پایان نامه رایگان با موضوع محتوای آموزشی، بهبود یادگیری، مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

در آموزش.
– آماده کردن محتوای آموزشی مناسب برای آموزش و یاد گیری مبتنی بر شبکه با توجه به نیاز مقطع پیش دبستانی.

پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از ايران:
آندرو اي. فلاك يك بررسي بين‌المللي در مورد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در تز دكتراي خود در 20 دسامبر 2003 انجام داده‌است. در اين مطالعه آمده است كه: گسترش مداوم فناوري باعث شده است وضعيتي به وجود بيايد كه در آن عمل و سياست تفاوتهاي عمده‌اي با يكديگر داشته‌باشد. ادبيات مربوط به گسترش فناوري و منطق استفاده از ICT در مدارس توجه خود را به اثربخشي و ارتقاء حرفه‌اي معلمان معطوف كرده‌است. الگوهاي موجود توسعه در اين حوزه گستره محدودي دارند و يا بر پايه فرضيه‌هاي بي‌اساس بنا شده‌اند.در اين مطالعه براي بررسي رابطه بين سياست، اجرا و الگوهاي اساسي توسعه از يك رويكرد نظري مستدل استفاده شده‌است. اين كار از طريق يك فرايند مقايسه سياست، مشاوره با متخصصان حوزه مربوطه و مشاهدات مطالعه موردي صورت گرفته است. در روش شناسي اين بررسي از يك رويكرد مطالعه موردي تطبيقي/ مقايسه‌اي در سطوح ملي، مدرسه و كلاس‌هاي درس استفاده شده‌است و موضوعاتي مانند ماهيت و فرايندهاي توسعه براي سياستگذاري در حوزه، اجرا و تحقق طرح كاربرد كامپيوتر در كلاس‌هاي درس، رشد حرفه‌اي و شغلي معلمان و مراحل توسعه از ديدگاه معلمان را مورد بررسي قرارداده‌است. داده‌هاي مربوط به تحقيق از نوامبر 1999 تا سپتامبر 2002 از كشورهاي ايالات متحده امريكا، انگلستان، استوني و استراليا جمع‌آوري شد.نتايج اين بررسي حاكي از آن بود كه رويكردهاي برنامه آموزشي ICT براي دانش‌آموزان رابطه بسيار قوي و نزديكي با مرحله‌اي از توسعه دارد كه بر تلفيق ICT در برنامه‌هاي آموزشي موجود و فعاليت‌هاي كلاسي موجود تأكيد مي‌كند. همچنين بين سياست‌هاي مشترك براي آموزش معلمان و پيامدهاي يادگيري دانش‌آموزان و نيز بين سياست و اجراي آن در كلاس رابطه ضعيفي مشاهده شد. اين بررسي تائيدي بر اين نكته بود كه دانش‌آموزان به طور كلي در خارج از مدرسه دسترسي بهتر و بيشتري به كامپيوتر دارند تا در داخل مدرسه و اين موقعيتي است كه سياست‌هاي آموزشي معمولاً آن را ناديده مي‌گيرند. همچنين مشاهده مي‌شود كه متخصصان اين حوزه استفاده روزافزون از نرم‌افزار Office را به عنوان يك رويكرد ابزاري قديمي تلقي كرده و از ICT به عنوان يك محرك جهت ايجاد تغييرات اساسي در نظام اساسي مدرسه ياد مي‌كنند. مشاهدات انجام شده در مدرسه و كلاس‌هاي درس تائيد كردند كه فعاليت‌هاي مدارس كاربردهاي ICT را شامل مي‌شود.
