشور اقدام نمود. بخاطر خشکسالی و تبخیر آب بیشتر مناطق پرورشی آرتمیا نیاز به پرورش متراکم آرتمیا در بخش های آبزی پروری احساس می شود و این امر کنترل بیشتر مراحل پرورش آن را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پرورش آرتمیا در شرایط متراکم نیاز به استفاده از سیستم های هوادهی ضروری است و در چنین محیط های پرورشی استفاده از غذاهای غیر زنده مانند سبوس گندم و سبوس برنج و … بسیار آسان خواهد بود و با توجه به نتایجی که از این مطالعه بدست آمده می تواند برای جلبک دونالیلا سالینا که برای تولید آن هزینه بسیار بالایی صرف می گردد جایگزین بسیار مناسبی باشد. با توجه به اینکه در صنعت آبزی پروری %50 و بالاتر از آن هزینه پرورش مربوط به غذا می باشد، قیمت پائین و ارزان محصولات فرعی کشاورزی می تواند هزینه تولید را کاهش داده و باعث سودآوری این صنعت گردد.

فصل سوم: مواد و روش كار

یکی از فاکتورهای مهمی که باید در بررسی های آزمایشگاهی و خارج آزمایشگاهی آرتمیا مورد توجه قرار گیرد، امر تغذیه آرتمیا است. امروزه در کارهای تحقیقاتی برای تغذیه آرتمیا از دو گونه جلبکی یعنی دونالیلا ترتیولکتا24 و دونالیلا سالینا بیشتر استفاده می شود. در تحقیق حاضر از گونه دوم یعنی دونالیلا سالینا استفاده شد. جلبک مورد نیاز برای این تحقیق از آزمایشگاه تکثیر جلبک پژوهشکده مطالعات دریاچۀ ارومیه تهیه و کشت و پرورش داده شد. در نهایت بعد از رسیدن جلبک ها به غلظت مناسب، برداشت شده و پس از تعیین کمیت آن، در تغذیه آرتمیا بکار برده شد.
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات جایگزینی جیره جلبک های تک سلولی با محصولات جانبی کشاورزی (سبوس گندم، سبوس برنج، مخلوط 50/50 از هریک از منابع غذایی یاد شده) به عنوان یک منبع غذایی ارزان قیمت در تغذیه آرتمیا و همچنین بررسی اثرات این نوع غذاها بر رشد و بازماندگی، تولید مثل و ارزش غذایی آرتمیا فرانسیسکانا می باشد. سبوس گندم و سبوس برنج مورد نیاز در این تحقیق از استان گلستان تهیه شد.
3-1- پرورش جلبک در آزمایشگاه
امروزه جلبک را در محیط های آزمایشگاهی تحت کنترل کامل یا محیط های پرورشی روباز کشت و پرورش می دهند. برای پرورش جلبک ابتدا گونه پرورشی باید مشخص شده سپس با فراهم آوردن شرایط فیزیکی و شیمیایی لازم، جلبک را تکثیر کرد. در ضمن پرورش باید توجه کافی را برای ممانعت از آلودگی محیط پرورشی به عمل آورد و در نهایت بعد از اینکه غلظت جلبک در محیط پرورشی به بیشترین حد رسید (مرحله کاهش نرخ رشد) جلبک ها را برداشت کرده و بعد از تعیین کمیت توده زنده حاصل، آنرا در تغذیه آرتمیا بکار برد.
3-1-1- تغذیه جلبک با محلول والنه و ویتامین
جلبک مورد استفاده در این آزمایش دونالیلا سالینا بود که برای پرورش آن محیط والنه تمام نیازهای آن را در طول دوره پرورش مهیا می کند.

شکل3-1- دو نمای میکروسکوپی از جلبک تک سلولی دونالیلا سالینا
3-1-2- محیط کشت ومواد غذایی

در جدول 3- 1- مقادیر لازم محیط کشت والنه25 و ویتامین جهت غني سازی محیط پرورش جلبک بر حسب حجم محیط پرورشي ارایه شده است.
جدول 3-1- مقادیر لازم محیط کشت والنه و ویتامین جهت غنی سازی محیط پرورش بر حسب
حجم ظروف کشت (مقادير حسب ميلي ليتر)
حجم محیط کشت مایع (لیتر) والنه ویتامین ب1 و ب12
02/0 02/0 002/0
04/0 04/0 004/0
4/0 4/0 04/0
1 1 1/0
3 3 3/0
5 5 5/0
12 12 2/1
50 50 5

