پایان نامه رایگان با موضوع مصرف کننده، فروش خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

طبیعی، تازگی و طراوت اولیه‌شان را از دست بدهند، اعاده كالا دقیقاً با همان وضعیت هنگام قبض هیچگاه، یا دست كم در قریب به اتفاق موارد مقدور نیست. بنابراین در صورتی كه ردّ كالا بدون كمترین تغییر، شرط اعلام فسخ به شمار می‌آمد، خریدار عملاً از استناد به این حق محروم می‌شد. برای اجتناب از این نتیجه نامطلوب و ایجاد تعادل میان حقوق فروشنده و خریدار، ماده 37، خریدار را ملزم نساخته است كه كالا را دقیقاً به همان نحوی كه دریافت داشته، تحویل دهد، بلكه برای امكان اعلام فسخ كافی است كه كالا عمدتاً در همان وضعیت اولیه قرار داشته و دستخوش تغییرات اساسی نشده باشد. در واقع باید تغییرات جزئی ناشی از فرسودگی طبیعی كالا و گذشت زمان را مد نظر قرار داد و آن را مانع از اعلام فسخ و رد ندانست.176
” شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مصرف کننده، تامین کننده، نام تجاری، مصرف کنندگان Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سیاست‌های تامین مسکن، مناطق شهری، نقاط شهری، خانوار شهری