پایان نامه رایگان با موضوع مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، حمایت اجتماعی، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت و .. حائز اهمیت است. مددکاری اجتماعی با انگیزه کمک به مردم توسعه پیداکرد و دراین راه هم بر نیازهایشان و هم برمحیط پیرامونشان تاکید ویژه ای دارد. مددکاری اجتماعی تنها حرفه یاورانه ای است که هم به جنبه های درونی و ضعیف انسانها (ارزش ها، باورها، عواطف وتوانایی مردم در حل مسایلشان) وهم به جنبه های بیرونی آن (محله، مدرسه، دانشگاه، محیط کار، نظام رفاه اجتماعی ونظام سیاسی ای که بر زندگی فرد اثر دارند) توجه می کند و در کمک به افراد همواره هر دوجنبه را با هم می بیند. اداره کار ایالت متحده121(2004) وظایف مددکاری اجتماعی را اینگونه تعریف می کند:
“مددکاری اجتماعی حرفه کسانی است که کمک به بهبود وضعیت زندگی مردم را دوست دارند. مددکاران اجتماعی به مردم کمک می کنند تا به بهترین نحو ممکن با محیط پیرامونشان تعامل کنند؛ با دیگران رابطه برقرار سازند ومسایل فردی وخانوادگی شان را حل کنند.”(یزدانی، 1392:41)
شاخه های چندگانه مددکاری اجتماعی شامل مددکاری فردی، گروهی، جامعه ای، تحقیق واقدام اجتماعی هرکدام به نحوی و تلفیق این شاخه ها می توانند منجر به اقداماتی شوند که در ارتقای سطح سلامت افراد وبه خصوص دانشجویان که به عنوان قشری با استعداد و آینده ساز کشور مطرح هستند مفید واقع گردد. در این بین نهاد متولی دانشجویان (دانشگاه) مسئول جذب وبکارگیری خدمات حرفه ای مددکاری اجتماعی جهت جامعه تحت پوشش خود خواهد بود زیرا همانطورکه مشاهده می شود کمبود نیروی متخصص و حرفه ای مددکاری اجتماعی و مشاوره در دانشگاه ها نمود محسوسی دارد. بنابراین ضروری است با استخدام وبکارگیری مددکارن اجتماعی زبده وحرفه ای در جهت حل مسایل دانشجویان، ارتقای سطح سلامت ایشان، وارتباط صحیح وحرفه ای با خانواده های آنان اقدام نمایند تا از این طریق به جلب اعتماد بیشتر ومیل ورغبت لازم در آنان جهت استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای مددکاری اجتماعی ومشاوره منجر شودو باور و اعتقاد قلبی در آنان برای تغییر وضعیت موجود زندگی خود به وجودآید. بالتبع مددکاران اجتماعی می توانند با داشتن شرایط فوق الذکر، ارتباط صمیمانه وعاطفی و درعین حال حرفه ای لازم با دانشجویان داشته باشند و منجر به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی و روابط آنان گردند و از این طریق سلامت آنان را ارتقا دهند. همچنان مددکاران اجتماعی می توانند با ارایه خدمات مددکاری گروهی به شناخت بیشتر وبهتر مسایل دانشجویان کمک کنند که این امر منجر به ایجاد حس داشتن مشکل مشترک وارایه راهکار مناسب و استفاده از تجربیات یکدیگر در میان آنها می گردد. مددکاری گروهی همچنین می تواند در جهت ارتقای سطح تحمل دانشجویان وایجاد رفتار و برخورد مناسب خانواده ودوستان موثر باشد واز این طریق به نوعی سطح حمایت عاطفی واطلاعاتی آنان ارتقا خواهدیافت وبالتبع موجب سلامت عمومی در آنان خواهدشد.

