پایان نامه رایگان با موضوع معنویت سازمانی، رضایت شغل، علامه طباطبایی، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه که تا چه حد مشاوران در حال دریافت آموزش و نظارت مرربوط به مسایل از دین، ارزش ها و معنویت بوده اند. علاوه بر این، این مطالعه تلاش کرده است که کفایت مشاوران در آموزش برای کمک به مشتریان آن در مشاوره، ارزیابی شده و سه عامل مورد نظر در این بحث را که شامل:
• صلاحیت مشاور
• نگرانی های اخلاقی
• رابطه ی مشاوران با سرپرستان
می باشد را تشکیل می دهد. در نتیجه ی این بحث 68% از مشاوران و 30% از سرپرستان ارزش ها را خطاب مشتریان می دانستند و در مورد مباحث دینی 33% از سرپرستان، 5%از مشاوران و بحث های معنویت، 37% از سرپرستان و 25% از مشاوران گزارش کرده بودند.
در پژوهشی که در سال 2007 توسط فردا7 در قالب پایان نامه ی دکتری با عنوان رابطه ی بین معنویت و نگرش مثبت نسبت به کار یا همان رضایت شغلی ارایه شد، نمونه ی این پژوهش 600 کارمند از دو سازمان در آفریقای جنوبی انتخاب شده بودند. در این پژوهش معنویت شخصی، معنویت سازمانی و رضایت شغلی توسط پژوهشگر در بین نمونه ها یا ریشه اندازه گیری شد. داده ها پس از تجزیه و تحلیل با ابزار واریانس آنوا 8و تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون به این نتیجه انجامید که یک رابطه ی مثبت بین معنویت سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد و رابطه ی معنا داری بین متغیرهای نوع زندگی یعنی جنس، گروه قومی و قدرت اعتقادات مذهبی با معنویت سازمانی وجود دارد.
ترز اریس در پژوهشی با عنوان رابطه ی بین معنویت و مقابله ی موفق با ناتوانی در افراد سالمند در دانشگاه فلوریدا، دانشکده ی آموزش و پرورش ویژه و خدمات مشاوره ی توانبخشی صورت گرفت، در این پژوهش معنویت در دو سطح الف) شیوه ها و ب) حمایت اجتماعی از جامعه ی مذهبی و یا معنوی فرد مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن معنویت متغیر مستقل و انطباق با ناتوانی متغیر وابسته است. این پژوهش با پرسشنامه هایی توسط پژوهشگر ساخته و در آن برای اندازه گیری اعتقادات معنوی و مذهبی در دو سطح ساخته شده بود. شرکت کنندگان در این مطالعه 76 داوطلب بالای 60 سال در خانه ی سالمندان فلوریدا بودند. در پایان پژوهش، پژوهشگر نشان داد که 96% از مردم دارای اعتقادات معنوی به خدا هستند و معنویت یک ابزار قدرتمند و در دسترس برای مقابله با ناتوانایی ها در سالمندان می باشد.

همانطور که بحث شد پژوهشگران زیادی در حیطه های مختلف و به صورت های متفاوت مسئله معنویت و علی الخصوص تربیت معنوی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و همانگونه که دیوید کار فیلسوف تربیتی غرب اشاره دارد که “اخیرا انقلاب فوق العاده ای ازعلاقه و کشش در بین مربیان در باب موضوعات معنوی و تربیت معنوی به وجود آمده است” (کار،1996) واز طرفی تربیت معنوی با مورد توجه قرار دادن ساحت روحانی انسان ، باب مناسبی برای گفت و گو در عصر جهانی شدن فرهنگ هاست و می تواند پیروان ادیان توحیدی را به وحدت نظر در تربیت انسان رهنمون سازد .(اشعری،باقری وحسینی،1391) اینکه گرایش به سوی معنویت به عنوان گرایش نو در عرصه های تربیتی و فرهنگی است ونیز خلاء یک پژوهش تطبیقی در بحث مفهوم و اهداف تربیت معنوی در پژوهش های که تا کنون انجام شده ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به بررسی تطبیقی مفهوم واهداف تربیت معنوی از نگاه علامه طباطبایی به عنوان فیلسوف و دانشمند مسلمان با دیوید کار که یک فیلسوف تربیتی معروف غربی است بپردازیم.

فصل سوم
یافته های پژوهش

3-1-مقدمه
در این فصل مفهوم ، اهداف و روش های تربیت معنوی را به ترتیب از منظرعلامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف مسلمان بررسی و سپس دیدگاه دیوید کار را درمورد مفهوم ،اهداف و روش های تربیت معنوی ،مورد پژوهش قرار می دهیم .

3-2مفهوم ،اهداف و روش های تربیت از دیدگاه علامه
3-2-1زندگی نامه
سید محمدحسین طباطبایی(تبریز ۱۲۸۱ – آبان ماه 1360) معروف به علامه طباطبایی هجری شمسی در نویسنده تفسیر المیزان، فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن، شیعه و ایرانی است.اهمیت وی به جهت زنده کردن حکمت و فلسفه وتفسیر در حوزه‌های تشیع بعد از دوره صفویه بوده‌است. به ویژه اینکه وی به بازگویی و شرح حکمت صدرایی بسنده نکرده، به تأسیس معرفت شناسی در این مکتب می‌پردازد. همچنین با انتشار کتب فراوان و تربیت شاگردان برجسته در دوران مواجهه با اندیشه‌های غربی نظیر مارکسیسم به اندیشه دینی حیاتی دوباره بخشیده، حتی در نشر آن در مغرب زمین نیز می‌کوشد. وی از دودمان سادات طباطبایی آذربایجان است و با سید علی قاضی و سید محمدعلی قاضی طباطبایی خویشاوندی دارد. همسر اول علامه، قمرالسادات مهدوی طباطبایی از بستگان ایشان بود که در سال 1343 شمسی درگذشت و پس از 2 سال ایشات با همسر دوم خود، منصوره روزبه خواهر رضا روزبه ازدواج نمود وی از نوادگان عبدالوهاب تبریزی که نسب وی هم به حسن مثنی پسر حسن مجتبی می‌رسد. در سال ۱۲۸۱ در تبر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع برنامه درسی، تربیت دینی، تعلیم و تربیت، هوش معنوی Next Entries مقاله درباره اندیشه سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، یونان باستان