پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردمی، مشارکت مردم، کیفیت زندگی، زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

این موانع در چهار عامل کلیدی : نبود انگیزه و نگرش مثبت به تعاون و همکاری، بی اعتمادی به تعاون در دولت و مردم، فردگرایی در جامعه ایران، بی اعتمادی به هم و گرایشات سنتی و نبود نهادهای اجتماعی خلاصه نمود. نتایج نشان داد که از بین این عوامل دو متغیر نفع طلبی شخصی و بی اعتمادی مردم به هم در عدم مشارکت مردمی موثر بوده است. همچنین، رشته تحصیلی و جنسیت در نگرش به مشارکت تاثیر نداشته است.
محمدی (1388) موانع ترویج فرهنگ مشارکت پذیری، خودباوری و تقویت روحیه تعاون در ایران را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان دادند که مشخص نبودن متولی حمایت و سازماندهی تعاونیها در کشور، تضاد در عملکرد مدیران با اصول تعاون و منافع آنان، عدم اعتماد به تعاونیها و مشارکت واقعی مردم، عدم توجه جدی به آموزش، بی مهری و عدم توجه دولتها به همکاریهای سنتی، برخورد قیم مبانانه مدیران تعاونیها با اعضا بر عدم مشارکت پذیری مردم نقش داشته است.
رضوی (1388) الگوهاي تقويت مشاركت مردم در بخش منابع طبيعي براساس فرهنگ جهادي را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی وی مراحل زیر را دنبال نمود:1- توجه به مشاركت كننده و دريافت اطلاعات 2- ارائه اطلاعات به مشاركت كننده 3- مورد مشورت قرار گرفتن مشاركت كننده 4- مشاركت در تجزيه و تحليل اطلاعات 5- مشاركت براي دستيابي به توافق 6- مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي و استراتژي اجراي آن همچنین، نكته اي كه در مشاركت مهم است اين است كه مشاركت بايد بطور همه جانبه صورت گيرد اين همه جانبه گري بايد با داشتن ويژگيها و طي مراحل مشاركت با ويژگيها ي ديگري به مانند خدامحوري ارزشمداري، وحدت در كارها، سرعت در انجام كارها كه در فرهنگ جهادي متبلور شده است ادغام شده و الگويي مناسب جهت مديريت در بخش منابع طبيعي بدست آيد. اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه اي به بررسي مشاركت مراحل آن و فرهنگ جهادي پرداخته و بهترين الگو را ادغام فرهنگ جهادي با الگوي مشاركت درمديريت بخش منابع طبيعي ميداند.
صفابخش (1388) عوامل موثر در جذب جوانان براي عضويت در جمعيت هلال احمر مطالعه موردي: كلانشهر تهران را مورد بررسی قرار داد. در اين مطالعه مقطعي حجم نمونه شامل 381 نفر عضو سازمان جوانان جمعيت هلال احمر شهر تهران بودند. اطلاعات مورد نياز از طريق رجوع به اطلاعات موجود، اطلاعات ثانويه، مشاهده مستقيم، مصاحبه نيمه متمركز و تكميل پرسشنامه جمع آوري شداطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه پس از كدگذاري وارد كامپيوتر شد و با استفاده از مجموعه پردازش گرديد. (SPSS) آماري براي علوم اجتماعي توزيع فراواني و درصد متغيرهاي مورد نظر در قالب جداول يك بعدي و با شاخ صهاي آماري نظير مد (نما)، ميانگين، انحراف معيار و مانند آن نمايش داده شد. در آزمون فرضيه ها نيز با توجه به ماهيت متغيرهاي مطرح شده از آزمون كاي اسكوار و ضريب پيرسون استفاده گرديد. یافته‌های این تحقیق نشان دادند که ميزان تمايل به مشاركت در فعاليت هاي امداد رساني با سن، جنس، پايگاه اجتماعي – اقتصادي خانواده، تنوع الگوهاي جذب، پاداش حاصل از مشاركت، رضايت از عضويت، حصول اطمينان نسبت به نتايج و پاداش حاصل از مشاركت، احساس عدم كارآيي عضو، افزايش ميزان آگاهي و اطلاعات عمومي نسبت به فرهنگ ايمني و آمادگي، اعتقاد به آسيب پذيري كشور در مقابل سوانح، افزايش ميزان آگاهي از اهداف سازمان و اطلاع رساني مناسب در خصوص لزوم مشاركت رابطه معني داري داشت. بنابراین، مشاركت در فعاليت هاي امدادي به خصوص در سطوح جوانان با عوامل متعددي در ارتباط است كه لزوم توجه به اين موارد در برنامه ريزي هاي مسئولان مي تواند كمك مؤثري در جذب و نگهداري اعضا باشد.
