پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، خراسان رضوی

دانلود پایان نامه ارشد

صد می باشند.
در نمودار(3-3) 10 استانی که دارای کمترین قیمت مسکن در طی سالهای 1383 تا 1390 می باشند رسم شده است:

نمودار( 3-3):نمودار روند میانگین متوسط قیمت مسکن برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط قیمت مسکن

منبع:یافته های تحقیق

درنمودار(3-3) یاسوج دارای کمترین قیمت مسکن در کل کشور می باشد.از میان مراکز 10استانی که دارای کمترین قیمت مسکن در طی سالها ی مورد بررسی هستند یزد با افزایشی معادل 179.9 درصد دارای بیشترین افزایش و بعد از آن اردبیل 174.6 درصد ،ارومیه 156.7 درصد ،گرگان 129.5 درصد ، بیرجند 107.3 درصد ،زاهدان 104.8 درصد ،کرمان 97 درصد ، ایلام 94.7 درصد ،خرم آباد 94.7 درصد و یاسوج با رشدی بسیار اندک معادل 1 درصد که قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در یاسوج در نیمه دوم سال 1383 از 2350000 ریال به 2374000 ریال در نیمه دوم سال 1390 رسیده است.دقت در روند تغییرات قیمت مسکن در طی سالهای مورد بررسی نشان از افزایش قابل توجه در قیمت مسکن از ابتدای سال 1388 می باشد.
در نمودار (3-4) 10 استانی که دارای بیشترین تولید ناخالص داخلی می باشند رسم شده است:

نمودار( 3-4):نمودار روند میانگین متوسط تولید ناخالص داخلی برای 10 استان دارای بالاترین میانگین متوسط تولید ناخالص
داخلی

منبع:یافته های تحقیق

در نمودار فوق تولید ناخالص داخلی استان تهران که با رنگ آبی کم رنگ مشخص است بسیار بیشتر از دیگر استانها است.تولید ناخالص داخلی نه استان دیگر با روندی مشابه یکدیگر و به آرامی افزایش یافته است.
در نمودار (3-5) 10 استانی که دارای کمترین میانگین تولید ناخالص داخلی هستند رسم شده است:

نمودار( 3-5):نمودار روند میانگین متوسط تولید ناخالص داخلی برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط تولید ناخالص
داخلی

منبع:یافته های تحقیق
از بین 10 استانی که دارای کمترین میانگین تولید ناالص داخلی هستند استان کرمان از بقیه متمایز است بطوریکه تولید ناخالص داخلی این استان در سال 1390 بیش از 2 برابر تولید ناخالص داخلی دیگر استانها در این گروه است.
در نمودار(3-6) 10 استانی که دارای بیشترین میانگین متوسط قیمت زمین هستند رسم شده است:

نمودار( 3-6):نمودار روند میانگین متوسط قیمت زمین برای 10 استان دارای بالاترین میانگین متوسط قیمت زمین

منبع:یافته های تحقیق

قیمت زمین در استان تهران همانند قیمت مسکن بطور متوسط حدود 4برابر قیمت زمین در دیگر استانها است.اما قیمت زمین در استان فارس در سال 1387 با یک جهش به حدود 30000000 میلوین ریال رسیده ولی مجددا به روند قبلی خود بازگشته است.
نمودار (3-7) 10 استانی که دارای کمترین میانگین متوسط قیمت مسکن هستند رسم شده است:

نمودار( 3-7):نمودار روند میانگین متوسط قیمت زمین برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط قیمت زمین
منبع :یافته های تحقیق

روند تغیر قیمت زمین در بین 10 استان که در نمودار فوق رسم شده است بسیار متفاوت از یکدیگر است.استانهای خوزستان و کرمانشاه تغیرات بیشتری را رادر قیمت زمین تجربه کرده اند.روند تغیرات قیمت زمین در استانهای یزد،سیستان و بلوچستان ،کرمان و کهکیلویه وبویر احمد بسیار ملایم تر و کم نوسان تر از بقیه استانها بوده است.

