پایان نامه رایگان با موضوع معادلات ساختاری، الگوی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

ژان پیاژه و لارنس کلبرگ بیش از هر روان شناس دیگر این گروه را نمایندگی می کنند. بنیادهای فکری برخی دیگر از روان شناسان ازجمله گیلیگان و رست را می توان در شمار گروه اخیر دانست.

همچنین اشاره شدکه در حوزه روانشناسی امروز، دو جهت گیری نظری برجسته در ارتباط با رشد اخلاقی ظهور کرده است:یادگیری اجتماعی/شناخت اجتماعی و ساختار گرایی شناختی. هر دو رویکرد، نگاهی نه اخلاق محور به انسان دارند (نه خوب و نه بد) و به اهمیت تجارب او در رشد اخلاقی تاکید می کنند. علاوه بر این، هر دو دیدگاه، رویکردی کلی به زندگی و تمام مراحل آن دارند و بر دو دهه از زندگی تاکید می کنند با وجود این، هریک از دو نظریه منحصر به فرد بوده، به طرزی خاص تبیین می شوند.
در ادامه نظریه ها اخلاق از دیدگاه روان شناسی ، به متغیرهای رشدی و هیجانی پرداخته شد، یکی از این متغیرهای رشدی خانواده وکارکرد آن بودکه اشاره شد دلائل استواری وجود دارد که خانواده، واسطه ای است که کودکان از طریق آن و به تدریج، جنبه های گسترده تر فرهنگ ، قضاوتهای اخلاقی و حساسیتهای اخلاقی را درک می کنند. همچنین شواهدی موجود است که میان تجارب خانوادگی با تفاوتهای فردی قابل ملاحظه بین کودکان در زمینه حساسیت و رفتار اخلاقی ، پیوندی است. متغیر دیگر اسناد به منابع اقتدار اخلاقی بود. در ارتباط با این متغیر گفته شدکه ارزشها در بین نسلها نسبتا ثابت است .تنش بین نسلها، زمانی روشن می شود که به سوالات زیر پاسخ داده شود: جوانها چه چیزی را به عنوان منابع اقتدار اخلاقی تشخیص می دهند و چه عواملی در مشروعیت این عوامل نقش دارند؟ اقتدار به عنوان قدرتی توصیف شده است که نیازی به تبیین دفاع ندارد. جوانان سوالاتی درباره مشروعیت اشکال قدرت دارند، که این سوالات به شیوه های مختلف مطرح می شود. به عنوان مثال، آنها ترس از معلم یا پیروی از والدین را به چالش می کشند. همچنین اشاره شد که اشکال سنتی اقتدار، همچون پلیس و رهبران مذهبی، در نزد نوجوانان احترام کمتری دارد .آنها تبیین می کنند که احترام باید به طور ارادی کسب شود و اقتدار به دست آید و شایستگی اثبات گردد .این اخلاق متقابل، به طور ویژه ای در بحث های نوجوانان از هدف وکاربرد قوانین مدرسه و رفتار معلمان، آشکار است.
متغیرهای های دیگر تحقیق، متغیرهای هیجانی بودند ابتدا باید گفت، اگر چه هيجان با برخي از قضاوت هاي اخلاقي ما همراه است، اما اين بدان معنی نيست كه پاسخ هاي هيجاني، اين قضاوت هاي اخلاقي را تركيب مي كنند . ازطرفی، اگر چه هيجان گاهي اوقات منجر به اخلاق گرايي می شود، اين مطلب با اين فرض همسان است كه هيجان صرفاً توجه ما را به سمت ويژگيهاي اخلاقي برجسته محيط اطرافمان معطوف نموده، شناخت اخلاقي را باعث می شود . در نهایت، داده هاي عصب – روانشناختي موجود برای تاييد نقش علّي هيجان در روان شناسي اخلاق کافي نيستند . به طور كلي نه تنها بايد تلاش شود تا نقش هيجان در برانگيختن عمل اخلاقي فهمیده شود، بلكه باید این نقش تاثیر گذار نیز به حساب آید. با وجود اين ، بارها فرض شده است كه هيجان براي تسلط بر مفاهيم اخلاقي، ضروري و مناسب است .
متغیر نهایی مورد بحث پژوهش ، جنسیت بود، ادبيات پژوهش شامل پژوهش های مختلف درباره ی تفاوت جنسیتي در حوزه رشد اخلاقي است كه بر وجود يا عدم وجود تفاوت بين زنان و مردان تاكيد كرده است . به طور کلی نتایج یکسانی در این زمینه وجود ندارد.در آخر فصل دوم به نمونه هایی از پژوهش های مدل معادلات ساختاری درباره رشد اخلاقي اشاره شد و ذکر شد که براي محققان رشد اخلاقي مدل معادلات ساختاري جهاني وجود ندارد. در واقع، تنها چند بررسی در حوزة رشد اخلاقي انجام شده كه در آنها از تكنيك هاي آماري استفاده شده و بسياري از سازه هاي تركيبي، هیچ همپوشي با هم ندارند. با استناد به مبانی نظری و تجربی مورد استفاده در پژوهش حاضر- که به طور مبسوط ومشروح از نظر گذشت- فرض شده است متغیر های کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع اخلاقی به طور غیر مستقیم اولویت های قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین فرض شده است متغیرهای همدلی ،شرم ، احساس گناه به طور علی و مستقیم اولویت های قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا داده های جمع آوری شده از اثرات مستقیم و غیر مستقیم مفروض حمایت لازم را به عمل می آورد یا خیر؟

