پایان نامه رایگان با موضوع محدودیت ها، همبستگی پیرسون، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

این شاخص از 0 تا 1 می‌باشد. مقدار این شاخص نباید کمتر از 6/. باشد.
چین150(1998)
سازگاری درونی
سازگاری ترکیبی151(CR)
این شاخص درواقع نسبت مجموع بارهای عاملی متغیرهای مکنون به مجموع بارهای عاملی بعلاوه واریانس خطا می‌باشد. مقادیر آن بین 0 تا 1 می‌باشد و جایگزینی برای آلفای کرونباخ است. مقدار این شاخص نباید کمتر از 6/. باشد. به این شاخص نسبت ديلون- گلداشتاين152 نیز گفته می‌شود.
چین (1998)
روایی شاخص153
بارهای عاملی شاخص‌ها
نشان دهنده این موضوع است که جه میزان از واریانس‌های شاخث‌ها توسط متغیر مکنون خود توضیح داده می‌شود. مقدار این شاخص باید از 6/. بزرگتر و در فاصله اطمینان 5% معنادار باشد. معنی‌داری این شاخص توسط بوت‌استرپ154 یا جک‌فینگ155 به دست می‌آید.
چین(1998)
اعتبار همگرا156
متوسط واریانس استخراجی157 (AVE)
میزان واریانسی که یک متغیر مکنون از شاخص‌های خود می‌گیرد را اندازه‌گیری می‌کند. مقدار این شاخص باید از 5/. بزرگتر باشد.
فورنل و لارکر158(1981)
اعتبار منفک
شاخص فورنل و لارکر159
طبق این شاخص واریانس هر متغیر مکنون بایدبرای شاخص‌های مربوط به خودش بیشتر از سایر شاخص‌ها باشد. برای تشخیص این امر ابتدا جذر AVE متغیر مکنون را محاسبه می‌کنیم و سپس حاصل را با مقادیر همبستگی‌ای که این متغیر مکنون با سایر متغیرهای مکنون داشته مقایسه می‌کنیم. باید حاصل جذر AVE از مقادیر همبستگی‌ها بیتشر باشد. اینکار را برای سایر متغیرهای مکنون نیز تکرار می‌کنیم.
فورنل و لارکر (1981)

جدول 3-4: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش
متغیرهای پنهان
AVE
پایایی ترکیبی
آلفای کرونباخ

GOF
ادراک و آگاهی از ایران
0.851
0.920
0.826
0.864
0.673
0.582
تفریح و سرگرمی
0.674
0.943
0.930

توانایی سفر
0.636
0.839
0.712

خانواده و دوستان
0.883
0.938
0.868

دین، نگرش و اعتقادات گردشگر
0.657
0.851
0.733

ضعف زیرساخت ها و کمبود امکانات
0.564
0.927
0.911

محدودیتهای مقصد
0.789
0.925
0.915

محدودیتهای درون فردی
0.894
0.789
0.631

محدودیتهای ساختاری
0.820
0.876
0.840

محدودیتهای میان فردی
0.891
0.852
0.768

محدودیتهای گردشگران ورودی به ایران
0.735
0.935
0.929

محدودیتهای اجتماعی،فرهنگی و عرفی
0.532
0.749
0.603

محدودیتهای اقتصادی
0.837
0.911
0.809

محدودیتهای و تنگناهای شرعی و قانونی
0.788
0.851
0.789

ویژگی های گردشگر
0.642
0.899
0.856

جدول 3-4 شاخص‌های روایی، پایایی و شاخص برازش مدل را نشان می دهد. علاوه بر روايی سازه که برای بررسی اهميت نشانگر‌های انتخاب شده برای اندازه گيری سازه ها به کار می رود، روايی تشخيصی160 نيز در تحقيق حاضر مورد نظر است به اين معنا که نشانگر‌های هر سازه در نهايت تفکيک مناسبی را به لحاظ اندازهگيری نسبت به سازه‌های ديگر مدل فراهم آورند؛ به عبارت سادهتر، هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگيری کند و ترکيب آنها به گونه ای باشد که تمام سازه‌های به خوبی از يکديگر تفکيک شوند. با کمک شاخص ميانگين واريانس استخراج شده(AVE161) مشخص شد که تمام سازه‌های مورد مطالعه دارای ميانگين واريانس استخراج شده بالاتر از 5/0 هستند. شاخص‌های پایایی ترکیبی(CR)162 و آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می‌شوند و لازمه تایید پایایی بالاتر بودن این شاخص ها از مقدار 7/0 می‌باشد. تمامی این ضرایب بالاتر از 7/0 می‌باشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری می‌باشند.
شاخص نیکویی برازش مدل(GOF ): سازش بين کيفيت مدل ساختاري و مدل اندازه گيري شده را نشان مي دهد و برابر است با:

که در آن و ميانگين AVE و R2 مي باشد. بالا بودن شاخص مقدار GOF از 5/0 برازش مدل را نشان می‌دهد. مقدار شاخص برازش برابر 582/0 شده است و از مقدار 5/0 بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بیان ساده تر داده‌های اين پژوهش با ساختار عاملی و زيربنای نظری تحقيق برازش مناسبی دارد و اين بيانگر همسو بودن سؤالات با سازه‌های نظری است.