در نمودار (3-8) 10 استانی که دارای کمترین میانگین نرخ بیکاری در طی سالهای مورد بررسی هستند رسم شده است:

نمودار( 3-8):نمودار روند میانگین نرخ بیکاری برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین نرخ بیکاری
منبع:یافته های تحقیق

روند تغیرات نرخ بیکاری در نمودار(3-8) بسیار کم نوسان و بطور متوسط در اطراف 10 درصددر نوسان بوده است.استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی دارای نوسان بیشتری در نرخ بیکاری نسبت به بقیه استانها بوده اند.در این میان استانهای یزد،گلستان و هرمزگان بترتیب در سال 1390 دارای کمترین نرخ بیکاری در میان تمامی استانها بوده اند.
نمودار (3-9) 10 استانی که دارای بیشترین میانگین نرخ بیکاری هستند را نشان می دهد:

نمودار( 3-9)نمودار روند میانگین نرخ بیکاری برای 10 استان دارای بالاترین میانگین نرخ بیکاری
منبع:یافته های تحقیق

نمودار بیشترین میانگین نرخ بیکاری هستند نشان می دهد که نرخ بیکاری این استانها بطور متوسط در حدود14 درصد در نوسان است .قرار گرفتن استانهای اصفهان ،فارس و گیلان در بین 10 استانی که دارای بیشترین میانگین نرخ بیکاری هستند قابل تامل است.چرا که این استانها در زمره استانهای دارای قیمت بالای مسکن هستند.
نمودار (3-10) 10 استانی که دارای بیشترین میانگین جمعیت هستند را نشان می دهد:

نمودار( 3-10)نمودار روند میانگین جمعیت برای 10 استان دارای بالاترین میانگین جمعیت
منبع:یافته های تحقیق

همان گونه که از نمودار فوق مشخص است جمعیت استان تهران حدود 2.5 برابر9 استان دیگردارای جمعیت بالااست.پس از تهران استانهای خراسان رضوی و اصفهان بترتیب دارای بیشترین جمعیت هستند.روند تغیرات جمعیتی به جز تهران برای بقیه استانهای رسم شده در نمودار فوق مشابه است.

و نمودار (3-11) 10 استانی که دارای کمترین جمعیت هستند را نشان می دهد:

نمودار( 3-11):نمودار روند میانگین جمعیت برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین جمعیت
منبع:یافته های تحقیق

در نمودار رسم شده برای استانهای با جمعیت کم همان گونه که مشخص است استانها به دو دسته استانهای با جمعیت کم تر از 700 هزار نفر که شامل استانهای کهکیلویه وبویر احمد ،سمنان و ایلام می شودو استانهای با جمعیت بیشتر از 700 هزار نفر تقسیم شده اند.روند تغیرات جمعیتی برای این استانها مشابه یکدیگر و دارای روند افزایشی آرام و بدون هر گونه نوسانی است.
نمودار(3-12) 10 استانی که دارای بیشترین هزینه ساخت مسکن هستندنشان می دهد.

نمودار( 3-12):نمودار روند میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن برای 10 استان دارای بالاترین میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن

منبع:یافته های تحقیق

هزینه ساخت مسکن در بین 10 استانی که دارای بیشترین هز ینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی هستند به یکدیگر نزدیک است و استانهای فوق از این نظر تفاوت زیادی در هزینه ساخت مسکن با یکدیگر ندارند به جز تهران که همانند سایر متغیرها هزینه ساخت مسکن در این استان اندکی بیشتر از استانهای فوق است.
نمودار(3-13) 10 استانی که دارای کمترین هزینه ساخت مسکن هستند:

نمودار( 3-13):نمودار روند میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن

