پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، مشارکت مردمی، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ر الگوی مشارکت مردم در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی موثر بر الگوی مشارکت مردم در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
ارائه راهکارهای افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
1-5-کاربرد تحقیق
کاربرد این تحقیق برای ادارات و سازمانهای تابعه جمعیت هلال احمر می باشد تا با استفاده از الگوهای مشارکتی و پیشنهاد الگوی مناسب بتوانند جلب مشارکت مردمی بیشتری را در کلیه فعالیت‌های عام المنفعه داشته باشند.
1-6- سوال تحقیق
آیا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مشارکت مردم در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد موثر می باشند؟
1-7- فرضيه‏هاي تحقیق
1-7-1- فرضیه اصلی
عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مشارکت مردم در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد موثر می باشد.
1-7-2- فرضیات فرعی
عوامل سیاسی بر مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد.
عوامل اقتصادی بر مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد.
عوامل فرهنگی بر مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد
عوامل اجتماعی بر مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد تاثیر دارد.
بین ميانگين عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تفاوت معناداری وجود دارد.
1-8- قلمرو تحقیق
1-8-1- قلمرو موضوعی
در این پژوهش به دست آوردن الگوی مناسب جهت افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد به عنوان موضوع اصلی در نظز گزفته شد و با توجه به آن، متغیر وابسته میزان مشارکت مردمی بود. عوامل موثر بر افزایش مشارکت‌های مردمی شامل : عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
1-8-2- قلمرو مکانی
از نظر مکانی این پژوهش در کلیه سازمانهای داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد انجام گرفت و اعضایی که به صورت داوطلبانه برای مشارکت در فعالیت‌های عام المنفعه جمعیت هلال احمر به عضویت این سازمان درآمده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

1-8-3- قلمرو زمانی
از نظر زمانی مطالعات از پاییز 1392 آغاز گردید. جمع‌آوری مطالب و اطلاعات در زمستان 1392 و بررسی های جامعه آماری، تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی پرسشنامه در بهار و تابستان 1393 انجام پذیرفت.
1-9- تعریف مفاهیم و واژههای تحقیق
1-9-1- تعاریف نظری
مشارکت مردمی:
مشاركت در معني سنتي عبارت است از پيوند دو سويه، سازنده و سودمند ميان دو تن يا بيشتر از دو تن.
مشاركت يك درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي است كه آنان را بر مي‌انگيزد تا براي دستيابي به هدف هاي گروهي، يكديگر را ياري دهند و مسئوليت پذير شوند(ملت، 1392).
درگیر شدن بسیار نزدیک مردم در فراگردهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر زندگی انان(طوسی، 1378). همچنین طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت (٢٠٠٢) مشارکت جامعه فرايندي است که بوسيله ان مردم به صورت فعال و واقعي در تعيين مسائل و مشكلاتشان، تصميم‌گيري‌هاي در رابطه با عوامل تاثيرگذار بر روي زندگي شان، تدوين و اجراي سياست ها، طراحي، توسعه و اجراي خدمات و تلاش براي رسيدن به تغييرات درگير ميشوند.

داوطلبان:
داوطلباني كه در قالب گروه‌هاي داوطلبي (مهارت، حمايت، هدايت و مشاركت) در شرايط عادي به صورت کمکهای مالی و يا وقوع حوادث و سوانح با جمعيت همكاري مي نمايند و براساس سرانه هاي تعريف شده در طول سال، خدمات شاياني به جمعيت ارائه م يدهند (رمضانی نژاد و علا الدین، 1387).
عوامل اجتماعی:
برابري مردمان و برخورداري از حقوق شهروندي(ثبوتی، 1388).
عوامل سياسي:
اين عوامل به تناسب جوامع مختلف وجود دارند و ارتباط با ساختارهايي دارد كه توزيع قدرت در جامعه را تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر، ساختار سياسي جامعه مي تواند زمينه مشاركت يا عدم مشاركت مردم را در امر محروميت زدايي فراهم كند(پورطهماسبی، 1388).
توزيع قدرت در بين مردم وسهيم كردن آنان در اختيارات وتصميم‌گيري‌هايها(ثبوتی، 1388).
عوامل اقتصادي:
از ديگر موانع مشاركت و محروميت زدايي مي توان به ضعف بنيه مالي مردم اشاره كرد. وقتي اكثريت افراد جامعه بدنبال تامين نيازهاي مادي و امرار معاس خود باشند، ديگر فرصتي براي مشاركت و محروميت زدايي نخواهد بود(پورطهماسبی، 1388).
ايجاد فرصتهاي برابر براي پيشرفت همه مردم به خصوص گروه‌هاي پايين جامعه(ثبوتی، 1388).

