پایان نامه رایگان با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران، 2003). جنکینز114 و همکاران (2006) به این موضوع پرداختند که آیا کیفیت سود در اواخر دههی 1990، که به دورهی فعالیت غیر عادی بازارهای سرمایه معروف است، کاهش یافته است؟ و آیا تخصص حسابرسان پیشین بر روند کاهش کیفیت سود اثرگذار بوده است؟ آنان به این نتیجه رسیدند که افزایش در سطح مطلق اقلام تعهدی و کاهش در ضریب واکنش سود، عامل کاهش در کیفیت سود بوده است و تخصص حسابرسان پیشین بر افزایش سطح اقلام تعهدی و کاهش در ضریب واکنش سود اثر قابل توجهی ندارد.
یکی از دلایل ضعف در پیشینهی تحقیقات مربوط به تخصص حسابرس و کیفیت سود، نادیده گرفتن مدیرانی است که قصد دارند با استفاده از اقلام تعهدی، کارایی خود را افزایش دهند و وضعیت واحد تجاری را مطلوب نشان دهند. سوال اساسی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا تخصص حسابرس بر اقلام تعهدی اثرگذار است؟ یافتههای پژوهش ماسکارنهاس و همکاران (2010) شواهدی را در تایید اثر تخصص حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری ارائه نکرد. اگرچه نتیجهی تحقیق آنان نشان داد در شرکتهایی که حسابرسان متخصص به کار گرفته شدهاند، اقلام تعهدی غیر اختیاری اطلاعات مفیدتری را ارائه میکند. همانطور که بیان شد، ماسکارنهاس و همکاران (2010) نشان دادند که حسابرسان متخصص نسبت به حسابرسان غیر متخصص، در مورد اقلام تعهدی عملکرد بهتری ندارند. این در حالی است که ریچلت و وانگ115 (2009) به این نتیجه رسیده بودند که تخصص حسابرس، حسابرسی با کیفیتتری را از طریق کاهش اقلام تعهدی به دنبال خواهد داشت. وان116 و همکاران (2007) بیان کردند که تخصص حسابرس مانع از استفادهی فرصت طلبانه از اقلام تعهدی میشود. همچنین، آنان نشان دادند که تخصص حسابرس ضریب واکنش سود را بهبود میبخشد.
رسواییهای مالی اخیر این سوال را مطرح میکند که آیا وجود حسابرسان در کاهش مدیریت سود موثر است. نکتهای که در مورد اثربخشی حسابرسی در کاهش مدیریت سود وجود دارد، توجه به تجربه و تخصص حسابرسان است. ولوری117 و همکاران (2003) به بررسی مدیریت سود بین صاحبکاران حسابرسان متخصص و غیر متخصص پرداختند. پیش از این پژوهش، در تحقیقات اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معیاری برای عملکرد حسابرسان در نظر گرفته میشد. آنان در این تحقیق، تخصص حسابرس را نیز به عنوان معیاری برای عملکرد حسابرسان در نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود در صاحبکارانی که از حسابرسان متخصص استفاده میکنند، کمتر است. همچنین، ژو و ایلدر118 (2004) نشان دادند زمانی که سرمایهی اهدایی در اختیار یک واحد تجاری قرار میگیرد، وجود حسابرسان متخصص مانع از افزایش مدیریت سود در زمان اهدا خواهد شد.
نتایج تحقیق دان و ميهو (2004)نشان میدهد شركتهايي كه توسط حسابرسان متخصص حسابرسي شدهاند، كيفيت افشاي بالاتري دارند؛ به بیان دیگر، رابطهي مستقيمي بين بكارگيري حسابرسان متخصص و كيفيت افشا وجود دارد. به دلیل اینكه حسابرسان متخصص در صنعت كار خود را با كيفيت بالاتري نسبت به حسابرسان غير متخصص انجام ميدهند، ميتوان گفت كه كارايي موسسات حسابرسي متخصص، نسبت به موسسات غير متخصص بيشتر است. كارايي بيشتر موسسات حسابرسي متخصص در صنعت باعث متمايز شدن و نوعي برتري اين موسسات نسبت به ساير موسسات ميشود. اين موضوع منجر به افزايش اعتبار حسابرسان متخصص ميشود (كراسول119 و همکاران، 1995؛ ديفوند120 و همکاران، 2000). حسابرسان متخصص در صنعت براي حفظ اعتبار خود، با احتمال كمتري با صاحبكاران خود مصالحه ميكنند؛ به بیان دیگر، مستقلتر عمل ميكنند. بنابراين، تمام موارد با اهميت نقض در اصول پذيرفته شدهي حسابداري را گزارش خواهند كرد (كايرني و يانگ،121 2006).