منبع:یافته های تحقیق

روند تغیرات هزینه ساخت مسکن در بین ده استان نمودار فوق همانند 10 استانی که دارای بیشتریه هزینه بودند مشابه یکدیگر است.در واقع هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق شهری درکل کشور تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد.
از بین ده استانی که دارای بیشترین قیمت مسکن در طی سالهای مورد بررسی بوده اند استانهای تهران ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ، خراسان رضوی ،فارس ،دارای بیشترین تولید ناخالص داخلی نیز بوده انددر مورد شاخصهای دیگر وضع اندکی متفاوت است از بین 10 استانی که دارای بالاترین میانگین جمعیت هستند استانهای تهران ، قم ، آذربایجان شرقی و قزوین دارای بیشرین میانگین قیمت مسکن نیز هستند.و ازمیان این ده استان تنها استانهای آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی ،قم و قزوین دارای کمترین نرخ بیکاری هستند.از میان 10استانی که دارای بیشترین قیمت مسکن هستند استان زنجان در بین 10 استانی که دارای بیشترین تولید ناخالص داخلی ،بیشترین تراکم جمعیتی ،بیشترین میانگین درآمد سالانه بیشترین ارزش افزوده بخش صنعت و همچنین استانهایی که دارای کمترین نرخ بیکاری هستند قرار ندارد .
استان قم نیز تنها در بین 10 استانی که دارای بیشترین تراکم جمعیتی و کمترین نرخ بیکاری هستند قرار دارد.درمیان 10 استانی که دارای کمترین قیمت مسکن در طی سالهای مورد بررسی بوده اند استان خراسان جنوبی در بین 10 استانی که دارای کمترین تولید ناخالص د اخلی ، کمترین تراکم جمعیتی ،کمترین متوسط درآمد سالانه و کمترین ارزش افزوده بخش صنعت هستند قرار دارد.نکته دیگر در مورد استانهایی که دارای بیشترین قیمت مسکن هستند این است که تعداد زیادی از این استانها دارای مرز مشترک با استان تهران و یا فاصله اندک از پایتخت هستند مانند مرکزی ، قم ، قزوین گیلان و زنجان .استانهایی که دارای اماکن مقدس و اماکن مذهبی هستند نیز در بین 10 استانی که دارای بیشترین قیمت مسکن هستند قرار دارند مانند قم ،فارس و خراسان رضوی.استان مازندران علی رغم قرار گرفتن در بین 10 استانی که دارای بیشترین تولید ناخالص داخلی ،بیشترین تراکم جمعیتی ،بیشترین میانگین درآمد سالانه وکمترین نرخ بیکاری هستند در بین 10 استانی که دارای بیشترین قیمت مسکن هستند قرار ندارد و دربین 10 استان میانی قرار گرفته است.از بین استانهایی که دارای قیمت مسکن پایینی هستند استانهای سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی و کرمان دارای مرز مشترک با یکدیگر هستند.استان خراسان جنوبی با استان خراسان رضوی که دارای قیمت مسکن بالایی (در بین 10 استانی که دارای بالاترین قیمت مسکن هستند قرار دارد) همسایه است اما قیمت بالاتر مسکن در استان خراسان رضوی به این استان منتقل نشده است که می تواند ناشی از تفاوت در فاکتورهای اقتصادی بین این دو استان باشدضمن اینکه هر سه استان ذکر شده در قسمت بیابانی کشور قرار گرفته اند.

3-16-انتخاب نوع ماتریس وزنی
برای انتخاب نوع ماتریس وزنی می توان از تحلیل متغیر وابسته hp بر روی نقشه با استفاده از نرم افزار geoda استفاده کرد.بدین منظور با استفاده از نقشه مناطق کشور و تقسیم این مناطق به دو دسته با استفاده از نرم افزار geoda به بررسی و تحلیل نتایج برای رسیدن به بهترین نوع ماتریس وزنی برای استفاده در این بررسی اقدام می کنیم.با استفاده از این نرم افزار استانهارا به دو گروه دارای میانگین بالا و پایین از هر متغیر تقسیم کرده و به ترسیم نقشه آن اقدام می کنیم.

نقشه (1-3):نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین متوسط قیمت مسکن

منبع:یافته های تحقیق

در تقشه بدست آمده توسط نرم افزارgeoda برای متوسط میانگین استانهای دارای بالاترین قیمت مسکن همان گونه که مشاهده می شودتعدادزیادی از مناطقی که دارای بالاترین متوسط میانگین قیمت مسکن هستند در همسایگی هم هستند که با رنگ قرمز مشخص شده اند.وهمچنین تعداد بیشتری از مناطقی که دارای متوسط میانگین قیمت پایینی هستند که با رنگ سبز نشان داده شده انددر همسایگی هم قرار گرفته اند.در اقتصاد سنجی فضایی اگر مناطقی که دارای مقدار بالایی از یک متغیرهستند مناطق همسایه آنها نیز دارای مقدار بالا باشند و مناطقی که دارای مقدار پایینی از یک متغیر هستند در مجاورت آنها مناطق با مقدار پایین از همان متغیر قرار داشته باشند دارای همبستگی فضایی مثبیت هستند و اگر مناطق دارای مقدار بالا از یک متغیر دارای مناطق مجاوری باشند که مقدار آن متغیر برای آن مناطق در سطح پایینی قرار گرفته است وهمچنین اگر مناطقی که دارای مقدار پایینی از یک متغیر هستند دارای مناطق مجاوری باشند که دارای مقدار بالایی از آن متغیر هستند دارای همبستگی فضایی منفی هستند(انسلین)

نقشه (2-3):نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین متوسط قیمت زمین

منبع:یافته های تحقیق

در نقشه فوق که برای متغیر قیمت یک مترمربع زمین ترسیم شده است وابستگی مثبت فضایی بین مناطق همجوار(همسایه) واضح تر از نقشه ترسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضریب همبستگی، اقتصاد سنجی فضایی، رگرسیون، آماره موران Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ریشه واحد، اثرات ثابت، رگرسیون، نرخ بیکاری