جدول شماره 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک163
متغیرهای پنهان
اقتصادی
درون فردی
ساختاری
میان فردی
محدودیت های مقصد
0.888
 
 
 
محدودیت های درون فردی
0.188
0.946
 
 
محدودیت های ساختاری
0.470
0.348
0.906
 
محدودیت های میان فردی
0.471
0.262
0.745
0.944
** قطر اصلی ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده(AVE) را نشان می‌دهد.

جدول 4-4 به بررسي رابطه خطي بين متغيرها مي‌پردازد. رابطه بين دو يا چند متغير را همبستگي گويند. همچنين اگر افزايش يا کاهش يکي از متغيرها باعث افزايش يا کاهش ديگری شود، همبستگي را مثبت (مستقيم) گفته و اگر افزايش يکي باعث کاهش ديگري و بالعکس شود همبستگي را همبستگي منفي (غير مستقيم) نامند. لازم به يادآوري است که ضريب همبستگي شاخصي آماري براي نشان دادن شدت و حدود همبستگي مي‌باشد. با توجه به اينکه داده‌هاي حاصل از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها از نوع داده‌هاي رتبه‌اي است، اما متغيرهاي ناشي از آنها که از ميانگين دادههاي رتبهاي به دست ميآيد ماهيت كمي پيدا ميکند از همبستگي پيرسون استفاده مي‌شود. ضريب همبستگي پيرسون، مشهورترين ضريب همبستگي است و به گونه‌اي تعريف شده است كه مقادير بين 1- و 1+ را مي‌گيرد. هر چه قدر مطلق اين ضريب بزرگتر باشد، شدت رابطه بيشتر است و علامت آن نيز جهت رابطه را نشان مي‌دهد. ضریب مثبت نشان دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر و ضریب منفی نشان دهنده رابطه عکس بین دو متغیر می‌باشد. روی قطر اصلی این ماتریس ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده(AVE) را نشان می‌دهد. لازمه تایید روایی منفک بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده (AVE) از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوط با باقی متغیرها است. به عنوان مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده برای متغیر محدودیت های مقصد (8/88%) شده است که از مقدار همبستگی این متغیر با سایر متغیرها بیشتر است. همان طور که در جدول مشخض است، مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده، برای تمامی متغیرها، از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها می‌باشد پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی پیرسون نشان داده شده اند. تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از 01/0 معنادار شده اند.
1-1-3-4 بررسی دیاگرام‌‌های تحقیق

نمودار 10-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می‌دهد. کلیه متغیرهای این مدل به دو دسته‌ پنهان و آشکار تبدیل می‌شوند . متغيرهاي آشكار (مستطیل) يا مشاهده شده به گونه‌ای مستقيم به وسيله پژوهشگر اندازهگيري می‌شود، در حالي كه متغيرهاي پنهان (بیضی) يا مشاهده نشده به گونه‌ای مستقيم اندازه گيري نمی‌شوند، بلكه بر اساس روابط يا همبستگی‌های بين متغيرهاي اندازه گیری شده استنباط می‌شوند. متغيرهاي پنهان بيانگر يكسري سازه‌های تئوريكي هستند مانند مفاهيم انتزاعي كه مستقیماً قابل مشاهده نيستند و از طريق ساير متغيرهاي مشاهده شده ساخته و مشاهده می‌شوند. متغيرهاي پنهان به نوبه خود به دو نوع متغيرهاي درون زا164 يا جريان گيرنده165 و متغيرهاي برونزا166 يا جريان دهنده167 تقسيم می‌شوند. هر متغير در سيستم مدل معادلات ساختاري می‌تواند هم به عنوان يك متغير درون زا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته شود. متغير درونزا متغيري است كه از جانب ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير می‌پذیرد. در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هیچ‌گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت نمی‌کند بلكه خود تأثير می‌گذارد. در این مدل متغیر‌ محدودیتهای گردشگری در ایران برونزا و مغیرهای، محدودیت های مقصد، محدودیت های درون فردی و محدودیت های ساختاری و محدودیت های میان فردی درونزا می‌باشند. در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول تحت عنوان معادلات اندازهگیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) می‌باشند. این معادلات را اصطلاحاً بارهای عاملی168 گویند. دسته‌ی دوم معادلات اندازهگیری مرتبه دوم هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان می‌باشند. به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از بارهای عاملی مرتبه اول و دوم استفاده شده است. تمامی ‌بارهای عاملی از 5/0 بیشتر شده اند و هم چنین سطح معناداری در تمامی‌شاخص ها از مقدار 1% کمتر است لذا می‌توان همسويی سوالات پرسشنامه برای اندازهگيری مفاهيم را در اين مرحله معتبر نشان داد (هومن 1388). در واقع نتایج فوق نشان می‌دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط اين ابزار محقق شده است. لذا روابط بين سازه‌ها يا متغير‌های پنهان قابل استناد است. شاخصی که بار عاملی بالاتری داشته باشد، دارای اهمیت بالاتری نسبت به سایر شاخص‌ها می‌باشد.

