پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، مشارکت مردمی، افزایش مشارکت، عوامل فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

همچنین، از آنجا که به اعتقاد ساشكين (1984) در عمل، حداقل بايد در چهار زمينه اصلي مشاركت وجود داشته باشد تا به آن مشاركت مردمی اطلاق گردد:
1- افراد بتوانند در تعيين هدفها، مشاركت داشته باشند.
2- افراد بتوانند در تصميم سازي مشاركت كنند، يعني از ميان گزينه هاي مختلف، يكي را انتخاب كنند.
3- افراد در حل مشكلات مشاركت كنند، فرايندي كه شامل تعريف مشكل يا مساله و ارائه راه حلهاي عملياتي و انتخاب از ميان آنان است.
4- افراد در ايجاد تغيير و تحولات مشاركت كنند(پورطهماسبی، 1388)، میزان مشارکت عملی مردم در فعالیت‌های عام المنفعه با میانگین عددی گویه های مشارکت در تعیین هدفها، تصمیم سازی، حل مشکلات و ایجاد تغییر و تحولات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود. بدین منظور می بایست عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت‌های مردمی و شاخص های آن ها مشخص گردد.
با توجه به موارد عنوان شده، ابتدا در جدول 2-3 عوامل افزایش مشارکت در تحقیقات مختلف ارائه گردیده است. سپس در جدول 2-4 شاخص ها و عوامل موثر در تحقیق حاضر بیان می‌شود.

جدول 2-3 – عوامل افزایش مشارکت در تحقیقات مختلف
رديف
محقق
عوامل افزایش مشارکت
1
طالبی نژاد (1391)
افزايش سرمايه اجتماعي
تحقق تكاليف و حقوق شهروندي
مشارك و نظارت عمومي
تحقق حكمروايي مطلوب
افزايش اعتماد اجتماعي
2
داوری و همکاران (1389)
انجام فعاليتهاي داوطلبانه گروه‌هاي حمايت
مهارت
مشارکت
هدايت
3
آرایش(1388)
عوامل سیاسی – اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی
قابلیتهای مروجین
محتوای برنامه ها
برنامه ریزی ترویجی
4
رضوی(1388)
توجه به مشاركت كننده و دريافت اطلاعات
ارائه اطلاعات به مشاركت كننده
مورد مشورت قرار گرفتن مشاركت كننده
مشاركت در تجزيه و تحليل اطلاعات
مشاركت براي دستيابي به توافق
مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي و استراتژي اجراي آن
5
صفابخش (1388)
سن، جنس
پايگاه اجتماعي – اقتصادي خانواده
تنوع الگوهاي جذب
پاداش حاصل از مشاركت
رضايت از عضويت
حصول اطمينان نسبت به نتايج و پاداش حاصل از مشاركت
احساس عدم كارآيي عضو
افزايش ميزان آگاهي و اطلاعات عمومي نسبت به فرهنگ ايمني و آمادگي اعتقاد به آسيب پذيري كشور در مقابل سوانح
افزايش ميزان آگاهي از اهداف سازمان و
اطلاع رساني مناسب در خصوص لزوم مشاركت
6
رمضانی و علا الدین (1387)
نگاه غايت گرايانه به مشاركت
برگزاري جلسات گروهي
آموزش و آگاهي داوطلبان
شفاف سازي
انگيزه مشاركت با ارضاي نيازهاي دروني
نهادينه شدن ا حساس نياز به مشاركت در جامعه
8
دیویس (2012)
بیشترین بازدهی و بهره وری در تصمیم گیری

8
اسوالو (2011)
به کارگیری جوانان در فعالیت‌های مشارکتی به صورت هیات امنایی
توان مالی مطلوب مشارکت کنندگان در کمکهای مردمی
تصمیم گیری برای شرایط اقتصادی نا مطلوب گروه هدف
مساعدت در فعالیت‌های عام المنفعه
مشکلات اجرای برنامه های افزایش توانمندی و کارایی و مهارتهای ارائه همکاری
درک درست از فعالیت‌های مشارکت مردمی
9
چمبرز (2010)
اعتماد به نفس
نظريه هاي توسعه
10
یان(2005)
کیفیت زندگی کاری
کانون کنترل
11
پارکت (1999)
کیفیت زندگی کاری مدیران