عوامل فرهنگي :
بسياري از باورهاي فرهنگي مانند تقدير گرايي و مشيت گرايي و قبول فاصله زياد، مي تواند انگيزه هاي مشاركت را تضعيف کند(پورطهماسبی، 1388).
يكي ديگر از عواملي كه زمينه را براي مشاركت در سازمان‌ها مهيا مي‌سازد وجود بستر فرهنگي مناسب است؛ يعني قبل از اينكه افراد را به شركت در فعاليت‌هاي سازمان ترغيب و تشويق كنيم، بايد كاري كنيم كه افراد نگرش و طرز تفكر مناسبي از كار گروهي و مشاركت داشته باشند؛ به طوري كه بتوانند در مقابل اختلاف نظرها، انتقادها و سليقه‌هاي مختلف از خود انعطاف نشان دهند. مشاركت تابع نگرش است، كه عبارت‌ است از حالت عاطفي مثبت يا منفي نسبت به موضوعي. نگرش منشأ كليه رفتارهاي فردي و اجتماي است و فرايند جامعه‌پذيري دربرگيرنده فرايندي پيوسته از شكل و تغيير دادن نگرش است. نگرش داراي سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري مي‌باشد. مجموعه اطلاعات، آگاهي‌ها و دانش‌ها جزء شناختي نگرش را تشكيل مي‌دهد، جزء عاطفي شامل احساساتي است كه بر اثر مواجهه با موضوعي در شخص برانگيخته مي‌شود و ارزشيابي او را از آن موضوع مشخص مي‌كند، و جزء آمادگي براي عمل (رفتار) مي‌باشد كه شخص در مواجهه با موضوع مورد نظر به گونه معيني رفتار مي‌كند (ثبوتی، 1388).
1-9-2-  تعاریف عملیاتی
مشارکت مردمی:
بررسی چهار عامل اصلی و لازم برای مشارکت شامل: مشارکت در تعیین اهداف، مشارکت در تصمیم سازی، مشارکت در حل مشکلات و مشارکت در ایجاد تغییر و تحولات به صورت پرسشنامه و طیف لیکرت و تبدیل به شاخص عددی

داوطلبان:
جامعه آماری در این مطالعه می باشند که اعضای سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد در نظر گرفته شد.
عوامل سیاسی:
عوامل سیاسی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: قوانین موجود برای مشارکت‌های مردمی، رفع موانع قانوني، اداري و اجرايي موجود بر سر راه مشاركت شهروندان، آگاهي سياسي و مديريتي، توجه و حمايتهای دولت و سیاستمداران در جلب مشارکت‌های مردمی، دولت، برنامه ها و نحوه برنامه ریزی در زمینه توجه به نیازمندان جامعه، تطابق برنامه های کشوری و دولتی با نیازمندیهای جامعه، سیاستهای توسعه مشارکت‌های مردمی، جو سیاسی موجود جامعه، حمایتهای سیاسی سیاستگزاران از سازمانها و نهادهای مردمی.
عوامل اقتصادی:
عوامل اقتصادی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: توان اقتصادی اعضا در کمکهای مالی به هلال احمر، چربش فوايد مشاركت در ابعاد مختلف بر هزينه هاي آن در محاسبه و ارزيابي شهروندان، مهيا بودن عوامل اقتصادي و انگيزه هاي مادي براي مشاركت اجتماعي، مشخص بودن آورده ها و سرمايه هاي هر بخش در شراكت اجتماعي، منابع و امکانات مالی موجود و مورد نیاز، وضعیت مالی جمعیت هلال احمر، منافع اقتصادی قابل لمس مشارکت مردمی، تامين منابع برنامه ريزی.

