پایان نامه رایگان با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق میتواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل9 بر متغیرهای وابسته10 میتوانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
1-4- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:
• بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
• بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
• بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی
1-5- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:
• تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
• تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
• تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آنها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، 1384).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر میگیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1391 میباشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی 6 ماهه در زمستان 1393 بوده است.

1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و میتواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و میتواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی میباشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب میشود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی میپردازد.
سپس جامعه آماري تحقيق که دربرگيرنده کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1387 تا پايان سال 1391 می‌باشد مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن شرکتهايي که ويژگي‌های مدنظر را برای انجام اين تحقيق نداشتند حذف گرديدند و در نهايت شرکت‌هاي باقيمانده به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. پس از آن متغيرهاي مورد نظر تحقيق از منابع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف و صورت‌هاي مالي شرکت‌ها استخراج شد و در نهايت مدل تحقيق و فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند.
1-8 – ابزارها و روش‌های جمعآوری اطلاعات و داده‌ها
دادههای مورد نیاز تحقیق به شیوههای مختلف جمعآوری گردیدند. برای جمعآوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادههای مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده میشود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با استفاده از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازهگیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی11 برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده میگردد.

1-9- جامعه آماری
جامعه آماری اين تحقيق کليه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند، که از ابتدای سال 1387 لغايت 1391 در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقيق، يک دوره 5 ساله انتخاب گرديده است.

1-10- نمونه آماری
جهت انجام اين پژوهش نمونهای با شرايط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحليلهای مربوطه انتخاب شده است. روش نمونهگيری در تحقيق حاضر حذف سيستماتيک (غربالگری)12 میباشد. بنابراين نمونه شامل شرکتهايی میباشد که دارای ويژگيهاي زير باشند:
حداکثر تا ابتداي سال 1387 يا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال 1391 سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سالهای مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
اطلاعات کامل و تفصیلی صورتهای مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.
نمونه تحقيق با توجه به محدوديتهاي فوق، يعني بر اساس روش غربالگری تعداد 85 شرکت واجد شرايط ميباشد که به طور مستمر طي پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالي آنها در دسترس بوده است.
1-11- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق میباشد. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ میتواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف میکند (آذر و مومنی، 1385).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:
• کیفیت حسابرسی13
در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.
• اندازه حسابرس14
اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود ودر تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره موسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، 1388). بنابراین در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.
این متغیر مصنوعی را از طریق گزارشهای حسابرسی شرکتها، جمعآوری و در شرکتهایی که حسابرسی آن‌ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.
• دوره تصدی حسابرس15
یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی و توانایی آن در اعتبار بخشی، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او ازصاحبکاروتخصص او در صنعت خاص بالاتر می رود و موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود (کاشانی پور و همکاران، ۱۳۹۱).

• تخصص حسابرس16
تخصص حسابرس در صنعت شامل توسعه ایده های سازنده به منظور کمک به صاحبکاران در خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم کردن دیدگاه ها ویا راه کارهای تازه برای برخی از موضوعاتی می شود که صاحب کاران در صنایع مربوط به خود با آن روبه رو می شوند. حسابرسان برای اینکه به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته شوند باید: 1) مسائل خاص صنعت را بشناسند ودرک کنند. 2) درآن صنعت فعال باشند. 3) سازمان های کلیدی در آن صنعت را بشناسند. 4)چگونگی تاثیرمسائل خاص صنعت بر بخش های مختلف صنعت را بدانند. هرچند در سال های اخیر توجه زیادی به تخصص صنعت حسابرس معطوف شده، اما معیار واحدی برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرس وجود ندارد ( علوی طبری و عارف منش، ۱۳۹۲).
فرمول 1-1
فروش هاي حسابرسي شده يك شركت توسط حسابرس
كل فروش صنعت مربوطه شركت
= تخصص حسابرس
• اقلام تعهدی17
دی آنجلو18 (1986) و جونز19 (1991)، طی مطالعاتی در زمینه مدیریت سود با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه الگوهایی کردهاند که در تحقیقات بعدی بارها آزمون شده اند. دیچو وهمکاران20 (1995) با ارائه الگویی که از آن پس”الگوی تعدیل شده جونز” نام گرفت این الگو را با الگو های جونز، دی آنجلو و نیز الگوی صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که الگوی تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است. کوتاری وهمکاران21 (2005) الگوی “تعدیل شده جونز با شاخص عملکرد ” را ارائه دادند. الگوی مزبور با الگوی تعدیل شده جونز توسط انگ22 (2009) مورد مقایسه قرار گرفته بود که هر دو الگو نتایج یکسانی را ارائه کرده بودند. بنابراین در این پژوهش از الگوی تعدیلشده جونز برای بررسی مدیریت سود استفاده شده است. در الگوی یادشده در اولین قدم ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای فروش، ناخالص اموال و ماشین آلات و تجهیزات برآورد میشود.
فرمول1-2
(TAit/(Ait-1)) =∝_1 (1/(Ait-1))+∝_2 (((∆REV-∆REC))/(Ait-1))+∝_3 (PPE/(Ait-1))+εit
در این رابطه
TAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از حاصل سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای وجوه نقد عملیاتی بدست می آید
Ait-1: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
: ∆REVتغییر در آمد شرکت i بین سال t-1 و t
∆REC: تغییر در حسابداری دریافتنی شرکت i بین سال t-1 و t
PPEit: میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t
• بیش ارزش گذاری23
برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران24 (2013) ، میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی پنج سال محاسبه کرده؛ گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم.
• نسبت قیمت به درآمد (E/P)
يکی از روش های اصلی ارزشیابی که اغلب مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد، روش نسبت قیمت به سود هر سهم ( P/E ) است. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E ) از طريق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود 12 ماهه به دست می آيد و نشان دهنده ی اين است که قیمت سهم چند برابر سود هر سهم است و به ازای هرریال سود چه قیمتی را بايد پرداخت کرد.
1-12- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق
مهمترین سازمانهای استفاده کننده از نتایج این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار، مؤسسات کارگزاری، شرکتهای سرمایهگذاری، اعتباردهندگان، بانکها و تمامی افراد علاقمند به سرمایهگذاری هستند. نتایج این تحقیق به سهامداران و تأمینکنندگان منابع مالی بالفعل و بالقوه و به طور کلی استفادهکنندگان صورتهای مالی در ارزیاب

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد دلزدگی زناشویی، پذیرش خود، همبستگی پیرسون، بهزیستی روانشناختی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مبانی نظری