دیدگاه متفاوتی در مورد اثر تخصص حسابرس بر حقالزحمهی حسابرسی مطرح است. کپلی122 و همکاران (1994) با در نظر گرفتن شهرت و اعتبار حسابرس، به یک رابطهی مثبت بین تخصص و حقالزحمهی حسابرسی رسیدند. در حالی که چان123 (1999) و میهو و ویلکینس124 (2003) با در نظر گرفتن سطح ارائه خدمات حسابرسان متخصص، به یک رابطهی منفی بین تخصص و حقالزحمهی حسابرس رسیدند. همچنین در بخش دولتی نیز اثر تخصص بر حقالزحمهی حسابرسی متفاوت است (وارد125 و همکاران، 1994؛ چاس126، 1999).
اتریدیج127 و همکاران (2009) نشان دادند در کشورهایی که مکانیزمهای سازمانی (برای مثال سیستم قانونی) قویتری دارند، فرصت رشد برای حسابرسان متخصص بیشتر است. زیرا میتوانند تخصص خود را در صنعتهای مختلف توسعه دهند.
شالکی و هالت128 (1983) با بررسی صنعت بانکداری بیان کردند موسسات حسابرسی که سهم بازار بیشتری در اختیار دارند، حسابرسی با کیفیتتری را انجام میدهند. کاناگارتنام و همکاران (2010) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا تخصص حسابرس همچنان در صنعت بانکداری مفید است؟ آنان با بررسی اطلاعات 29 کشور به این نتیجه رسیدند که تخصص حسابرس ممکن است برای صنعت بانکداری مفید باشد. زیرا تخصص حسابرس در بررسی مقررات زیان وامهای بانکی کاربرد دارد. بانکها از این مقررات برای مدیریت سود استفاده میکنند. آنان با ارائه شواهدی نشان دادند که حسابرسان متخصص مانع از مدیریت سود فرصت طلبانهی مدیران بانکها خواهند شد.
کریشنان (2005) نشان داد حسابرسان متخصص در شناسایی زیان اقتصادی و خبرهای بد نسبت به حسابرسان غیر متخصص به موقعتر عمل میکنند. تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهایی که حسابرسان متخصص را به کار میگیرند، کمتر است (استنلی و دیزورت129، 2007؛ رامانوس130 و همکاران، 2008).
احمد131 و همکاران (2008) به این نتیجه رسیدند که بکارگیری حسابرسان متخصص، هزینهی سرمایه را کاهش میدهد و مزایای بکارگیری حسابرسان متخصص زمانی که مکانیزمهای نظارتی (برای مثال هیئت مدیره و سهامداران نهادی) ضعیف است، بیشتر است. هر چه درصد مدیران مستقل در ساختار هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی بیشتر باشد، احتمال بکارگیری حسابرسان متخصص بیشتر است. زیرا مدیران مستقل ترجیح میدهند که از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده کنند (آبات و پارکر132، 2000؛ بیسلی و پترونی، 2001).
الموتایری و همکاران (2009) به بررسی موضوع عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند که اگر دورهی تصدی حسابرس کوتاه مدت باشد؛ با این حال حسابرس، متخصص در صنعت باشد، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کاهش مییابد. در تحقیق آنان، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شاخصی برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی است.

فصل سوم
روش تحقیق

1.3 ) مقدمه
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینهی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل، طرح تحقیق، نوع تحقیق، فرضیههای تحقیق، جامعه و نمونهی آماری، نحوهی اندازهگیری متغیرهای تحقیق، روشهای گرداوری دادهها، قلمرو زمانی و مکانی، نحوهی استفاده از دادههای ترکیبی و نیز روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها توضیح داده شده است.
2.3 ) طرح تحقیق
طرح تحقیق برنامهای برای رسیدن به هدفهای تحقیق است. همچنین، طرح تحقیق ایجاد این اطمینان است که تحقیق مورد نظر به درستی مسیر پاسخ به مسالهی تحقیق را طی کرده است. همچنین این امکان را برای محقق فراهم میکند که مسیر تجزیه و تحلیلها را در فرایند تحقیق، برنامهریزی و اجرا کند (استیربی133 و همکاران، 1991). در این رابطه کرلاینگر134(1973) معتقد است طرح تحقیق دارای دو نقش اساسی به شرح زیر است:
الف) به پژوهشگر کمک میکند که به مسآلهی مورد مطالعه به درستی پاسخ دهد و فرصتهای مناسبی را در اختیار وی قرار دهد تا بر مبنای فرضیههای تدوین شده، مسائل را بررسی کند.