منابع
منابع فارسی:
آرمسترانگ، دیوید- جامعه شناسی پزشکی- ترجمه محمد توکل، احمد خزایی- انتشارات دانشگاه شریف- تهران- 1372
آزاد، حسین- آسیب شناسی روانی- جلد اول- تهران انتشارات بعثت- 1385
اسداللهی، قربانعلی- روانپزشکی اجتماعی- اصفهان نشر پرسش- 1378
بخشی پور، عباس وهمکاران- بررسی رابطه میان رضایت از زندگی وحمایت اجتماعی وسلامت روان در دانشجویان- فصلنامه اصول بهداشت روانی- زمستان 1381
بستان وهمکاران- اسلام وجامعه شناسی خانواده- جلدپنجم- قم- پژوهشگاه حوزه ودانشگاه- 1389
بهمنی، شیرکوه- بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان بهزیستس استان کردستان- پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی- دانشگاه علامه طباطبایی- 1387
بیایانگرد، اسماعیل- جوادی، فاطمه- سلامت روانشناختی نوجوانان وجوانان شهر تهران- فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی- سال چهارم شماره 14- 1376
بیرو، آلن- فرهنگ علوم اجتماعی- ترجمه باقرساروخانی- موسسه کیهان- تهران- 1380
تاسیگ، مارک- جامعه شناسی بیماریهای روانی- ترجمه دکتر احمد عبداللهی- تهران نشر رشد- 1386
چلپی، مسعود- جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی- نشرنی- 1375
خیرالله پور، اکبر- بررسی عوامل اجتماعی موثر برسلامت روانی با تاکید بر سرمایه ی اجتماعی- مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی- دانشگاه شهیدبهشتی – 1383
دوران، بهزاد- پیشنهاد برای حل مساله اعتیاد به مواد مخدر با اتکا بر شبکه ارتباطات کامپیوتر- فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات- 1383
دیماتئو، ام رابین- روانشناسی سلامت- ترجمه احمدی وهمکاران- تهران- انتشارات رشد-1384
راشدی، اسماعیل- بررسی رابطه میزان حمایت اجتماعی با میزان توانمندی قابله با بیماری سرطان سینه، مورد مراجعین به بیمارستان آیت الله طالقانی- دانشگاه علامه طباطبایی- 1389
رامبد، معصومه- فروغ رفیعی، محمدتقی ساربانحسن آبادی- حمایت اجتماعی- تهران – انتشارات خسروی- 1389
ساراسون، ایروین و همکاران- روانشناسی مرضی- ترجمه بهمن نجاریان- محمدعلی اصغری مقدم و دیگران- جلد1- تهران نشر رشد- 1375
سارافینو، ادوارد- روانشناسی سلامت- ترجمه دکتر علی احمدی و دیگران- انتشارات رشد- تهران- 1384
سام آرام، عزت الله-نظریه های مددکاری اجتماعی- تهران- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی- 1392
سرمد،عباس بازرگان- روش های تحقیق در علوم رفتاری- نشر آگاه- 1380
سجادی، حمیرا- صدرالسادات، سیدجلال- شاخص های سلامت اجتماعی- مجله آموزشی اطلاعاتشماره 207- 1384
شاملو، سعید- بهداشت روانی- انتشارات رشد- تهران- 1372
شریفیان، اکبر- بررسی عوامل موثر برخشونت خانگی- رساله ی دکتری جامعه شناسی- تهران دانشگاه علامه طباطبایی-1385
صادقی، محمود- حمایت اجتماعی و سلامت جسم و روان- همایش هفته پژوهش دانشگاه اصفهان- 1387
صلاح الدین، صالح- بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان سلامت اجتماعی همسران جانبازان اعصاب و روان- دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی- 1389
عبدی فر، سهیلا- رابطه حمایت اجتماعی ومنبع کنترل درونی با سازگاری دانشجویان- پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی ومشاوره- 1373
فارسی نژاد- بررسی رابطه سبک های هویت با سلامت اجتماعی، خوکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم دبیرستان های شهر تهران- پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران- 1383
فیاض دستگردی، جلیل- بررسی اثربخشی آموزش بهداشت روان برسلامت عمومی کارکنان بهزیستی شهرستان اصفهان- پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی- 1379
قدسی، علی- بررسی جامعه شناسی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی- پایان نامه دکتری جامعه شناسی- دانشگاه تربیت مدرس- 1383
-كاظمي پور ، شهلا- الگويي در تعيين پايگاه اجتماعي اقتصادي وسنجش تحرك اجتماعي با تكيه بر مطالعه ي موردي شهر تهران،ماهنامه ي علوم اجتماعي ،شماره 14- 1378
گنجی، حمزه- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- تهران- 1384
گلدبرگ وهیلر، پرسشنامه سلامت عمومیGHQ28))- تنظیم ابوالفضل کرمی – سایت روان آزما
گلیکن، مورلی- مددکاری اجتماعی در قرن 21-ترجمه عباسعلی یزدانی، الهام محمدی- تهران- انتشارات جامعه شناسان- 1392
گیدنز، آنتونی- جامعه شناسی- ترجمه منوچهر صبوری- تهران- نشرنی 1385
مازلو، آبراهام- انگیزش وشخصیت- ترجمه احمد رضوانی- مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی- 1367
میلانی فر، بهداشت روانی- تهران- انتشارات قومس- 1384
ویسی، مختار- رابطه بین استرس شغلی باخشنودی شغلی وسلامت روان با توجه به اثرات تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی- پایان نامه کارشناسی ارشد- تهران انستیتو روانپزشکی- 1378
www.amar.org
www.who.org
www.wkipedia.org