غلظت سلول ها در محیط پرورش جلبک در آزمایشگاه بسیار بالاتر از غلظت آنها در محیط های طبیعی است. بنابراین محیط پرورش باید توسط مواد مغذی غنی سازی شود تا نیازهای غذایی جلبک ها برای تولید انبوه تامین گردد. این مواد مغذی پر مصرف26 شامل نیترات ها، فسفات ها و گاهی سیلیکاتها و فلزات کم مقدار27 مختلف، ویتامین های B1 یا بیوتین و B12 یا سیانوکوبالامین می باشد.
جدول3-2- ترکیب و آماده سازی محیط کشت والنه (Laing, 1991; Cautteu, 1996)
جزءسازنده مقدار
محلولA (به اندازه 1 میلی لیتر محیط پرورش)
کلریدآهن (Fecl3) 8/0 گرم
کلریدمنگنز (Mncl2.4H2o) 4/0 گرم
اسید بوریک (H3Bo3) 6/33 گرم
اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA) 45 گرم
سدیم دی هیدروژن اورتوفسفات (NaH2PO4.2H2O) 20 گرم
نیترات سدیم (NaNo3) 100 گرم
محلول B
کلرید روی (ZnCl2) 1/2 گرم
کلرید کبالت (CoCl2.6H2O) 2 گرم
مولیبدات آمونیوم (NH4)6MO7O24.4H2O)) 9/0 گرم
سولفات مس (CuSO4.5H20) 2 گرم
اسید کلریدریک غلیظ (HCl) 10 میلی لیتر
این مواد در 100 میلی لیتر آب شیرین یا آب مقطر اضافه شده حرارت داده شده تا به خوبی حل گردند.

محلول C( به میزان 1/0 میلی لیتر به ازای هر لیتر محیط پرورش)
ویتامینB1 2/0 گرم
محلولE 25 میلی لیتر
این مواد با آب مقطر به حجم 200 میلی لیتر رسانده می شوند
محلولE
ویتامینB12 ) این ویتامین با آب مقطر به حجم 250 میلی لیتر رسانده می شوند) 1/0 گرم
محلول F
نیترات سدیم (NaNo3) ( این مقدار از این ماده در یک لیتر آب شیرین حل گردد) 200 گرم
محلول D
سدیم متاسیلیکات (Na2Sio3.5H2O) (این ماده در یک لیتر آب شیرین حل گردد) 40 گرم
3-1-3- شرایط فیزیکی اتاق پرورش جلبک
3-1-3-1- نور
نور یکی از پارامترهای مهم بوده که مقدار مورد نیاز آن بر حسب عمق و تراکم محیط پرورشی (1000 لوکس برای ارلن مایر، 10000- 5000 برای حجم های بزرگتر) بسیار متفاوت می باشد. لامپ های فلورسانت ساطع کننده نورهای آبی و قرمز (فعال ترین بخش طیف های نوری برای عمل فتوسنتز) برای این منظور مناسبتر هستند. طول دوره روشنایی و تاریکی در نورهای مصنوعی حداقل 18 به 6 و حداکثر 24 به صفر ساعت متغیر می باشد (Lavens & Sorgeloos., 1996).
نظر به اینکه آزمایشگاه کشت جلبک فاقد نور طبیعی خورشید بود، نور مورد نیاز در این مطالعه برای پرورش جلبک توسط لامپ های فلورسانت تامین می شد. برای این کار لوله های ذخیره، لوله های آزمایش و ارلن های مختلف توسط دو عدد لامپ فلورسانت از فاصله 40- 30 سانتیمتری نوردهی شدند.

شکل3-2- پرورش جلبک در آزمایشگاه پرورش جلبک در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

3-1-3-2- دما
دمای اتاق جلبک بین 25- 18 درجه سانتیگراد متغیر بوده (که دمای مطلوب برای اغلب گونه های جلبکی می باشد) و در طول افزایش وکاهش دما محیط پرورش توسط یک سیستم تهویه مرکزی کنترل می شد. دماهای پایین تر از 16 منجر به رشد ضعیف و دماهای بالاتر از 35 درجه نیز موجب مرگ و میر سریع در جلبک ها می شود.
3-1-3-3- pH
محدوده pH برای اغلب گونه های پرورشی بین 7 تا 9، با یک محدوده مساعد با دامنه بین 2/8 تا 7/8 می باشد. نابودی کامل پرورش به دلیل توقف بسیاری از فرایندهای سلولی می تواند منجر به عدم موفقیت در نگهداری pH در یک دامنه قابل قبول شود. این مسئله از طریق هوادهی محیط پرورشی برطرف می شود. در حجم های بزرگتر افزودن دی اکسید کربن به منظور اصلاح pH های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رنگین کمان، مواد غذایی، محصولات لبنی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع منابع غذایی، دانشگاه ارومیه، دی اکسید کربن