ب ) موجب کنترل دقیق روش پژوهش و متغیرهای ناخواسته میشود و امکان تغییر یافتههای پژوهش، بر پایه روشهای آماری بکار گرفته شده را فراهم میکند.
در این تحقیق سعی شده است تا طرح تحقیق در چارچوب رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته به درستی تدوین شود. برای دستیابی به این هدف، سه شرط وجود همبستگی بین مستقل و وابسته و تقارن زمانی مناسب بین متغیرهای مستقل و وابسته و انجام کنترلهای مناسب مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این سه شرط، میتوان طرحهای تحقیق را به دو بخش زیر تقسیم کرد:
1) طرحهای تحقیق تجربی
2) طرحهای تحقیق نیمه تجربی
تحقیق تجربی فرایندی است که بر اساس آن نقاط مجهولی به عنوان هدف تحقیق تعیین میشود و در یک جریان علمی و تجربی نقاط مجهول از پردهی ابهام خارج میشود. مهمترین ویژگی تحقیق تجربی قابلیت تکرار آن است (رستگار پویانی، 1387).
ویژگی مهم طرح تحقیق نیمه تجربی عدم دستکاری متغیر مستقل، عدم توانایی کامل برای کنترل متغیرهای مزاحم و وجود دادههای، پس از وقوع است. در تحقیق نیمه تجربی برای کنترل متغیرهای مزاحم از روش جفت کردن تطبیقی، انجام فرایند گزینش، انتخاب تصادفی محدود و روش کنترل آماری استفاده میشود (عبدالخلیق و آجینکا، 1979). در تحقیق حاضر تآکید اصلی بر انجام کنترل به روش آماری بوده است. همچنین، در این تحقیق دادههای شرکتهای مورد بررسی به طور مستقیم از بانک اطلاعاتی بورس اوراق تهران استخراج شده است. تحقیق حاضر مانند بیشتر تحقیقهای حسابداری بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است.
3.3) نوع تحقیق
هرگونه فعالیت منظم و خلاق برای افزایش اندوختههای علمی و فنی و استفاده از آن برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین، تحقیق و یا پژوهش نامیده میشود. تحقیقهای علمی از نظر هدف، ماهیت و روش به انواع مختلفی تقسیم میشوند. تحقیق بر اساس هدف، شامل تحقیقهای بنیادی، کاریردی و تحقیق و توسعه است.
در تحقیق بنیادی، هدف اصلی آزمون فرضیهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقهای بنیادی، نظریهها را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل یا رد میکند. با تبیین روابط بین پدیدهها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. با این اهداف، تحقیق بنیادی درصدد توسعهی مجموعهی دانستههای موجود در بارهی اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقها، نتیجهگرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیمگیری انجام نمیشود.
در تحقیق کاربردی هدف توسعهی دانش کاربردی در یک زمینهی خاص است. به بیان دیگر، تحقیقهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود.
در تحقیق توسعهای، هدف اصلی تدوین یا تهیه برنامهها، طرحها و امثال آن است. به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده است و بر اساس یافتههای پژوهشی، طرح یا برنامه ویژهی آن تدوین و تولید میشود(سرمد و همکاران، 1389).
تحقیق را بر اساس ماهیت و روش نیز تقسیم میکنند که شامل تحقیقهای تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی است(حافظنیا، 1389).
در تحقیق حاضر تاثیر کیفیت حسابرسی بر توانایی سرمایهگذاران در پیشبینی سودهای آینده شرکتهای بورسی بررسی میشود. بنابراین، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، نیمه تجربی است.

4.3) قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است:
دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آسانتر است. به خصوص که برخی از این اطلاعات به صورت بانکهای اطلاعاتی به روی لوحهای فشرده موجود است.
با توجه به این که اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت بررسی و نظارت قرار میگیرد، به نظر میرسد اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی این شرکتها از کیفیت بیشتری برخوردار باشند.
با توجه به لازم الاجرا بودن ضوابط، مقررات و استانداردهای حسابداری مالی در تهیه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به نظر میرسد اطلاعات مندرج در این صورتها، همگنتر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری دارند.
منظور از قلمروی زمانی، دورهی زمانی است که محقق در تحقیق خود از اطلاعات شرکتهای مورد بررسی طی این دوره استفاده میکند. قلرو زمانی تحقیق حاضر دوره شش سالهی 1388-1392 است.
5.3) جامعه و نمونهی آماری
هدف از انجام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع استقلال حسابرس، حق الزحمه، اثر مشترک، بازار سهام Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع هزینه سرمایه، سهم بازار، اثرات ثابت، صورت های مالی