12
اسمیت (1998)
عوامل سیاسی
عوامل اجتماعی
عوامل فرهنگی
عوامل اقتصادی
جدول 2-4- عوامل موثر بر افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه
رديف
عامل
عوامل جزئي تر
نويسندگان
1
عوامل سیاسی
قوانین موجود برای مشارکت‌های مردمی، رفع موانع قانوني، اداري و اجرايي موجود بر سر راه مشاركت شهروندان، آگاهي سياسي و مديريتي، توجه و حمايتهای دولت و سیاستمداران در جلب مشارکت‌های مردمی، دولت، برنامه ها و نحوه برنامه ریزی در زمینه توجه به نیازمندان جامعه، تطابق برنامه های کشوری و دولتی با نیازمندیهای جامعه، سیاستهای توسعه مشارکت‌های مردمی، جو سیاسی موجود جامعه، حمایتهای سیاسی سیاستگزاران از سازمانها و نهادهای مردمی
طالبی نژاد (1391)
داوری وهمکاران(1389)
آرایش (1388)
سعدی و فتحی(1388)
رضوی (1388)
محمدی (1388)
صفابخش (1388)
رمضانی وعلا الدین (1387)
اسمیت (1998)
2
عوامل اقتصادی
توان اقتصادی اعضا در کمکهای مالی به هلال احمر، چربش فوايد مشاركت در ابعاد مختلف بر هزينه هاي آن در محاسبه و ارزيابي شهروندان، مهيا بودن عوامل اقتصادي و انگيزه هاي مادي براي مشاركت اجتماعي، مشخص بودن آورده ها و سرمايه هاي هر بخش در شراكت اجتماعي، منابع و امکانات مالی موجود و مورد نیاز، وضعیت مالی جمعیت هلال احمر، منافع اقتصادی قابل لمس مشارکت مردمی، تامين منابع برنامه ريزی.
آرایش (1388)
صفابخش (1388)
محمدی (1388)
اسوالو (2011)
اسمیت (1998)
3
عوامل اجتماعی
احساس مسؤليت شهروندي، احساس تعلق و هويت فردي و جمعي، سطح بالاي آگاهي هاي عمومي در جامعه، وجود ميزان در خور توجهي از اعتماد و اطمينان متقابل بين دولت و شهروندان، پذيرش مشاركت اجتماعي توسط مقامات و مسؤلين، وجود نهاد‌هاي شكل دهنده گسترش دهنده و جلب كننده مشاركت شهروندان، وجود عناصر و مؤلفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي، همدلي، همكاري، همبستگي، اجتماعي شبكه هاي اجتماعي-روابط، اجتماعي -ايثار- ديگر خواهي- مدارا- گفتگو، آموزش و توانمند سازي شهروندان در زمينه اهداف، ضرورتها، كاركردها، فنون و تكنيكهاي مشاركت در عرصه هاي مختلف جامعه، سيستم هاي اطلاع رساني به روز متقابل،، پذيرش اصل فعاليت داوطلبانه اجتماعي توسط شهروندان، پایگاه اجتماعی خانواده، سطح زندگی، رفاه اجتماعی، رضايت از عضويت، نگرش جامعه به کمک و مشارکت مردمی، رسانه های گروهی و تبلیغات، انگیزه مردم در مشارکت و ماندگاری در فعالیت‌های مشارکتی عام المنفعه، حصول اطمينان نسبت به نتايج و پاداش حاصل از مشاركت، احساس كارآيي اعضا، نمايش موفقيت، وجود سازمانهای اجتماعی مکمل، کنترلهای اجتماعی.
طالبی نژاد (1391)
داوری و همکاران (1389)
آرایش (1388)
سعدی و فتحی(1388)
رضوی (1388)
صفابخش (1388)
محمدی (1388)
رمضانی و علا الدین (1387)
دیویس (2012)
اسوالو (2011)
چمبرز (2010)
یان (2005)
پارکت (1999)
اسمیت (1998)

رديف
عامل
عوامل جزئي تر
نويسندگان
4
عوامل فرهنگی
فرهنگ مشارکت جامعه، ارزشهای اخلاقی، سنتها و باورهای دینی و مذهبی مردم، شیوه زندگی، ميزان آگاهي و اطلاعات عمومي نسبت به فرهنگ ايمني و آمادگي، وجود فرهنگ و زمينه هاي فرهنگي بستر ساز مشاركت، به رسميت شناختن و تحمل تنوع افكار و ديدگاهها، عقايد، سلايق و روشهاي مختلف شهروندان، محلي گرايي، پذيرش گفتگو، داشتن فرهنگ اقناع و اجماع مشترك براي اتخاذ راه حلهاي مشترك براي رفع نياز هاي مشترك
طالبی نژاد (1391)
داوری و همکاران (1389)
آرایش (1388)
سعدی و فتحی(1388)
محمدی (1388)
صفابخش (1388)
رضوی (1388)
رمضانی وعلا الدین (1387)
دیویس (2012)
اسوالو (2011)
اسمیت (1998)

با توجه به جداول مذکور عوامل موثر در الگو در نظر گرفته می‌شود.
متغیرهای مورد بررسی و شاخص های انها در جدول شماره2- 5 اورده شده است.