رمضانی و علا الدین (1387) عوامل مؤثر در ميزان مشاركت داوطلبان جمعيت هلال احمر را مورد بررسی قرار دادند. يافته ها نشان دادند که داوطلبان فعال نگاه غايت گرايانه به مشاركت دارند. آن ها برگزاري جلسات گروهي را عامل مهمي براي غلبه بر احساس بي قدرتي مي دانند. داوطلبان غيرفعال كه رويكرد ابزاري به مشاركت دارند و براي افزايش اعتماد، شفاف سازي را مطرح مي نمايند. داوطلبان فعال با رويكرد غايت گرايانه، مشاركت گسترده خود را به عنوان وظيفه تلقي مي نمودند و انگيزه مشاركت خود را در جهت ارضاي نيازهاي دروني خويش مي دانستند، در حالي كه داوطلبان غيرفعال، عدم مشاركت خود را ناشي از ضعف مديريت در سازمان مي دانستند. مسؤولان امور داوطلبان معتقد بودند كه براي گسترش مشاركت به صورت مستمر و سازمان يافته بايد احساس نياز به مشاركت در جامعه نهادينه شود و نتيجه اینکه با توجه به ديدگاه هاي مختلف در خصوص مشاركت داوطلبانه مي بايست كاركردي دوگانه براي مشاركت قائل شد. يعني روشي براي آموزش و آگاهي داوطلبان براي حضور در جلسات گروهي و شركت در اتخاذ تصميمات و در عين حال سهيم شدن در مسؤوليت. مشاركت در جمعيت هلال احمر هم به عنوان غايت و هم به عنوان هدف مورد نظر است.
2-4-2- مطالعات خارجی
دیویس (2012) مشارکت افراد جوان را در فعالیت‌های مشارکتی مدرسه، دانشگاه و جامعه مورد بررسی قرار داد. وی با تاکید بر اهمیت مشارکت افراد در فعالیتها به این نتیجه دست یافت که بیشترین نقش افراد در مشارکت در مرحله تصمیم سازی می باشد که افراد در این نوع مشارکت بیشترین بازدهی و بهره وری را خواهند داشت.
اسوالو (2011) چالش های موجود جهت به کارگیری جوانان در فعالیت‌های مشارکتی به صورت هیات امنایی را مورد مطالعه قرار داد. در این بررسی فقدان توان مالی مطلوب مشارکت کنندگان در کمکهای مردمی، تصمیم گیری برای شرایط اقتصادی نا مطلوب گروه هدف، مشکلات اجرای برنامه های افزایش توانمندی و کارایی و مهارتهای ارائه همکاری و مساعدت در فعالیت‌های عام المنفعه، فقدان درک درست از فعالیت‌های مشارکت مردمی مورد توجه قرار گرفت.
چمبرز (2010) در مطالعات خود در زمینه تمرینات و الگوهای مشارکتی به این نتیجه رسید که در نظريه هاي توسعه، مشارکت يکي از شاخصهاي توسعه مي باشد و همچنین عنوان نمود که مشارکت فرايندي است که مردم محلي را قادر مي سازد تا تحليل را خود انجام دهند، کنترل امور را به دست گيرند، اعتماد به نفس بيشتري کسب کنند و تصميمات خود را خودشان اتخاذ نمايند. “
یان (2005) در پایان نامه دکتری خود رابطه میان مشارکت کارکنان و کیفیت زندگی کاری و کانون کنترل را مورد بررسی قرار داده است به این نتیجه رسید که بیشتر کارکنان دوست دارند در تصمیم گیری شرکت داشته باشند.. وهمچنین آنها معتقد هستند که کیفیت زندگی کاری برای افزایش مشارکت باید باشد (به نقل از سلاجقه و ایزدی، 1392).
پارکت (1999) در تحقیق خود که در یک مرکز تبلیغاتی انجام داد و تأثیر کیفیت زندگی کاری مدیران بر روی میزان بهره وری و مشارکت در حل مسائل را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، یعنی هر چه در ایجاد سیستم کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری کنیم، بر بهره وری سازمان افزوده خواهد شد. همجنین نتایج حاصل از ارتقاء مشارکت در امور کاری با ارتقاء کیفیت زندگی کاری ارتباط معناداری دارد(به نقل از سلاجقه و ایزدی، 1392).