از اين يافته‌ها يك الگوي كلي احتمالي مراحل توسعه بدست آمد. اين الگو از سه مرحله تشكيل شده‌است: در مرحله اول (مرحله مقدماتي) دانش‌آموزان ابتدا در مدرسه از كامپيوتر استفاده مي‌كنند و فناوري‌هاي ارتباطات به صورت يك درس انتخابي تبديل مي‌شود، مرحله دوم (مرحله تلفيقي) از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي افزايش فرصت‌هاي يادگيري در كليه زمينه‌هاي درسي برنامه آموزشي سنتي استفاده مي‌شود و در مرحله سوم (مرحله تبديل) برنامه‌آموزشي به طور آشكار موضوعات مورد مطالعه را (كه بدون فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات وجود نداشتند) در برمي‌گيرد و در ادامه تحصيل براي بيشتر دانش‌آموزان با الگوي سنتي تدريس گروهي تناسب ندارد.
پريسبر53 (2003) به بررسي موانع به كارگيري اينترنت در مدارس پرداخته كه بصورت درصدي موانع بر سر راه گسترش به كارگيري اينترنت را ذكر كرده‌است كه در جدول زير مي‌آيد:
جدول 2-5) موانع به كارگيري اينترنت در مدارس برحسب درصد
مــانـع
درصد
وقت‌گير
4/65
غيرمنعطف بودن برنامه زماني
00/54
تأمين اعتبار ناكافي
7/41
دسترسي به اينترنت با سرعت كم
8/40
حجم زياد اطلاعات
3/39
پشتيباني تكنيكي ناكافي
37
تعداد رايانه
36
مسائل اخلاقي
1/34
در سال 2004 رزچلی و همکارانش54 در مقاله با عنوان«تغییر شیوه و مطالبی که کودکان در مدرسه با فناوری های مبتنی بر رایانه می آموزند » به بررسی راههای گوناگون بهبود یادگیری دانش آموزان از طریق فناوری رایانه ای ، پرداخته اند. در این مقاله ضمن اشاره به مطالعاتی که در زمینه اثر بخشی فناوری انجام شده نشان می دهد ، یادگیری زمانی اثر بخش است که چهار ویژگی اساسی زیر وجود داشته باشد.
1) حضور فعال : پژوهش انجام شده در رابطه با یادگیری نشان داده است که بهترین شکل یا درگیری زمانی رخ می دهد که دانش آموزان با ترکیب ، تجربه ، تفسیر وتعامل ساختاربندی شده با معلمان و هم سالان خود به ساخت فعال دانش می پردازند.
2) یادگیری از طریق شرکت در گروهها :وقتی دانش آموزان بطور گروهی یاد می گیرند از طریق بحث و گفتگو تفکر خود را هویدا می سازند و در این رابطه فناورهای شبکه ای و ارتباطی می توانند دانش آموزان را به انجام مکالماتی که شناخت آنها را نسبت به درس افزایش میدهد ، تشویق کنند.طبق پژوهش های انجام شده دانش آموزانی که در شبکه یادگیری رایانه ای شرکت می کنند ، انگیزه بیشتر،شناخت عمیق تر مفاهیم و تمایل بیشتر برای رویارویی با پرسشهای را از خود نشان می دهند.
3) یادگیری از طریق تعامل و بازخورد های فراوان: پژوهشهای انجام شده نشان می دهند که اگر یادگیری یادگیرندگان فرصتهای بسیاری برای بکارگیری آنچه فراگرفته اند داشته باشند و بازخورد های لازم را خیلی فوری دریافت کنند بر سرعت یادگیری به مقدار زیادی افزوده می شود.
4) یادگیری از طریق ارتباط با دنیای واقعی: پژوهشهای نشان میدهند که دانش آموزان اغلب نمی تتواند آنچه را که در محیط مدرسه فرا می گیرند را برای حل مشکلات خود در دنیای واقعی به کار گیرند.برای توسعه این نوع توانایی در دانش آموزان باید به آنها مفاهیم ریشه ای را آموخت و تنها به حقایق سطحی بسنده نکرد در این رابطه فناوری دانش آموزان را قادر می سازد تا مفاهیم را در محیطهای مختلف زندگی واقعی بکار گیرند و در نتیجه بتوانند به اطلاعات دنیا ی واقعی دسترسی داشته و با حرفه ها و پروژه های مختلف کار کنند(رزچلی و همکاران،2004).
