پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، مناطق روستایی، مناطق شهری، افزایش قیمت مسکن

دانلود پایان نامه ارشد

دهم
1379
2497706
747366
1254758
1525630
185827
2190924
2450349
2791036
3256681
3876069
4943057
1380
2972558
918579
1461124
1874291
2280079
2645985
3075390
3471496
3939606
4474973
5711783
1381
3462874
1094271
1753089
2253777
2579482
3077381
3524526
4074694
4591760
5292343
6647479
1382
4213569
1279500
2199787
2738345
3126234
3825886
4218448
4831657
5405485
6330171
8143287
1383
5174173
1724535
2742897
3361390
3815015
4448152
5111673
5625285
6479333
7570177
10562301
1384
5670775
1926074
2874349
3519294
4134892
4795895
5712347
6291568
7159072
8628256
11189092
1385
6290326
2071549
3181847
3968184
4534449
5348225
5937520
7136678
7863626
9528789
12424199
1386
7611402
2403330
3671783
4744738
5761538
6410505
7458361
8628206
9391124
11412359
14275666
1387
8953741
3193194
4883147
5777847
6948491
7977323
8831541
9906337
11373893
13734475
16917081
1388
7659191
3140862
٤٠٥٠٤٨٣
٤٩٦٣٧٢٩
٦٠٣٣٦٨٦
٧١٣٣٢٣٨
٧٦٩٧٧٦٧
٨٦٧٣٥٩٧
٩٤٦٧٨٧١
١١٢٣٠١٨١
١٤٢٠٥٧٠٨
1389
652600
69560
190508
323696
424349
611534
750699
1011745
1304790
1877148
2963157
1390
15329939
5779847
8664355
10514454
12232306
13435607
15465033
17293471
19310023
22010507
28600711
ماخذ: (سالنامه آماری, 1390; 1380; 1385)
4-1-2- بررسی شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار برای دستیابی به مسکن
“شاخص دسترسی به مسکن” از نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید. این شاخص هر سال بنابر گزارش‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران و گزارش‌های آماری دفتر برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن تهیه می شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که سال‌های 1389 تا 1391 بیشترین طول دوره انتظار برای مسکن دار شدن خانوارهای ایرانی بود، به‌طوری‌که در سال 1389، هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه دار شدن باید 35 سال انتظار بکشد و این میزان در سال 90 با افزایش درآمد به 33 سال و در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن به 36 سال رسید.
خانوارهای ایرانی بر اساس آمار عملکردی وزارت راه و شهرسازی در سال 1391 اگر تمام درآمد سالانه خود را ذخیره کنند ظرف 12 سال خانه‌دار خواهند شد و با ذخیره یک سوم حقوق خود باید برای خانه‌دار شدن 36 سال انتظار بکشند.
بر اساس آمار عملکردی سال 1392 وزارت راه وشهرسازی، کمترین دوره انتظار برای مسکن دار شدن در 20 سال اخیر از سال 1371 تا 1391 مربوط به سال 1379 بوده است که به 12 سال رسیده است. در این سال شاخص دسترسی به مسکن به عدد چهار رسیده است.

جدول 20: تحولات شاخصهای دستیابی به مسکن، طول دوره انتظار،درآمد خانوار و قمیت مسکن در بازه زمانی91-1379
سال
درآمد خانوار(هزار ریال)
قیمت مسکن(هزارریال)
شاخص دسترسی
طول دوره انتظار(سال)
1379
22388
87000
4
12
1380
25832
112200
4
13
1381
33105
166000
5
15
1382
39202
227500
6
15
1383
47268
159600
5
16
1384
53679
303300
6
17
1385
65509
361800
6
17
1386
77994
571500
7
22
1387
88219
612700
7
21
1388
93603
732500
8
23
1389
106156
1237800
12
35
1390
130301
1443900
11
33
1391
167241
1863000
11
36
ماخذ: مرکز آمار ایران
4-1-3- واحد هاي مسکونی موجود بر حسب نحوه تصرف
اصولاً بازار مسکن را میتوان به دو بازار ملکی و اجاره‌اي تقسیم کرد. این دو بازار در سازوکار عملکردي خود داراي یک رابطه جانشینی هستند به این معنی که کاهش تقاضا در بازار مسکن ملکی موجب افزایش تقاضا در بازار اجاره میشود. تغییرات نرخ بازدهی اقتصادي در هر یک از این بازارها نیز میتواند، عرضهکنندگان را از بازار مسکن ملکی به سمت بازار اجاره و یا بالعکس سوق دهد. بنابراین تغییر هر یک از این متغیرها میتواند منجر به تغییر در سهم هر یک از بازارهای ملکی و استیجاري از کل بازار گردد (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, 1392). در سالیان اخیر در کشور نیز تحت تأثیر تحولات کلان اقتصادي توان اقتصادي خانوارها درزمینه تصرف مسکن ملکی کاهش یافته و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن رشد نموده است. بررسی نتایج سرشماریهاي عمومی نفوس و مسکن در سال‌هاي 1390 – 1365 نشانگر این روند است. به‌طوریکه نرخ اجارهنشینی در سال 1365 در مناطق شهري از حدود 15 درصد به 33,2 درصد در سال 1390 رسیده که نشان از کاهش توان تصرف ملکی خانوارهاي شهري در دوره ذکر شده در کنار رشد و جایگزینی بازار اجاره دارد.
جدول 21: خانوارهای شهری ساکن در کشور بر حسب نحوه تصرف مسکن 90-1375 (درصد)
سال
نوع تصرف
کل کشور
شهری
روستایی
1375
ملکی
73.4
66.7
83.5