منابع لاتین
1- Berkman. L,F 1995 the roal of social relation in health promotion psychology matic medicine
2-Cantor,M,1979 wehghbors and frieds: An overlooked resource in the informan support system. Research onaging 434-463
3-Cobb.S, 1976, social support as amediator of life stress. Psychology medicin. Pp300-314
4-Filming,1984 social support ad buffering effected friendship Journal of human stress 8 PP14-22
5-House, J.S,1981 structure and processes of social support. 8pp293-318
6-Larson.J.S, 1996. The worid organization definition of health. Social versus spiritual health. Social indicators
7-Litwak,B 1985, Helping the eldery: The complementary roals of informal network and formal system. NewYork Guiford
8- Norris.C. 2009, effect network capital and social support on mental health
9-Moos,R, H 1986, manual for the family Environment scales. Consulting psychologist press.
10-Simon,R.L. 1983-1984 specificity and substitution in social network of the eldery. International journal of Aging and Human Development. 121-139
11-Thoits, R.A, 1982, social support function and network structure. NewYork, Hermes phere publishing company

پرسشنامه

با عرض سلام وآرزوي موفقيت، پرسشنامه اي كه پيش رو داريد جهت انجام يك تحقيق دانشگاهي مي باشد. خواهشمند است با ارائه پاسخ هاي صحيح به پرسشها محقق را در انجام اين تحقيق ياري كنيد. پيشاپيش از قبول زحمت شما كمال تشكر را دارم.
دانشکده : ………………
سن:…………………. جنسیت: زن O مرد O وضعیت تاهل: مجرد O متاهل O
وضعیت سکونت: خوابگاه O منزل (ساکن تهران) O
– همه مردم از افرادی که با آنها در ارتباط هستند و می توانند روی آنها حساب باز کنند تصوری دارند، شما هریک از گروه های زیر را تاچه حد یک حمایت کننده واقعی برای خودتان به حساب می آورید؟
اعضای خانواده خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O
دوستان خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O
اقوام خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O
شما هریک از حمایت های زیر را به چه میزان از خانواده، دوستان واقوام دریافت کرده اید؟
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
1ـ گفتگوی صمیمانه و دوستانه با شما در جهت تقلیل نگرانی هایتان در زندگی

2ـ توجه به شما در زمینه های گوناگون زندگی

3ـ ابراز همدردی با شما در زمینه مشکلات مربوط به خودتان

4ـ احترام به احساسات شما در شرایط گوناگون

5ـ بر عهده گرفتن ضمانت وام شما

6ـ کمک به شما در انجام کارهای منزل(خوابگاه) و خارج از آن

7ـ گرفتن قرض در هنگام مواجهه و نیاز شما به دریافت کمک مالی از دیگران

8ـ رساندن شما به یک مرکز درمانی درهنگام بیماری

9ـ راهنمایی در جهت استفاده از خدمات مشاوره ای، مادی ومعنوی دردسترس هنگام بروز مشکلات

10ـ انجام توصیه های مفید به شما جهت ارتقای سطح سلامت خود

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
11ـ ارائه اطلاعاتی به شما که در فهمیدن مسائل به شما کمک کند

12ـ دراختیارگذاشتن اطلاعات درمورد یک متخصص باتجربه در زمینه مشکلات مربوط به خودتان

لطفا” سوالات زير را بدقت مطالعه و در هر مورد گزينه اي را كه فكر مي كنيد با وضعيت كنوني شما (از يك ماه پيش تا كنون) مطابقت دارد مشخص كنيد . 
1- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه كاملا” خوب و سالم هستيد ؟
اصلاً O در حد معمول O بیش از حد معمول O به مراتب بیشتر از حد معمول O

2- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه به داروي تقويتي نياز داريد ؟
اصلاً O در حد معمول O بیش از حد معمول O به مراتب بیشتر از حد معمول O

3- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي كرده ايد ؟
اصلاً O

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سلامت عمومی، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی، مددکاری اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع يكماه، the، ايد، آيا