فصـل سوم
روش اجراي پژوهش

روش پژوهش
این تحقیق، جزء تحقیقات غیر آزمایشی است که در آن سعی می شود روابط از طریق غیر آزمایشی، آزمون گردد. در پژوهش حاضر، روابط از طریق الگوی معادلات ساختاری و بر مبنای همبستگی های به دست آمده از متغیرهای پژوهش، انجام شده است. با توجه به تنگناهای روش های آماری همبستگی و رگرسیون درتعیین مسیرهای علی بین متغیرها (بندورا،1986)، پژوهشگران حیطه های مختلف روان شناسی، بر استفاده از روش های علی مانند تحلیل مسیر الگوی معادلات ساختاری تاکید کرده اند (هاکت، تبز،1986، ویگفلد و الکز،1990). الگوی معادلات ساختاری (جرسکاک و سوربوم،2002). در پی کشف نقاط ضعف روش تحلیل مسیر در شناسایی وکنترل خطاهای اندازه گیری و ضعف سایر روش ها در تعیین روابط علی بین متغیرها، توسعه یافته است. الگوی معادلات ساختاری، همزمان دو تحلیل پیچیده را ارائه می دهد: اندازه گیری وآزمون روابط ساختاری بین متغیرها . الگوی اندازه گیری، از طریق تحلیل عاملی تاییدی صورت می گیرد و به سوالات مربوط به روایی و پایایی پاسخ می گوید و مشخص می کندکه چگونه متغیرهای نهفته یا سازه های فرضی، در قالب متغیرهای مشاهده شده ، اندازه گیری شده اند. الگوی تابع ساختاری نیز روابط بین سازه ها(متغیرهای نهفته) و قدرت تبیین نسبی آنها را نشان می دهد. این الگو به سوالات مربوط به شدت روابط علی (مستقیم و غیر مستقیم وکلی) بین متغیرهای نهفته و میزان واریانس تبیین شده در کل الگو، پاسخ می دهد(قاضی طباطبایی،1374).
لازم به توضیح است که مدل یابی معادله ساختاری، به پژوهشگران امکان می دهد تا مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهند.از این رو، یک رویکرد آماری جامع در آزمون، فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس و مدل یابی علی نامیده می شود (هومن،1384). با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ، که ترکیبی از تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون چند متغیری است، می توان اثر متغیرهای مکنون را بر یکدیگر و وبرمتغیرهای مشاهده شده، ارزیابی کرد (کرلینگر،1986).
این مدل به گونه ای ساده، یک گزاره آماری درباره روابط میان متغیرها و تدوین مدل ، تمرینی برای بیان رسمی یک مدل است.به بیان دیگر، تدوین این مدل، گام عمده ای است که در فرایند آن، باید سازه های مربوط- اعم از مکنون و مشاهده شده- و روابط بین سازه ها مشخص گردد. علاوه بر این ،عمل تدوین مدل ،انتخاب نشانگرها برای متغیرهای مکنون را نیز در بر می گیرد(هومن،1384).
جامعه و نمونه
جامعه تحقیق شامل دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دبیرستان استان اردبیل است .جامعه یاد شده، شامل دانش آموزانی است که در سال تحصیلی 89-88 در استان اردبیل تحصیل می کردند وتعداد آنها بالغ برسی هزار نفر است. از جامعه یاد شده با توجه به هدف تحقیق، نمونه ای به حجم700 نفر انتخاب شد. حجم نمونه یاد شده ،تابعی است از الف)تعداد متغیرهای مشاهده شده الگوی کلی و الگوهای، فرعی برای سازگاری با الگوی معادلات ساختاری و ب) حجم جامعه برای تعمیم پذیری یافته ها.
برای سازگاری با الگوی معادلات ساختاری، تعداد نمونه باید حداقل 15 برابر ( استنویس، 1994،ترجمه هومن، 1384) یا 30 برابر تعداد متغیرهای مشاهده شده (منبع قبلی) باشد.چون متغیرهای مشاهده شده 23 تاست ،حجم نمونه حداقل باید 600 نفر انتخاب شود. با توجه به حجم جامعه،700 نفربه عنوان نمونه انتخاب و از بین 700 پرسشنامه اجرا شده، 58 پرسشنامه بنا به دلایل مختلف، ازجمله عدم دقت در پاسخ گویی کنار گذاشته شده است. فرایند انتخاب نمونه به این شکل صورت گرفته که در مرحله اول، از بین هفت شهر بزرگ استان، چهار شهر به صورت تصادفی انتخاب شده، و در مرحله دوم، از بین مدارس شهرهای مد نظر، از هر شهر چهار مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. در مرحله سوم نیز، از هر مدرسه دوکلاس انتخاب شده و پرسشنامه ها روی آنها اعمال گردیده است.