عوامل اجتماعی:
عوامل اجتماعی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: احساس مسؤليت شهروندي، احساس تعلق و هويت فردي و جمعي، سطح بالاي آگاهي هاي عمومي در جامعه، وجود ميزان در خور توجهي از اعتماد و اطمينان متقابل بين دولت و شهروندان، پذيرش مشاركت اجتماعي توسط مقامات و مسؤلين، وجود نهاد‌هاي شكل دهنده گسترش دهنده و جلب كننده مشاركت شهروندان، وجود عناصر و مؤلفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي، همدلي، همكاري، همبستگي، اجتماعي شبكه هاي اجتماعي-روابط، اجتماعي -ايثار- ديگر خواهي- مدارا- گفتگو، آموزش و توانمند سازي شهروندان در زمينه اهداف، ضرورتها، كاركردها، فنون و تكنيكهاي مشاركت در عرصه هاي مختلف جامعه، سيستم هاي اطلاع رساني به روز متقابل،، پذيرش اصل فعاليت داوطلبانه اجتماعي توسط شهروندان، پایگاه اجتماعی خانواده، سطح زندگی، رفاه اجتماعی، رضايت از عضويت، نگرش جامعه به کمک و مشارکت مردمی، رسانه های گروهی و تبلیغات، انگیزه مردم در مشارکت و ماندگاری در فعالیت‌های مشارکتی عام المنفعه، حصول اطمينان نسبت به نتايج و پاداش حاصل از مشاركت، احساس كارآيي اعضا، نمايش موفقيت، وجود سازمانهای اجتماعی مکمل، کنترلهای اجتماعی.
عوامل فرهنگی:
عوامل فرهنگی از میانگین عددی دیدگاه مشارکت کنندگان در تاثیر گویه های زیر در میزان مشارکت مردمی به دست امد: فرهنگ مشارکت جامعه، ارزشهای اخلاقی، سنتها و باورهای دینی و مذهبی مردم، شیوه زندگی، ميزان آگاهي و اطلاعات عمومي نسبت به فرهنگ ايمني و آمادگي، وجود فرهنگ و زمينه هاي فرهنگي بستر ساز مشاركت، به رسميت شناختن و تحمل تنوع افكار و ديدگاهها، عقايد، سلايق و روشهاي مختلف شهروندان، محلي گرايي، پذيرش گفتگو، داشتن فرهنگ اقناع و اجماع مشترك براي اتخاذ راه حلهاي مشترك براي رفع نياز هاي مشترك.
1-10- خلاصه فصل
در فصل حاضر، پعد از بیان مقدمه، در بیان مساله، موضوع اصلی معرفي گردید، سپس به اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شد. در ادامه آن، هدف کلی، اهداف جزیی و کاربردی، سوال پژوهش، فرضیات و قلمروهای موضوعی، مکانی و زمانی توضیح داده شدند. در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش معرفی گردید تا در فصل آینده تشریح کامل این متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.

فصل دوم: مرور بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه
مشارکت پذیری اعضای جامعه به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری تحت پوشش قرار می دهند. فرایند مشارکت پذیری از رویکردهای متفاوتی قابل توجه است اما نظام مند بودن کنش اجتماعی ایجاب می کند تا عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت پذیری اعضای جامعه بررسی شود. امروزه مقوله مشارکت مردم شرط توفیق هر نوع برنامه و رهیافت کلان اقتصادی، اجتماعی و توسعه بشمار می رود و علت این امر نیز گستردگی و تنوع زمینه های مشارکت است بنا براین هرگز  نمی توان به برداشتی محدود از مفهوم فراگیر مشارکت اکتفا کرد.
موفقيت بسياري از سازمان هاي بزرگ در سطح بين المللي با درنظر گرفتن حركت سازمان ها به سمت و سوي اهداف و آرمان هاي خود، مرهون انجام يك سري اقدامات در راستاي افزايش سطح علمي ‏، ‌فرهنگي، هنري و.. جامعه و مردم مي باشد كه از آن به عنوان رسالت اجتماعي ياد مي شود. بدین منظور در این فصل به بررسی ادبیات موضوع تحقیق از جمله مشارکت، عوامل موثر بر افزایش آن، سازمان هلال احمر و صلیب سرخ، سپس سوابق پژوهشی مربوط به آنها و در نهایت چارچوب نظری ارائه می گردد.

2-2- مشارکت
2-2-1-تعاریف
در فرهنگ لغات و اصطلاحات مختلف در برابر واژه مشاركت معاني مختلف بكار رفته است: اشتراك مساعي، قدرت دادن، سهيم شدن، بسيج مردم، مسئوليت پذيري، واگذاري امور، خودگرداني، تقسيم كار، خودياري، خوداتكايي، عدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، جمعیت هلال احمر، تحول تاریخی، افزایش مشارکت Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، انتخاب عاقلانه، بحران مشروعیت، انتقال اطلاعات