پایان نامه رایگان با موضوع مدل رگرسیون، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

شدت و ضعف و نوع همبستگى بين متغيرها باشد. براى رسم خط رگرسيون بايد از معادلهی رگرسيون استفاده کرد. در رگرسيون دو متغيره پس از آنکه مسجل شد بين دو متغير همبستگى معنى‌دار وجود دارد، از رابطهی زير استفاده مى‌شود:
y = a x + b(۵-۱)
در اين رابطه x، مقادير مستقل؛ y، مقادير متغير وابسته و b، a، ضرايبى هستند که قابل محاسبه هستند.
برای تحلیل دادههای حاصل از آزمایشها و محاسبهی مدل رگرسیونی از نرم افزارIBM SPSS Statistics نسخهی ۲۲ و برای رسم منحنیهای هم تراز از نرم افزار Origin Pro نسخهی ۶/۸ استفاده شد.
برای محاسبهی درصد استخراج گالیم و آلومینیوم از رابطهی ۵-۲ استفاده شد.
E= [M]_OF/[M]_AF (۵-۲)
که در آن M غلظت فلز در فاز آبی و یا آلی است.
همچنین برای محاسبهی ضریب توزیع و همچنین فاکتور جداسازی به ترتیب ار روابط ۵-۳ و ۵-۴ استفاده شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تولیدات صنعتی، نمونه برداری، متغیر مستقل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل سازی، مدل رگرسیون، ضریب همبستگی