نمودار 11-4 مدل تحقیق را در حالت معناداری ضرایب (t-value) نشان می‌دهد. این مدل در واقع تمامی معادلات اندازه گیری (بارهای عاملی مرتبه اول و دوم) را با استفاده از آماره t، آزمون می‌کند. بر طبق این مدل، ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان 95% معنادار می‌باشد اگر مقدار آماره‌ی t خارج بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گیرد.

2-3-4 تحلیل سوال‌های تحقیق
1-2-3-4 گردشگران خارجی در ایران با چه محدودیت هایی مواجه هستند؟
با توجه به انتخاب طيف ليکرت براي سؤالات تشكيل‌دهنده متغيرهاي مورد بررسي، مي‌بايست مقادير حاصل از نظرات پاسخگويان را مورد بررسي قرار داد تا اين موضوع روشن شود كه آيا ميانگين پاسخ‌هاي ايشان به طور متوسط با مقدار 3 (عدد وسط طيف ليکرت) تفاوت معناداري دارد يا خير؟ بنابراين، از آزمون مقايسه ميانگين تك نمونه‌اي استفاده شده است كه نتايج آن در ذيل آمده است. به كارگيري آزمون t مستلزم برقراري شرايطي است از جمله اينكه توزيع جامعه مورد بررسي مي‌بايست نرمال باشد. اگر اين شرط كمي مخدوش شوند به شرط آنكه اولاً حجم نمونه خيلي کم نباشد، ثانيا ً داراي مقادير پرت نبوده قابل اغماض است ولي اگر بررسي‌هاي اوليه بيان‌گر آن باشد كه فرض‌هاي مدل آزمون t به شدت مختل است، مي‌توان از آزمون‌هاي جايگزين ناپارامتري استفاده كرد. با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه (بزرگتر از 30) مي‌توان طبق قضيه حد مركزي، توزيع ميانگين نمونه را نرمال فرض نمود و از آزمون پارامتريك تياستودنت استفاده كرد.
فرض صفر(H0): ميانگين پاسخ‌هاي داده شده بیشتر یا مساوی مقدار 3 مي‌باشد (عامل ذکر شده به عنوان یک محدودیت تلقی نمیگردد).
فرض مقابل(H1): ميانگين پاسخ‌هاي داده شده کمتر از 3 می‌باشد (عامل ذکر شده به عنوان یک محدودیت تلقی میگردد).

جدول 5-4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای
متغیرهای تحقیق
میانگین
انحراف استاندارد
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
فاصله اطمینان

کران پایین
کران بالا
محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی و عرفی
3.644
0.891
13.545
350
0
0.55
0.737
محدودیتهای اقتصادی
3.357
0.934
7.16
350
0
0.259
0.455
محدودیتهای جغرافیایی
3.236
0.937
4.719
350
0
0.138
0.334
محدودیتهای سیاسی
3.705
0.681
19.394
350
0
0.634
0.776
محدودیتهای مهارتی
3.679
0.593
21.443
350
0
0.617
0.742
محدودیتهای و تنگناهای شرعی و قانونی
3.88
0.776
21.269
350
0
0.799
0.962
ضعف زیرساخت ها و کمبود امکانات
3.934
0.649
26.97
350
0
0.866
1.002
تفریح و سرگرمی
3.74
0.918
15.109
350
0
0.644
0.836
توانایی سفر
3.884
0.714
23.201
350
0
0.809
0.959
ادراک و آگاهی از ایران
4.09
0.646
31.611
350
0
1.022
1.158
ویژگیهای گردشگر
4.212
0.618
36.739
350
0
1.147
1.277
همراهان سفر
3.777
0.731
19.91
350
0
0.7
0.854
جامعه گردشگر
3.727
0.786
17.342
350
0
0.645
0.81
خانواده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع روش حداقل مربعات، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، سطح معنادار، زیرساخت ها