جدول 2- 5-متغیرهای مورد بررسی و شاخصهای مربوط به آنها
متغیرها
نوع متغیرها
شاخص ها
مشارکت مردمی
وابسته
مشاركت در تعيين هدفها، در تصميم سازي، در حل مشكلات، در ايجاد تغيير و تحولات مربوط به برنامه های کمکهای مردمی، در تامین نیازهای مادی و معنوی مورد لزوم
عوامل سیاسی
مستقل
قوانین موجود برای مشارکت‌های مردمی، رفع موانع قانوني، اداري و اجرايي موجود بر سر راه مشاركت شهروندان، آگاهي سياسي و مديريتي، توجه و حمايتهای دولت و سیاستمداران در جلب مشارکت‌های مردمی، دولت، برنامه ها و نحوه برنامه ریزی در زمینه توجه به نیازمندان جامعه، تطابق برنامه های کشوری و دولتی با نیازمندیهای جامعه، سیاستهای توسعه مشارکت‌های مردمی، جو سیاسی موجود جامعه، حمایتهای سیاسی سیاستگزاران از سازمانها و نهادهای مردمی
عوامل اقتصادی
مستقل
توان اقتصادی اعضا در کمکهای مالی به هلال احمر، چربش فوايد مشاركت در ابعاد مختلف بر هزينه هاي آن در محاسبه و ارزيابي شهروندان، مهيا بودن عوامل اقتصادي و انگيزه هاي مادي براي مشاركت اجتماعي، مشخص بودن آورده ها و سرمايه هاي هر بخش در شراكت اجتماعي، منابع و امکانات مالی موجود و مورد نیاز، وضعیت مالی جمعیت هلال احمر، منافع اقتصادی قابل لمس مشارکت مردمی، تامين منابع برنامه ريزی.
عوامل اجتماعی
مستقل
احساس مسؤليت شهروندي، احساس تعلق و هويت فردي و جمعي، سطح بالاي آگاهي هاي عمومي در جامعه، وجود ميزان در خور توجهي از اعتماد و اطمينان متقابل بين دولت و شهروندان، پذيرش مشاركت اجتماعي توسط مقامات و مسؤلين، وجود نهاد‌هاي شكل دهنده گسترش دهنده و جلب كننده مشاركت شهروندان، وجود عناصر و مؤلفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي، همدلي، همكاري، همبستگي، اجتماعي شبكه هاي اجتماعي-روابط، اجتماعي -ايثار- ديگر خواهي- مدارا- گفتگو، آموزش و توانمند سازي شهروندان در زمينه اهداف، ضرورتها، كاركردها، فنون و تكنيكهاي مشاركت در عرصه هاي مختلف جامعه، سيستم هاي اطلاع رساني به روز متقابل،، پذيرش اصل فعاليت داوطلبانه اجتماعي توسط شهروندان، پایگاه اجتماعی خانواده، سطح زندگی، رفاه اجتماعی، رضايت از عضويت، نگرش جامعه به کمک و مشارکت مردمی، رسانه های گروهی و تبلیغات، انگیزه مردم در مشارکت و ماندگاری در فعالیت‌های مشارکتی عام المنفعه، حصول اطمينان نسبت به نتايج و پاداش حاصل از مشاركت، احساس كارآيي اعضا، نمايش موفقيت، وجود سازمانهای اجتماعی مکمل، کنترلهای اجتماعی.
عوامل فرهنگی
مستقل
فرهنگ مشارکت جامعه، ارزشهای اخلاقی، سنتها و باورهای دینی و مذهبی مردم، شیوه زندگی، ميزان آگاهي و اطلاعات عمومي نسبت به فرهنگ ايمني و آمادگي، وجود فرهنگ و زمينه هاي فرهنگي بستر ساز مشاركت، به رسميت شناختن و تحمل تنوع افكار و ديدگاهها، عقايد، سلايق و روشهاي مختلف شهروندان، محلي گرايي، پذيرش گفتگو، داشتن فرهنگ اقناع و اجماع مشترك براي اتخاذ راه حلهاي مشترك براي رفع نياز هاي مشترك

باتوجه به مطالب عنوان شده، مدل مفهومی زیر ارائه می گردد:

2-6- خلاصه فصل
در فصل حاضر، هدف بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوعات مورد مطالعه بود، بدین منظور ابتدا به بررسی مشارکت و الگوهای مشارکت پرداخته شد. سپس هلال احمر و آموزه های مهارت های پایه داوطلبی تشریح گردید. در قسمت بعد پیشینه و سوابق پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور که مرتبط با موضوع تحقیق بودند، ارائه شد و در نهایت با توجه به همه مباحث عنوان شده چارچوب نظری و مدل مفهومی پیشنهاد گردید تا در فصل بعد با توضیح روش تحقیق تجزیه و تحلیل های لازم انجام گیرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، مشارکت مردمی، منزلت اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رهبری تحول آفرین