استیجاری
15.4
20.9
5.4

سایر
11.9
12.4
11.1
1385
ملکی
67.9
62.2
82

استیجاری
22.9
29
7.9

سایر
9.1
8.8
10
1390
ملکی
62.7
56.6
79.3

استیجاری
26.6
33.2
8.9

سایر
10.7
10.2
11.9
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
4-1-4- بررسی روند تحولات موجودي مسکن و تعادل آن با جمعیت و خانوار
تقاضاي مسکن در مقیاس کلان تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله جمعیت، مهاجرت، میزان درآمد گروههاي درآمدي، سلیقه افراد و … قرار دارد. در بلندمدت میزان تقاضا تحت تاثیر عوامل جمعیتی و بهویژه شکلگیري خانوارهاي جدید است. لذا بررسی روند تحولات جمعیت در کنار روند تحولات بخش مسکن اهمیت خاصی برخوردار است که در ادامه به آن پرداخته شده است.

4-1-4-1- بررسی روند تحولات موجودي مسکن در سال‌هاي 1365 الی 1390
بر اساس نتایج حاصل از سرشماريهاي نفوس و مسکن در سالهاي 1365 الی1390، موجودي مسکن کشور از 8,3 میلیون واحد در سال 65 به 16 میلیون واحد در سال 1385 و نزدیک به 20 میلیون در سال 1390 افزایش یافته که به تفکیک مسکن شهري و روستایی، سهم عمدهاي از این افزایش متعلق به مسکن شهري است.
جدول 22: روند تحولات موجودی مسکن مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای 1365تا1390(میلیون واحد)
عنوان
1365
1375
1385
1390
نرخ رشد(درصد)

65-75
75-85
85-90
کل کشور
8.3
10.8
16
20
2.67
4
4.6
مناطق شهری
4.7
6.9
11.5
14.8
3.91
5.2
5.2
مناطق روستایی
3.6
3.9
4.5
5.2

ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
بر اساس محاسبات انجام شده در دوره 1365تا1390 در سطح کشور بطور متوسط سالانه 46 هزار واحد مسکونی به موجودي مسکن کشور اضافه شده که این میزان افزایش در نقاط شهري کشور بطور متوسط سالانه معادل 403 و در نقاط روستایی 63 هزار واحد مسکونی بوده است. حجم افزایش سالیانه که نمودي از توانمندي تولید در این بخش است در سطح کل کشور در دوره 1385-90، به 818 هزار ، در سطح مناطق شهري به 670 و در مناطق روستایی به 149هزار واحد رسیده است.
جدول 23: متوسط موجودی مسکن سالانه اضافه شده مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای90-1365
شرح
75-1365
85-1375
90-1385
90-1365
کل کشور
248119
508981
818956
466632
مناطق شهری
222806
451815
670047
403858
مناطق روستایی
25313
57166
148909
62774
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران

4-1-4-2- بررسی و تحلیل توزیع خانوار در واحد هاي مسکونی در سالهاي 1365تا 1390
در این بخش وضعیت خانوارها در ارتباط با موجودي مسکن، از ابعاد مختلف براي تدقیق هر چه بیشتر تقاضاي موثر مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.