روش گردآوری داده ها
برای گردآوری داده ها و اجرای ابزارهای پژوهشی، از دانش آموختگان مجرب روان شناسی با تجربه استفاده شده و درباره ی چگونگی اجرا و تکمیل مقیاس ها و پرسشنامه های پژوهشی، چند جلسه به آنها آموزش داده شده است.گروه های اجرایی پس از دریافت مجوز از اداره آموزش وپرورش مناطق نمونه برداری شده، به مدرسه مورد نظرمراجعه نموده، مساعد اولیای مدارس را برای اجرای آزمون جلب کردند. زمان و ساعت اجرای آزمون ها به گونه ای تنظیم شد که با دروس اصلی و نیز زنگ استراحت دانش آموزان تداخلی نداشته باشد. اجرای آزمون ها به صورت گروهی و برای برخی از مدارس که از امکانات فضای غیر آموزشی (مانند سالن، نمازخانه مناسب و….) برخوردار بودند، تا حد امکان خارج از محیط کلاس برگزار شد.لازم به ذکر است که برای جلوگیری از خستگی آزمودنی ها ابتدا مقیاس های باورها و درگیری معنوی ، مقیاس منابع اقتدار اخلاقی و مقیاس محیط خانوادگی کارآمد اجرا شد، سپس با یک وقفه زمانی همراه با پذیرایی مقیاس واکنش بین فردی ،آزمون عاطفه خودآگاهی و آزمون قضاوت اخلاقی اجرا شد.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
مقیاس های مورد تاکید پژوهش حاضر عبارتند از:
1-مقیاس باورها و درگیری معنوی .
2-مقیاس منابع اقتدار اخلاقی.
3-مقیاس محیط خانوادگی کارآمد .
4- مقیاس واکنش بین فردی .
5- آزمون عاطفه خودآگاهی .
آزمون قضاوت اخلاقی.
در این قسمت ابزارها و ویژگیهای روان سنجی آنها معرفی می شود:
1)مقیاس باورها ودرگیری معنوی7 (هاتچ ، بورگ، نوبرهاس و هیلمیچ، 1998) .
این مقیاس، یک ابزار 22 سوالی است که باورها ودرگیری معنوی را از طریق چهار خرده مقیاس شامل معنویت اصلی2 ، چشم انداز معنوی3 ، فروتنی4 و بینش می سنجد5. مقیاس معنویت اصلی، پیوند معنوی ، احساس معنی ،ایمان ، درگیری معنوی و تجارب معنوی توجه دارد. مقیاس چشم انداز معنوی به مراقبه و تامل درباره ی معنای زندگی را شامل می شود. مقیاس فروتنی، فروتنی افراد وکاربرد باورهای معنوی در زندگی روزمره است.مقیاس بینش اختصاص توجه ویژه به موارد غیر قابل تغییر را شامل می شود .در مقیاس چشم انداز معنوی ،شرکت کنندگان بر اساس درجه بندی لیکرت هفت گزینه ای- کاملا موافق(7) تا کاملا مخالف(1) – به سوالات پاسخ می دهند. مقیاس چشم انداز معنوی، از ویژگی های روان سنجی خوبی برخوردار است. ضریب پایایی 92/. و ضریب پایایی بازآزمایی 93/. گزارش شده است(هاتچ، 2007) . همچنین ضریب یایایی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها، به شرح زیر است:معنویت اصلی(94/ . ) ، چشم انداز معنوی (64/ .)، مقیاس فروتنی (24/ .) وبینش(92/.).
نمره گذاري :
5 و 6 و 9 و 3 و 8 و 19 و 20 و 21 و 15 و 14 و 12 و 13 و 16 : معنويت
7 و 18 و 2 و 4 : چشم انداز معنوي
1 و 11 : بينش / پذيرش
17 و 10 : فروتني / كاربرد فردي
در این پژوهش به منظور بررسی میزان همسانی درونی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب آن برابر 75/0 بدست آمد . ضریب پایایی برای خرده مقیاس ها بین 66/. تا78/. گزارش شده است.
روایی سازه: ساختار عاملی این آزمون ، درطی دو مرحله و با دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی، مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) تحلیل عاملی اکتشافی:
با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، ساختار عاملی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. ماتریس همبستگی سوالات نشان دادکه همه سوالات، دارای همبستگی دو تایی بالای 35/0 هستند. مقدار شاخص کفایت نمونه برداری، برابر 818/0 و اندازه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ارزش های اخلاقی، قضاوت اخلاقی، رفتار اخلاقی، سوگیری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع 231، p، کرویت،