اسمیت (1998) در مطالعات خود به عنوان نمود که آموزش و آگاه سازي داوطلبان، با اهداف و اصول جمعيت هلال احمر، قبل از مشاركت و در حين مشاركت، تشكيل جلسات گروهي به صورت مستمر براي شناسايي مسائل و مشكلات سازمان و نيز يافتن راه حل و نحوة عملي كردن آن در بحثهاي گروهي، تبليغات گسترده از طريق رسانه هاي گروهي به منظور آشنايي افراد براي عضويت در سازمان و آگاهي از سازمان به عنوان پل رابط بين توان توانمندان و نياز نيازمندان؛ سعي در جلب رضايت داوطلبان كنوني به عنوان بهترين سرمايه سازمان از طريق گزارش هاي دقيق و به موقع، قطع تدريجي كمك هاي دولتي به جمعيت هلال احمر به عنوان يك سازمان مردمي و مستقل شدن سازمان با توجه به اصول هفتگانة آن، سعي در گسترش اعتماد متقابل بين سازمان و داوطلبان براي افزايش مشاركت هاي داوطلبان، حفظ منزلت اجتماعي از طريق اهميت به داوطلبان و احترام به شأن و مقام داوطلب، در نظرگرفتن منزلت اقتصادي براي داوطلبان از طريق ارائه تسهيلات رفاهي مانند كارت هاي تخفيف جهت ترغيب افراد ديگر به داوطلب شدن، استفاده از افراد معتمد، سرشناس و محبوب در زمينه هاي گوناگون در جامعه در جهت گسترش اعتماد مردم و افزايش مشاركت آن ها در جمعيت؛ تلاش براي اينكه داوطلبان كار و مشاركت در جمعيت هلال احمر را، بالاترين افتخار بدانند و با شور و اشتياق مشاركت كنند و تشكر و قدرداني از زحمات داوطلبان با حفظ شأن داوطلبي ايشان از پيشنهادهايي است كه مي توان با توجه به نتايج اين مطالعه ارائه داد.
2-5- اصول نظری
فرضیه اصلی تحقیق حاضر ارائه الگوی مشارکت مردمی مناسب جهت فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر می باشد. بنابراین، عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس با مطالعات انجام شده و نظریات مختلف مفهوم مشارکت مردمی در ابعاد مختلف آن (ساماندهي و ساز تقسيم كار، شركت در تصميمات گروهي، فرآيندي از خود آموزي مدني و اجتماعي، مسؤليت پذيري، فعاليت داوطلبانه، ماندهي پتانسيل هاي مردمي، انتقال و توزيع قدرت و هدايت آن بسوي لايه هاي پايين جامعه، اشتراك مساعي، قدرت دادن، سهيم شدن، بسيج مردم، خودياري، خود اتكايي) و عناصر و متغيرهاي اثر گذار مشاركت اجتماعي مردم) وجود فرهنگ و زمينه هاي فرهنگي بستر ساز مشاركت، احساس مسؤليت شهروندي، احساس تعلق و هويت فردي و جمعي، سطح بالاي آگاهي هاي عمومي در جامعه، وجود ميزان در خور توجهي از اعتماد و اطمينان متقابل بين دولت و شهروندان، پذيرش مشاركت اجتماعي توسط مقامات و مسؤلين، وجود نهاد‌هاي شكل دهنده گسترش دهنده و جلب كننده مشاركت شهروندان، رفع موانع قانوني، اداري و اجرايي موجود بر سر راه مشاركت شهروندان، چربش فوايد مشاركت در ابعاد مختلف بر هزينه هاي آن در محاسبه و ارزيابي شهروندان، وجود عناصر و مؤلفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي، همدلي، همكاري، همبستگي، اجتماعي شبكه هاي اجتماعي-روابط، اجتماعي -ايثار- ديگر خواهي- مدارا- گفتگو، مهيا بودن عوامل اقتصادي و انگيزه هاي مادي براي مشاركت اجتماعي، پذيرش اصل فعاليت داوطلبانه اجتماعي توسط شهروندان، آگاهي، آموزش و توانمند سازي شهروندان در زمينه اهداف، ضرورتها، كاركردها، فنون و تكنيكهاي مشاركت در عرصه هاي مختلف جامعه، به رسميت شناختن و تحمل تنوع افكار و ديدگاهها، عقايد، سلايق و روشهاي مختلف شهروندان، محلي گرايي، حمايت سياسي و مديريتي، سيستم هاي اطلاع رساني به روز متقابل، مشخص بودن آورده ها و سرمايه هاي هر بخش در شراكت اجتماعي، پذيرش گفتگو، اقناع و اجماع مشترك براي اتخاذ راه حلهاي مشترك براي رفع نياز هاي مشترك) (طالبی نژاد، 1391) مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس، عوامل موثر بر مشارکت‌های مردمی در چهار دسته بندی عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. این الگو مطابق با الگوی مشارکت مردمی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی معاونت سازمانهای مردم نهاد (1390) نیز می باشد. این مرکز مجموع شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایرانی که منجر به شکل گیری الگوی مشارکتی در راستای پاسخ به بخشی از نیازهای جامعه ایرانی شده را معرفی نموده است. این الگوی مشارکتی سازمان هایی را شکل داده اند که دارای ویژگیهایی هستند که مي توان آنها را نسبت به سازمان های دولتی در جامعه ایرانی کاراتر ساخت که از جمله آنها می توان به مردمی بودن، انعطاف پذیری، صمیمیت و خدمات بدون چشم داشت اشاره کرد. بنابراین در شرایط امروزی جامعه ایرانی می توان این الگوهای مشارکتی را در راستای اهداف توسعه ایی و پیشگیری از مولفه های سلبی توسعه از جمله آسیب های اجتماعی بکار گرفت(مرکز امور اجتماعی و فرهنگی معاونت سازمانهای مردم نهاد، 1390).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، مشارکت مردمی، منزلت اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رهبری تحول آفرین