4-1-4-2-1- تراکم نفر در واحد مسکونی
باتوجه به بعد خانوار در مناطق شهري و تحول آن در سالهاي مورد بررسی، میزان این شاخص، نیز هماهنگ با شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی کاهش یافته است. بطوریکه اندازه این شاخص براي کل کشور از 6 نفر در واحد مسکونی در سال 1365، به 3,8 نفر در سال 1390 رسیده است. میزان این شاخص در نقاط شهري در سال 1390 به 3,6 نفر و در مناطق روستایی به 4,2 نفر در واحد رسیده است.
جدول 24: تحولات شاخص نفر در واحد مسکونی در سالهای90-1365
عنوان
1365
1375
1385
1390
کل کشور
6.0
5.7
4.4
3.8
مناطق شهری
5.7
5.4
4.2
3.6
مناطق روستایی
6.3
6
5
4.2
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
4-1-4-2-2- تراکم خانوار در واحد مسکونی
بالاتر بودن متوسط نرخ رشد سالانه موجودي مسکن در مقایسه با خانوارها موجب شده میزان شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی رو به کاهش داشته باشد. به‌گونهاي که در سرشماريهاي سالهاي 1365 الی1390 اندازه آن از 1,7 در سال 1365 به 1,06 براي کل کشور، 1,04 براي مناطق شهري و 1,1 براي مناطق روستایی رسیده است.
جدول 25: تحولات تراکم خانوار در واحد مسکونی در سالهای 1365 تا1390(میلیونواحد)

1365
1375
1385
1390
کل کشور
1.17
1.14
1.09
1.06
مناطق شهری
1.17
1.14
1.08
1.04
مناطق روستایی
1.17
1.14
1.14
1.11
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
4-1-4-2-3- مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت
این شاخص تراکم سکونتی را برحسب جمعیت سکونتگاهها، فارغ از تعداد و اندازه خانوار نشان میدهد. میزان این شاخص در کل کشور از 168 واحد مسکونی براي هزار نفر جمعیت در سال 1365 به 265 واحد به ازاء هزار نفر در سال 1390 ارتقاء یافته است، در مناطق شهري این رشد در مقایسه با مناطق روستایی از شدت بیشتري برخوردار بوده است.
جدول 26: واحدهای مسکونی موجود به ازای هزار نفر جمعیت در سالهای 90-1365
شرح
1365
1375
1385
1390
کل کشور
168
180
213
265
مناطق شهری
177
186
236
275
مناطق روستایی
159
168
202
242
ماخذ: سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
4-1-5- روند تحولات قیمت مسکن
مقایسه روند تحولات شاخص بهاي کل کالاها وخدمات مصرفی خانوارها با شاخص بهاي مسکن حاکی از آن است که شاخص بهاي مسکن در سالهاي اخیر همواره بالاتر از شاخص بهاي کل بوده است. ازسوي دیگر قیمت مسکن طی سالهاي 1371 تا 1390 با نوسانات بسیار زیادي برخوردار بوده به گونهاي که بعد از یک رشد قابل ملاحظه تا سال 1386 با 68 درصد به اوج خود میرسد، در سالهاي 1387 تا 1389 دچار ثبات نسبی می شود، اما در سال 1390 دوباره شواهدي از افزایش قیمت مسکن ملاحظه میشود.

جدول 27: روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن
سال
شاخص کل
مسکن، آب، برق و …
1379
21.0
18.0
1380
23.4
21.4
1381
27.1
25.6
1382
31.3
30.3
1383
36.1
35.8
1384
39.8
40.0
1385
44.6
45.3
1386
52.7
54.9
1387
66.1
70.2
1388
73.2
78.8
1389
82.3
84.6
1390
100.0
100.0
ماخذ: (بانک مرکزی, 1392)
بر اساس نتایج آمارگیري از قیمت مسکن، در سالهاي 1379 الی 1391، قیمت مسکن با نوسنات بسیار زیادي روبرو بوده به گونهاي که بعد از یک رشد قابل ملاحظه تا سال 1386، در سال‌هاي 1387 تا 1389 ثبات نسبی می یابد، اما از سال 1390 به بعد رشدي فزاینده یافته و به 49,5 درصد در انتهاي دوره رسیده است.

جدول 28: متوسط نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سالهای 1379 تا 1391(درصد)
شرح
79-84
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
نرخ رشد
29
28
68
6
18
2
19.5
49.5
ماخذ: مرکز آمار ایران
4-1-6- نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن
4-1-6-1- سرمایه گذاری دولت در تامین مسکن
دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مسکن، بویژه مسکن کم‌درآمدها دارد. همان‌طور که جدول زیر نشان می‌دهد، بیشترین حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد توسط دولت به ترتیب در سال‌های 1382، 1386 و 1383 صورت گرفته است. این شاخص در فاصله سال‌های 82 تا 86 بیشترین نوسان را داشته و از سال 86 به بعد سیر نزولی را در پیش گرفته است. به‌طوری که در سال 91

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع هزینه خانوار، ضریب جینی، خانوار شهری، خانوار روستایی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ، 6387713، 2989183، 371900