لاي و پرات55 (2004) پژوهشي تحت عنوان فناوري ارتباطات و اطلاعات در مدارس متوسطه و نقش هماهنگ‌سازان ICT را گزارش نموده‌اند اين پژوهش تغيير محيط مديريت مدارس را براي استفاده بهتر از فناوري اطلاعات لازم مي‌داند و براي مسئول ICT مدرسه وظايف زير را برشمارد كه عبارتنداز:
– حمايت فني
– برنامه‌ريزي كوتاه مدت و بلندمدت
– بهره‌گيري از ICT
– كمك به معلمان براي توسعه موضوعات درسي و طرح درس‌ها
– فراهم‌سازي توسعه حرفه‌اي معلمان
– مديريت سخت‌افزار و نرم‌افزار
– حمايت دانش‌آموزان
– سنجش برنامه ICT و يادگيري متخصصانه (لاي و پرات، 2004).

مقدمه:
در این فصل به اطلاعاتی از قبیل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری ومنابع وابزار گردآوری اطلاعات اشاره شده و هر کدام به صورت مختصر توضیح داده شده اند . هر يک از روش هاي تحقيق مزايا و معايب خاص خود را دارد . روش هاي تحقيق همانند ابزارهاي متفاوت در جعبه ابزار تحقيق هستند . همه تحقيق ها در قالب مدل ها, الگوها و پاردايم هاي قابل قبول زمينه مورد تحقيق انجام مي شوند.روش تحقيق مناسب مطالعه، با توجه دقيق به سؤالات تحقيق و روش قابل استفاده اي که سؤالات مي توانند با آن مطالعه شوند ، شکل مي گيرد ( کاظمي ، 1379) .
– روش تحقيق :
روش تحقيق در اين پژوهش, توصيفي مبتني بر تجزيه و تحليل مقايسه اي است و بر روش يكي از برجسته ترين محققان تعليم و تربيت تطبيقي به نام «جورج.زد.اف. بردي56» استوار است .
اين روش شامل چهار مرحله است :
الف) مرحله ي توصيف57 ب) مرحله ي تفسير58 ج) مرحله ي هم جواري59 د) مرحله ي مقايسه60 (آقازاده , 1385).
الف)مرحله ي توصيف:
در اين مرحله به اعتقاد بردي پژوهشگر بايد به توصيف نمودها و پديده هاي مورد تحقيق براساس شواهد واطلاعاتي که از منابع مختلف چه از طريق مشاهده مستقيم و چه از طريق مطالعه اسناد و گزارشات ديگران به دست آورده بپردازد. به عقيده بردي مرحله توصيف مرحله يادداشت برداري و تدارک يافته هاي کافي براي نقادي از آنها در مرحله بعدي است.
ب)مرحله ي تفسير:
اين مرحله شامل واررسي اطلاعاتي است که در مرحله اول پژوهشگر به توصيف آن پرداخته است . تحليل اطلاعات به اعتقاد بردي بايستي مبتني بر اصول و شيوه هاي مرسوم در علوم اجتماعي باشد.
ج)مرحله ي همجواري:
طي اين مرحله اطلاعاتي را که در مراحل اوليه بررسي شده اند , طبقه بندي شده و پهلوي هم قرار مي گيرند و چهارچوبي فراهم مي شود که راه را براي مرحله بعدي , يعني مقايسه تشابهات و تفاوت هاي پديده مورد تحقيق , هموار مي سازد.
د) مرحله ي مقايسه:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نظام آموزشی، پیش دبستانی، مدارس هوشمند Next Entries منابع تحقیق درباره اسناد و املاک، ثبت املاک، ثبت اسناد